مهدی شبانی

آقای مهدی شبانی

کد ملی 0061461482
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 999285
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری فیروزه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۷۶۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۱۲۶۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷ به نمایندگی نادر صفاجو به کدملی۰۰۵۶۶۱۹۴۴۸ به علی مشایخی به کدملی۰۰۶۹۸۰۹۴۴۵ و مهدی شبانی به کدملی۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۸/۷/۹۱ علی مشایخی بسمت رئیس هیئت مدیره و نادر صفاجو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی شبانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۳۷۰۷۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187977
آگهی تغییرات شرکت تجلی اندیشه پایا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۳۴۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۴۷۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علیرضا قنبر عباسی با کدملی۰۴۵۲۴۸۸۴۳۵ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۵۱۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش داد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت مبلغ کاهش سهم الشرکه خود از شرکت نمود. ۲ خانم الهام عبدالصمدی با کدملی۰۰۷۱۴۲۴۶۳۶ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۸۰ ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال کاهش داد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت مبلغ کاهش سهم الشرکه خود از شرکت نمود. ۳ آقای داریوش روزبهانه با کدملی۲۸۵۱۲۵۶۳۸۳ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال از صندوق شرکت (تمامی سهم الشرکه خود) از ردیف شرکاء خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه حق و حقوق خود و خروج از شرکت نمود. ۴ آقای اردوان بحری با کدملی۱۸۱۷۲۴۳۰۸۱ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال از صندوق شرکت (تمامی سهم الشرکه خود) , از ردیف شرکاء خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه حق و حقوق خود و خروج از شرکت نمود. ۵ آقای حمیدرضا مهدوی با کدملی۰۰۵۷۸۰۲۲۹۷ با دریافت۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال از صندوق شرکت (تمامی سهم الشرکه خود) , از ردیف شرکاء خارج گردید و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و با امضاء ذیل صورتجلسه اقرار به دریافت کلیه حق و حقوق خود و خروج از شرکت نمود. ۶ سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۹ ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۹ ریال کاهش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به این شرح میباشد. سید جواد روشن با کدملی۰۵۳۲۰۲۴۹۲۳ دارای۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای فرجام صدوق عباسیان باکدملی۰۵۳۲۰۷۷۷۳۳ دارای۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا قنبرعباسی با کدملی۰۴۵۲۴۸۸۴۳۵ دارای۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نورمحمد عارفیان با کدملی۲۰۹۱۹۶۰۴۵۴ دارای۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال سهم الشرکه خانم مژگان باقری رزمندیل با کدملی۰۰۴۷۶۹۹۷۷۹ دارای۰۰۰/۰۰۰/۴۲۰ ریال سهم الشرکه آقای آقا مرتضی میری با کدملی۰۵۳۰۱۹۶۸۹۱ دارای۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا روشن با کدملی۰۴۵۸۱۲۳۷۸۹۷ دارای۰۰۰/۰۰۰/۲۶۰ ریال سهم الشرکه آقای حمید میری با کدملی۰۵۳۲۰۸۶۱۰۴ دارای۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال سهم الشرکه آقای الهام عبدالصمدی با کدملی۰۰۷۱۴۲۴۶۳۶ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهشاد بختیاری با کدملی۰۲۵۰۵۵۹۶۳۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه آقای بهداد بختیاری با کدملی۰۲۵۰۵۵۹۶۴۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه آقای ریحانه سخائیان حاجی محمد با کدملی۰۰۶۲۱۳۵۴۵۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۱۰ ریال سهم الشرکه آقای مجتبی میری با کدملی۰۵۳۲۷۸۰۳۷۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای سید محمدحسین مدنی با کدملی۲۹۹۱۴۳۶۰۷۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۶۲۰ ریال سهم الشرکه آقای علیرضا گلستانی عراقی با کدملی۰۵۳۲۸۸۳۵۰۰ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد حیدری خباز با کدملی۳۶۲۰۸۳۳۵۵۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۵۵۰ ریال سهم الشرکه آقای نیما تقوائی با کدملی۰۰۷۳۳۵۳۲۹۹ دارای۰۰۰/۰۰۰/۴۱۰ ریال سهم الشرکه آقای فرزین صدوق عباسیان با کدملی۰۰۷۹۷۸۴۵۶۹ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۳۳۰ ریال سهم الشرکه آقای رامین خدابنده با کدملی۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه آقای فریبا گرشاسبی با کدملی۰۰۷۱۶۴۱۰۱۷ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه آقای مهدی شبانی با کدملی۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۸۰ ریال سهم الشرکه آقای بهفر بختیاری با کدملی۰۲۵۰۵۵۹۶۵۱ دارای ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۰۹۱۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461865
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت میهن سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل شهرآبادی به شماره ملی ۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم سلیمان ثانی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۹۲۹۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی شبانی بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور در شرکت اعم از چکها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده توسط مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه سرمایه‌ی تعهدی ۶۵ درصدی شرکت پرداخت گردید. نشانی شرکت به تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر خیابان شهید دستگردی، کوچه بابک بهرامی، پلاک ۱۱، طبقه ۲، واحد ۵، کدپستی: ۱۹۶۸۶۵۶۹۹۸ منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۲۸۱۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702149
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سبد گردان نوین نگر آسیا درتاریخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۰۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: فعالیت سبدگردانی، مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه:تصمیم به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان در قالب قراردادی مشخص، به منظور کسب انتفاع برای سرمایه گذار؛پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛سایرفعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارند مجوز فعالیت سبدگردانی، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید.فعالیت مشاور سرمایه گذاری مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه:توصیه به خرید، فروش یا نگه داری اوراق بهادار؛اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛اظهارنظر راجع به ارزش (قیمت گذاری) اوراق بهادار؛مشاوره در زمینه مدیریت ریسک؛مشاوره در زمینه ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت ها؛مشاوره در زمینه طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛سایرفعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارند.مجوز فعالیت مشاورسرمایه گذاری، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید.فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه:جمع آوری، پردازش و ارائه اطلاعات زیر به دیگری یا انتشار آن ها از هر طریق از جمله رسانه های جمعی، تابلو، وسایل الکترونیکی، نامه، بروشور و سخنرانی: اطلاعات مربوط به ورقه بهادار (اعم از مشخصات و خصوصیات ورق بهادار، مشخصات ناشر ورقه بهادار، مشخصات اشخاصی که در انتشار یا صدور ورقه بهادار مسئولیتی پذیرفته اند با ذکر مسئولیت آن ها و مشخصات مالکان ورقه بهادار با ذکر مالکیت آن ها) ـ اطلاعات مربوط به معامله اورق بهادار (اعم از قیمت اوراق بهادار در معامله، مشخصات طرفین معامله، تاریخ و زمان معامله، و تعداد اوراق بهادار معامله شده)؛اطلاعات مربوط به سفارش خرید یا فروش اوراق بهادار (از جمله نوع سفارش اعم از سفارش خرید یا فروش، مظنه قیمت اوراق بهادار در سفارش و تاریخ و زمان ارائه سفارش)؛اطلاعات مربوط به ناشراوراق بهادار (اعم از اطلاعات مالی و غیر مالی ناشر)؛جمع آوری و پردازش سایر اطلاعات مالی، اقتصادی و تجاری برای ارائه به سرمایه گذاران، محققین و سایر اشخاص یا انتشار آن ها از طرق مختلف. طراحی، محاسبه، انتشار و فروش انواع شاخص های مالی و اقتصادی ایران و سایرکشورهاسایرفعالیت هایی که طبق مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، دارند مجوز فعالیت پردازش اطلاعات مالی، مجاز است به آن فعالیت ها مبادرت نماید.فعالیت مشاور عرضه، مبادرت به فعالیت های زیر با رعایت مقررات مربوطه؛ بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائه مشاوره در خصوص شیوه تأمین مالی مناسب؛ارائه مشاوره درخصوص قوانین و مقررات عرضه اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر؛ تهیه گزارش توجیهی یا ارائه راهنمایی های لازم جهت تهیه گزارش توجیهی؛بررسی اطلاعات، مدارک و مستندات تهیه گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح در خصوص گزارش های یادشده؛ تأیید نهایی گزارش توجیهی به استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر کارشناسان یا اشخاص حقوقی ذی صلاح؛ تهیه بیانیه ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر، نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذی صلاح به منظور پیگیری مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار؛ انجام مطالعات ارزیابی اوراق بهادار در دست انتشار و ارائه مشاوره به ناشر در خصوص میزان انتشار اوراق بهادار، شرایط انتشار، نحوه فروش یا پذیره نویسی اوراق، زمان بندی انتشار و عرضه اوراق بهادار و راهنمایی ناشر در انتخاب عامل مناسب برای عرضه اوراق بهادار، طراحی اوراق بهادار؛بازاریابی و فروش اوراق بهادار؛ تعیین قیمت فروش یا پذیره نویسی اوراق بهادار؛مشاوره پذیرش اوراق بهادار یا کالا مبادرت به: مشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش اوراق بهادار در هریک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس به نمایندگی از ناشرمشاوره و انجام کلیه امور اجرایی برای پذیرش کالا در هریک از بورس ها به نمایندگی از عرضه کننده کالا شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیلات مالی یا تحصیل دارایی نماید یا سرمایه گذاری کرده یا شخصیت حقوقی مستقلی تأسیس کند یا در تأسیس شخصیت های حقوقی دیگر مشارکت نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کالا بپردازد و امور گمرکی مربوطه ویا در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، میرداماد روبروی بانک مرکزی برج رز میرداماد طبقه چهارم واحد ۴۰۳ کدپستی: ۱۹۱۹۹۱۳۶۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۲۰۰۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۰۵/۹۳/۱۰۰۵مورخ ۱۴/۷/۹۳ نزد بانک خاورمیانه شعبه مهستان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای مهدی شبانی به کدملی۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی قاسم نژاد به کدملی ۰۰۷۰۹۸۸۵۲۸بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رامین خدابنده به کدملی۰۰۴۰۷۲۳۰۰۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.. پ۹۳۰۸۲۷۳۷۰۲۰۳۹۸۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9959232
آگهی تغییرات شرکت داده کاوی رشد پویا بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۴۹۸۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۹۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد صولی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۴۹۹۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۴۹ ریال افزایش داد. آقای علیرضا خان محمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۰۵۶۶۹۸ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال افزایش داد. آقای مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به شماره شناسنامه ۱۰۷۱۳ تاریخ تولد ۳/۸/۵۲ فرزند حسین با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین جوادپورزره شوران به شماره ملی ۰۰۷۶۳۶۸۷۷۷ به شماره شناسنامه ۶۳۳۲ تاریخ تولد ۶/۸/۶۱ فرزند عبدالله با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای سید محمدباقر غروی نخجوانی به شماره ملی ۰۰۶۶۴۴۲۷۳۷ به شماره شناسنامه ۴۰۱۳ تاریخ تولد ۱۰/۷/۵۹ فرزند سید محمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای محمد قاسمی به شماره ملی ۰۰۷۳۸۸۹۳۰۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۲ ریال افزایش داد. آقای سید ناصر موسوی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۲۶۸۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱۲ ریال افزایش داد. آقای هومن منصور به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۶۳۴۷ به شماره شناسنامه ۴۵۸ تاریخ تولد ۷/۴/۴۸ فرزند انوشیروان با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت گروه رایانه تدبیر پرداز بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای سید ناصر موسوی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۲ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۶۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد صولی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۴۹۹۷۳ و آقای سید ناصر موسوی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۲۶۸۱ و آقای هومن منصور به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۶۳۴۷. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد صولی به شماره ملی ۰۰۳۵۱۴۹۹۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید ناصر موسوی به شماره ملی ۰۰۶۱۳۸۲۶۸۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هومن منصور به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۶۳۴۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای هومن منصور به شماره ملی ۰۴۵۱۰۹۶۳۴۷ بسمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12766506
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه آرمان گوهر ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۹۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی مختار و همکاران ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آیین محاسبان امین ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص ذیل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند: آقای احمدعلی محصصی به شماره ملی ۲۶۷۹۰۹۱۹۵۷ آقای سیدشهرام صفوی سهی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۸۲۸۷۹ آقای علی قاسم نژاد باکدملی ۰۰۷۰۹۸۸۵۲۸ آقای کمال خانزاده باکدملی ۱۶۲۱۲۳۹۳۳۰ آقای همایون هیوند با کدملی ۰۴۵۱۳۲۱۴۴۸ آقای مهدی معدن چی زاج به شماره ملی ۱۲۶۰۴۶۰۶۴۹ (علی البدل) آقای مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ (علی البدل) پ۹۵۰۲۰۶۲۵۶۹۳۷۶۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742950
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مبنا پردازش خاورمیانه درتاریخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۹۵۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۰۱۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:ارائه خدمات مشاوره بازاریابی مجازی(غیرهرمی)، واردات، صادرات، خرید، فروش، بازرگانی کالا و خدمات مجاز، توسعه، فروش، تجزیه و تحلیل، نظارت فنی، پیاده سازی، پشتیبانی و نگهداری فنی و عرضه خدمات مربوط به سیستم های یکپارچه سازمانی، تولید و پشتیبانی نرم افزار سفارش مشتری، ارائه و پشیبانی بسته های نرم افزاری و سی دی اطلاعاتی تولید داخل، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان، حسابداری، اتوماسیون انبار و توزیع کالا، خدمات شبکه اطلاع رسانی، ارائه خدمات مشاوره مدیریت در خصوص مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی مجازی(غیرهرمی)، توسعه خدمات نوین فنی، تولید و ارائه رایانه، تولید و ارائه دستگاههای جانبی، طراحی، پیاده سازی و بهینه سازی فرآیندها، افتتاح حساب های بانکی و اخذ وام و اعتبارات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی داخلی یا خارجی برای شرکت در مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با سازمانها، نهادها، ادارات و شرکتها و موسسات دولتی و غیردولتی در زمینه موضوع فعالیت شرکت، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه موضوع فعالیت شرکت، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، انجام فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی و اقتصادی، خرید و فروش کالاها و خدمات مجاز، اخذ و اعطای نمایندگی، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی،درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-جیحون-کوچه شهید علی اکبر اصلانی-خیابان زنجان جنوبی-پلاک ۳۱-طبقه اول-واحد ۲- کدپستی ۱۳۴۳۸۵۳۱۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام عادی می باشد که مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک خاورمیانه شعبه مهستان بشماره ۳۷۴/۹۶-۱۰۰۵ مورخ ۱۸/۰۷/۹۶ پرداخت گردید. اولین مدیران:آقای احسان تقی پور رفسنجانی به شماره ملی ۰۰۱۱۷۹۵۸۲۴ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم سارا گندم کار ارمکی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۸۳۹۷۵ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال مبنا تجارت خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۲۰۸ و به نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا:کلیه اسناد و اوراق و اسناد بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:توانگر محاسب و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۹۲۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر امید خاورمیانه به شماره ملی ۱۴۰۰۶۴۶۵۳۴۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۹۱۳۸۴۹۳۶۵۲۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14026469
آگهی تغییرات شرکت سبدگردان سهم آشنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۴۳۴۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از آقایان شهرام شهمیری با کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ و شهریار شهمیری با کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به تنهایی و یا با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر خانم هستی کاخی با کدملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ و آقایان مهیار دشتی بقائی با کدملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ و مهدی شبانی با کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۲۲۳۹۲۹۶۶۴۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063770
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی مپنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۸۷۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۶۶۴۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۳۸۸۷ , ۱۲۲ مورخه ۱/۲/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۱/۸/۹۷ تمدید گردید؛ مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری سهم آشنا» به «شرکت سبدگردان سهم آشنا» تغییر یافت؛ ۵ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا انتقال یافت ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: سبدگردان سهم آشنا شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ به نمایندگی مهدی شعبانی کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به سمت مدیر مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ به نمایندگی مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ به سمت متولی حسابرس موسسه حسابرسی رازدار ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده کدملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱به سمت حسابرس پ۹۷۰۳۱۳۷۵۸۷۹۶۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065670
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی سهم آشنا یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۲۹۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۲۰۳۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۴۸۹۶ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری سهم آشنا» به «شرکت سبدگردان سهم آشنا» تغییر یافت؛ در نتیجه ارکان صندوق و نمایندگان آنها بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سبد گردان سهم آشنا سهامی خاص بشناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ با نمایندگی مهدی شبانی به کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ بعنوان مدیر صندوق موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان به کدملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بعنوان متولی صندوق صندوق - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ با نمایندگی سید محمد نوریان رامشه به کدملی ۵۶۴۹۹۲۰۱۶۸ بعنوان حسابرس صندوق تعیین شدند. تعداد ۱۷۴۰۰ واحد سرمایه گذاری ممتاز صندوق از شرکت کار گزاری سهم آشنا سهامی خاص به شرکت سبد گردان سهم آشنا انتقال یافت در نتیجه ترکیب دارندگان واحد‌های ممتاز صندوق بقرار ذیل می‌باشند: شرکت سبد گردان سهم آشنا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ دارای ۱۷۴۰۰ واحد ممتاز شرکت کار گزاری سهم آشنا سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ دارای ۹۰ واحد ممتاز شهریار شهمیری بشناسه ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ دارای ۱۰ واحد ممتاز می‌باشند پ۹۷۰۳۲۰۸۰۴۱۲۴۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14176858
آگهی تغییرات شرکت اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۶۱۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۳۶۷۵۳/۱۲۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت سه سال تا تاریخ ۱۷/۰۴/۱۴۰۰ تمدید گردید. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ با نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به سمت مدیر صندوق، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ با نمایندگی محمدرضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴به سمت حسابرس صندوق. پ۹۷۰۵۲۸۶۲۴۶۸۰۶۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252217
آگهی تغییرات شرکت حکمت آشنا ایرانیان صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۳۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره۳۹۴۳۲ , ۱۲۲ مورخه ۳۱/۰۶/۹۷ سازمن بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از بین پنج نفر آقایان شهرام شهمیری با کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵، مهدی شبانی با کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲، مهیار دشتی بقایی با کدملی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹، شهریار شهمیری با کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ و خانم هستی کاخی با کدملی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی به همراه مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۷۱۷۱۹۶۸۰۱۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14305282
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری سهم آشنا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۲۳۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز ۳۸۸۲۵/۱۲۲مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از پنج نفر (شهرام شهمیری به کدملی۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵ و مهدی شبانی به کدملی۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ و هستی کاخی به کدملی۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴ و مهیار دشتی بقایی به کدملی۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹ و شهریار شهمیری به کدملی۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۸۱۹۷۷۲۲۷۶۴۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14307553
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ و مچوز ۳۹۵۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از پنج نفر آقایان شهرام شهمیری کدملی ۲۰۶۲۶۸۴۱۸۵، مهدی شبانی کدملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲، هستی کاخی ۰۴۵۰۲۵۸۸۷۴، مهیار دشتی بقایی ۰۰۶۳۶۳۳۶۳۹، شهریار شهمیری شهرام کدملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی شبانی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۸۲۰۴۹۰۶۴۰۵۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347432
آگهی تغییرات شرکت مبنا تجارت خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۹۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۶۷۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه بیات رایان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقای مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره، خانم مریم ابراهیمی به شماره ملی ۰۰۶۱۹۴۴۸۳۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم سارا گندم کار ارمکی به شماره ملی ۰۴۵۳۶۸۳۹۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۹۱۷۳۹۶۷۴۳۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14350828
آگهی تغییرات شرکت جسورانه ایده نو تک آشنا صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۲۸۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۶۴۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۱۹۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۹/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدیر صندوق از «شرکت کارگزاری سهم آشنا» به «شرکت سبدگردان سهم آشنا» تغییر یافت. ارکان صندوق به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سبدگردان سهم آشنا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰ به نمایندگی مهدی شبانی به کد ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ به عنوان مدیر موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به نمایندگی احمدرضا شریفی به کد ملی ۱۲۸۲۳۶۸۱۰۹ به عنوان متولی موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به نمایندگی سیروس شمس به کد ملی۳۲۵۵۶۳۷۹۸ به عنوان حسابرس پ۹۷۰۹۱۸۷۹۶۴۶۹۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک