سعید سرکار

آقای سعید سرکار

کد ملی 6199321510
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1026585
آگهی تغییرات شرکت پژوهندگان پگاه پارسه با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۴۵۵۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۶۰۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید محمد جلائی به شماره ملی ۲۱۴۲۰۲۶۳۴۶ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش داد. آقای فرزام هوشمند به شماره ملی ۰۰۴۹۷۳۷۹۱۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش داد. آقای سعید بهزادی پور به شماره ملی ۰۰۷۰۶۵۶۱۶۹ به شماره شناسنامه ۲۹۸۹ تاریخ تولد ۲/۸/۱۳۵۴ فرزند مهدی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۲۶/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۱۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223908
آگهی تغییرات شرکت گروه پژوهشی اقتصاد فناوری دانش بنیان برهان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسن پاسوار با کدملی۰۰۴۴۹۴۶۳۷۶ به عنوان مدیر گروه برای مدت دو سال و آقای صابر میرزایی با کدملی۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ به عنوان رئیس هیئت موسس و آقای محمدحسن پاسور با کدملی۰۰۴۴۹۴۶۳۷۶ و سعید سرکار به کدملی۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به عنوان اعضای هیئت موسس انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی و سایر مکاتبات عادی و اداری موسسه با امضاء مدیر گروه یا یکی از اعضاء هیئت موسس همراه با مهر گروه معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۴۴۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359508
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوری برهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی آقای ابراهیم حاج ابراهیمی فرزند محمود به کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و موسسه توسعه فناوری نخبگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۵۶۹ به نمایندگی آقای مسعود عبدی به کدملی ۰۰۵۵۱۱۶۴۵۰ و آقای صابر میرزایی به کدملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و آقای سعید سرکار به کدملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و آقای سید رضا موسوی برزکی به کدملی ۱۲۶۲۳۶۵۱۴۷. مهدی هاتف به کدملی ۱۳۸۰۹۵۴۶۷۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید نیک منش به کدملی ۰۰۶۳۸۲۶۶۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۸۱۵۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10192310
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع تصویربرداری پرتو نگار پرشیا با مسئولیت محدود به شما ره ثبت ۳۷۷۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۵۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۵/۸/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و آقای محمدرضا آی به شماره ملی ۲۲۹۸۹۳۴۹۳۲ و آقای محمدحسین فراهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۴۴۸۳ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا آی به شماره ملی ۲۲۹۸۹۳۴۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدحسین فراهانی به شماره ملی ۳۹۳۲۶۲۴۴۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا آی به شماره ملی ۲۲۹۸۹۳۴۹۳۲به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975350
آگهی تاسیس شرکت توسعه فن‎آوری مافوق صوت پارسه بامسئولیت‎محدود
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ تحت شماره ۳۸۸۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۰۰۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: طراحی ساخت تحقیق تدوین دانش فنی توسعه تکنولوژی نوآوری صادرات واردات کالاهای مجاز صنعتی و مشاوره با تمرکز بر تکنولوژی امواج مافوق صوت نانو تکنولوژی عملکردهای نانومتری. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران زیر پل یادگار امام کوچه شقایق شرکت فناوری مافوق صوت پارسه کدپستی ۱۴۶۳۷۸۳۵۱۴ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می‎باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ ـ آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ ـ خانم فاطمه اسکندری به شماره ملی ۰۰۶۰۳۷۳۴۹۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره . ۳ـ ۵ ـ آقای علیرضا شهیدی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۱۵۰۲۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره ۴ـ ۵ ـ خانم فاطمه اسکندری به شماره ملی ۰۰۶۰۳۷۳۴۹۰ به به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044328
آگهی تغییرات انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۰۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۶۶۰۲ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ اداره کل امور سازمان‌های مردم نهاد - وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی ۶۱۹۹۳۴۹۹۷۰ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقایان قربانعلی دری نجف آبادی به شماره ملی ۱۰۹۰۸۰۸۹۲۵ و سعید سهراب پور به شماره ملی ۰۰۴۱۴۰۸۵۶۱ و سید محمود رضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ و سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ هرکدام دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی ۶۱۹۹۳۴۹۹۷۰ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه. ش۹۵۰۷۰۷۵۴۲۴۰۵۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری پردیس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13113787
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان تجهیزات پزشکی پارسا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۹۹۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۴۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا میر باقری به شماره ۱۲۸۱۸۸۸۵۰۸ با دریافت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا بعد ازکاهش سرمایه: فرزام فرهمند به شماره ملی ۰۰۴۹۷۳۷۹۱۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا احمدیان به شماره ملی ۰۴۵۰۰۶۰۲۰۹ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه محمد رضا ای به شماره ملی ۲۲۹۸۹۳۴۹۳۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم تعداد اعضای هیئت مدیره به ۲ الی۱۰ نفر تغییر کرد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۸۱۶۳۵۶۱۲۱۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607355
آگهی تغییرات شرکت نانو سیستم پارس شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۵۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۲۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره شرکت به ۲ نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای فرزام فرهمند به شماره ملی ۰۰۴۹۷۳۷۹۱۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ ۵۲۵۰۰۰ ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۴۷۵۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد افزایش سرمایه: آقای رضا صابر بشماره ملی۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای فرزام فرهمند بشماره ملی ۰۰۴۹۷۳۷۹۱۰ دارای مبلغ ۵۲۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید سرکار بشماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارای مبلغ ۴۷۵۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۶۲۲۱۴۰۸۳۲۷۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود فن آوری تصویربرداری متین بهین نگاره درتاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۶۷۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۲۸۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، واردات و صادرات و خدمات پس از فروش و پشتیبانی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و خرید، فروش، توزیع، تولید، بسته بندی، تأمین تجهیز، راه اندازی، نگهداری فنی و نصب، طراحی و ساخت و اجرای کلیه قطعات، لوازم، وسایل، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی، آزمایشگاهی و پزشکی و دارویی و همچنین قطعات و مواد اولیه دارویی و پزشکی و دندانپزشکی، مهندسی پزشکی، انتقال دانش فنی، مطالعه و ارزیابی، مشاوره در زمینه تجهیزات پزشکی و مهندسی پزشکی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها، ترخیص کالا از کلیه گمرکات داخلی، ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور، برپایی سمینار و همایش، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی و بین المللی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم از دولتی و خصوصی و بین المللی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران-پونک شمالی-خیابان عدل شمالی-کوچه یکم-پلاک ۵-طبقه اول-واحد ۳- کدپستی ۱۴۷۶۹۶۴۵۹۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای حسین قدیری هروانی به شماره ملی ۰۰۵۴۵۲۱۹۱۲ دارنده ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کامران غلامی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۷۷۰۰ دارنده ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارنده ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای حسین قدیری هروانی به شماره ملی ۰۰۵۴۵۲۱۹۱۲ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای کامران غلامی به شماره ملی ۰۰۵۵۲۸۷۷۰۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۷۱۹۸۶۴۴۰۵۵۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13786535
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری پارک علم و فناوری ایرانیان دانا درتاریخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۶۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۷۹۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت موسسه و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها ـ ارائه خدمات و مشاوره های مورد نیاز به واحدهای فناور- کمک به افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت های فناور داخلی در سطح بین المللی ـ حمایت مالی و ایجاد زمینه های مناسب یرای توسعه فناوری و جلب سرمایه گذاری در واحدهای فناور- ایجاد بستر مناسب برای فعالیت واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و غیردولتی در موسسه ـ جلب و سازماندهی توانایی ها و امکانات موجود در منطقه در راستای ماموریت و اهداف موسسه ـ ایجاد زمینه لازم برای فعالیت مشترک بین واحدهای فناور داخلی و خارجی ـ ایجاد زمینه مناسب، جهت حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه ـ کمک در جهت دهی مراکز علمی، فناوری و خدمات تجاری سازی مرتبط با موسسه ـ ایجاد فضای مناسب فعالیت علمی و مهندسی برای جذب دانشمندان و متخصصان داخل و خارج از کشور- ایجاد بستر مناسب حضور و همکاری واحدهای فناور خارجی در موسسه ـ کمک به ایجاد شرکت های زایشی و راه اندازی بنگاه های اقتصادی جدید ـ مشارکت در طرحهای واحدهای فناور- مشارکت در ایجاد واحدهای فناور و شرکتها و موسسات ارائه دهنده خدمات تجاری سازی فناوری(خدمات تخصصی کسب و کار)تملک سهام واحدهای فناور- ارائه خدمات تجاری سازی فناوری(آموزش، منتورینگ و مشاوره طرح های دانش بنیان، ارزیابی طرح های فناور، ارزیابی طرح ها و شرکت های دانش بنیان، تهیه طرح های کسب و کار بی پی، تهیه طرح های اف اس)همکاری و مشارکت با خیرین و واقفین در راستای فعالیت های موسسه ـ مدیریت و راهبری مراکز علم و فناوری از جمله؛ پارک علم و فناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری، شتابدهنده ها و صندوق های پژوهش و فناوری ـ انعقاد و اجرای قراردادهای اجرایی، بازرگانی، خدماتی، مطالعاتی، پژوهشی و یا فروش محصول یا خدمات واحدهای فناور و صاحبان ایده و فناوری ـ انعقاد و یا اجرای قراردادهایی که در زمینه طراحی، بهبود و توسعه پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و سایر زیرساختهای توسعه فناوری ـ انعقاد قراردادهایی که برای انجام به اشخاص حقوقی و حقیقی از جمله؛ واحدهای فناور، محققان، پژوهشگران و صاحبان ایده و فناوری ارجاع می شود. واردات و صادرات در رابطه با موضوع موسسه ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی مرتبط با موضوع موسسه -اخذ تسهیلات ریالی و ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری ـ شرکت درنمایشگاه هاو همایش ها و سمینارهای داخلی و بین الملی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-دریان نو-خیابان شهید دکتر حبیب اله-خیابان شهید مسعود سروش(یکم)-پلاک -۹۶-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۵۵۶۹۳۴۱۵ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:طرح و توسعه فن آوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ و به نمایندگی مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ دارنده ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۴۶۸۸۷ و به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ دارنده ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای حسین جلیلی به شماره ملی ۰۳۸۴۷۳۲۴۷۱ و به سمت مدیرعامل(خارج از شرکا و اعضای هیئت مدیره)به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و به سمت عضو هیئت مدیره(خارج از شرکا)به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها به امضای یکی از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر موسسه و نامه های عادی و اداری به امضای مدیرعامل موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۶۵۳۰۸۸۸۵۹۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818971
آگهی تغییرات شرکت تجهیز آفرینان نوری پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۸۰۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضاء هیئت مدیره ۳ نفر می‌باشد وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای سیدمحسن ابراهیمی کدملی ۰۰۸۲۱۷۰۴۷۹ با پرداخت مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ ریال افزایش وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از افزایش: سعید سرکار ش. م۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه صدیقه مرجانه حجازی ش. م ۰۰۴۱۲۸۰۰۰۸ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سیدمحسن ابراهیمی ش. م ۰۰۸۲۱۷۰۴۷۹ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۱۰۲۶۸۵۶۶۹۴۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13965174
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی درتاریخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۳۷۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۹۵۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: اهداف بنیاد عبارتند از: الف)کلیات بنیاد علم و فناوری مصطفی در رویکردهای کلان خود به منظور توسعه علمی و فناوری در جهان تلاش خواهد کرد. فعالیتهای این بنیاد در جهت تشویق و ترغیب نخبگان، پژوهشگران و دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام، در جهت تولید هرچه بیشتر علم و فناوری تبیین شده و تلاش خواهد کرد تا ارزش های علم و فناوری و فلسفه گرایش به آن را در جوامع اسلامی نهادینه کند. این بنیاد با تمرکز برهم افزایی و همگرایی و همکاری بین دانشمندان جهان به خصوص جهان اسلام در حوزه های مختلف علم و فناوری در راستای ارتقای علم و فناوری در جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی خواهد کوشید.. اهداف بنیاد در ۶ بخش تعریف شده و به شرح زیر می باشند: ارتقای آگاهی عمومی در علم و فناوری. آشنا کردن جوامع با اهمیت علم و فناوری ترویج فرهنگ شناخت از علوم آموخته شده در جوامع. شکل دهی جوامعی علاقه مند به علم و فناوری بهبود فضای پویای آموزشی و پژوهشی.ترویج پژوهش در کنار آموزش در علم.یافتن استعدادهای دانش آموزی و اشتیاق آفرینی در آن ها.ارتقای سطح خودباوری و همکاری در دانش آموزان.هویت بخشی به استعدادهای دانش آموزی و پرورش آن ها.توسعه و حمایت از ایده ها و دستاوردهای فناورانه آشنا کردن استعداد های دانشجویی با زیست بوم نخبگانی.ایجاد نگرش فناورانه در محیط علمی دانشگاه.مسیر دهی استعداد ها به سمت شکوفایی نخبگان حمایت از توسعه علم وفناوری.حمایت از طرح های علمی ـ فناورانه.حمایت از همکاری تعامل و حرکت جمعی بین متخصصین و دانشمندان جهان اسلام.بدست آوردن سهمی در بهبود شرایط جامعه شناسایی دانشمندان برتر جهان اسلام و بهره مندی از پتانسیل ایشان در راستای رفاه بشریت.تقدیر و تشویق دانشمندان جهان اسلام.الگوسازی دانشمندان جهان اسلام.بهره مندی از دانشمندان جهان اسلام در جوامع اسلامی توسعه همکاری های علمی و فناوری.ارتقاء همکاری و هم افزایی دانشمندان. ارتقای کیفی آثار علمی در کنار ارتقای سطح امکانات و آموزش در مراکز علمی ـ تحقیقاتی کشورهای اسلامی.ارتقای سطح علم و فناوری کشورهای کمتر توسعه یافته به خصوص در جهان اسلام ب:روش اجرای هدف ایجاد مراکزی به منظور گسترش فرهنگ ابتکار عمومی.تولید برنامه های علمی ـ آموزشی ـ ترویجی در حوزه های علم و فناوری و تمدن نوین اسلامی.برگزاری نمایشگا ه های علم و فناوری برگزاری رویدادهای هنری. برگزاری رویدادها، جشنواره ها و مسابقات دانش آموزی.درگیر کردن مراکز آموزشی و مدارس در برنامه های دانش آموزی.ایجاد مراکز علمی برای دانش آموزان و دانشجویان.برگزاری رویدادها، جشنواره هاو مسابقات دانشگاهی.ایجاد باشگاه سفیران مصطفی (مبلغین بنیاد مصطفی).ایجاد جامعه المصطفی (واقفین بنیاد مصطفی).ایجاد فرصت های مطالعاتی در مراکز علمی بین المللی.برگزاری رویدادهای علمی و فناورانه حمایت ازپروژه های علمی ـ فناورانه ما بین کشورهای اسلامی به منظور بهره مندی کشورهای کمتر توسعه یافته.اعطای نشان عالی علم و فناوری با نام جایزه مصطفی تبلیغ، اطلاع رسانی و الگو سازی از فعالیت های علمی دانشمندان به خصوص برگزیدگان جایزه در جوامع اسلامی.زمینه سازی جهت همکاری دانشمندان برجسته موافقت مرجع صدور پروانه با انجام فعالیت های مذکور در اهداف و شیوه های اجرایی، به معنای اجازه فعالیت در خصوص مواردی که نیازمند کسب مجوز از دستگاههای خاص می باشد نیست، بدیهی است انجام هر گونه اقدام در راستای اجرای نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است. شماره مجوز ۱۴۹۲۴۸ تاریخ مجوز ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده وزرات کشور مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ میرداماد ـ خیابان آزیتا ـ خیابان هشتم ـ پلاک ۲ ـ ورودی دو ـ طبقه همکف ـ واحد غربی کدپستی ۱۹۱۱۹۷۳۴۱۳ اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: اولین مدیران: آقای علی بیت اللهی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۱۳۲۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صابر میرزائی به شماره ملی ۰۰۴۸۷۸۵۲۵۳ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای سیدمحمودرضا سجادی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۲۱۲۹۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای مهدی صفاری نیا به شماره ملی ۰۳۸۴۱۴۵۰۲۷ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای حسن ظهور به شماره ملی ۱۲۸۵۳۵۲۰۴۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال بازرسین برای مدت یک سال بشرح ذیل انتخاب شدند ـ حسین صابری زفرقندی به کد ملی ۰۰۳۷۱۶۱۶۶۰ بعنوان بازرس اصلی انتخاب شد. سیدعلی عمرانی به کد ملی ۰۰۷۵۳۶۹۸۳۴ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۱۱۸۶۵۲۱۷۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14051098
آگهی تغییرات شرکت سامانه جراحی هوشمند پارسه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۹۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۷۳۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای علیرضا احمدیان به شماره ملی ۰۴۵۰۰۶۰۲۰۹ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای سعید سرکار به شماره ملی۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای فرزام فرهمند به شماره ملی۰۰۴۹۷۳۷۹۱۰ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۵۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای جواد حسنی بیدگلی به شماره ملی ۴۸۳۹۷۴۵۱۴۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد جلال صادقی به شماره ملی۳۹۳۰۶۳۹۴۹۱ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خودرا به مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعداز افزایش بشرح فوق میباشد. پ۹۷۰۳۰۶۶۷۸۲۵۱۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14110128
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات پزشکی هلال ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۳۸۱۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین شاهرخی به شماره ملی۰۰۵۵۲۰۹۶۰۲ به نمایندگی سازمان تدارکات پزشکی به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره و آقای رسول مهدوی فر به شماره ملی۲۸۵۱۲۷۶۳۰۱ به نمایندگی شرکت داروسازی سها (سهامی عام) به عنوان عضو غیر موظف وآقای سعید سرکار به شماره ملی۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت و فراوری گیاهان دارویی سها جیسا (سهامی خاص) به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای محمد رضا دارابی به شماره ملی۰۰۵۱۹۴۸۵۶۷ به نمایندگی شرکت پخش سها هلال (سهامی خاص) به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرزاد سالارالدینی به شماره ملی۰۰۶۲۳۷۰۹۰۱ به نمایندگی شرکت بازرگانی سها کیش (سهامی خاص) به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۱۶۱۶۳۶۵۸۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213911
آگهی تغییرات شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۲۴۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۴۰۶۵ به نمایندگی سعید سرکار به کدملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت کارآفرینی و فناوری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۰۰۹۹۰ به نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به کدملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۸۳۳۵ به نمایندگی میرجواد نگارنده به کدملی ۰۰۴۷۵۷۴۷۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی بحرینی زارج به شماره ملی ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ (خارج از اعضا) به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها (به جز قراردادهای استخدامی) و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره مجتمعا با مهر صندوق معتبر است و اوراق عادی و اداری و قرادادهای استخدامی شرکت با امضا مدیرعامل و مهر صندوق معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۱۲۳۶۵۸۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252786
آگهی تغییرات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی علوم شناختی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۷۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مطابق اساسنامه مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۵۶۷۷۴/۱۵ مورخه ۰۸/۰۷/۹۷ وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سید علینقی (کمال) خرازی به شماره ملی ۰۰۳۲۷۶۷۳۰۷ به عنوان رئیس هیأت موسس انتخاب شد. - آقای علیرضا مرادی به شماره ملی ۴۳۲۰۹۵۱۳۴۴ برای مدت ۴ سال به عنوان رئیس مؤسسه انتخاب گردید. - آقای سعید سمنانیان به شماره ملی ۰۰۴۳۷۲۶۰۳۸ به عنوان نماینده وزیر علوم در هیأت امناء تعیین شدند. - افراد زیر به عنوان اعضای هیأت امناء مؤسسه برای مدت ۴ سال تعیین شدند: سید علینقی (کمال) خرازی به شماره ملی ۰۰۳۲۷۶۷۳۰۷ - احمد واعظی جزئی به شماره ملی ۰۴۹۰۴۶۲۰۹۱ - محمود طباطبایی فر به شماره ملی ۴۶۰۹۵۴۷۰۲۳ - محمدتقی جغتایی به شماره ملی ۵۲۱۹۴۳۸۶۸۹ - سعید سرکار آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ - مهدی خرازی به شماره ملی ۴۷۲۳۵۸۳۴۱۶ - مهدی دوایی به شماره ملی ۰۰۴۲۸۰۴۳۵۳ - (۸) رییس مؤسسه آقای علیرضا مرادی به شماره ملی ۴۳۲۰۹۵۱۳۴۴ - نماینده وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری. - افتتاح حساب و صدور چک‌های بانکی و سایر اسناد مالی تعهدآور، با امضای رییس مؤسسه و ریییس هیأت موسس به همراه مهر مؤسسه معتبر است. پ۹۷۰۷۱۸۴۷۶۱۳۶۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274246
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود فرا آرایه پرداز سینا درتاریخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۹۷۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۰۴۳۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:تحقیقات کاربردی در طراحی سیستمهای پیشرفته پردازش سگنالهای حیاتی طراحی سیستمهای تصویر برداری پزشکی سیستمهای تصویر برداری فراصوت پزشکی و صنعتی سیستمهای درمانی فراصوت سیستمهای درمانی تحریک الکتریکی و فراصوت سیستم عصبی طراحی, ساخت, تولید تجهیزات پزشکی, خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و پزشکی, شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی, برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و بین المللی, اخذ وام و اعتبارات و تسهیلات از کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی, مشارکت و انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله جمالزاده ـ بزرگراه شهید دکتر چمران ـ خیابان باقرخان ـ پلاک ۰ ـ مجتمع بیمارستانی امام خمینی ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۱۴۱۹۷۳۳۱۳۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای بهادر مکی ابادی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۶۶۲۲۸ دارنده ۷۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ دارنده ۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای بهادر مکی ابادی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۶۶۲۲۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ اسناد تعهدآور و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۳۰۵۵۴۳۵۵۴۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325698
آگهی تغییرات شرکت نانو حسگر سازان سلامت آریا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۱۲۵۶۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۸۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید سرکار به کدملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکا) و محمد عبدالاحد به کدملی ۰۰۶۳۱۸۹۳۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت صندوق پژوهش و فناوری غیر دولتی توسعه فناوری نانو به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۳۰۷۵۱ به نمایندگی محمد علی بحرینی زارج به کدملی ۰۰۵۶۳۰۳۷۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین شکی به کدملی ۲۲۶۹۵۰۰۷۰۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته، برات، اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۸۳۰۸۷۴۶۶۵۵۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14368839
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳
آگهی تغییرات شرکت نانو ژاو دارو با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۰۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۴۷۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا ایجادی به شماره ملی ۳۳۷۹۸۶۷۹۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - موسسه سامان سرمایه نانو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۲۵ با نمایندگی ابراهیم حاج ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۴۹۶۸۷۴۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره - سعید سرکار به شماره ملی ۶۱۹۹۳۲۱۵۱۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - حسن کبودی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۱۴۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره - سید مهدی رضایت سرخ آبادی به شماره ملی ۰۷۰۲۳۹۵۲۲۶ به سمت عضو هیئت مدیره بمدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هئیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک