علی رضائی

آقای علی رضائی

کد ملی 0062017446
36
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9600708
آگهی تاسیس شرکت سانیا خشت بامسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۹۲۱۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۱۴۰۷در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی و نظارت و اجرای کلیه پروژه‌های ساخت ساختمان‌ها و ساخت راه‌های اصلی و فرعی تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب تاسیسات ساختمان سازه های هیدرولیکی شبکه‌های جمع‌آوری انتقال فاضلاب و سازه‌های دریایی و ساحلی ساخت و راه‌اندازی شبکه‌های برق و تاسیسات برقی و خطوط انتقال آب نفت و گاز شبکه‌های گازرسانی و سیستم‌های سرد کننده ساختمان شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انعقادقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت:۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ دکتر علی شریعتی ـ پایین‌تر از خ بهار شیراز ـ ک میثاق ۵ ـ پ۲۲ ـ واحد۳ ـ کدپستی ۱۵۶۳۹۳۵۱۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای علی رضائی ‌به‌شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره. ۲ـ۵ ـ آقای محمد اسلامی ‌به‌شماره ملی ۰۰۷۷۲۵۲۵۳۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۳ـ۵ـ آقای حسین هوشمند ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۷۹۴۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره. ۴ـ۵ـ آقای حسین هوشمند ‌به‌شماره ملی ۰۰۵۳۰۴۷۹۴۱ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به‌تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9804012
آگهی تغییرات شرکت بتن تکاور پهلوان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۲۳۶۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۹۵۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ و آقای سید امین اله حسینی به شماره ملی ۰۰۶۶۶۳۰۷۸۹ و خانم منصوره رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۶۸۲۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سپیده بکائی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۳۴۷۹۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید امین اله حسینی به شماره ملی ۰۰۶۶۶۳۰۷۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم منصوره رستمی چگنی به شماره ملی ۴۰۷۲۴۴۶۸۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید امین اله حسینی به شماره ملی ۰۰۶۶۶۳۰۷۸۹ بسمت مدیرعامل. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ستارخان خ خسرو شمالی روبروی تره بار صادقیه برج بهاران ط ۲ واحد ۵ کدپستی ۱۴۵۱۶۹۷۴۵۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848630
آگهی تغییرات شرکت اشاعه بتن با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۱۸۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۸۵۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۵/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی رضائی به شماره ملی۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۳/۱۰/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10284047
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور انجیلاق بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۹۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید محبی به شماره ملی ۳۳۹۱۹۱۸۶۸۳ و خانم مهرو سادات محمدی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۹۰۹۸۸ و آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی ۰۰۸۰۱۲۹۱۹۶. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید محبی به شماره ملی ۳۳۹۱۹۱۸۶۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مهرو سادات محمدی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۹۰۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی ۰۰۸۰۱۲۹۱۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی ۰۰۸۰۱۲۹۱۹۶ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران شهرک قیامدشت ک ۱۰ غربی پ ۱۷۴ پیمانکاری انجیلاق کدپستی ۱۸۶۷۱۵۷۷۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۵ آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حسین علی الرضائی به شماره ملی ۰۰۷۸۴۸۱۵۰۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علیرضا بهرامی به شماره ملی ۰۰۷۸۲۲۹۶۸۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم مهرو سادات محمدی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۹۰۹۸۸ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال کاهش داد. آقای سعید محبی به شماره ملی ۳۳۹۱۹۱۸۶۸۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش داد. آقای سید میلاد صفویان به شماره ملی ۰۰۸۰۱۲۹۱۹۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334146
آگهی تغییرات شرکت معمار بتن زیتون بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۸۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم رقیه پیری به شماره ملی ۰۰۷۹۹۰۹۰۵۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۲/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801716
آگهی تغییرات شرکت آرکا دان پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۷۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۰۴۲۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه: تهران - سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمع‌های سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۱۸۹۱۸۳۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801736
آگهی تغییرات شرکت بام دژ پایه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۰۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیر تصفیه انتخاب شدند.. نشانی محل تصفیه تهران سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمعهای سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۶۷۸۱۹۴۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801744
آگهی تغییرات شرکت آنا دژ پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۲۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۷۲۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام و علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به عنوان مدیر تصفیه تعیین گردید. آدرس محل تصفیه به نشانی تهران: تهران سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمع‌های سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۹۵۹۷۹۷۴۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801753
آگهی تغییرات شرکت راه جاده دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۰۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه: تهران - سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمعهای سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۶۷۷۵۹۸۸۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801760
آگهی تغییرات شرکت مانا دژ مانی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۸۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت منحل اعلام گردید و آقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیر تصفیه انتخاب شد. نشانی محل تصفیه: تهران سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمعهای سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۸۷۸۵۸۰۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802016
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز پی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمع‌های سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۹۵۷۴۹۷۳۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802073
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۱۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۴۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی محل تصفیه: تهران سردار جنگل جنوبی انتهای بهار غربی میدان استاندارد مجتمعهای سهند بلوک ۵ جدید واحد ۵ کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶ می‌باشد. پ۹۵۰۲۲۸۷۳۸۶۷۴۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041560
آگهی تغییرات شرکت شاهکار طراحی آریائی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۲۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۶۹۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضائی به کدملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت بازرس اصلی و پریسا شریف نیا به کدملی ۰۰۶۱۸۴۸۰۶۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۷۰۶۹۲۸۱۷۷۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069475
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آنا دی راز درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۵۰۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان نفت - کوچه سوم - پلاک ۴ - واحد ۱۴ کدپستی: ۱۴۶۹۸۱۳۴۴۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۷۳۵۴/۹۵/۶۰ مورخ ۲۹/۶/۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه شعبه مرکزی ابهرپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سمیرا سرخوش شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل محمد رضا بیگدلی شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی.علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۹۱۷۶۵۵۸۵۰۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069496
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز شن درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۶۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - خیابان دولت - خیابان کیکاووس - انتهای حسین حیدر - پلاک ۲۷ - واحد ۹ کدپستی: ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۷ مورخ ۲۷/۶/۹۵ نزد بانک سپه شعبه داخلی ۱۷۳۲۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی رضائی کد ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سمیرا سرخوش شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی. محمد رضا بیگدلی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به عنوان بازرس علی البدل.بمدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۷۱۹۱۴۷۴۸۴۲۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069518
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرکا دی پاژ درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۳۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۴۷۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - سردار جنگل جنوبی - میدان استاندارد - روبروی موسسه استاندارد - مجتمعهای سهند - بلوک ۵ جدید - واحد ۵-کدپستی ۱۴۷۶۹۳۶۵۶۶. سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۲۲۶۷۱/۹۵/۶۰ مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محمد رضا بیگدلی ک م ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی رضائی ک م ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به عنوان بازرس اصلی و خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۷۱۹۸۸۹۲۲۵۴۶۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13070012
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ زمان درتاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۵۳۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری.خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان ـ شهرستان ابهر ـ شهرک گلسار ـ گل افشان سوم ـ پلاک ۱۵۷ ـ واحد ۴ ـ کدپستی ۴۵۶۶۱۵۴۳۳۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۸۶۳۵/۹۵/۶۰ مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت:. سحر قدیمی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۰۰۷۸۹۱۵ـ۲. محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۰۷۲۲۶۷۰۲۰۵۸۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082753
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارا دنیز کهن درتاریخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۷۰۰۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: زنجان ـ ابهر ـ شهرک گلسار ـ گل افشان سوم ـ پلاک ۱۵۳ ـ واحد شماره ۲ ـ کدپستی ۴۵۶۱۶۱۹۵۳۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۷۵۳۴۳/۹۵/۶۰ مورخ ۰۸/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سحر قدیمی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ ـ ۲. محمد رضا بیگدلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای محمدرضا بیگدلی (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) یا سحر قدیمی (رئیس هیئت مدیره) هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به عنوان بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۰۷۲۸۴۷۱۴۵۶۲۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252979
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تارا دژ اسکان درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۲۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر / شهرک آزادگان /کوچه وفا / پلاک ۵۹ / کدپستی ۴۵۶۱۶۴۳۹۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال طی گواهی شماره ۱۳۰۸۳۴۹/۹۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ آقای مرتضی علی اعتمادی تبار به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۴۸۶۳۸۳۲۳ ـ ۲ ـ آقای محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۱۰۲۲۲۶۲۳۰۵۳۰۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سنگ دژ صدرا درتاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۴۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه) مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر/ خیابان امام خمینی (ره) / ـ بن بست شانزدهم/ پلاک ۶۱۰ / کدپستی ۴۵۶۱۶۵۸۹۷۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۲۸۵۲۰۱/۹۵/۶۰ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ نزد بانک رفاه کارگزان شعبه ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه درتعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ خانم سمیرا سرخوش به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ ـ ۲ ـ آقای محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای (مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره) یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سحر قدیمی به شماره ملی ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۱۰۲۲۱۹۹۱۳۰۴۸۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252994
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کوشا دژ طراح درتاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۲۴۳۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۸۱۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء کلیه پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم از دستگاه مربوطه). مدت شرکت: نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان زنجان/ شهرستان ابهر/ خیابان امام خمینی (ره) /کوچه حاجی خانی/ پلاک ۲۳ / کدپستی ۴۵۶۱۶۶۵۴۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ که تعداد ۱۰۰سهم آن بانام می باشد و مبلغ ۰۰۰,۳۵۰ ریال نقدا توسط موسسین طی گواهی شماره ۱۳۰۸۳۳۴/۹۵/۶۰ مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵نزد بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی ابهر پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ـ خانم فرزانه بیگدلی به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۰۹۵۲۹۱۹ ـ ۲ ـ آقای محمد رضا بیگدلی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب گردید. آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). ش۹۵۱۰۲۲۳۹۰۹۵۳۵۴۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13255443
آگهی تغییرات شرکت آنامیس معمار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۲۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۹۱۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رضایی کدملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ با دریافت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سمیرا سرخوش کدملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ با دریافت مبلغ۵۰۰۰۰۰ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. بنابراین سرمایه شرکت از مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده قانونی اساسنامه اصلاح یافت لیست شرکاء ومیزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش به شرح زیر میباشد: طاهر کلهر کدملی ۰۳۲۱۶۰۳۴۳۵ دارای ۹۰۰۰۰۰ریال هادی صادق مغانلو کدملی ۱۴۵۰۱۰۲۳۲۸ دارای ۹۰۰۰۰ریال محمدرضا صف نما کد ملی ۰۰۶۳۳۰۶۲۲۰ دارای ۱۰۰۰۰ریال پ۹۵۱۰۲۵۱۹۱۷۵۹۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379919
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز تات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی یعقوبی بشماره ملی: ۰۰۷۷۰۹۹۵۷۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر نوروزی سیبنی بشماره ملی: ۲۶۵۹۲۷۱۷۴۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۱۲۱۶۶۰۸۸۶۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13428142
آگهی تغییرات شرکت کارا دنیز بنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸۴۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۳۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید رحمانیان بشماره ملی ۲۴۷۱۰۰۲۳۶۶ بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره وآقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۲۲۴۹۸۱۹۲۶۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445284
آگهی تغییرات شرکت شن پل مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا آقای علی رضائی با کدملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ (احدی از سهامداران) منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۳۸۹۱۱۰۹۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445288
آگهی تغییرات شرکت خشت پل ری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۵۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۱۶۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا علی رضائی به کدملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ (احدی از سهامداران) هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۳۰۳۴۱۷۷۵۱۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450015
آگهی تغییرات شرکت ایلیا بتن ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۴۰۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای سعید فاخته قلعه جوق بشماره ملی: ۰۰۷۲۱۷۴۰۷۲ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم مریم محمدی بشماره ملی: ۰۰۶۲۱۵۲۳۸۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۳۰۷۷۴۶۸۴۷۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494350
آگهی تغییرات شرکت پی دژ ماوی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۰۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۲۶۵۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان گرجی چالسپاری بشماره ملی ۴۸۴۰۰۱۶۹۹۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰ ۱۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی شعبانی سلطانمرادی بشماره ملی ۴۳۲۰۷۷۰۱۶۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰ ۹۹۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰ ریال به مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید محل شرکت به تهران لویزان کوچه ۶ متری شهید فرشادی خیابان محمدی پلاک ۳۶ طبقه سوم واحد ۵ کدپستی ۱۶۷۸۶۳۴۷۶۶ انتقال یا فت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه: آقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ دارای مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ریال آقای میثم اینانلو یغمورلو بشماره ملی۰۳۲۳۷۳۴۲۰۰ دارای مبلغ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ ریال آقای احسان گرجی چالسپاری بشماره ملی۴۸۴۰۰۱۶۹۹۲ دارای مبلغ ۱۰٫۰۰۰ریال آقای مهدی شعبانی سلطانمرادی بشماره ملی ۴۳۲۰۷۷۰۱۶۱ دارای مبلغ ۰۰۰ ۹۹۰ ریال پ۹۶۰۴۱۲۷۵۸۶۲۰۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13502627
آگهی تغییرات شرکت سامانه جمکران اتحاد شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۸۰۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۵۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون اعتمادنیا بشماره ملی: ۱۷۵۰۵۲۰۹۵۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. همچنین حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۴۱۷۴۸۵۲۳۸۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669155
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شن دژ تونل در تاریخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۳۳۳۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۱۰۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: مشاوره طراحی، نظارت فنی و اجراء پروژه های عمرانی، راهسازی، ساختمان سازی، انبوه سازی، ساخت پل و تونل و سد و بند و محوطه سازی. ایجاد و حفظ فضای سبز شهری و کشاورزی. خطوط انتقال نفت و گاز و تصفیه خانه و ژئوتکنیک و ابزار دقیق و تاسیسات سرچاهی و تاسیسات مکانیکی و الکتریکی. شبکه های برق و پست های توزیع و تاسیسات برقی و سیستمهای سوئیچینگ. آبرسانی سطحی و زیرزمینی و شبکه های آبرسانی و بندهای انحرافی و شبکه های آبیاری. خرید و فروش و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی. موارد فوق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز شهر فردیس ـ فردیس ـ کوچه گلها (۸ متری) ـ کوچه (گلها۱) ـ پلاک ۱۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۱۷۵۸۴۶۴۷۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد اولین مدیران: آقای علی رضائی به شماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شعبان پیر علی به شماره ملی ۳۹۹۰۵۰۶۰۲۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم سمانه سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۱۹۵۹۳۵۴ به سمت بازرس اصلی وخانم سمیرا سرخوش به شماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۹۲۵۰۲۳۶۹۳۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678203
آگهی تغییرات شرکت پل دژ خورشید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شعبان پیر علی بشماره ملی: ۳۹۹۰۵۰۶۰۲۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء و سهامداران) آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم سحر قدیمی بشماره ملی: ۴۴۱۱۱۷۸۹۱۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به تهران شهر تهران شهران شمالی بلوار کوهسار خیابان (سمیه غربی) شهید علی یاری پلاک ۷۲ طبقه همکف واحد جنوب غربی کد پستی ۱۴۷۸۶۱۶۶۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۸۰۳۶۸۳۱۲۵۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678212
آگهی تغییرات شرکت شن دژ ولیعصر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم عاطفه سرخوش بشماره ملی: ۰۰۷۵۵۵۷۰۷۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیرا سرخوش بشماره ملی: ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مرکز شرکت به: تهران شهر تهران دانشگاه کوچه بهار خیابان شهید مهرداد روانمهر پلاک ۳۸ طبقه دوم واحد شمالی، کد پستی: ۱۳۱۵۶۵۳۷۱۶ انتقال یافت. پ۹۶۰۸۰۳۱۱۳۷۵۷۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697223
آگهی تغییرات شرکت آرمه بتن ایلیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - جیحون - کوچه شهید جمشید عباسی - کوچه شهید جواد کریمی - پلاک ۲۵ - طبقه همکف، کد پستی ۱۳۴۸۷۸۳۸۱۷ تغییر یافت - آقای سعید عباسی بشماره ملی ۰۰۸۰۸۵۷۵۷۴ بسمت مدیرعامل (خارج ازسهامداران) و آقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سمیرا سرخوش بشماره ملی ۰۰۸۲۱۸۰۴۵۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۵۴۱۲۸۷۲۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727495
آگهی تغییرات شرکت آرکا شید سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۶۸۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۵۱۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فیضی بشماره ملی: ۰۰۶۵۷۹۷۳۳۷ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) و آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا بیگدلی بشماره ملی: ۴۴۱۱۰۴۷۹۲۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای الباقی مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرک والفجر بلوار ساحل کوچه نهالستان دوم پلاک ۹۸ مجتمع خانه گستر بلوک۹۸ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: ۱۶۵۹۶۵۴۱۴۵تغییر یافت. پ۹۶۰۹۰۱۴۸۴۳۱۱۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749733
آگهی تغییرات شرکت کارا شید بتن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۷۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۷۶۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پوریا خاکپور بشماره ملی ۲۲۲۹۶۵۶۷۰۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) و آقای علی رضائی بشماره ملی ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جمشید سرخوش بشماره ملی ۰۰۴۸۶۵۶۸۰۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - جیحون - خیابان جیحون - کوچه شهید نادر اسفندیاری - پلاک ۲۴ - طبقه همکف کدپستی ۱۳۴۴۹۳۳۶۴۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۶۰۹۱۸۲۵۳۴۴۸۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099160
آگهی تغییرات شرکت پل بتن رویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۶۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۳۹۶۰۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رضائی بشماره ملی: ۰۰۶۲۰۱۷۴۴۶ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای پیمان عمو زاده لیچائی بشماره ملی: ۲۵۸۰۵۲۲۶۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه نگر بشماره ملی: ۶۳۰۹۹۵۱۷۸۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقی مدت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت به آدرس جدید: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران محله دولت کوچه شهیدمسعودجانثاری لادانی خیابان شهید حسین حیدر پلاک ۲۷ طبقه همکف کدپستی: ۱۹۳۹۷۳۹۸۵۱ تغییر یافت پ۹۷۰۴۰۹۶۵۱۷۰۰۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک