احسان تابش

احسان تابش

کد ملی 0060403284
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 714035
آگهی تغییرات شرکت خشت اول صالحین و تنیانبا مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۷۷۲۰۴و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۶۷۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملی ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ و آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ و آقای علیرضا قزل ارسلان به شماره ملی ۰۵۳۱۵۹۹۵۵۸ و شرکت هتل بین المللی لاله عسلویه سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۷۴۴۳ با نمایندگی آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی و شرکت تعاونی اعتبار صالحین به شماره ثبت ۱۲۱۶۲ با نمایندگی آقای محسن دلبری تا تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۳ ۲. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای قاسم بختیاری فر به شماره ملی ۰۴۹۰۲۳۶۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا قزل ارسلان به شماره ملی ۰۵۳۱۵۹۹۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار صالحین با نمایندگی آقای محسن دلبری به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت هتل بین المللی لاله عسلویه سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر ناظم بوشهری به شماره ملی ۰۰۳۹۴۸۵۱۸۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۳ ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل و یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۶۵۷۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739390
آگهی تغییرات شرکت ایده ارتباط سامبامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۷۵۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۲۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خیابان وحید دستگردی خیابان فرید افشار بلوار آرش شرقی کوچه نور بهشت غربی پلاک ۸ کدپستی ۱۹۱۹۸۴۵۸۱۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای محمد رضوانی فر به شماره ملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حمیدرضا شیرزاد به شماره ملی ۰۰۵۲۸۵۳۹۳۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۶۰/۴۹۹/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدتقی تی تی دژ به شماره ملی ۰۰۶۰۲۸۱۲۳۵ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محسن دلبری به شماره ملی ۰۷۹۰۴۳۷۱۳۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم ساینا محمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۹۲۳۵۹۰ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت ویرا آتین ایده بامسئولیت محدود با نمایندگی خانم ساینا محمدی با دریافت مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۴۹۹/۴ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت بازرگانی اسرار تجارت صالحین بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت تجارت گستر مریان بامسئولیت محدود با نمایندگی آقای احسان تابش با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۳ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۹۸۰/۹۹۹/۱۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۵۹۹/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۹/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۴۹۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118256
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه جامعه زیبا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۴۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۴۳۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ارسلان اصلانی به شماره ملی ۱۷۵۶۰۹۹۲۹۴ و سید حامد موسوی به شماره ملی ۲۱۲۱۴۷۹۱۷۱ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان حمید همدانی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۴۹۵۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، هومن قاجار به شماره ملی ۰۰۶۴۰۳۷۸۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و علی همدانی به شماره ملی ۰۴۵۱۲۲۸۰۸۱ و سید محمد حسینی سمنانی به شماره ملی ۰۰۵۷۳۴۹۹۶۷ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. آقای عیسی قاجاردادجو به شماره ملی ۰۰۳۹۵۶۴۴۵۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. امضای کلیه اوراق قراردادهای رسمی و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا اعضای علی البدل هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای اصلی یا علی البدل هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۷۷۳۳۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236694
آگهی تغییرات شرکت ریل پرداز ناوگان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۳۴۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی با کدملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱، آقای احسان تابش با کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴، آقای محسن دلبری با کدملی ۰۷۹۰۴۳۷۱۳۹ و شرکت تجارت گستر مریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۹۰۶ با نمایندگی آقای عماد حمیداوی با کدملی ۱۸۱۵۳۸۲۸۴۸ پ۱۷۳۲۲۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672123
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی اسرار تجارت صالحین بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۹۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۵۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احسان تابش به کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره محمد رضوانی فر به کدملی ۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حمید رضا چالاک قدیرلی به کدملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ بسمت عضو هیئت مدیره عماد حمیداوی به کدملی ۱۸۱۵۳۸۲۸۴۸ بسمت عضو هیئت مدیره سعید پیر زاده به کدملی ۰۰۶۵۳۹۴۵۵۰ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق، قراردادهای رسمی و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته و برات با امضای ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا ۲ امضا از ۵ امضا همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۷۳۰۶۱۴۹۵۰۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693652
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ ونامه شماره۲۴۷۱۶۲ , ۱۲۱ مورخ ۱۰/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار و ۱۵۵۴/۹۳۲۹۰ مورخ ۶/۵/۹۳ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به جای آقای علی بخشایش کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ بنمایندگی شرکت بین المللی هتل لاله عسلویه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۰۱۶۸۲۷۵۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728504
آگهی تغییرات شرکت توسعه معادن مریان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۱۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۲۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب وسودزیان سال مالی ۱۳۹۲به تصویب رسید. آقای عباس نصرت بخش به کدملی ۲۱۶۰۰۵۸۴۱۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید پیرزاده به کدملی ۰۰۶۵۳۹۴۵۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر: آقای احسان تابش به کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا چالاک قدیرلی به کدملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ نماینده شرکت توسعه تجارت طرح واثرنوین ایرانیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میثم یارمحمدی به کدملی ۰۰۷۵۶۴۰۲۷۹ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق قراردادهای رسمی و اسناد بهادار تعهدآورازقبیل، چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۳۰۹۱۹۸۱۷۹۸۶۶۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549178
آگهی تاسیس شرکت ویرا آتین ایده با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ۲۰/۷/۹۰ تحت شماره۴۱۴۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۵۳۵۱ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۷/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرا و نصب و راه‌اندازی تعمیرات و نگهداری فنی نظارت فنی و پشتیبانی فنی و انجام کلیه امور و خدمات پیمانکاری مربوط به انواع پروژه‌های رایانه‌ای و سخت‌افزار شبکه و سیستمهای مرتبط و خرید و فروش و واردات و صادرات و انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی و صنعتی در ارتقای اهداف شرکت و خرید و فروش تکنولوژی و تجهیزات و قطعات و سیستمهای مخابراتی و فروش و انتقال خدمات فنی و تخصصی در ارتباط با موضوع فعالیت شرکت و شرکت در نمایشگاهها و مناقصات و مزایدات دولتی بخش خصوصی و دولتی و مشارکت و سرمایه‌گذاری عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و ایجاد شعب و اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ میدان ونک ـ خیابان ملاصدرا ـ نبش کردستان جنوب ـ کوچه توفیق ـ پلاک۴ ـ واحد۵ ـ کدپستی۱۴۳۵۸۷۴۳۶۱. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال می‌باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای احسان تابش به شماره ملی۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ۵ ـ آقای بیژن خیابانی به شماره ملی۰۰۳۰۱۵۳۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای محمد رضوانی‌فر به شماره ملی۲۸۳۰۷۱۸۲۹۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ۵ـ آقای مسعود هاشمی به شماره ملی۲۳۷۱۷۶۴۸۳۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۵ـ۵ـ آقای حمیدرضا چالاک‌قدیرلی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۶ـ۵ـ آقای محمدتقی تی‌تی‌دژ به شماره ملی۰۰۶۰۲۸۱۲۳۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۷ـ۵ـ خانم ساینا محمدی به شماره ملی۰۰۶۹۹۲۳۵۹۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۸ـ۵ـ آقای محمدتقی تی‌تی‌دژ به شماره ملی۰۰۶۰۲۸۱۲۳۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720510
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران (سهامی عام) به کدملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای احسان تابش با کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد نعمتی با کدملی ۵۶۹۹۴۱۵۹۴۷ به نمایندگی از شرکت میلاد نگین کیش (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای داریوش خزائی با کدملی ۲۲۰۰۳۱۷۰۴۲ به نمایندگی از شرکا توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای احمد ضیائی با کدملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات (سهامی خاص) ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. انتخاب گردیدند. *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۰۹۷۸۶۲۹۲۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763769
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق:از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق:تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه۷کدپستی ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱ سرمایه صندوق:سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ممتاز بانام و ۷۵۰۰۰ واحد سهم عادی ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند:شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ عباس صمیمی با کد ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ احسان تابش با کد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ حامد واحدی با کد ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره ۵۷۲۵/۱۲۲مورخ ۱۶/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۲۰۵۵۷۰۸۶۰۹۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12806089
آگهی تغییرات شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۰۸۳/ ۱۲۲ مورخ ۲۱/ ۲/ ۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبل گردید. اعلامیه تبدیل نوع شرکت به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: در اجرای ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل و صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. نام و شماره ثبت شرکت: اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۰۴۵۴ موضوع شرکت و نوع فعالیت آن: مشاوره و سرمایه گذاری در شرکتها مجتمع‌ها طرح‌ها واحدهای تولیدی صنعتی و ساخت اماکن گردشگری احداث و ایجاد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی و ساختمانی گردشگری خرید هرگونه سهام اشخاص حقوقی و اخذ تسهیلات مالی و اعتباری (ارزی و ریالی) از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی و لیسانس به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل و یا خارج از کشور. انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و خدماتی اعم از خرید و فروش صادرات و واردات توزیع و پخش و تولید کلیه کالاهای مجاز بازرگانی امکان سنجی انواع پروژه‌ها سرمایه گذاری و مشارکت و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی ترخیص کالاهای مورد نیاز شرکت از گمرکات کشور برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات انجام کلیه امور و فعالیتهایی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و ضروری باشد. مرکز اصلی شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است مرکز اصلی شرکت شهر تهران خیابان فیاضی (فرشته) پلاک ۵۱ بال ۳ طبقه اول کدپستی ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳می باشد. وانتقال مرکز اصلی شرکت به هر شهردیگر درداخل کشور منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد لیکن تعیین وتغییر نشانی درهمان شهر، بنابه تصویب هیات مدیره صورت خواهد گرفت. هیئت مدیره شرکت می‌تواند در هر موقع درداخل یاخارج از کشور، شعبه یا نمایندگی دایر یا منحل نماید. شرکت فاقذ شعب است. مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود سرمایه شرکت و و مبلغ پرداخت شده: سرمایه مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام تماما پرداخت شده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز میباشد. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی به کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی سنگینیان به کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱ به نمایندگی از شرکت بانک گردشگری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۵۲۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم کلهری زاده به کدملی۰۰۶۸۱۳۶۲۵۰ به نمایندگی ازشرکت توسعه امید افق گردشگری به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۵۱۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی زیرک نژاد به کدملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ به نمایندگی از شرکت شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی درکلیه مجامع عمومی صاحبان سهم می‌تواندشخصا، ویا وکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هرسهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهند داشت: ۱ اعلامیه خرید سهام ۲ گواهینامه نقل و انتقال و سپرده سهام ۳ تائیدیه سهام داری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تصفیه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته وتقسیم دارایی بعد از تصفیه: صورتهای مالی حسابرسی شده هرسال مالی، باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه پس از انقضای سال مالی شرکت برای تصویب به مجمع عمومی عادی تقدیم گردد. که مواد ۵۱ و ۵۲ و ۵۳ قانون تجارت به شرح ذیل مورد توجه ورعایت قرار می‌گیرد. ماده ۵۱ اساسنامه اندوخته قانونی و اختیاری وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق اصلاحیه قانون تجارت انجام می‌شود به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. ماده ۵۲ موارد اختیاری انحلال شرکت مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیات مدیره می‌تواند به انحلال شرکت رای بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل وعواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته وبا اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه گردد. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیات مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نیست. مجمع عمومی فوق العاده با موضوع انحلال اختیاری شرکت، باحضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. ماده ۵۳ تصفیه هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد تصفیه امور شرکت با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی‌های کوتاه مدت: ۸۹۲۲۴۶۱۹۹۷۲۹۳ ریال جمع بدهی‌های بلندمدت: ۱۸۱۸۰۵۳۶۱۷ ریال میباشد همچنین مطابق یاداشت ۳۷ همراه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۴، بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت مبلغ ۱۷۴۲۹۴۲۳۲۰۰۰۰ریال می‌باشد. جمع تعهدات وبدهی‌های احتمالی: ۸۰۰/۵میلیون ریال جمع کل دیون وتعهدات: ۱۳۱۴۶۳۳۹۰۲۴۳۴۲ ریال می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج اطلاعیه و آگهی‌ها روزنامه دنیای اقتصاد می‌باشد. ضمنا در جهت رعایت ماده ۲۸۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت آگهی تبدیل نوع شرکت باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد اقلا در یک روزنامه کثیرالانتشار دیگر نیز منتشر گردد. پ۹۵۰۲۲۹۲۶۸۳۸۰۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12900085
آگهی تغییرات شرکت نگین افق نیایش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۳۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا علوب به شماره ملی ۵۶۵۹۳۶۳۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای رضا غیاثی نژاد به شماره ملی ۰۰۵۷۳۷۷۷۱۵ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد ضیائی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۲۲۰۸۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۱۹۵۴۷۵۴۳۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13001124
آگهی تغییرات شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی پارس زیگورات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم جهانگیری با کد ملی ۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به سمت رئیس هیات مدیره آقای احسان تابش باکد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان سهامی عام به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای منصور زیدآبادی نژاد با کد ملی ۳۰۷۱۳۶۳۳۷۰ به نمایندگی از شرکت پارس زیگورات زعفرانیه سهامی خاص به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و نامه‌های اداری نامه‌های گمرکی و اوراق ترخیص با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبراست پ۹۵۰۶۱۳۷۲۸۵۸۳۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279749
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر مریان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۹۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۹۰۶
آگهی تغییرات شرکت تجارت گستر مریان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۹۹۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۸۹۰۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عماد حمیداوی به ش. م ۱۸۱۵۳۸۲۸۴۸ با پرداخت مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت - آقای حمیدرضا چالاک قدیرلی به ش. م ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح شد لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احسان تابش به ش. م ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ میزان سهم الشرکه (به ریال) ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ حمیدرضا چالاک قدیرلی به ش. م ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ میزان سهم الشرکه (به ریال) ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ عماد حمیداوی به ش. م ۱۸۱۵۳۸۲۸۴۸ میزان سهم الشرکه (به ریال) ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ زهره قاسمی به ش. م ۲۶۹۱۱۲۳۹۸۷ میزان سهم الشرکه (به ریال) ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ فرزانه فرزندی پوربه ش. م ۰۴۵۱۳۸۲۰۵۶ میزان سهم الشرکه (به ریال) ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ - مقررگردید تعداد اعضای هیئت مدیره از۲نفربه ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک - سفته - برات - قراردادها و اوراق رسمی و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296688
آگهی تغییرات شرکت گروه مهندسی و فناوری صنعت نفت و گاز لاوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۵۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ با نمایندگی آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴، شرکت جامد سازان آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ با نمایندگی آقای قدرت اله آسوده به شماره ملی ۲۰۹۲۳۱۶۶۸۰، شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۹۱۳۵ با نمایندگی آقای سیدبهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷، شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۳۰۰۰۴ با نمایندگی آقای سیدشمس الدین مومنی به شماره ملی ۰۵۳۲۸۱۶۸۷۰، شرکت تجارت بین الملل میلاد آریا زیگورات به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۷۹۳۴۸ با نمایندگی آقای جلیل ابراهیم پور به شماره ملی ۲۳۷۱۷۴۴۲۱۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۱۸۱۲۸۶۸۴۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315063
آگهی تغییرات شرکت نگین تجارت راهبرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۵۱۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احسان تابش به شماره ملی۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای مسعود قرائتی به شماره ملی۱۲۸۷۸۷۱۱۶۱به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۳۵۱۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مهدی محمدی به شماره ملی۴۲۶۹۶۶۹۵۵۱ به نمایندگی از شرکت سینا سروش اریکه به شناسه ملی۱۰۳۲۰۷۴۵۹۶۲به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۰۱۳۴۲۴۹۷۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13356821
آگهی تغییرات شرکت نو آوران تجارت منا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمیدرضا چالاک قدیرلی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۱۱۲۱ و عباس نصرت بخش به شماره ملی ۲۱۶۰۰۵۸۴۱۶به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی جاهدی به شماره ملی ۰۰۶۵۲۳۲۸۹۵ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) آقای علیرضا قزل ارسلان به شماره ملی ۰۵۳۱۵۹۹۵۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عماد حمیداوی به شماره ملی ۱۸۱۵۳۸۲۸۴۸به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق قراردادهای رسمی و اسناد بهادارو تعهدآوراز قبیل چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۴۷۳۰۲۲۹۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364225
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۸۶۹۷ , ۱۲۲ مورخه ۱۵/۱۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *** آقای سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت جامد سازان آرمان شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۳۶۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره *** آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره *** آقای رضا کامران به شماره ملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات ساختمانی پارس کیمیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۰۲۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای محمدرضاادریسی به شماره ملی ۱۳۷۳۶۶۵۰۳۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۰۰۴۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره *** آقای قدرت اله آسوده کردخیلی به شماره ملی ۲۰۹۲۳۱۶۶۸۰ به نمایندگی از شرکت توسعه مجتمع‌های خدماتی و رفاهی پارس زیگورات شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۴۹۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ** حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۸۵۷۸۳۱۴۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389657
آگهی تغییرات شرکت سیاحت فردوس برین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۲۶۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۳۳۲۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد هاشم رکن تهران به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۷۴۹۱ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۹۸۴۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ بعنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۱۲۸۹۶۰۲۸۳۶۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13481556
آگهی تغییرات شرکت کارت گردشگری پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید بهاء الدین حسینی هاشمی به شماره ملی۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۰۴۲۵۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۲۶۵۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مسعود قرائتی به شماره ملی ۱۲۸۷۸۷۱۱۶۱ به نمایندگی از شرکت نماد افزون پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۵۱۳ به سمت عضو هیات مدیره آقای شهاب الدین مقدسی اسفواشی به شماره ملی ۲۰۹۲۲۸۹۷۸۰ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی شرکت با امضا مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۶۰۳۳۱۱۷۸۱۸۰۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642283
آگهی تغییرات شرکت پرستیژ لند ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۸۷۳۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان تابش به شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی شرکت بانک گردشگری (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهری ملک پور تهرانی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۰۰۵۰ به نمایندگی شرکت آی کت اف زد کو (LLC) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود صرامی به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۰۶۶۲ به نمایندگی شرکت مجموعه تجاری تفریحی خورشید سپاهان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گریدند. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد و اختیارات موضوع ماده ۴۶ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض می‌گردد. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت چکها بروات سفته‌ها سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۷۱۵۱۱۳۸۶۹۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223369
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی گردشگری ایرانیان نوآور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۰۵۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۲۲۷۰۹/۹۷۲۳۰۳ مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی جهانگیری کوهشاهی با کدملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ به نمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای سیدبهاءالدین حسینی هاشمی با کدملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت طرح سازه تنیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای مرتضی خامی با کدملی ۴۱۳۰۴۳۳۲۴۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران به سمت عضو هیئت مدیره، آقای احسان تابش با کدملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ به نمایندگی از شرکت طلوع مروارید کیش به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا کامران با کدملی ۰۸۲۷۸۸۲۴۱۶ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت دل عالم پرشیا به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور در شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وکلیه مکاتبات عادی شرکت با امضای مدیرعامل یا آقای ابراهیم جهانگیری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۶۲۷۹۱۱۴۴۲۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14226138
آگهی تغییرات بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۹۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۶۰۱۸۸/۹۷ , ۹۰۰ مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. آقای غلامرضا خالقی با شماره ملی ۴۶۰۸۹۸۱۷۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا خدابخش با شماره ملی ۳۱۲۰۳۸۹۵۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۳ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقایان مهدی جهانگیری کوهشاهی با شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ و علی اصغر سفری با شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ و علی زیرک نژاد با شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ و فائض فرخی با شماره ملی۳۰۳۰۵۴۶۳۳۰ و خانم زهراء حق شعار با شماره ملی ۳۸۷۱۷۰۸۲۳۲ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای احسان تابش با شماره ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ و آقای ابراهیم جهانگیری با شماره ملی ۳۰۷۰۹۵۲۴۱۰ به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره پ۹۷۰۷۰۱۳۹۵۸۵۵۹۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک