عباس نویدی

عباس نویدی

کد ملی 0600217485
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651975
آگهی تصمیمات شرکت امداد خودرو سایپاسهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۰۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۸۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۸/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملی۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۹۵۸۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693173
آگهی تصمیمات شرکت یاران غدیر (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۲۵۷۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۹۱۵۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملی۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۹۸۷۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 975041
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی هوشیار ممیز شماره ثبت۱۱۰۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۵/۹۱ مهدی محمدی فرزند محمد به ش. ش ۷۰۰ به ک م ۰۰۴۳۳۸۷۳۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس نویدی به ک م ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. محمد سلطانی به ک م ۰۰۶۰۰۶۹۸۹۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۹ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال افزایش یافت و شرکا بشرح زیر میباشند: امیرحسین نریمانی خمسه به ک م ۰۰۴۷۹۷۲۳۹۴ مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۳ محسن رضایی به ک م ۴۳۲۱۹۸۷۷۸۴ مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال محمدجواد هدایتی املشی به ک م ۰۰۳۹۸۶۲۲۳۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ محمد حسینی منش به ک م ۰۴۵۰۹۴۴۱۱۵ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ عباس نویدی مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال و مظفر شفیعی به ک م ۱۲۶۰۷۴۶۴۷۱ مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ محمد سلطانی مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال مهدی محمدی به ک م ۰۰۴۳۳۸۷۳۷۳ مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ ریال میباشد. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۷۴۱۲۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134819
آگهی تغییرات شرکت شرکت سرمایه گذاری سعدی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۵۶۰۷۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۲/۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش. م ۱۰۱۰۰۴۲۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به ش. م ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۶۸۱۴۹۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1139279
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۰۱۲۵۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به کدملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و عباس نویدی به کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. پ۱۶۸۶۵۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156605
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به شماره ملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۶۹۴۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1298133
آگهی تغییرات شرکت خدماتی فرودگاهی شاهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۸۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۴۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت بازرگانی شاهد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰ شرکت فروشگاههای آزاد شاهد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۶۴۸۳ شرکت بازرگانی فلزات شاهد شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۱۳۵۵ شرکت خدمات مسافرتی و زیارتی دور دنیا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۳۵ شرکت شاهد کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۱۹۲۴۹ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۲۵۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383490
آگهی تغییرات شرکت توسعه زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات آریا من شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۴۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شماره ثبت ۱۱۰۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس اصلی و آقای عباس نویدی کد ملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۹۲۴۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1530536
آگهی تغییرات شرکت مخازن ساحل سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۶۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۹۲ تصویب شد موسسه حسابرسی هوشیارممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۴۶۷۹۲۳۶۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545280
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل گسترش شاهد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۳۵۴۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ و مجوز شماره ۱۴۶۳۱/۱۱ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ اداره کل حمل و نقل و پایانه‌های استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هشیارممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس نویدی با کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۵۰۶۲۶۴۷۲۴۴۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1708601
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت موحدین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۹۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۷۷۰۲ به نمایندگی اقای میر علی یاری به شماره ملی: ۲۹۰۹۳۳۱۸۰۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای حسن عباسی معروفان به شماره ملی:۱۵۰۲۱۰۰۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای سید جواد میر بابائی به شماره ملی: ۲۸۰۲۷۰۷۹۸۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عباس نویدی به شماره ملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۰۳۹۳۱۸۷۹۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735312
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۰۶۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۳۶۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و اقای عباس نویدی به شماره ملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۹۲۵۵۲۵۱۹۹۴۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709957
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی شاهد سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۱۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۱/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به ش م ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و عباس نویدی به ک م ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال دیگر ابقاء گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی منزل آبادی کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷ نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدوری کدملی ۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶ نماینده شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان حیدری کدملی ۰۰۷۱۴۸۷۰۰۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ نماینده شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نویدی کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) کدملی ۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۱۶۱۰۹۲۱۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569855
آگهی تصمیمات شرکت‌تر یتی کیش (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره ۱۱۷۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۷۵۱۲
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. شرکت او ال ایکس میدل ایست هولدینگ بی وی دارنده ۲۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و شرکت او ال ایکس بی وی دارنده ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه هر یک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. ۲. آقای امیر اصفهانی با کدملی ۰۳۸۱۴۱۷۸۵۹ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره، آقای عباس نویدی با کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ (خارج از شرکاء) به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کیارش میر آفتاب زاده با کدملی ۰۰۷۰۵۹۷۹۳۹ (خارج از شرکاء) به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبلی چک، سفته، عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۹۴۱۱۹۵۲۶۲۶ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055041
آگهی تغییرات شرکت شاهد خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۱۵۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جلال جواد زاده امینی به شماره ملی ۰۹۳۱۲۸۲۲۱۷ به نمایندگی از شرکت بانک آینده به عنوان رئیس هیئت مدیره عباس نویدی به شماره ملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی بهار اقتصاد کامیاران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رسول پاینده به شماره ملی ۰۰۳۶۳۳۳۴۹۲ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان آینده به عنوان عضو هیئت مدیره و نادر سلیمانی به شماره ملی ۰۷۰۱۸۸۵۳۹۴ (خارج از هیئت مدیره) به عنوان مدیرعامل، برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک، با امضاء دو عضو هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۳۰۸۹۹۱۲۳۸۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332836
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فرا گستر مهان آرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۶۶۷۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس نویدی کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ نماینده جدید شرکت آرمان گستر هشتم اطلس به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۷/۹۸ جایگزین آقای محمد علی سرسرابی گردید. ش۹۷۰۹۰۷۹۲۹۲۰۵۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک