سیده زهره غافرین

سیده زهره غافرین

کد ملی 0061020011
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12846817
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اروین سازان امرتات درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۲۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۲۵۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن،کشاورزی،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آیت الله کاشانی خیابان نجف زاده فروتن کوچه حبیب الله زاده پلاک ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۶/ص۹۵/ ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین کدملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره النازسادات غافرین کدملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علیرضا مقیمی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۰۴۵۲۸ به عنوان بازرس اصلی. حمیدرضا ابراهیمی زاده قهرود به شماره ملی ۰۰۶۸۶۰۳۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۲۳۲۰۸۳۵۳۳۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12846840
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن ویژن درتاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۳۲۶۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۲۶۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل)و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز) و شبکه های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: آیت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده ـ پلاک ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۳/ص۹۵/ ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین کدملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره الناز سادات غافرین کدملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: امیرحسام اسماعیلی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۱۰۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی. احمد حیدربیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۲۲۱۳۱۶۳۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876105
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ایستا گستر امرتات درتاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۱۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۱۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پیمانکاری ـ انجام امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده ـ پلاک۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۰ / ص ۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سیده زهره غافرین ک م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الناز سادات غافرین ک م۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجتبی رضایی کاشکی به شماره ملی ۲۵۹۶۲۰۳۵۰۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ابراهیمی زاده قهرود به شماره ملی ۰۰۶۸۶۰۳۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرارجهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۸۳۷۲۳۲۷۵۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876127
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پل دژ ایساتیس درتاریخ ۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۲۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۲۳۰۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده پلاک ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۴ / ص ۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: خانم سیده زهره غافرین ک م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وخانم الناز سادات غافرین ک م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد حیدر بیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۶۱۴۳۷۱۴۷۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12876663
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مسکن سازان ویانا درتاریخ ۰۵/۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۱۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش و صادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی ـ در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ خیابان نجف زاده فروتن ـ کوچه ی حبیب الله زاده ـ پ ۱۲ کدپستی ۱۴۷۱۶۷۶۱۴۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۲۵ / ص ۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۱۶/۳/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: الناز سادات غافرین ک م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وخانم سیده زهره غافرین ک م۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی معصومی به شماره ملی ۵۴۵۸۸۲۶۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حمید رضا ابراهیمی زاده قهرود به شماره ملی ۰۰۶۸۶۰۳۱۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۵۱۴۷۴۴۷۹۶۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945052
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اوج سازان اسپیدار در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۹۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۵۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.) انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود) مرکز اصلی شرکت: ایت الله کاشانی ـ بلوار اباذربعد از کوچه مقداد پلاک ۶۶ طبقه همکف ـ واحد ۴ کدپستی ۱۴۷۱۷۳۳۵۳۱۵) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۴۰/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.) اولین مدیران شرکت: خانم ها: النازسادات غافرین ک.م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به عنوان مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و سیده زهره غافرین ک. م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.) دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه) بازرس اصلی و علی البدل: قای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به سمت بازرس اصلی و آقای مصطفی براتعلی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۷۰۱۹۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.)) روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۲۳۸۴۴۵۳۸۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آکام سازان رستاک در تاریخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۹۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۵۶۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.) موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم.) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود) مرکز اصلی شرکت: بلوار اشرفی اصفهانی بعداز خیابان گلستان شرقی پلاک ۲۸۳ ساختمان قصر پونک طبقه ۳ واحد ۱۳ کدپستی ۱۴۶۹۶۱۴۷۵۵) سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۳۸/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ نزد بانک پاسار گاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.) اولین مدیران شرکت: خانم ها: النازسادات غافرین ک. م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به عنوان مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و سیده زهره غافرین ک. م ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند.) دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد.) اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه) بازرس اصلی و علی البدل: آقای امیرحسام اسماعیلی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۱۰۷۴۹ به عنوان بازرس اصلی وآقای مصطفی براتعلی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۷۰۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند.) روزنامه ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع فعالیت به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۵۱۲۴۷۳۶۶۵۸۸۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996105
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران عرش دیاموند درتاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۹۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب ، نفت ، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار عدل خیابان شهید میرزابابایی پلاک ۴ ساختمان سبز طبقه ۱ کدپستی ۱۴۷۶۷۷۵۴۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۵/ ص۹۵ / ۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵نزد بانک پاسارگادشعبه شمس آبادپرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین به شماره ملی۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و النازسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره الناز سادات غافرین منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن شاطری به شماره ملی ۰۵۳۴۶۷۰۰۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مرجان اسحاقی اشتیانی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۲۱۴۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۶۰۹۸۲۵۵۲۲۱۵۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996112
آگهی تغییرات شرکت پل دژ ویانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۱۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۳۱۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: راهب فلاح نژاد نصرآبادی به شماره ملی۰۰۷۷۹۰۹۰۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین به شماره ملی۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق شهرداری با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۵۰۶۰۹۴۳۹۵۰۸۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996115
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن رهنما در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۸۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۹۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خیابان دوم خیابان ستارخان پلاک ۶۱۳ طبقه همکف واحد جنوبی کدپستی ۱۴۵۱۶۸۴۶۸۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۱/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نوبر رضایی شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. سیده زهره غافرین شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء نوبر رضایی شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ (به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی. احمد حیدربیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۶۰۹۹۹۵۱۶۰۵۶۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996121
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آکام سازان امرتات در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۷۶۸۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۲۷۹۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) وشبکه های گازرسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران آیت الله کاشانی ـ بلوار اباذر بعد از کوچه مقداد پلاک ۶۶ ـ طبقه همکف ـ واحد ۴ کدپستی ۱۴۷۱۷۳۵۳۱۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۴۶/ص۹۵/۲۶۱ مورخ ۲/۵/۹۵ نزد بانک پاسازگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: الناز سادات غافرین ک م ۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و سیده زهره غافرین ک م۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای الناز سادات غافرین به سمت مدیرعامل همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای الناز سادات غافرین بسمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی بشرح ذیل انتخاب شدند آقای علی صفری به شماره ملی ۴۴۱۰۷۷۵۱۷۰ به عنوان بازرس اصلی. آقای مصطفی براتعلی به شماره ملی ۰۰۷۵۵۷۰۱۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج اگهی های شرکت تعیین شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۶۰۹۱۱۶۳۷۸۶۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053094
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آب تاسیسات اقلیم درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۳۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۷۰۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ شهید مرتضی فیاض خ ستارخان پلاک ۷۸۲ طبقه ۲ واحد جنوبی کدپستی ۱۴۵۳۷۹۳۶۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۲/۹۵/ ص /۲۶۱ مورخ ۴/۷/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی پیرهادی به شماره ملی ۱۸۱۹۶۴۲۰۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره - پرویز حسنعلی زاده نوبری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۵۵۰۶۳۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای الناز سادات غافرین به سمت سهام دار همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای الناز سادات غافرین به سمت سهام دار همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۲۱۰۴۹۹۶۳۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053096
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن لیان در تاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۳۶۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۷۰۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکاری صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها و ساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجاز بازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ دوم خ ستارخان پلاک ۶۲۱ طبقه اول کدپستی ۱۴۵۱۶۸۴۷۸۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۴/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء هیئت مدیره). سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین منفرداً همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و پرویز حسنعلی زاده نوبری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۵۵۰۶۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد). پ۹۵۰۷۱۲۴۳۷۹۸۹۴۲۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069042
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پی پل رهنما در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۹۷۰۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۳۳۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها و راههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت و معدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خ شهید مجید قبادی بل فردوس پلاک ۵۴ طبقه ۱ واحد ۴ کدپستی ۱۴۸۱۷۷۳۹۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۷/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ بسمت رئیس هیئت مدیره الناز سادات غافرین به شماره ملی۰۰۱۱۷۵۵۷۳۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره نادر سلیمانی به شماره ملی ۱۵۵۲۰۱۶۳۷۴ بسمت مدیرعامل (خارج ازشرکاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین منفردا همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: حجت اله میرزایی به شماره ملی ۳۳۲۹۸۸۲۳۵۲ به عنوان بازرس اصلی. احمد حیدر بیگی به شماره ملی ۰۰۸۴۷۱۵۲۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.). پ۹۵۰۷۱۹۹۹۵۸۷۲۱۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102607
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران بتن لیماک در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۶۷۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۴۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیرزمینی، پیمانکازی صنعت ومعدن، کشاورزی، ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی و بتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی و عملیات ساختمانی (سیویل) و انجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت، گاز) و شبکه های گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات و کاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکهای دولتی وخصوصی موسسات مالی و اعتباری، عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی و خرید و فروش و صادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خ سرتیپ دوم خلبان کبیری طامه خ شهید سر لشکر غلامرضا مخبری پلاک ۱۷۹ طبقه ۲ کدپستی ۱۴۷۵۷۱۵۹۶۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۶/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۴/۷/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و رضا مقصودی به شماره ملی ۴۴۱۱۰۳۳۶۴۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری و اوراق شهرداری و بطور کلی هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء رئیس هیئت مدیره سیده زهره غافرین منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی و پرویز حسنعلی زاده نوبری نژاد به شماره ملی ۱۳۷۷۵۵۰۶۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۸۱۰۶۹۴۱۳۹۵۴۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102670
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیر بتن لیماک درتاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۰۶۷۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۵۵۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها راههای ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایدار تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکازی صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتن ی وپیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز)وشبکه های گاز رسانی وتاسیسات مکانیکی وانجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی اخذ وام از بانکها ی دولتی وخصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : تهران ک شهید علی اکبر رسولی خ ستارخان پلاک ۵۹۴ طبقه ۳ واحد جنوبی کدپستی ۱۴۵۴۹۵۵۶۷۱ سرمایه شرکت : مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۷۸/۹۵ص/۲۶۱ مورخ ۴/۷/۹۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه شمس آباد کد ۲۶۱ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : هومن ثریائی اذر به سمت رئیس هیئت مدیره به کدملی ۱۵۵۲۸۳۶۳۰۴ محمدرضا پورتقی وفائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل به کدملی ۰۰۷۱۵۴۸۲۶۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هومن ثریائی اذر به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هومن ثریائی اذر به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به عنوان بازرس اصلی . علی معصومی به شماره ملی ۵۴۵۸۸۲۶۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل . برای مدت یکسال انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835345
آگهی تغییرات شرکت فالیزان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۰۵۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۰۶۲۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سانازالسادات غافرین به شماره ملی ۰۰۸۳۱۸۹۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی مشهدی علی زاده به شماره ملی ۱۶۸۹۸۳۶۹۹۷ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای سعیدمحسن سلطانی به کدملی ۰۰۷۸۷۲۶۸۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سواری به کدملی۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها و عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۱۱۰۳۶۲۲۸۷۰۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13835397
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ره نیاز جی درتاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۲۰۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۷۴۳۸۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر راههای اصلی وفرعی بزرگراه ها، راههای ریلی باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایدار ، تونل ها پلها وراههای زیر زمینی،پیمانکاری صنعت ومعدن ،کشاورزی ،ارتباطات پیمانکاری ساخت ساختمانها وابنیه اعم از چوبی آجری سنگی وبتنی و پیمانکاری بندها سدها وساختمانهای نیروگاههای آبی سازه های هیدرولیکی وعملیات ساختمانی (سیویل)وانجام پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال(آب،نفت،گاز) و شبکه های گاز رسانی و تاسیسات مکانیکی و انجام کلیه امور پیمانکاری مربوط به برق تاسیسات وکاوش های زمینی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی وخصوصی، اخذ وام از بانکهای دولتی و خصوصی موسسات مالی واعتباری،عقد قرار داد با اشخاص حقیقی وحقوقی وخرید وفروش وصادرات واردات کالاهای مجازبازرگانی.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ مهران ـ خیابان مهران ـ خیابان شهید سید سعید فهیمی ـ پلاک ۲.۰۰۲ ـ ساختمان پارت ـ طبقه همکف ـ واحد جنوب شرقی کدپستی ۱۴۷۱۶۳۴۱۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۰۰ سهم آن بانام عادی می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۱۷۳ / ۲۶۱ / ۹۶ مورخ ۲۵ / ۱۰ / ۱۳۹۶ نزد بانک آینده شعبه کاشانی ـ شاهین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: خانم سیده زهره غافرین به شماره ملی ۰۰۶۱۰۲۰۰۱۱ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم نوبر رضایی به شماره ملی ۱۵۳۳۶۰۷۰۳۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای وحید مقدم به شماره ملی ۴۲۷۰۲۵۳۷۹۷ و به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقوداسلامی سایر نامه های عادی و اداری با امضاء النازسادات غافرین منفردا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای رحمان عادلی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۸۷۷۴۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن سواری به شماره ملی ۱۷۲۹۴۱۲۵۳۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۱۰۳۷۳۶۹۰۲۷۵۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک