مجتبی جندقیان

آقای مجتبی جندقیان

کد ملی 6199714873
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 732318
آگهی تغییرات شرکت اطمینان خودرو کویرسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس قامتی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۹۹۱۵۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اعظم سنجرآرائی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۱۹۹۰ و آقای رضوان بانوئی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۶۳۵۱۱ و آقای علیرضا پیردهقان به شماره ملی ۶۱۹۹۹۲۵۲۰۳ تا تاریخ ۱/۶/۱۳۹۳ ۴. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم اعظم سنجرآرائی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۱۹۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضوان بانوئی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۶۳۵۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پیردهقان به شماره ملی ۶۱۹۹۹۲۵۲۰۳به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا پیردهقان به شماره ملی ۶۱۹۹۹۲۵۲۰۳ به سمت مدیرعامل. ۵ نشانی شرکت از استان تهران واحد تهران به استان اصفهان واحد آران و بیدگل به نشانی جدید استان اصفهان شهر آران و بیدگل میدات آزادگان نبش بلوار دکتر عظیمی روبروی پارک شهید سلمانی کدپستی ۸۷۴۱۰۳۳۵۱۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ۶ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تهیه و توزیع و فروش خودروهای سواری شرکت ایران خودرو فروش قطعات و لوازم یدکی شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی (ایساکو) بقیه طبق اساسنامه. ۷ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۳۲۶۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697396
آگهی تغییرات شرکت فرش نگین باستان مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۹۸۴۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به تصویب رسید. رحمت اله نجات خواه شماره ملی ۶۱۹۹۴۰۳۵۶۸ زهرا تقوی فاضل شماره ملی ۶۱۹۹۲۲۶۱۰۰ علی محمد نجات خواه شماره ملی ۶۱۹۹۲۳۸۲۱۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان علیمحمد عباس زاده شماره ملی ۶۱۹۹۹۶۰۷۶۹ و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدندروزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۲۱۷۴۳۵۷۹۸۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719427
آگهی تغییرات شرکت هلال کویر آران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۰۲۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ آقای احمدگیاه دوست آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۵۲۹۳۳۲ و خانم فاطمه خرم ابادی شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۷۲۸۰ و آقای مجید گیاه دوست ارانی شماره ملی ۶۱۹۹۷۳۱۹۷۲ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقایان غلامعلی جندقیان شماره ملی۶۱۹۹۶۶۶۲۶۷ و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به ترتیب عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۰۷۷۱۹۲۰۰۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875484
آگهی تغییرات شرکت اطمینان خودرو کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۰۲۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا پیردهقان شماره ملی ۶۱۹۹۶۵۳۳۷۸ و خانم اعظم سنجر آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۱۹۹۰ و خانم رضوان بانوئی شماره ملی ۶۱۹۹۴۶۳۵۱۱ به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۸۸و۱۳۹۱و۱۳۹۳ به تصویب رسید. آقایان عباس قامتی آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۵۹۹۱۵۲ و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار آفرینش برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۰۵۹۵۳۸۳۸۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916164
آگهی تغییرات شرکت ایلیا نگین تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۷۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ آقای مهدی گندم کار بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۲۵۷۴۴۸ و خانم بیتا یزدانی شماره ملی ۱۲۹۱۰۴۸۸۵۹ و خانم پروین سادات بنی هاشمی بیدگلی شماره ملی ۱۲۵۰۰۰۸۲۷۱به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس اصلی و غلامعلی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۶۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال ۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۸۷۹۵۲۵۴۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916281
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع فرش زرین سیلک کاشان درتاریخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۴۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۰۷۹۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد: تاسیس و اداره کارخانجات تولیدی محصولات نساجی اعم از ریسندگی انواع نخ، بافندگی انواع فرش ماشینی، موکت، پارچه بافی، پوشاک، آهار و تکمیل محصولات نساجی، تهیه و تولید و واردات انواع الیاف پلی استر، پنبه و پلی پروپیلن، نخ اکریلیک، ارائه خدمات تابندگی، نخ تابی، چله پیچی، تهیه، خرید و واردات مواد اولیه و ماشین آلات و قطعات و لوازم مربوط به موضوع شرکت، توزیع، خرید، واردات، فروش و صادرات محصولات شرکت و دیگر اقلام مجاز بازرگانی، عقد قرارداد های تجاری با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی در داخل و خارج کشور، اخذ و قبول نمایندگی شرکتهای مجاز داخلی و خارجی با اخذ مجوزهای لازم از ادارات ذیربط، شرکت در کلیه مزایده ها و مناقصه ها: پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آران و بیدگل ـ شهرک صنعتی سلیمان صباحی ـ بلوار یک ـ فرعی ۵ ـ میدان شهدای کارگر ـ بلوار اندیشه کدپستی۸۷۴۱۷۱۱۱۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۲۰۰ سهم ۴۵۰۰۰۰ ریالی بانام عادی می باشد که مبلغ ۱۸۹۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۸ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ نزد بانک سپه شعبه شهید موسوی کاشان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سید ابوالفضل مرکبی نوش آبادی به شماره ملی۱۲۵۰۴۶۸۱۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مرجان نیک قدم به شماره ملی۱۲۶۰۶۰۵۷۸۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سیدمجتبی مرکبی نوش آبادی به شماره ملی۶۱۹۹۸۷۷۳۷۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲سال انتخاب گردیدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و بانکی با امضای مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر خواهد بود. بازرسان: غلامعلی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۶۲۶۷ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه: روزنامه نسل فردا برای چاپ آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۸۳۷۹۱۵۱۶۱۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240492
آگهی تغییرات شرکت مجتمع نساجی بهریس یادگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۱۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. محمد حیدرزاده آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۵۵۸۳۰۸ و مهدی سعیدی بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۶۹۲۶۰۸ و منیر صباغیان بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۲۳۶۱۲۲ به عنوان اعضا هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب شدند. مهران بصیری شماره ملی ۱۱۸۸۸۲۵۴۱۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۰۱۵۹۱۳۱۷۳۶۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292014
آگهی تغییرات شرکت نساجی شاد گل مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۵۸۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ آقای مسعود رزمی منش به شماره ملی ۶۱۹۹۶۳۱۸۱۱، آقای محمدگلشن آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۰۳۷۵۳ و خانم سمیه شکوری آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۷۰۷۴۳۵ بسمت اعضای جدید هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محمدرضا مسیبی بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۱۷۶۱۴ و مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۱۱۶۸۸۹۴۵۶۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318708
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی گلبانگ آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۴۸۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. علیرضا پیردهقان به شماره ملی ۶۱۹۹۶۵۳۳۷۸ اعظم سنجر آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۱۹۹۰ رضوان بانوئی به شماره ملی ۶۱۹۹۴۶۳۵۱۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس اصلی و محمدعلی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۹۶۴۱۹۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۲۱۰۷۲۹۲۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321603
آگهی تغییرات شرکت مهسا فرش بیدگل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای حمیدرضا ستاری شماره ملی ۶۱۹۹۲۲۹۵۶۸ و آقای سعید ستاری بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۲۲۸۰۶۵ و خانم زهرا پارسا بیدگلی شماره ملی ۱۲۶۱۷۴۰۲۰۳ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ و غلامعلی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۶۲۶۷ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۳۹۲۱۹۹۱۶۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325859
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرش گلسار کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۲۲۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ترکی آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۵۹۹۳۸۱ و خانم اعظم بهزادی شماره ملی ۶۱۹۹۶۴۰۳۴۹ و آقای علی ترکی آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۶۷۰۸۲۵ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. آقایان ماشااله پهلوانی شماره ملی ۶۱۹۹۴۸۷۳۵۴ و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به ترتیب عنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۷۶۸۷۶۵۱۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356198
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی نقش گستر ساوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۹۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای ابراهیم خنامانی شماره ملی ۶۰۷۹۹۰۶۳۲۵ , خانم نسرین سادات حسینی علی آبادی شماره ملی ۱۲۶۱۹۲۶۷۷۳ آقای غلامرضا خنامانی شماره ملی ۶۰۷۹۹۷۴۸۸۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس اصلی و غلامعلی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۶۲۶۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۲۴۵۱۰۲۱۱۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13380507
آگهی تغییرات شرکت خوشرنگ کیوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۷۸۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ آقای محمد گندم کار بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۵۹۸۴۷۴ و خانم ملیحه نجات خواه شماره ملی ۶۱۹۹۶۵۶۴۲۳ و آقای مهدی گندم کار بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۲۵۷۴۴۸ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای اکبر عظیمی شماره ملی ۱۲۶۰۴۱۸۶۹۳ و مجتبی جندقیان فرزند حسین علی شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۱۲۱۶۹۵۹۴۱۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13452975
آگهی تغییرات شرکت نساجی و بازرگانی نگین الماس کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۶۴۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ابوالفضل ساطع بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۴۶۱۱۱۸ و ابوالقاسم فینی زاده بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۵۵۳۷۳۱ و معصومه مصباحی شماره ملی ۶۱۹۹۵۲۱۵۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ و محمد دادخواه شماره ملی ۶۱۹۹۲۵۶۹۷۲ به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۹۳۴۰۱۵۰۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13507392
آگهی تغییرات شرکت فرش یلدای کویر بیدگل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۶۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی جندقیان شماره ملی۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدعلی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۹۶۴۱۹۵ به بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۴۲۰۸۰۶۶۵۷۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657829
آگهی تغییرات شرکت قالی نگین نامیان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۵۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. امیرحسین شیخی شماره ملی ۶۱۹۹۱۴۹۲۱۱ و ناصر شیخی شماره ملی ۶۱۹۹۷۳۱۵۳۰ و محمد شیخی شماره ملی ۶۱۹۹۵۰۲۰۰۰ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علیرضا میرزائی شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۸۶۸۵ بعنوان بازرس اصلی و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۲۳۱۷۳۵۴۴۲۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670695
آگهی تغییرات شرکت فرش در بار پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۶۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم زهره فخرائیان به شماره ملی ۶۱۹۹۹۱۶۴۷۶، آقای یاسر شیخی به شماره ملی ۶۱۹۹۱۵۴۱۸۵ و آقای امیرحسین شیخی به شماره ملی ۶۱۹۹۱۴۹۲۱۱ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علیرضا میرزائی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۶۸۶۸۵ بعنوان بازرس اصلی و مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۳۰۵۸۴۳۶۱۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693475
آگهی تغییرات شرکت فرش بیدگلستان راوند کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۳۲۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم طاهره صمدی راد به شماره ملی ۶۱۹۹۶۸۵۸۴۹، آقای حسین صمدی راد به شماره ملی ۶۱۹۹۷۰۰۳۶۸ و آقای مجید گواهی بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۶۱۸۱۶۵ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۶۸۴۶ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۵۵۶ و آقای مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۴۷۴۱۳۲۶۱۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13699016
آگهی تغییرات شرکت فرش یادگار هلال کاشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۵۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مسعود چهل ستونی شماره ملی ۱۲۶۱۹۶۵۱۶۷ و آقای سید میلاد میرآفتاب شماره ملی ۱۲۵۰۲۳۶۰۶۱ و خانم مینو روح الامینی شماره ملی ۱۲۶۰۵۱۳۵۷۲ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان محسن خوشدل مفرد شماره ملی ۱۲۶۱۸۶۹۷۷۱ بعنوان بازرس اصلی و مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۸۱۶۷۹۶۴۴۹۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13865504
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی خروش رعد پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۱۹۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کیومرث مزده شماره ملی ۰۰۴۶۵۷۶۷۵۴ و عباس ضابطی طرقی شماره ملی ۰۰۴۲۸۳۹۸۱۵ و زهرا ضابطی طرقی شماره ملی ۰۰۴۳۰۳۹۱۷۰ به عنوان اعضاء جدید هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مجتبی جندقیان شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ بعنوان بازرس اصلی و مهدی قاضیان بیدگلی شماره ملی ۶۱۹۹۷۵۵۳۵۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ترازنامه و حساب سود و زیان سال‌های مالی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ به تصویب رسید ش۹۶۱۱۱۹۵۲۴۲۲۹۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14286153
آگهی تغییرات شرکت ستاره محتشم ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۳۰۱۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی خدانه آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۷۴۶۱۲۰ و آقای میثم حاجی حسینی آرانی شماره ملی ۶۱۹۹۷۴۶۷۹۱ و خانم محبوبه آقائی سه ده شماره ملی ۱۲۵۰۳۳۷۵۱۸به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علی عربی ستوده آرانی به شماره ملی ۱۲۵۰۱۱۸۴۸۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای مجتبی جندقیان به شماره ملی ۶۱۹۹۷۱۴۸۷۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا برای آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۰۵۷۹۶۹۷۰۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آران و بیدگل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک