عباس گرجی

آقای عباس گرجی

کد ملی 6189656927
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 601324
آگهی تغییرات شرکت مهرگان وادی مبینسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۶۰۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۳۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۲/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون یاری به شماره ملی ۰۰۴۷۲۳۸۸۳۶ و آقای رضا نظیفی به شماره ملی ۶۶۰۹۷۰۰۷۴۵ و خانم بیتا یاری به شماره ملی ۰۰۶۸۳۶۳۹۹۰ تا تاریخ ۱۷/۲/۹۳. در تاریخ ۱/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۰۸۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608590
آگهی تغییرات شرکت نوران ارتباطات پایدارسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۸۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی هم پیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۸/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۴۴۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 735827
آگهی تغییرات شرکت فولاد تابان نیک سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۴۸۹۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۴۴۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۶/۵/۱۳۹۳به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جعفر سلیم پور به شماره ملی ۱۳۷۹۰۴۹۶۴۴ و خانم فرحناز پوربیگ محمد به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۲۴۶۸ تا تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جعفر سلیم پور به شماره ملی ۱۳۷۹۰۴۹۶۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز پوربیک محمد به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۲۴۶۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فرحنازوربیک محمد به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۲۴۶۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضاء جعفر سلیم پور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۱۸۸۸۳۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177623
آگهی تغییرات شرکت ابزار یراق توسن سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۳۷۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۹۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۰۳۲۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221562
آگهی تغییرات شرکت بین المللی هستی دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۶۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1223958
آگهی تغییرات شرکت پخش سهند دارو سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۷۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۵۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۶۱۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359213
آگهی تغییرات شرکت معدنی و عمرانی سخت کوشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۹۹۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: یوسف میرگلوی بیات به شماره ملی ۶۱۸۹۷۵۷۹۲۸ نظام الدین توکلی به شماره ملی ۶۱۸۹۴۱۸۵۹۷ اسماعیل قلیچ خانی به شماره ملی ۰۶۰۲۷۵۷۰۷۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ به عنوان بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۷۸۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624572
آگهی تغییرات شرکت بین الملی تک چهره دارو درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۳۲۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال۹۲ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی همپیشگان روش به شماره ثبت ۱۳۸۹۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۹۶۶۱۲۸۳۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638474
آگهی تغییرات شرکت رسانه ابزار سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۱۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همپیشگان روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس گرجی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پ۹۳۰۷۰۸۹۱۴۱۲۹۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9595628
آگهی تغییرات شرکت تاجران فولاد خاور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد عجمی به شماره ملی ۶۴۲۹۹۱۲۴۴۲ و آقای محمدمهدی زمردی نیا به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۲۵۰۵ و آقای مهدی عجمی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۳۵۴۱۸ تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد عجمی به شماره ملی ۶۴۲۹۹۱۲۴۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدمهدی زمردی نیا به شماره ملی ۰۰۶۴۷۶۲۵۰۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی عجمی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۳۵۴۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی عجمی به شماره ملی ۰۰۶۷۰۳۵۴۱۸ به سمت مدیر عامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9661157
آگهی تصمیمات شرکت تجارت گستر آروین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۵۴۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۶۷۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۸/۹۰ واصل گردید: موسسه همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و عباس گرجی به ش ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9828559
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات صنایع چوب و فلز پارس ماشین سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۵۴۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۶۷۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۸/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۸/۰۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9965414
آگهی تصمیمات شرکت پنجره آریا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۶۷۳۶و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۷۹۰۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و هم پیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و عباس گرجی به کدملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: قاسم اصلانی به کدملی ۲۹۲۸۷۸۵۴۸۵ و گلی نژاد به کدملی ۰۹۳۷۶۹۱۴۲۹ و شیلان اصلانی به کدملی ۰۹۴۲۶۳۶۰۸۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ قاسم اصلانی بسمت رئیس هیئت مدیره و گلی نژادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیروان عزیزی به کدملی ۲۸۷۱۳۸۰۲۳۶ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. قسمت از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9967863
آگهی تغییرات شرکت ابزار آوران تجارت آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۴۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای مجیدی بهیاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۳۲۰۵۹ و آقای امیر سهرابی اشلقی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۳۲۲۸۵ و آقای هادی اسکندر به شماره ملی ۰۰۵۳۰۸۵۸۴۱ تا تاریخ ۱۱/۳/۱۳۹۲. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجیدی بهیاری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۳۲۰۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیر سهرابی اشلقی به شماره ملی ۰۰۶۳۴۳۲۲۸۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی اسکندر به شماره ملی ۰۰۵۳۰۸۵۸۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی اسکندر به شماره ملی ۰۰۵۳۰۸۵۸۴۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10426840
آگهی تصمیمات شرکت زرین آب (سهامی خاص) بشماره ثبت۹۸۴۰۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۲۴۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به سمت بازرس اصلی و عباس گرجی به کدملی۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: فرامرز گشایشی به کدملی۵۹۲۹۸۵۴۹۸۱ و رضا گشایشی به کدملی۰۰۷۱۳۴۹۶۹۳ و علی گشایشی به کدملی۰۰۷۱۷۳۴۳۱۷ و مرضیه علیجانی به کدملی۴۲۱۸۳۷۴۶۴۳. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۴/۹۱ مرضیه علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره، رضا گشایشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، فرامرز گشایشی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء منفرد هریک ازمدیران همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10436955
آگهی تغییرات شرکت کهان تاک پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10477189
آگهی تغییرات شرکت رهاورد مهر آذین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۱۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۶۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۱/۰۱/۱۳۹۰ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10573518
آگهی تصمیمات شرکت چشمخانه سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۰/۵/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بسمت بازرس اصلی و عباس گرجی به ش ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10908892
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۳۲۹و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگامان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای عباس گرجی به شماره ملی۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدامیر زمردی نیا به شماره ملی۰۴۵۲۴۶۴۱۵۳ وآقای علیرضا شعاعی به شماره ملی۰۰۴۴۵۵۰۲۷۸ و خانم نعیمه زینت لو به شماره ملی۰۰۶۲۷۲۰۳۶۸ و خانم زهرا سراجی به شماره ملی۰۴۵۲۶۸۲۲۹۰ تا تاریخ۳۰/۰۷/۱۳۹۲ در تاریخ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13568467
آگهی تغییرات شرکت جواهر خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۱۰۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی همپیشگان روش (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۱۳۸۹۴ با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ به نمایندگی آقایان قاسم مالکی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۵۳۰۷۹ وآقای عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد طاهرنجاری به شماره ملی ۰۹۴۵۶۴۱۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۵۲۹۱۱۸۵۴۶۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13576443
آگهی تغییرات شرکت مقدم خودرو توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۵۲۰۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از آقای نیما مقدم به شماره ملی ۰۹۲۱۰۲۷۱۶۸ آقای محمود مقدم به شماره ملی ۰۶۵۰۱۳۲۲۷۰ آقای نوید مقدم به شماره ملی ۰۹۳۷۳۷۹۰۹۳ - ۲ موسسه حسابرسی همپیشگان روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ و عباس گرجی به شماره ملی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ به سمت بازرس اصلی و آقای جواد طاهرنجاری به شماره ملی ۰۹۴۵۶۴۱۴۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۶۰۳۶۳۳۴۴۹۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822924
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ستاره‌های سربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۴۳۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: رضانیک نفس (۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶) بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره خانم سیده نازنین روحانی رانکوهی (۲۲۷۹۶۹۱۴۰۱) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورشرکت ازقبیل چک. سفته بروات قراردادهاعقوداسلامی وبطورکلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجادتعهدنمایدباامضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره (رضانیک نفس) بتنهائی همراه بامهرشرکت معتبرمیباشد. موسسه حسابرسی همپیشگان روش بشماره ثبت ۱۳۸۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱ بعنوان بازرس اصلی آقای عباس گرجی (۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷) بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۱۰۲۷۱۳۵۳۸۰۲۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14253415
آگهی تغییرات حسابرسی همپیشگان روش حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۸۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۳۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۲۰۵۵۹۱/۹۷ مورخه ۱۳/۵/۹۷ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – آقای هادی محبی به کدملی ۴۲۷۰۵۴۰۷۵۳ با دریافت مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، از صندوق موسسه از موسسه خارج شد در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید – لیست شرکاء پس از کاهش سرمایه فوق بشرح ذیل می‌باشد: ۱ - آقای عباس گرجی ۶۱۸۹۶۵۶۹۲۷ دارای مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۲ - آقای محسن بخارایی ۰۰۴۳۱۹۲۰۱۷ دارای مبلغ ۲۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۷۰۷۱۸۵۱۰۳۴۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک