حمیدرضا نیک خواه

آقای حمیدرضا نیک خواه

کد ملی 0061373461
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 571048
آگهی تغییرات شرکت خدماتی هل کار کریمان سهامی خاص بشماره ثبت ۸۱۳۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۰۸۲۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ و ۲۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است. ۲ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ و آقای حمیدرضا نیکخواه با کد ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی حدیث جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای داود روح الهی با کد ملی ۲۹۹۲۰۲۶۹۶۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه افتخاری با کد ملی ۲۹۹۱۷۸۸۳۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مهدیه کامروا با کد ملی ۲۹۹۴۰۵۰۸۴۶ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۸۹۳۷۹ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 623992
آگهی تغییرات شرکت ابر تجارت کهکشانسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۳۵۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۸۰۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ تعداد ۱۰۰ سهم از سهام بی نام شرکت به سهام بانام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریالی که تعداد یکصد سهم آن بانام می‌باشد. ۳ اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۰۰۱۸۵۰۲ و آقای رضا میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۹۰۳۶۲۳۶ و خانم منیژه میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۹۰۲۳۳۹۸ تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۰۰۱۸۵۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۹۰۳۶۲۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم منیژه میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۹۰۲۳۳۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا میرفخری به شماره ملی ۲۵۳۹۰۳۶۲۳۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۱۴۸۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691761
آگهی تغییرات شرکت پاریز نوا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۹۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۳۵۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 893547
آگهی تغییرات شرکت رایکا آلتون تسمه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۴۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۶۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۷/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۳۴۴۷۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011126
آگهی تغییرات شرکت راستین تجارت پارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۵۳۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۰۰۹۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی تهیه و توزیع و خرید و فروش انواع کالاهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی ترخیص کالا از کلیه گمرکات کشور شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و کلیه فعالیت‌های مجاز در رابطه با موضوع شرکت. انجام هرگونه فعالیت اقتصادی صنعتی تولیدی بسته بندی توزیعی خدماتی بازرگانی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری اخذ و اعطای نمایندگی‌ها و شعب در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی و خصوصی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی پخش مواد غذایی لوازم خانگی و لوازم بهداشتی و دارویی پس از اخذ مجوز. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۷۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018853
آگهی تصمیمات شرکت ستایشگران سبز پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۹۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۸۲۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۷۸۴۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088810
آگهی تغییرات شرکت شبکه بادران گستران سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۵/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون قربائیان مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۴۴۵۶۵۳۴ و خانم سیده شهره موسوی به شماره ملی ۲۷۰۸۳۳۲۸۹۹ و آقای فرشید قربانیان مشهدی به شماره ملی ۲۲۸۰۶۵۳۱۱۷ به عنوان عضو علی البدل و آقای محمدعلی خردوگوارشکی به شماره ملی ۰۹۴۳۱۱۹۰۷۳ تا تاریخ ۲۵/۵/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۵/۳/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۲۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128366
آگهی تغییرات شرکت رویش سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۳۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۴۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. آقای داود کریمی به شماره ملی ۶۵۸۹۹۰۸۱۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس کریمی کدملی ۶۵۸۹۹۲۱۹۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مسلمی کد ملی ۰۰۶۶۵۴۳۶۵۷ به سمت مدیرعامل و محمدحسن حسینخانی کدملی ۰۰۵۵۷۰۹۲۲۲ و پرویز مزیدآبادی کدملی ۰۵۳۱۵۴۷۴۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و مکاتبات روزمره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۰۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133608
آگهی تغییرات شرکت کیان خودرو سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۸۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۰۶۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرارسلان امیرسلیمانی به شماره ملی ۲۰۶۰۹۳۰۵۹۶ و فاطمه امیرسلیمانی مازندرانی به شماره ملی ۰۰۴۱۲۶۹۸۶۱ و مهدی کریمی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۶۵۷۴۱ به سمت اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شماره ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا خلیلی شنگل به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۸۲۸۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184357
آگهی تغییرات موسسه مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به شماره ثبت۷۹۶۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۴۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی هیئت امنا مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. اعضای هیئت عامل به مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای شفیع آقامحمدیان به شماره ملی ۱۴۶۵۲۰۰۱۹۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت عامل آقای محمدجواد لسانی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۰۸۸۱۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت امنا و آقای جمشید مدرس سعیدی به شماره ملی ۲۷۲۰۱۴۹۲۶۸ به سمت خزانه دار و عضو هیئت عامل تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ و آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و خزانه دار به همراه مهر مرکز معتبر میباشد. پ۱۷۰۷۵۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1289964
آگهی تغییرات شرکت کارآموز سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۰۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱۰/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کتیرائی به شماره ملی۳۹۳۲۳۷۹۸۲۹ و علی اکبر معین فر به شماره ملی۰۰۳۸۰۸۹۵۶۴ و هوشنگ مصلحی حبیبی با شماره ملی۰۰۳۷۹۷۲۶۰۱ اکبر اسداله خان والی با شماره ملی۰۰۳۸۴۸۶۳۹۳ و هاشم صباغیان با شماره ملی۰۰۳۸۹۰۲۱۹۲ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره و یوسف طاهری قزوینی با شماره ملی۰۳۸۰۲۳۵۸۲۱ سید محمودرضا شبیری نژاد با شماره ملی۰۰۴۳۱۵۸۴۶۳ بسمت اعضاء علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم جامع (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۲۲۲۹۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه با کدملی به شماره۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ و آقای احمد حاجی ترخانی با کدملی به شماره۰۰۴۱۴۳۱۴۸۰ بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال۳۱/۶/۱۳۹۱ تصویب شد. پ۱۷۵۷۷۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1314529
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید کاظمی با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و در نتیجه اسامی شرکا به شرح ذیل میباشد: مرتضی فلاح موحد به کدملی ۰۴۹۲۴۱۸۱۳۶ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال و حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال پ۱۷۶۷۴۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655667
آگهی تغییرات شرکت ساپکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۶۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسان با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت به ترتیب ذیل: موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به مدیریت حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ بعنوان بازرس و حسابرس قانونی و محمدفراقی قراملکی به شماره ملی ۱۳۷۹۹۴۱۸۲۲ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۲ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۷۱۵۹۸۹۷۹۱۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675025
آگهی تغییرات شرکت گرگین ترابر سیستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۴۱۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ که مدارک طی شماره ۲۶۱۰۷/۶۱مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۳ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حساب داران رسمی) به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ را به عنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای اقبال نارویی به شماره ملی۳۶۷۱۴۶۴۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (۱۳۹۳) انتخاب گردید. ۲. پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس اظهارنامه و صورتهای مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. ش۹۳۰۸۰۳۷۱۰۳۵۰۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418942
آگهی تغییرات شرکت صنایع بازیابی فلزات رنگین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۱۲۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۴۱۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا نیکخواه بشماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. صورتهای مالی سالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. آقای حسین مرادی شماره ملی ۶۱۴۹۸۴۵۹۸۲ آقای اکبر مرادی شماره ملی ۶۱۴۹۸۴۵۰۲۸ آقای حسین مرادی شماره ملی ۶۱۴۹۸۴۵۹۸۲ آقای محمد رضا مرادی شماره ملی ۵۵۶۰۱۵۸۰۷۰ آقای علیرضا مرادی شماره ملی ۰۰۸۱۱۲۷۹۹۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۱۹۰۲۳۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9724714
آگهی تغییرات شرکت بازاریابان ایرانیان زمین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۵۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی ۴۵۹۰۱۴۳۶۶۶ و آقای علی بنائی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۰۷۳۲ و خانم طاهره ذوالفقاری به شماره ملی ۴۵۹۱۰۷۸۴۰۱ تا تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا عطاران به شماره ملی ۴۵۹۰۱۴۳۶۶۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی بنائی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۰۷۳۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم طاهره ذوالفقاری به شماره ملی ۴۵۹۱۰۷۸۴۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بنائی به شماره ملی ۰۰۴۰۶۷۰۷۳۲ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10125264
آگهی تصمیمات شرکت حفاری ایراندشت کاشان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۴۸۳و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۷۲۳۲۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10374092
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۷۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کد ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389666
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۲ آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مرتضی فلاح موحد به شماره ملی۰۴۹۲۴۱۸۱۳۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۴/۱۰/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10394006
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۶۳۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۲۶۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۸۴ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۳ به تصویب رسید. حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و مهدی عبداله زاده به کدملی ۲۱۶۱۴۶۰۲۳۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514724
آگهی تصمیمات شرکت بهرسان دارو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۷۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به ش م ۱۰۱۰۳۵۶۷۸۰۳ بسمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به ک م ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید بهنام میرکاظمی به ک م ۱۸۱۸۴۴۶۳۱۶ و فرید فرهادپور به ک م ۰۰۵۳۱۴۵۳۱۳ و بهاره حسینی به ک م ۶۵۹۹۸۵۰۱۹۷ و نونا نشاط آورحقیقی شیراز به ک م ۰۰۶۴۱۳۰۸۳۵ که بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۹۱ سید بهنام میرکاظمی بسمت رئیس هیئت مدیره و فرید فرهادپور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیمان سلطانی تهرانی به ک م ۱۲۸۵۷۴۳۷۲۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10814827
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۶۲۶۸۵
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه۳۱/۰۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی فلاح موحد با کدملی۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد مالی منتهی به سال۱۳۹۰ تصویب گردید. ثبت شرکتهای رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10896336
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری نهایت نگرسهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۴۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۲۰۴۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان شهریور ۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرس و خدمات مدیریت بهروزان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۳۹۵۶۴۲ به سمت بازرس اصلی و حمیدرضا نیکخواه به کدملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11146016
آگهی تغییرات شرکت پارس آفاق رستاک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۴۵۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع به عنوان بازرس اصلی، آقای حمیدرضا نیک خواه به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855002
آگهی تغییرات شرکت پوششهای مصنوعی آرتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۹۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: محمد اکبری زاد ارجمند به کدملی ۱۳۷۱۸۲۰۳۲۵ مهدی عصمتی پیله رود به کدملی ۰۰۵۱۸۷۶۶۲۰ محمدحسین اقوام بکائی به کدملی ۱۳۷۹۰۰۴۵۵۱ محمود اکبری زاد ارجمند به کدملی ۱۳۷۸۰۱۷۹۱۹ روزنامه فجر آذربایجان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ و به نمایندگی حمید رضا نیکخواه به کدملی شماره ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا خیاط گلشنی به کدملی ۱۳۸۰۸۱۹۷۵۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۳۲۵۳۰۳۸۳۷۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925230
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاران خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۶۴۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ و شماره ثبت ۲۲۲۹۷ به عنوان بازرس اصلی (به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخو به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱) و خانم مهدیه توکلی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۱۷۰۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۰۲۱۸۴۵۶۸۶۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018615
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و بازرگانی آسیالنت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۴۷۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ به عنوان بازرس اصلی به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه شماره ملی.۰۶۱۳۷۳۴۶۱ و آقای حمید محمدی شماره ملی.۴۲۰۴۱۶۴۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار تا تشکیل مجمع عمومی عادی بعدی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد ش۹۵۰۶۲۳۴۷۱۴۶۹۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045110
آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگسازی پارس اشن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۰۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت حساب سود وزیان وصورت گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴موردتایید وتصویب مجمع قرارگرفت. موسسه حسابرسی وبهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳به نمایندگی آقای حمید رضا نیکخواه به شماره ملی۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱بسمت بازرس اصلی و آقای احمد کسائیان به شماره ملی۰۰۶۹۳۹۹۴۹۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشارابراربرای درج آگهی‌های قانونی واطلاعیه‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۰۸۴۳۱۱۴۶۸۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623981
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عطر اتحاد پایتخت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۸۹۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد قویدل به شماره ملی ۰۰۷۵۰۷۹۲۴۰ و حمیدرضا قویدل به شماره ملی ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ و مرجان غلامعلیئی به شماره ملی۰۰۷۹۶۷۸۷۹۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت مفاهیم حساب جامع به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به عنوان بازرس اصلی و سعید فرشباف ماهری بشماره ملی ۰۰۶۶۴۰۹۵۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۱۴۱۸۲۱۶۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13781719
آگهی تغییرات شرکت دارو سلامت فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۳۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۹۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدجاسم محسن البنا ۹۲۳۹۷۲۴۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محمدطالب قاسم جبر ۷۱۲۷۹۸۴۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم جنان درخشان ۰۰۷۴۵۲۹۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسن شوشتری زاده ۴۷۲۲۳۶۸۷۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۲۲۹۷ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکخواه به شماره ملی: ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ بسمت بازرس اصلی و آقای علی اسدی اصیل به شماره ملی: ۰۲۵۲۵۴۶۵۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۱۰۰۴۴۲۶۳۲۴۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062716
آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی کویر مس مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۳۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع (حسابداران رسمی) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ به نمایندگی حمیدرضا نیکخواه با کدملی به شماره ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن خدادادی با کدملی ۰۴۸۰۱۸۲۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۱۳۲۴۱۷۹۱۱۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قائنات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343015
آگهی تغییرات شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۸۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۱۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مهدی شکوریان به شماره ملی ۳۹۳۰۷۹۶۳۰۹ و آقای بهرام اجاقی به شماره ملی ۲۹۴۹۸۱۲۵۷۰ و آقای مرتضی مومن زاده به شماره ملی ۰۶۰۲۱۶۷۳۸۸ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت مفاهیم حساب جامع حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳به نمایندگی حمیدرضا نیکخواه با کدملی به شماره ۰۰۶۱۳۷۳۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پرستو حیدری احمدوند کدملی ۳۲۵۵۴۲۱۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۷۰۹۱۳۱۶۶۲۰۴۷۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک