عبدالرضا قنبری گوهرریزی

آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی

کد ملی 0061633461
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12658028
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اعتماد هوشمند آینده درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۶۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپوتری و مخابراتی و سیستم های رایانهای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانهای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتنها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذوام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانهای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا کوچه نور پلاک ۱۸ کدپستی ۱۹۶۸۶۴۵۴۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۷۵۰ مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت تدبیر گران فناوری توسن ایرانیان ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به نمایندگی آقای بهروز احمد زاده اجاقکند ۱۳۷۵۸۶۷۰۷۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به نمایندگی آقای عبدلرضا قنبری گوهرریزی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اقتصاد گستر آرمان ایرانیان ۱۴۰۰۴۹۲۳۲۵۱ به نمیاندگی آقای فرامرز ارجمندی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت واوراق عادی واداری به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مریم قائنی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۸۳۰۵۷ به عنوان بازرس اصلی و محمدعلی سعیدی به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۷۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۵۹۹۶۶۵۶۱۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12658061
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زمین هوشمند آینده درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۶۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولیدرایانه، تولید وارائه دستگاه های جانبی، تولید وپشتیبانی نرم افزارهای سفارشی مشتری، ارائه وپشتیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخلی، خدمات شبکه های اطلاع رسانی ـ موضوعات مربوط به تجارت الکترونیک ـ فعالیت بازاریابی غیر هرمی و شبکه ای ـ مشاوره و نظارت بر اجرای طرحهای انفورماتیکی، شبکه داده ها(ارائه و پشتیبانی) ـ دلالی و حق العمل کاری و نمایندگی تجاری تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه ایو الکترونیکی و مخابرایت و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتییانسی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتییانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی وداخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات آرزی و ریالی ازکلیه بانکها اخذ واعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی وخارجی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا کوچه نور پلاک ۱۸ کدپ ۱۹۶۸۶۴۵۴۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۸۶۵ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای کاوس آئینه نگینی به کدم ۵۸۳۹۶۵۷۹۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به نمایندگی آقای آرش فریدی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۱۹۰۳۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اقتصاد گستر آرمان ایرانیان به شناسه ملی۱۴۰۰۴۹۲۳۲۵۱ به نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهاداروتعهدآورشرکت وقراردادهابه امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری باامضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و محمد علی سعیدی به شماره ملی ۰۰۶۷۷۷۷۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۴۱۱۲۵۴۳۳۶۲۰۷۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827972
آگهی تغییرات شرکت تدبیر گران فناوری توسن ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت توسعه فن افزار توسن شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶ با نمایندگی آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی با شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای احمد افتخاری علی آبادی با شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ب شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است حدود اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۱۹۷۲۶۰۰۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896690
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه دانش و بینش روشنگر درتاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۷۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۲۳۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت ها و ارائه انواع خدمات در حوزه مشاوره مدیریت اعم از انجام مطالعات و تدوین برنامه های راهبردی ـ مالی و فناوری- ارائه برنامه های جامع بازاریابی و فروش ـ تدوین طرح های تحول کسب و کار و فناوری اطلاعات ـ مدیریت پروژه ها و طرح ها ـ بهینه سازی فعالیت های عملیاتی ـ مدیریت ریسک های سازمانی و فناوری ـ اجرای ممیزی های سیستمی- فناوری و مالی- خدمات مشاوره به مدیران ارشد سازمان ها و شرکت ها ـ معماری سازمانی ـ اصلاح ساختار سازمانی و برنامه ریزی نیروی انسانی ـ بهبود ساختارهای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و حاکمیت فناوری اطلاعات ـ بهبود ساختار برون سپاری ـ بهبود فرایندهای کسب و کاری ـ تدوین طرح های توجیهی ـ ارائه راهکارای خلاقانه در راستای بهبود ساختار و عملکرد کسب و کاری ـ مالی ـ منابع انسانی و فناوری در صنایع مختلف از جمله بانکداری ـ فناوری اطلاعات و ارتباطات ـ بیمه نفت و گاز و پتروشیمی ـ توزیع و پخش ـ سلامت ـ انرژی و سرمایه گذاری و ارائه راهکارهای جامع فناوری و همچنین طراحی ـ نصب- یکپارچه سازی ـ تست های عملکردی و فنی ـ راه اندازی و پشتیبانی از تجهیزات و سامانه های مدیریتی ـ سخت افزاری- نرم افزاری و مخابرتی و همچنین انتخاب بهینه ترین راهکارهای فناوری برای سازمان ها و برگزاری انواع همایش ها و سمینارها در موضوع فعالیت شرکت و همچنین حضور در آنها و حضور و عضویت در کلیه مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی ـ منطقه ای و بین المللی ـ اخذ وام و تسهیلات از بانک های دولتی و خصوصی و اخذ و اعطای نمایندگی در موضوع فعالیت شرکت به شرکت های داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار آفریقا ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۸ ـ کد پستی: ۱۹۶۸۶۴۵۴۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم با نام و ۵۰۰۰۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره م ف ۱۱۸۸ مورخ۱/۴/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای ایمان برادری به شماره ملی ۴۲۶۹۵۹۰۵۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و شرکت تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به نمایندگی آقای جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه مراکز داده توسن خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۶۸۲۲ به نمایندگی آقای سجاد سحابی راد به شماره ملی ۰۰۸۰۹۳۴۸۸۹ به سمت نایب رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به عنوان بازرس اصلی و عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۴۱۵۹۲۵۲۹۱۹۸۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971562
آگهی تغییرات شرکت گیتی افروز تابان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۰۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۸۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ذهن هوشمند آینده به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۳۰۱ به نمایندگی آقای جعفر پشامی کد ملی ۴۳۲۳۵۲۶۶۵۲ با پرداخت مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت وارد گردید شرکت اقتصاد گستر آرمان ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۳۲۵۱ به نمایندگی عبدالرضا قنبری گوهرریزی کد ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت وارد گردیدند. شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به نمایندگی محمد یوسف امین داور کد ملی ۱۷۵۳۵۶۷۴۵۹ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت وارد گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ به مبلغ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل میباشد مهدی گلزارنیا به شماره ملی۰۰۵۸۰۵۲۵۶۹ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه سمیه باقر بیگی به شماره ملی ۰۰۷۵۰۵۶۸۰۱ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت ذهن هوشمند آینده به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۳۲۵۱ دارنده مبلغ ۹۸۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت اقتصاد گستر آرمان ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۲۳۲۵۱ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۵۲۶۱۴۰۳۸۲۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13043889
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همراه هوشمند اینده در تاریخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۰۷۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۰۳۸۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی ـ ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی ـ طراحی و تولید ونصب و پشتیبانی و تعمیر سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابل های ارتباطی مربوطه ـ توسعه سیستم های نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی ـ تولید و ارائه سیستم های جامع در زمینه سخت افزار ـ نرم افزار و ارتباطات ـ خرید و فروش تجهیزات کامپیتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی ـ نصب و راه اندازی و تعمیرو سرویس تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه ـ صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه ـ تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری ـ تولید وفروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری ـ ارائه خدمات الکترونیک ـ تولید و توسعه نرم افزار ـ فن فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک ـ اتوماسیون سیستمهای اداری ـ ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی ـ طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی ـ برپایی وشرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی ـ اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی ـ سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت ـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آفریقا کوچه نور پلاک ۱۸ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و ۱۰۰۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۴۲ مورخ ۸/۶/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم مریم علی اکبری کدملی۲۵۹۵۷۵۸۵۸۶ به نمایندگی (شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمد فاطمی اردکانی کدملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به نمایندگی (شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جمیل جلیلیان کدملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به نمایندگی (شرکت توسعه فن افزار توسن ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرامرز ارجمندی کدملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به نمایندگی (شرکت سامانه های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴) به سمت عضو هئیت مدیره آقای فردوس باقری کدملی ۲۱۶۱۷۴۳۷۲۴ به نمایندگی (شرکت داده کاوان هوشمند توسن ۱۰۳۲۰۲۰۸۷۴۱) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک وسفته و قراردادها به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت و در غیاب مدیرعامل دو عضو هیئت مدیره همراه بامهرشرکت و اوراق عادی واداری و با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به عنوان بازرس اصلی. عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند نام روزنامه های کثیرالانتشارشرکت جهت درج آگهی: ابرار ( (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد)) پ۹۵۰۷۰۷۴۹۸۶۰۶۹۸۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13061328
آگهی تغییرات شرکت ردان سیستم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ با نمایندگی آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه سامانه‌های نرم افزاری نگین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ با نمایندگی آقای فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کیش ویر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۹۳۹ با نمایندگی آقای حامد حیدری فارسانی به شماره ملی ۴۶۷۹۴۲۳۲۹۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره به هرماه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات مندرج در ماده ۴۰ اساسنامه به غیراز موارد منعکس در ایین نامه معاملات شرکت را به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. پ۹۵۰۷۱۷۶۴۴۲۴۰۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سفر هوشمند آینده در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۶۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۵۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیر هرمی وغیر شبکه ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه ای، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی و خارجی در زمینه های فعالیت شرکت و پروژه های مرتبط بصورت دائم یا موقت ودر قالب کوتاه مدت و بلند مدت (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان افریقا کوچه نور شماره ۱۸ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن با نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: توسعه سامانه های نرم افزاری نگین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۷۸۰۹ بنمایندگی فرامرز ارجمندی کد ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره سرمایه گذاران فناوری تک وستا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ بنمایندگی عبدالرضا قنبری گوهر ریزی کد ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره تدبیرگران فناوری توسن ایرانیان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ بنمایندگی حامد حیدری فارسانی کد ملی ۴۶۷۹۴۲۳۲۹۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوارق واسنادتعهدآور و مالی و قراردادهاوچک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دونفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به عنوان بازرس اصلی. آقای بهروز احمد زاده اجاقکند به شماره ملی ۱۳۷۵۸۶۷۰۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۸۱۰۲۳۶۳۰۲۹۸۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13154266
آگهی تغییرات شرکت ذهن هوشمند آینده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۵۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۸۳۳۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ تصویب شد - آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم ندا گلزارنیا به شماره ملی ۰۰۶۲۷۷۰۸۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۶۸۱۷۳۹۲۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271194
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بازار هوشمند سینا درتاریخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۴۸۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۲۷۲۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت شرکت: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق، تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور در زمینه فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی. در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران بلوار آفریقا، کوچه نور، پلاک ۱۸، طبقه ۴ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آن طی گواهی بانکی شماره ۴۱۷۲ مورخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای فرامرزارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس ش م ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ آقای احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت تدبیر گران فناوری فردای ایرانیان ش م ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ وآقای مجید دانشور به شماره ملی ۱۲۹۰۸۷۲۰۴۱ به سمت مدیرعامل و آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری فناوری تک وستا ش م ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضا کلیه اوراق و اسناد بهدار و تعهد آور چک و سفته و برات قرار دادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل وآقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت بمنزله مجوز فعالیت و پروانه بهره برداری نمیباشد. پ۹۵۱۱۰۴۸۲۳۲۱۹۹۷۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289309
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز پردازش پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۶۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب واقع شد. آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به کد ملی۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم بنی نجار به کد ملی ۰۵۳۲۴۲۱۴۹۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. پ۹۵۱۱۱۳۵۲۱۴۶۳۱۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13314382
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سرمایه سازان توسعه تدبیر آینده درتاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۶۲۹۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۹۷۳۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره به متقاضیان جهت تأمین منابع مالی، تجهیزات وسایر اقلام موردنیاز پروژه ها، ارائه خدمات مدیریت پیمان، نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط، با مشارکت اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی وتنظیم گزارش های لازم وارائه آن به مشارکت کنندگان، اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی و خارجی که در زمینه موضوع شرکت فعالیت مینمایند و ارائه نمایندگی به آنان تنظیم و ارائه گزارش های توجیهی جهت مشارکت درکلیه پروژه ها و فعالیت های سازنده درسطح کشور، ارائه خدمات مشاوره بازاریابی غیرهرمی وغیرشبکه ای و بررسی بازارکشورجهت اجرای پروژه های صنعتی، تولیدی، اقتصادی، فرهنگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، تنظیم قرارداد های تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی وخارجی جهت مشارکت درپروژه های تولیدی، صنعتی، تجاری، عمرانی، درمانی وسایر رشته های فعال درکشور، ارائه خدمات مشاوره وهماهنگی فی مابین مدیران وصاحبان پروژه ومشارکت کنندگان درپروژه مذکور، اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، تاسیس شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در کلیه مناقصه ها و مزایده های داخلی وخارجی، حضور در نمایشگاه ها وهمایش ها وسمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی، مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ بلوار آفریقا، کوچه نور، پلاک ۱۸، طبقه ۴ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تمامی سهام آن با نام می باشد و موجب گواهی بانکی شماره ۴۲۷۶ مورخ ۰۳ / ۱۱ / ۱۳۹۵ نزد بانک اقتصاد نوین، شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن کمالی زاده به شماره ملی ۴۴۳۰۵۹۴۱۹۸ به نمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به سمت مدیرعامل و سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم علی اکبری به شماره ملی ۲۵۹۵۷۵۸۵۸۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت متفقا و در غیاب مدیرعامل دوعضو هیئت مدیره و مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۱۱۳۰۷۳۶۶۸۲۱۸۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت الکترونیک هوشمند آینده درتاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۷۳۸۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۵۷۱۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات شامل تولید و ارائه سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیرهرمی وغیرشبکه ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، توسعه سیستمهای نرم افزاری و اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیرشبکه ای، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره در رابطه با موارد فوق. تولید و ارائه سیستمهای جامع در زمینه سخت افزار، نرم افزار و ارتباطات، خرید و فروش تجهیزات کامپیوتری و مخابراتی و سیستم های رایانه ای و الکترونیکی، نصب و راه اندازی و تعمیر و سرویس تجهیزات رایانه ای و الکترونیکی و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها کابلهای ارتباطی مربوطه، صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه رایانه، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، تولید و فروش و پشتیبانی بسته های نرم افزاری. صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی و داخلی و خارجی، برپایی و شرکت در نمایشگاهای بین المللی خارجی و داخلی، اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای رایانه ای داخلی و خارجی، مشارکت و انعقاد قراردادهای تجاری و بازرگانی با مواعد معین در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه چهارم ـ ـ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می باشد و تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد و بموجب گواهی شماره ۴۷۰۴مورخ ۲۳/۱۱/۹۵بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت گردیده است و شرکت فاقد سرمایه تعهدی می باشد. اولین مدیران: شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به نمایندگی هوتن آزموده مژدهی به شماره ملی ۲۵۹۳۴۱۹۶۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به نمایندگی سیدمحمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ به نمایندگی فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲ به نمایندگی احمد افتخاری علی آبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی و عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ۹۵۱۲۲۱۷۵۲۳۷۵۲۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392334
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های هوشمند اطلاعاتی توسن البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۷۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۱۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ به تصویب رسیدروزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به کدملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۹۸۹۸۴۰۹۷۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13421048
آگهی تغییرات شرکت توسعه فن افزار توسن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۰۹۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۱۹۵۰۵۱۱۷۸۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458379
آگهی تصمیمات شرکت کیش ویر (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۹۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۵٫۱۲٫۱۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای احمد افتخاری علی آبادی با کد ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸ به سمت مدیرعامل و بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمود بهشتی اردکانی با کد ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ بنمایندگی از شرکت ردان سیستم با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی اکبر نامداری خلیل آباد با کد ملی ۴۴۴۹۳۸۸۵۵۰ بنمایندگی از شرکت پیشتاز پردازش پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی با کد ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم مریم بنی نجار با کد ملی ۰۵۳۲۴۲۱۴۹۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۱۳۳۳۵۷۵۳۹۳۵ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467315
آگهی تغییرات شرکت سامانه‌های یکپارچه بزرگ فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۴۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۰۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا قنبری گوهرریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۵ تصویب شد. پ۹۶۰۳۲۲۱۸۰۲۲۱۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه خدمات امداد خانگی آینده درتاریخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۱۲۱۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۵۰۳۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی و اجرا، متره، براورد مرمت و پیمانکاری و انجام کلیه امور فنی و مهندسی خدمات مرتبط با عملیات ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، تعمیرات ساختمان، ارائه خدمات صنعتی، اداری، بهداشتی، کلینیک ساختمانی، معماری، طراحی داخلی و نما، فضای سبز، هرگونه پیمانکاری مربوط به آن برای منازل، ادارات، شرکت ها و موسسات خصوصی و دولتی خرید، فروش، تامین، بسته بندی، پخش و توزیع تجهیزات، مواد، مصالح و ابزارآلات مرتبط با خدمات کلینیک ساختمانی، عملیات ساختمانی، تاسیسات ساختمانی، تعمیرات ساختمان، خدمات فنی و مهندسی صنعتی، اداری، بهداشتی، معماری، طراحی داخلی و نما، فضای سبز و امور خدماتی و پیمانکاری مربوط به آن به صورت جزئی و کلی نظارت بر اجرای پروژه های مرتبط، با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از درون مرزی و برون مرزی ارائه خدمات تجارت الکترونیک غیرهرمی و غیر شبکه ای و ارزش افزوده و خدمات امنیتی نرم افزاری و سخت افزاری و ارتباطی، طراحی و تولید و نصب و پشتیبانی و تعمیر سیستمهای نرم افزاری و سخت افزاری و مخابراتی و ارتباطی و سویچینگ و آنتن ها و کابلهای ارتباطی مربوطه، ارائه خدمات الکترونیک، تولید و توسعه نرم افزار، فن آوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت الکترونیک، اتوماسیون سیستمهای اداری، ایمن سازی سیستمهای اطلاعاتی، طراحی و نصب و پشتیبانی شبکه های کامپیوتری و ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و فنی و مهندسی و اجرایی در رابطه با موارد فوق. اخذ شعبه و نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی که درزمینه موضوع شرکت فعالیت می نمایند و ارائه نمایندگی به آنان تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور تنظیم قراردادهای تجاری، اداری، صنعتی، تولیدی و غیره اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصه ها ومزایدهای داخلی و خارجی حضوردر نمایشگاهها و همایشها و سمینارهای مرتبط به موضوع فعالیت شرکت اعم از درون مرزی و برون مرزی مشارکت با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی برگزاری سمینارها، همایش ها، کارگاه های آموزشی در ارتباط با موضوعات حوزه فعالیت شرکت انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی از جمله واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ جردن ـ بلوار نلسون ماندلا ـ کوچه نور ـ پلاک ۱۸ ـ طبقه چهارم ـ کدپستی ۱۹۱۷۷۳۳۴۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال بابت ۱۰۰% سرمایه شرکت طی گواهی شماره ش.ن/۴۸۶۵ مورخ ۲/۱۲/۹۵ بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار واریز گردید. اولین مدیران: شرکت پیشتاز پردازش پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۷۷۹ و به نمایندگی فرامرز ارجمندی به شماره ملی ۰۰۶۷۳۷۷۶۳۷و به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت ردان سیستم به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۶۵۳۸۸ و به نمایندگی مریم علی اکبری به شماره ملی ۲۵۹۵۷۵۸۵۸۶و به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت سرمایه گذاران فناوری تک وستا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۳۸۱۰ و به نمایندگی سید محمد فاطمی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۶۵۳۴۳۲و به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تدبیرگران فناوری فردای ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۶۵ و به نمایندگی جمیل جلیلیان به شماره ملی ۱۸۲۹۱۳۹۵۷۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت الکترونیک نگین توسن به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۴۲۰۲ و به نمایندگی احمد افتخاری علی آّبادی به شماره ملی ۱۲۸۹۵۳۵۲۴۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادارومالی وتعهدآور واز قبیل چک و سفته وبروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت ودرغیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره ومهر شرکت وکلیه اوراق عادی واداری باامضاءمدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای عبدالرضا قنبری گوهر ریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۶۳۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای محمود بهشتی اردکانی به شماره ملی ۴۴۴۹۵۰۸۸۴۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۳۳۰۳۵۰۱۳۵۱۶۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک