جلیل سبحانی

جلیل سبحانی

کد ملی 0621229504
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1165784
آگهی تغییرات شرکت هوا یار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره هوتن غروی به کدملی۰۰۶۱۴۱۹۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا مهربانی به کدملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پیتکو پی آی تی کورپرشین به نمایندگی جلیل سبحانی به کدملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۱۷۰۱۹۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1576590
آگهی تغییرات شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴ به سمت نائب ریئس هیئت مدیره و آقای محمد فتورهء به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۰۱۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) وشرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ به نمایندگی آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهر صادقی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا امضاءثابت رئیس هیئت مدیره و یا آقای علیرضا مهر صادقی (عضو هیئت مدیره) با امضاء یکی از اعضاء و یا امضاءثابت رئیس هیئت مدیره یا آقای علیرضا مهر صادقی (عضو هیئت مدیره) با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت. امضاء اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۲۷۶۱۲۵۲۵۶۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770601
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره. آقای داود فرمهینی فراهانی به شماره ملی۵۴۴۹۷۳۰۶۹۱ به نمایندگی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بهرام کلانتری به شماره ملی ۲۵۷۰۵۷۰۰۱۸به نمایندگی شرکت شیمیائی صدف عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید جمال الدین اوحدی به شماره ملی ۱۸۱۷۶۵۵۴۴۲خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء و برداشت از حساب‌های بانکی به شرح زیر تعیین گردیدند: حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و امضای کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۱۰۲۰۸۰۴۳۳۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10253636
آگهی تصمیمات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۲/۹۰ رضا حمزه لو به ش ملی ۰۰۴۸۶۸۳۱۲۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی محمد بساق زاده به ش ملی ۲۰۰۲۴۱۴۷۶۹ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مصطفی تهرانی صفا به ش ملی ۰۰۳۲۸۹۹۷۰۱ به نمایندگی شرکت حمل و نقل پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۲۰۵ و رضا امیری به ش ملی ۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶ به نمایندگی شرکت پتروشیمی ارومیه به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و جلیل سبحانی به ش ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به نمایندگی شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12929253
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فن آوری ژاو اندیش پویا درتاریخ ۰۳/۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۲۵۹۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات تخلیه، غربال و بارگیری کاتالیست، ساخت و بومی سازی دستگاه های تخلیه، غربال و بارگیری کاتالیست، تهیه دستورالعمل های مهندسی و فرآیندی واحدهای عملیاتی صنایع مختلف، تامین نیرو و تجهیزات جهت انجام تعمیرات دوره ای و روزمره واحدهای صنعتی، عقد قرارداد همکاری و سرمایه گذاری مشترک با کلیه شرکت های داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، انجام کلیه امور مهندسی از جمله طراحی، ساخت و نصب تجهیزات و ادوات صنایع مختلف، انجام کلیه فعالیت های خدماتی در ارتباط با کاتالیست، تامین تجهیزات و مواد مورد نیاز صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع مختلف. خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی، موسسات مالی و اعتباری و...، همکاری با مراکز تولیدی، صنعتی و تحقیقاتی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و به صورت کلی هر گونه فعالیت تجاری و مدیریتی که برای حصول اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقوداسلامی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: کیلومتر ۹ جاده مخصوص کرج، شهرک استقلال، بلوار دکتر عبیدی، خیابان جلال، کوچه شهریور یکم، پلاک ۴ کدپستی ۱۳۸۹۷۱۴۳۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ نزد بانک ملت شعبه تهرانسرپرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا شماره شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ به نمایندگی آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا مهرصادقی شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ علیرضا محمد رضایی طالخونچه شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴ بسمت عضو هیئت مدیره و اکبر سروش شماره ملی ۱۰۹۰۲۸۲۹۳۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضای آقای جلیل سبحانی به تنهایی همراه با مهر شرکت و یا امضای آقای علیرضا مهرصادقی(نایب رییس هیئت مدیره)و آقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه(عضو هیئت مدیره)متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمد امیدی به شماره ملی ۰۳۸۱۰۴۵۹۲۷ به عنوان بازرس اصلی و سمیرا مشتاقی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۸۴۷۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۵۰۳۲۲۳۹۸۳۶۵۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13071323
آگهی تغییرات شرکت شیمیایی صدف عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محسن تسلطی به کدملی ۱۲۶۱۶۰۰۵۹۲ به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای جلیل سبحانی به کدملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای احمد جزایری به کدملی ۱۸۱۸۴۷۵۹۹۵ به نمایندگی از شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حبیب اله معصومیان به کدملی ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ به نمایندگی از شرکت کود شیمیایی آوره لردگان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حسین بارگاهی به کدملی ۶۱۰۹۸۷۳۷۷۲ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای سید محسن تسلطی به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای جلیل سبحانی به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد جزایری به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات مندرج در بندهای یک، چهار، هفت، چهارده، پانزده و شانزده از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۷۲۴۷۷۹۷۱۳۹۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126267
آگهی تصمیمات شرکت پی. آی. تی کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۰۲۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۳۳۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۶٫۱۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مهدی شریفی نیک نفس با کد ملی ۰۰۴۵۹۵۱۹۶۹ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۱۶۱۷ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای جلیل سبحانی با کد ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به نمایندگی از شرکت طراحی، مهندسی و تأمین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای اسماعیل نادری با کد ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به سمت مدیرعامل و به نمایندگی از شرکت پی. آی. تی کورپریشن به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند.۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و امضای دوم توسط آقایان تورج مشاری با کد ملی ۰۰۴۰۰۳۸۱۳۰ یا قاسمعلی جمالی با کد ملی ۱۲۱۹۷۱۷۹۵۹ و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب وی آقای جلیل سبحانی با کد ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۲۴۷۴۶۱۷۹۴۰۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335264
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۶۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به نمایندگی شرکت پیتکو پی ای تی کورپریشن به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل نادری به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی تامین قطعات مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد علی فاطمی به شماره ملی ۲۵۵۹۱۶۷۸۸۳ به نمایندگی شرکت پی ای تی کیش به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرهاد نقدی کلیشمی به شماره ملی ۵۹۴۹۸۸۹۰۳۷ به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس به سمت عضو هیئت مدیره آقای عبد الحسین کریمی به شماره ملی ۱۸۸۱۳۱۹۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پرویز حمیدی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۶۸۹۱۰ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد همچنین اوراق عادی و اداری و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد پ۹۵۱۲۱۱۳۴۰۴۴۳۲۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543246
آگهی تغییرات شرکت مهر پارسیان بنا البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا مهر صادقی به شماره ملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶احمد رضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ وجلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۱۱۴۱۰۱۵۶۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814301
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی به شماره ملی۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷به سمت نایب رئیس و شرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ با نمایندگی آقای علیرضا مهر صادقی شماره ملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمتعضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) آقای محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۶۱۰۲۳۴۸۴۷۵۰۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911521
آگهی تغییرات شرکت گسترش نانو فناوری زاگرس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۸۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ به نمایندگی جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا محمد رضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پژوهشگاه صنعت نفت به شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۲۴۹۳۸ به نمایندگی علیمراد رشیدی به شماره ملی ۱۸۴۰۱۳۷۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و علیرضا مهر صادقی به شماره ملی۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶به سمت عضو هیئت مدیره و احمد رضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷به سمت عضو هیئت مدیره و محمد فتوره به شماره ملی ۰۰۶۷۰۴۰۱۰۱به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء آقای جلیل سبحانی به نمایندگی از شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهر صادقی (عضو هیئت مدیره) و آقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه (نایب رئیس هیئت مدیره) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، امضاء اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۲۱۶۶۸۷۴۶۶۸ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102686
آگهی تغییرات شرکت هوا یار سوخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۹۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۶۸۲۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی با کدملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا احرار نژاد با کدملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا مهرصادقی با کدملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به نمایندگی از شرکت هونام مهر پارس به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی کریمی ماندگی با کدملی ۰۴۵۲۴۱۰۰۵۳ به سمت مدیرعامل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و نائب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و با هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۷۰۴۱۱۷۰۳۶۴۹۷۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329586
آگهی تغییرات شرکت ایده پردازان دانش کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۲۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۲۰۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم الهام خواجه پور دزفولی به شماره ملی ۰۵۳۳۱۱۲۹۱۵ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم مهشاد سبحانی به شماره ملی ۰۵۲۰۱۷۵۶۳۸به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت مدیرعامل با یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد، امضاء اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۹۰۵۷۳۵۲۹۳۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337102
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اکسیر حلال عسلویه درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۵۲۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۶۶۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید،خرید،فروش،واردات و صادرات،ترانزیت مواد شیمیایی و فرآورده های نفتی و کلیه کالاهای مجاز و اخذکارت بازرگانی و ترخیص کالا از گمرک داخلی و خارجی و بین المللی،گشایش حساب،اعتبار اسنادی،تسهیلات و اعتبارات ریالی و ارزی و ضمانتنامه ها و حوالجات،فایناس،ریفایناس،نزد بانکها،موسسات مالی و شرکتهای داخلی و خارجی انتقال تکنولوژی از خارج به داخل کشور،طراحی،مهندسی،خرید،اجرا و نصب کلیه پروژه های نفت وگاز و پتروشیمی و تاسیسات و ساختمانی و ابنیه،زمین شناسی و ژئوفیزیک داخل و خارج از کشور،امکان سنجی و محاسبات فنی و مهندسی،اقتصادی و اجرا پروژه های پایین دستی ابنیه،تاسیسات زیر بنایی اسکله هاو ارائه خدمات فنی و مدیریت پروژه های مهندسی،خرید ساخت و نصب تدارکات و تامین تجهیزات مهندسی و پتروشیمی خارج از کشور،طراحی و مهندسی خرید و نصب و اجرا پروژه های تاسیساتی،ابنیه،راه و داخلی ساختمانها اعم از هر نوع سازه بکار رفته در آن طراحی خرید و اجرا جدول بندی پیاده رو،محوطه سازی و فضاهای سبز در داخل و خارج از کشور انجام بازاریابی شبکه ای و غیر هرمی،دلالی و حق العمل کاری،شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی در داخل و خارج از کشور انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در کلیه زمینه ای فعالیت شرکت میباشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، کاووسیه، خیابان ولی عصر، خیابان چهاردهم، پلاک ۱۲، ساختمان هوایار، طبقه پنجم کدپستی ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۷۴۳۲,۶۵۴ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه تهرانسر با کد۶۷۲۹۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اکسیر نوین فرآیند آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ و به نمایندگی جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶ و به نمایندگی صمد کارگر به شماره ملی ۵۱۳۹۴۱۹۱۴۹و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای علی یزدانی به شماره ملی ۲۲۲۹۶۶۶۲۵۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا محمدرضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضا آقای جلیل سبحانی به نمایندگی از شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهرصادقی عضو هیت مدیره و آقای علیرضا محمدرضایی طالخونچه نایب رییس هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد امضا اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضا مدیرعامل و یا رییس هیت مدیره معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای احمدرضا میرزایی به شماره ملی ۰۰۱۶۲۱۷۸۲۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۰۱۴۸۹۲۶۱۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پتروشیمی اکسیر نوین تک تاز درتاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۴۵۲۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۷۶۶۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید مواد شیمیایی و پتروشیمی ،پلیمرها،حلالها و سایر مشتقات حاصل از نفت و گاز و میعانات گازی ،فعالیت در مناطق آزاد عسلویه انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی ،اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ هرگونه وام و اعتبار ریالی و ارزی از منابع داخلی و خارجی اعم از بانکی و یا موسسات مالی و اعتباری .برقراری ارتباط بین مراکز تولیدی و صنعتی و دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای تحقق اهداف و وظایف فوق از طریق حمایت و پشتیبانی از اجرای طرح های نیمه صنعتی ،توجیهی و کاربردی نوآوران و پژوهشگران ،مشارکت و سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و صنعتی،سرمایه گذاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ایجاد نمایندگی در داخل و خارج از کشور انجام هرگونه فعالیت تجارتی و مدیریتی که برای حصول اهداف شرکت مورد نیاز باشد از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی و سایر عقود اسلامی،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی کلیه موارد فوق، درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله کاووسیه-خیابان ولی عصر-خیابان چهاردهم-پلاک ۱۲-ساختمان هوایار-طبقه دوم- کدپستی ۱۵۱۷۸۴۳۵۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۷۴۳۲,۶۵۴ مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه تهرانسر با کد۶۷۲۹۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای علیرضا مهرصادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای احمدرضا احرارنژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال اکسیر نوین فرآیند آسیا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۸۹۲۳ و به نمایندگی جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶ و به نمایندگی محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا محمدرضایی طالخونچه به شماره ملی ۵۴۱۹۶۸۵۰۹۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای جلیل سبحانی به نمایندگی از شرکت اکسیر نوین فرآیند آسیا(رئیس هیئت مدیره) همرا با مهر شرکت به تنهایی و یا آقای علیرضا مهر صادقی(نایب رئیس هیئت مدیره) و آقای علیرضا محمد رضایی طالخونچه(مدیرعامل) متفقاٌ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد، امضای اوراق عادی و مراسلات و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره معتبر می باشد . اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای احمدرضا میرزائی به شماره ملی ۰۰۱۶۲۱۷۸۲۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی روشنگر بصیر حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۶۲۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۹۱۰۱۵۰۹۴۰۴۷۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376553
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۱۱ وشناسه ملی۱۰۳۲۰۹۰۱۵۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای احمدرضا احرار نژاد به شماره ملی ۰۰۵۶۹۱۳۴۲۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، شرکت هونام مهر پارس به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۸۰۳۲۵ با نمایندگی آقای علیرضا مهر صادقی به شماره ملی ۰۰۵۳۵۴۰۴۷۶ به سمت عضو هیأت مدیره، آقای محمد رضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و آقای اسماعیل نادری به شماره ملی ۱۸۱۸۰۵۹۴۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک ثابت رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء) آقای محمدرضا اخوان ملایری به شماره ملی ۰۵۳۳۴۰۷۳۳۸ همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۹۱۸۳۰۰۷۴۶۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک