محمدحسن حیدر

آقای محمدحسن حیدر

کد ملی 0061343201
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1456848
آگهی تاسیس شرکت
خلاصه اساسنامه و شرکت نامه و اظهارنامه شرکت پخش گلدیران شمال که در تاریخ ۲۸/۲/۹۳ شماره ثبت ۱۶۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۶۵۸۰ در دفتر ثبت شرکت های این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم آگهی می شود. ۱ـ نام و نوع شرکت: پخش گلدیران شمال (سهامی خاص) ۲ـ موضوع شرکت: صادرات، واردات و خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها و بطور کلی هر گونه فعالیتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری و داخل و خارج از کشور، ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات ۳ـ مرکز اصلی شرکت: نور خیابان امام خمینی، کوچه دریای ۸، ساختمان ال جی، کدپستی ۴۶۴۱۶ـ۳۶۹۱۴ ۴ـ مبدا و مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود است. ۵ـ سرمایه شرکت: سرمایه نقدا شرکت مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به یک هزار سهم با نام عادی هر یک به ارزش یک میلیون ریال که مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال برابر گواهی شماره ۲۰۰۲۸۳/۵۱ مورخ ۱۶/۲/۹۳ بانک صادرات نقدا پرداخت و مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال بقیه از طرف صاحبان سهام تعهد شده است. ۶ـ آقای محمدحسن حیدر فرزند ابوطالب بشماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ و شماره شناسنامه ۹۸۶۹ صادره از تهران و کدپستی ۱۵۱۷۷۵۵۱۱۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری فرزند عبداله بشماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ و شماره شناسنامه ۲۳ و کدپستی ۱۵۱۷۷۵۵۱۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۸ـ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۳ آقای حسین دیلمی فرزند عبدالرضا بشماره ملی ۰۰۴۵۵۳۶۴۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین تنهایی فرزند علی محمد بشماره ملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای نعمت اله دیلمی فرزند عبدالحسین به شماره ملی ۵۲۹۹۷۹۷۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد قلی همتی فرزند امامقلی به شماره ملی ۱۱۲۹۵۶۰۱۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن طاهری فرزند هاشم بشماره ملی ۰۳۷۱۸۷۷۳۲ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و اسناد بانکی با امضا مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۱۸۲۶۴۴۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک نور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544095
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش گلدیران شرق در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۵۲۰۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۱۵۴۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز اعطا و دریافت نمایندگی از مؤسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها و بطور کلی هرگونه فعالیتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با اهداف شرکت مرتبط باشد از طریق سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت و انجام هرگونه عملیات مورد نیاز در داخل و خارج از کشور و اخذ تسهیلات از منابع مالی و اعتباری داخل و خارج کشور، ترهین و توثیق اموال و دارایی های شرکت و تأسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری و انجام کلیه عملیات مرتبط پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در چارچوب قوانین و مقررات.پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مشهد ـ بلوار سجاد چهارراه بزرگمهر برج نگین پاسارگاد طبقه ۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۳۰/۳۴۶۷/۹ مورخ ۰۵/۱۲/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه سجاد پرداخت گردیده است الباقی در تعهد سهامداران باقی مانده است. اولین مدیران شرکت: ۱. حسین دیلمی به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. نعمت اله دیلمی به سمت عضو هیئت مدیره ۳. حسین تنهائی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. محمد طایفی نصرآبادی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) ۵. احمدقلی همتی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل ویک نفر از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به عنوان بازرس اصلی. ـآقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۵۰۴۱۶۸۸۸۱۸۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572805
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص پخش گلدیران سپاهان در تاریخ ۴/۵/۹۳ شماره ثبت ۵۲۴۳۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۳۶۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: ثبت موضوع ذیل بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد، صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، شرکت در هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکتهای داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکتها، اخذ تسهیلات و دریافت وام از موسسات و بانکهای داخل و خارج از کشور در جهت تحقق اهداف شرکت و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: اصفهان، پل مارنان، خ خیام شمالی، نبش بن بست ناهید، پلاک ۲۱۰ کدپستی ۸۱۸۴۹۱۴۴۴۳. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۵۹ مورخ ۱/۳/۹۳ نزد بانک ملی شعبه عباس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: امیر مسعود اسمعیل کوسج کد ملی ۱۲۸۵۷۷۱۰۱۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، حسین دیلمی کد ملی ۰۰۴۵۵۳۶۴۰۶ بسمت رئیس هیئت مدیره حسین تنهائی کد ملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، احمد قلی همتی کد ملی ۱۱۲۹۵۶۰۱۳۹ بسمت عضو هیئت مدیره نعمت اله دیلمی کد ملی ۵۲۹۹۷۹۷۴۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری باامضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسن حیدر بشماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ بعنوان بازرس اصلی آقای محمد حسنی گازاری بشماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۴۷۰۴۰۸۳۸ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575962
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش گلدیران غرب در تاریخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۸۵۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۹۴۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: صادرات، واردات، خرید و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز، برگزاری هر قسم نمایشگاه جهت عرضه و فروش کلیه قطعات و کالاهای مجاز شرکت، اعطا و دریافت نمایندگی از موسسات و شرکت های داخلی و خارجی برای توزیع و فروش محصولات شرکت و سایر شرکت ها، اخذ تسهیلات و دریافت وام از موسسات و بانک های داخل و خارج از کشور و تاسیس شعب مورد نیاز و حق العمل کاری پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت های مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تبریز خیابان ولیعصر فلکه بارنج برج ارم طبقه ۱۲ کدپستی ۵۱۵۷۹۴۸۵۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۷۸ مورخ ۳/۳/۹۳ نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: رامین نصیرزاده به کدملی ۱۵۳۲۶۹۶۱۶۷ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) حسین دیلمی به کدملی ۰۰۴۵۵۳۶۴۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره حسین تنهائی به کدملی ۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمدقلی همتی به کدملی ۱۱۲۹۵۶۰۱۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره نعمت اله دیلمی به کدملی ۵۲۹۹۷۹۷۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها و اسناد بانکی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به عنوان بازرس اصلی محمد حسنی گازاری به شماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۵۲۶۲۶۴۸۵۳۷۵۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815848
آگهی تصمیمات شرکت فروشگاههای زنجیره‌ای گلدیران منطقه آزاد کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۲۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۷۶۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. مؤسسه تدبیرگران شاخص اندیش با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۸۲۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسین حیدر با کدملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۰۴۴۶۱۳۰۴۶۶۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13219510
آگهی تغییرات شرکت مشتریان گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۰۶۶۷۹۸۳۹۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234512
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صوتی و تصویری گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۶۰۰۳۹۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی بشماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۱۳۴۴۳۹۱۰۶۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234534
آگهی تغییرات شرکت تولیدی لوازم خانگی گلدیران سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۲۲۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی بشماره ثبت ۱۳۹۱۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۱۳۳۷۱۲۵۶۴۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445275
آگهی تغییرات شرکت صنایع گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۳۱۰۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه ارقام نگر آریابه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر بشماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وصورت حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. پ۹۶۰۳۰۳۱۴۹۹۵۷۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461562
آگهی تغییرات شرکت صنایع فرسان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۷۲۵۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۱۷۲۷۵۳۵۹۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468317
آگهی تغییرات شرکت پخش گلدیران تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۸۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۲۳۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه ارقام نگر آریا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۶۰۳۲۲۲۶۱۱۳۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571691
آگهی تغییرات شرکت خدمات گلدیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۶۸۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسین دیلمی به شماره ملی ۰۰۴۵۵۳۶۴۰۶، نعمت اله دیلمی به شماره ملی ۵۲۹۹۷۹۷۴۵۱ و احمدقلی همتی به شماره ملی ۱۱۲۹۵۶۰۱۳۹ برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند آقایان حسین دیلمی به شماره ملی ۰۰۴۵۵۳۶۴۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، نعمت اله دیلمی به شماره ملی ۵۲۹۹۷۹۷۴۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی نظری اول به شماره ملی ۰۰۶۵۷۸۹۳۷۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۵ تصویب شد. پ۹۶۰۵۳۰۲۴۶۶۱۲۷۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593592
آگهی تصمیمات شرکت پخش آریا مس منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۴۴۶۱۴ - شماره ثبت۱۵۸۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۱۳۹۵/۱۰/۰۴شرکت مذکور که در تاریخ۱۳۹۵/۱۰/۰۹تحت شماره ۵۳۰۵ به این واحد ثبتی ارائه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقای محمد حسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ سمت بازرس اصلی و آقای محمد حسنی گازاری به شماره ملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش۹۶۰۶۱۳۸۰۵۵۴۳۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13708721
آگهی تصمیمات شرکت صنایع مدیا موتورز کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۶۶۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۵۱۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۱۳۹۶٫۰۸٫۱۰، مؤسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت و مفاهیم حساب جامع با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۴۸۰۳ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کد ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۸۲۴۶۶۸۱۵۱۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13880636
آگهی تصمیمات شرکت لجستیک گلدیران نوین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۶۶۶۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۶٫۰۹٫۲۲، مؤسسه ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد حسن حیدر با کدملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۱۱۲۹۸۹۶۷۲۷۳۵۲ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008880
آگهی تصمیمات شرکت گلدیران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۹۰۳۸۵ - شماره ثبت۱۷۹
برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ تحت شماره ۸۹۵۷ به این واحد ثبتی ارائه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ به تصویب اعضاء مجمع رسید. - بازرسان شرکت و مدت تصدی آنان: آقایان محمد حسین حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ و آقای محمد حسنی گازاری به کدملی ۰۶۵۲۵۹۶۸۱۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش۹۷۰۲۱۱۷۷۶۴۲۷۲۸۱ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14045443
آگهی تغییرات شرکت قطعات گلدیران نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۳۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقایان حسین تنهائی به شماره ملی۰۰۴۷۲۳۰۰۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، مهدی فرجی به شماره ملی ۳۳۵۹۵۰۶۲۳۵ به نمایندگی از شرکت مشتریان گلدیران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۴۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین مختاریان به شماره ملی ۰۰۶۱۵۲۴۵۴۹ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عمومی گلدیران اف زد به شماره فراگیر ۳۰۰۰۰۴۰۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و امیر مهران به شماره ملی ۰۰۷۳۴۲۹۷۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان نوین رسیدگی (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۳۴۲۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۷۰۳۰۲۳۱۸۵۷۷۸۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254493
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری تاریک و روشن اسطوره درتاریخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۶۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۴۴۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره و ویرایش مقاله ها و متون ترجمه شده علمی و ادبی. ترجمه متون غیررسمی. برگزاری همایش و سمینار و انتقال دانش فنی. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی دولتی و خصوصی. اخذ نمایندگی از موسسات و مراکز علمی و فرهنگی خارجی و داخلی. شرکت در نمایشگاهها و همایشهای عمومی و تخصصی.اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله میدان ولی عصر ـ خیابان آیت اله طالقانی ـ خیابان شهید سپهبد قرنی ـ پلاک ۹۰ ـ طبقه اول ـ واحد ۱ کدپستی ۱۵۹۹۸۴۶۱۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: خانم فائزه طاهری به شماره ملی ۰۰۶۸۰۹۴۱۵۹ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سمیه صدیق به شماره ملی ۰۴۵۱۴۴۰۴۲۰ دارنده ۵۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمدسجاد طاهری به شماره ملی ۰۰۱۱۰۶۵۲۰۶ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای محمدحسن حیدر به شماره ملی ۰۰۶۱۳۴۳۲۰۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم فائزه طاهری به شماره ملی ۰۰۶۸۰۹۴۱۵۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود خانم سمیه صدیق به شماره ملی ۰۴۵۱۴۴۰۴۲۰ و به سمت مدیرعامل و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی و تعهدآوراز قبیل چک،سفته و بروات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی واداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۱۸۱۹۹۶۳۱۷۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک