ابوالفضل پایداری کندرودی

آقای ابوالفضل پایداری کندرودی

کد ملی 0061143081
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1443780
آگهی تغییرات شرکت پلیمر فراور پنگوئن شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۵۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۷۱۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری کندرودی بشماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکرم رمضانی بشماره ملی ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید مبارک زاده بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و خارج از اعضای هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حق امضا اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها با امضا: (دو نفر از سه نفر ۱ آقای سعید مبارک زاده ۲ آقای ابوالفضل پایداری ۳ آقای سیدکاظم میرغنی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است). حق امضا عقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا آقای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۳۴۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588574
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی لبنی و بستنی میهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیات مدیره شرکت برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردید: ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ بسمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره. ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره علی پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱بسمت عضو هیات مدیره امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و نایب رئیس هیات مدیره هر یک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی رئوف اندیش امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به سمت بازرس اصلی و اردشیر شهبندیان به شماره ملی ۰۰۳۴۷۹۸۱۲۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۴۵۵۶۱۲۷۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636114
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۵۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۱۵۴۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/ ۳/ ۹۴ بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای جهانگیر رستم زاده ش م ۰۰۶۵۱۴۹۹۲۰بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری کندرودی ش م ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی ش م ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای قربانعلی مناعی تلخاب ش م ۰۰۷۷۰۸۳۵۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) کلیه اسناد و مدارک تعهدآوراز قبیل چک، سفته و بروات و اوراق بهادار و قراردادها با امضای جهانگیررستم زاده یا سیدکاظم میرغنی یا ابوالفضل پایداری کندرودی (۲ نفر از ۳ نفر) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۷۰۶۶۱۶۱۲۴۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1638665
آگهی تغییرات شرکت صنایع برودتی اوگور آریا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۱۶۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۶۸۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهمت علی کورشون به شماره هویت ملی ۳۷۲۸۹۲۳۹۷۲۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره طالب تاکماکلی به شماره هویت ملی ۱۷۲۳۳۵۳۶۶۴۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت اوغور سوغوتما ماکینا لاری صنایع و تجارت آنونیم به نمایندگی فاتح تاکماکلی به شماره هویت ملی ۱۷۲۲۴۵۳۶۹۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها (با امضای ثابت هر دو نفر: ۱ مدیرعامل و ۲ رئیس هئیت مدیره به اتفاق یکی از دو: ۱ آقای فاتح تاکماکلی یا ۲ آقای طالب تاکماکلی) بهمراه مهر شرکت و کلیه اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است پ۹۳۰۷۰۸۲۹۴۶۸۶۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10478050
آگهی تغییرات شرکت آلومینیوم صنعت مامونیه سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۱۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۸۰۵۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۰/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر شریفی صدر به شماره ملی۰۶۵۳۰۰۴۰۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی۳۲۵۶۱۸۵۶۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای غلامرضا خرم کندری به شماره ملی۱۷۳۹۴۲۵۶۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا خرم کندری به شماره ملی۶۲۳۹۵۳۵۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید شهرام بصام به شماره ملی۳۲۵۶۱۸۵۶۱۴ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره شرکت با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۰/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696844
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع غذایی پاندا میهن سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۷۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۳۳۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۰۷/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۷/۰۷/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملی۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ و آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۷۳ و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ تا تاریخ۱۷/۰۷/۱۳۹۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایوب پایداری به شماره ملی۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل پایداری کندرودی به شماره ملی۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۳/۰۸/۱۳۸۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802313
آگهی تغییرات شرکت زرین بوکاء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۰۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی: ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی: ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و اکرم رمضانی بشماره ملی: ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۲۲۸۷۱۴۱۰۷۸۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12807729
آگهی تغییرات شرکت تجارت الکترونیک خوارزم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۸۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۳۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری بشماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱، سیدکاظم میرغنی بشماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و سیدهادی نبوی وشاره بشماره ملی ۰۳۸۶۲۶۴۶۹۴ برای مدت ۲ سال بسمت اعضای هئیت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۳۰۱۹۷۱۲۳۵۴۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12928582
آگهی تغییرات شرکت طبیعت سبز میهن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۲۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۳۴۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی ۰۰۷۷۳۱۹۶۹۹ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت، میزان سهم الشرکه خود را از مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش داد. بر این پایه سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ دارای مبلغ ۳۸۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای سیدکاظم میر غنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ دارای مبلغ ۴۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای محمد مختاریانی کندری به شماره ملی ۰۰۷۷۳۱۹۶۹۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال آقای علی پایداری به شماره ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال. پ۹۵۰۵۰۳۲۳۶۴۷۳۵۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13098381
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشت و صنعت سبز غزال درتاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۵۴۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۰۰۳۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات فنی و مهندسی و مشاوره شامل: طراحی ، نظارت ، مدیریت و اجرای پروژهای صنعتی ، کشاورزی ، ساختمانی ، عمرانی و زیربنایی ، فعالیت در بخش کشاورزی شامل کشت انواع محصولات پرورش دام و طیور و شیلات ، ایجاد صنایع تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی. طراحی و نظارت فنی بر اجرای پروژه های تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و اجرای طرح های مطالعاتی در زمینه های تولیدی ، صنعتی و مدیریتی. صادرات و واردات کالاهای مجاز در زمینه های مختلف و انجام هرگونه فعالیت های مجاز تجاری و بازرگانی در داخل و خارج از کشور. ایجاد مجتمع های کشت و صنعت ، واحدهای دامپروری ، پرورش طیور ، آبزیان ، ایجاد صنایع جانبی کشاورزی ، دامپروری ، پرورش طیور و آبزیان و نیز ایجاد واحدهای تولیدی و تبدیل فرآورده های کشاورزی و دامپروری ، طیور و آبزیان. اخذو اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی از شرکت ها ، موسسات ، تولیدکنندگان و فروشندگان داخلی و خارجی در زمینه های مختلف. همچنین تهیه و تولید غذا ، برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاه های داخلی و بین المللی و ایجاد دفاتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور. اخذوام و سایر تسهیلات از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی. سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی و حقوقی ، شرکت ها و موسسات تعاونی و یا خصوصی. پشتیبانی ، علمی ، آموزشی ، صنعتی ، کشاورزی ، تجهیزاتی. تهیه تجهیزات و ابزارآلات و لوازم مورد نیاز شرکت از مبادی داخلی و خارجی و آموزش و انتقال تکنولوژی و دانش فنی مورد نیاز ـ سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای. ایجاد واحد مرغداری و دامداری و مرغداری گوشتی و مرغداری مادر و تخم گذار ـ تولید مکمل های خوراکی و افزودنی های دام و طیور و آبزیان. کشت و صنعت صنایع غذایی ، لبنیات ، بسته بندی و تولیدات دامی و طیور و آبزیان ، انجام کلیه امور کشاورزی اعم از از زراعت و باغبانی. مسائل مربوط به گاوداری ها و دامپروری ها و مرغداری های صنعتی و سنتی اقدامات اصلاح نژادی ، تهیه و توزیع کنسانتره و نهاده های دامی و طیور و آبزیان ، مکانیزاسیون کلیه امور کشاورزی و واحدهای مربوط به دام و طیور و آبزیان پرورش و تولید و توزیع انواع دام و انواع طیور و پرندگان ، فرآورده های فرعی آنها ، تهیه و اجرای طرح های دامپروری و کشاورزی.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران -شهرزیبا، میدان الغدیر، خ مخابرات، کوچه معین، پلاک ۳ ، طبقه ۴ شمال کدپستی ۱۴۷۴۹۹۷۳۷۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۱/۴۱۷۷/۱/۷۵ مورخ ۱۸/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جنت آباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ابوالفضل پایداری ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید کاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وعلی حضرتی به شماره ملی ۰۳۸۵۹۷۸۶۷۷ بسمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضا ء ۲نفر از۳(۱- آقای ابوالفضل پایداری ـ آقای سیدکاظم میرغنی ۳- آقای علی حضرتی ) متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سمیرا رضادوست به شماره ملی ۲۶۳۱۷۱۹۰۸۵ به عنوان بازرس اصلی - رضا جعفری به شماره ملی ۰۰۶۸۰۵۰۰۹۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) پ۹۵۰۸۰۸۵۴۱۷۱۸۱۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13557859
آگهی تغییرات شرکت پترو پاک مشرق زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۴۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۷۶۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدکاظم میرغنی به کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم اکرم رمضانی به کدملی ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای پیمان طرب خواه به کدملی ۱۳۷۹۱۶۷۶۵۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۳۱۲۴۹۵۳۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13597238
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی پلیمر پاک آریان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۶۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل پایداری کد ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سیدکاظم میرغنی کد ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - آقای علی پایداری کد ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مهدی قدیری کدملی ۰۰۷۲۵۳۷۳۳۷ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا، به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۱۵۱۳۰۲۳۸۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919888
آگهی تغییرات شرکت رهاب آرته ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۳۵۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۶۲۵۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره سیدکاظم میرغنی به کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره بشیر انیسی به کدملی ۰۰۷۵۱۷۷۲۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره محمد وکیلی به کدملی ۰۰۸۲۶۷۶۹۸۴ به سمت عضو هیات مدیره ماکان عیدی پور به کدملی ۵۲۷۹۶۷۶۳۷۳ به سمت عضو هیات مدیره علی پایداری به کدملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۵۴۲۷۷۱۱۳۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14094332
آگهی تغییرات شرکت آرته پارس ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۸۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۴۰۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ابوالفضل پایداری به کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره سیدکاظم میرغنی به کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بشیر انیسی به کدملی ۰۰۷۵۱۷۷۲۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره محمد وکیلی به کدملی ۰۰۸۲۶۷۶۹۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره ماکان عیدی پور به کدملی ۵۲۷۹۶۷۶۳۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره نظیر انیسی به کدملی ۰۰۷۵۴۱۳۱۲۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها و عقود اسلامی و کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۵۷۵۶۳۰۵۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095253
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص پایا تجارت میهن درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۷۸۳۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۷۹۶۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ۱ ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اعم از: کلیه مواد غذایی و کالاهای اساسی شامل: غلات، گندم، ذرت(مورد مصرف انسان یا دام)، جو(مورد مصرف انسان یا دام)، انواع کنجاله، انواع روغن خام یا فرآوری شده، برنج، انواع خوراک و مکمل های دام و طیور ۲ ـ اعطای نمایندگی داخلی یا خارجی به کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشارکت با موسسات، سازمانها، ارگانها و شرکتها دولتی، خصوصی، شبه دولتی یا نیمه خصوصی ۳ ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی یا غیر دولتی داخلی یا خارجی، انجام هر نوع سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی با اشخاص حقیقی و یا حقوقی (اعم از سرمایه گذاری مستقیم، تأسیس شرکت و خرید و فروش سهام برای شرکت)، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی یا خارجی و بطور کلی انجام کلیه امور مرتبط با موضوع و اهداف شرکت، کلیه موضوعات فوق الذکر در صورت نیاز پس از اخذ مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهران جنوبی ـ خیابان اعتمادیه ـ خیابان (مخابرات)ش سرگیس اردوشاهی ـ پلاک ـ ۳ ـ طبقه دوم ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۴۷۴۹۹۷۳۸۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۵۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶۸۱/۹۷ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ نزد بانک گردشگری شعبه مرکزی با کد ۱۱۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کاوه زرگران به شماره ملی ۰۰۷۰۸۱۶۳۳۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد عادی و مکاتبات و نامه های اداری با امضای ثابت مدیرعامل منفردا به همراه مهر شرکت و امضاء کلیه اوراق رسمی، بهادار و تعهدآور از قبیل تمامی اوراق بانکی و اسناد تجاری اعم از: چک، سفته و بروات و نیز کلیه عقود و قراردادهای اسلامی با امضاء متغیر دو نفر از بین رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم اکرم رمضانی به شماره ملی ۰۴۹۳۱۳۵۱۰۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم حمیده فهیمی فرد به شماره ملی ۱۳۸۱۰۹۴۰۶۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۴۰۶۹۸۹۸۳۱۲۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218648
آگهی تغییرات شرکت رهاب ساخت ماهان ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۷۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالفضل پایداری به کدملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید کاظم میرغنی به کدملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای ناصر سهرابی به کدملی ۶۳۶۹۳۹۸۴۰۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره). کلیه اسناد و مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل شرکت منفردا به همراه مهر شرکت و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای ثابت ۲ نفر از بین رئیس هیات مدیره، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۲۵۲۳۵۶۳۸۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14317130
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری حمایت از کودکان مصروع محام درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۵۹۰۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۵۰۰۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع خیریه و نیکوکاری با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود. براساس مجوز شماره ۱۷۰۵/۲۲دمورخه۱۸/۰۲/۱۳۹۷وزارت کشور ـ دفتر امور اجتماعی وفرهنگی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ محله شهران جنوبی ـ بلوار شهران ـ کوچه حامد ـ پلاک ـ ۲۴ ـ طبقه پنجم ـ کدپستی ۱۴۷۴۹۶۶۸۹۶ سرمایه شخصیت حقوقی: ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمود محمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۸۶۲۵ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام یارعلی به شماره ملی ۲۲۳۹۷۸۲۸۴۶ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ دارنده ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای محمود محمدی به شماره ملی ۰۰۴۱۷۵۸۶۲۵ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ابوالفضل پایداری به شماره ملی ۰۰۶۱۱۴۳۰۸۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدکاظم میرغنی به شماره ملی ۰۰۶۷۶۱۰۴۳۹ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی پایداری به شماره ملی ۰۰۷۷۴۵۶۵۳۱ و به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۲ سال آقای بهرام یارعلی به شماره ملی ۲۲۳۹۷۸۲۸۴۶ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای ایوب پایداری به شماره ملی ۶۲۳۹۵۳۱۰۶۵ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۹۷۰۸۲۶۷۶۰۱۸۴۶۶۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک