افسانه آذر

خانم افسانه آذر

کد ملی 6000063199
22
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12933387
آگهی تغییرات شرکت سایه سازان پدیده جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۷۳۶۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۰۶۵۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رحیم قنبر نژاد به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۶۴۳ و آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ وآقای سید احمد دشتی اربابی به شماره ملی۶۸۳۹۹۳۰۵۳۱ ش۹۵۰۵۰۵۹۵۶۱۷۴۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13047199
آگهی تغییرات شرکت پاکروان سازه جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۱۷۲۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: جمال چنگیزی با کدملی ۲۱۴۳۰۷۸۱۳۷ و ابراهیم عابدی با کدملی ۱۶۳۹۶۰۲۴۸۸ ومامن برازیده با کدملی: ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ خانم افسانه آذر شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان به شماره ملی۵۵۰۹۹۷۰۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۷۱۰۶۹۶۸۴۰۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131680
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه کوهنوردان بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۱۴۸۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - محسن برازنده باکدملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ ومامن برازیده باکدملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ وفرزاد کریمی باکدملی ۴۶۲۲۵۸۳۵۵۰ - خانم افسانه آذر شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۰۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۶۱۶۷۴۳۷۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141051
آگهی تغییرات شرکت فانوس مسکن میداف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۸۲۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - خانم افسانه آذر شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان کدملی ۵۵۰۹۹۷۰۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - نسرین اله پرست با کد ملی ۱۲۶۳۴۵۸۷۵۰ و حمید اله پرست با کد ملی ۱۲۶۲۱۲۳۶۱۵ورضا معصومی با کدملی ۲۲۹۳۰۸۳۷۹۹
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13267488
آگهی تغییرات شرکت آشیان سازه دریادلان جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۳۱۰۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا ی هیئت مدیره به شرح ذیل. مامن برازیده کدملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲. علی قهرمانی کدملی ۲۳۹۲۰۱۶۴۲۹. امیدرضا طوبی پور کدملی ۲۳۹۲۲۵۵۷۷۶ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند خانم افسانه آذر کدملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوذر درخشان کدملی ۵۵۰۹۹۷۰۶۵۰ به سمت بازرس علی البدل با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ش۹۵۱۱۰۲۷۵۱۴۰۳۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13392831
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتوسا شناژ ایمن درتاریخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۵۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۴۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام پروژه های عمرانی به صورت امانی و پیمانی، تاسیسات و ابنیه، راه، سدسازی، برق، ابزار دقیق، تعمیر و نگهداری، تامین نیروی انسانی، تهیه و طبخ غذا و نگهداری خدمات فضای سبز، تامین ماشین آلات سبک و سنگین، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و مجری کلیه پروژه های نفت و گاز نیرو، تامین کالا در صورت لزوم پس از کسب مجوز از ادارات ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر ـ شهر بوشهر ـ عاشوری ـ کوچه رستخیز ـ کوچه بهارستان ۱۰ ـ پلاک ۰ ـ ساختمان اندیشه ـ ورودی ۳ بلوک C ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ ـ کدپستی ۷۵۱۵۸۱۸۶۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال طی گواهی شماره ۰۵/۱۶۰۰ مورخ ۲۳/۱/۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: خانم طاهره برازیده به شماره ملی ۴۲۴۰۱۹۸۶۴۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/۱۳۹۷ آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/۱۳۹۷و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۸/۱۱/۱۳۹۷ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور و اوراق عادی واداری شرکت به امضای آقای مامن برازیده بسمت (رئیس هیات مدیره و مدیرعامل) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد ۰ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی و آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فوق بمنزله صدور پروانه فعالیت نمیباشد ۰ ش۹۶۰۱۲۹۵۱۶۱۲۱۸۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492663
آگهی تغییرات شرکت رایان پی شن آرمان لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۱۵۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ و آقای امیر رضوانی شماره ملی ۶۲۴۹۶۷۷۱۶۱ و آقای رمضان الیاس زاده شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۹۶۰۵ خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۱۱۸۷۵۴۲۰۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510452
آگهی تغییرات شرکت ستون‌های نقره‌ای لیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۴۵۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمد پر دل به شماره ملی ۳۵۱۰۰۰۷۲۵۵ آقای عادل صف شکن به شماره ملی ۳۵۲۱۲۴۶۹۲۲ آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵ - خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۴۲۱۱۵۸۸۲۱۶۶۳اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13636796
آگهی تغییرات شرکت قائم بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مامن برازیده شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: خانم مرضیه فاموری به شماره ملی ۲۲۹۶۲۷۲۳۷۸ آقای زهیر یکتاش به شماره ملی ۳۵۴۹۹۰۷۳۲۱ آقای مصطفی عارفی به شماره ملی ۳۵۶۰۰۲۱۰۷۳ ش۹۶۰۷۱۱۶۱۷۵۴۱۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13657826
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یادگار هخامنش گوهرناز در تاریخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۸۱۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۳۳۱۶۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ خیابان امداد ـ خیابان بهارستان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰/۳ ریال طی گواهی شماره ۶۶/۱۶۰۰ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست۰ اولین مدیران: آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای خانم افسانه آذر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۷۲۳۲۴۲۷۱۵۱۲۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ساختمانی و تاسیساتی یگانه تجارت مارال درتاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۱۸۴۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۵۸۰۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه زحمتکش ـ خیابان کارگر ـ پلاک ۵۷۰ ـ ساختمان منازل صنایع دریایی ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۵۹ سرمایه شخصیت حقوقی:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی می باشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال طی گواهی شماره ۷۰/۱۶۰۰ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی پرداخت گردیده والباقی در تعهدشرکاست ۰ اولین مدیران: آقای محمد محمدخانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ و به سمت عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ و به سمت مدیرعامل و به سمت رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت واوراق عادی واداری به امضای خانم افسانه آذر (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) مستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ بسمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۰ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۰۸۰۱۹۴۳۸۱۵۲۳۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13704024
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران آویژه راوک درتاریخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۸۳۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۱۹۳۸۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خرید، فروش، واردات، صادرات، تهیه، تولید، پخش، توزیع، بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، انجام و اجرا ونظارت ساخت و مشاوره کلیه پروژه های عمرانی وپیمانی وراه و ابنیه و ساختمانی و سیویل کاری و تاسیسات، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،برگزاری سمینارها و همایش های دولتی و خصوصی، اخذ وام و اعتبارات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی،عقد قراردادها با اشخاص حقیقی و حقوقی(در صورات لزوم پس از اخذ مجوز های لازم) مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران شهر تهران-حکمت-کوچه شهیدناصرآزادی-کوچه شهید جواد ساده-پلاک ۱۰-ساختمان سپیدار-طبقه اول-واحد ۱۴- کدپستی ۱۹۳۴۹۴۴۹۵۵ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ گواهی شماره ۹۶,۲۲۸ / ۳۸۴ مورخ ۰۸/۰۸/۹۶ بانک پاسارگاد شعبه استخر پرداخت گردید و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران:آقای ایرج حقیقت منش به شماره ملی ۳۲۵۶۸۹۳۹۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا:کلیه اسناد اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و برات قراردادها و عقود و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس اصلی و افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۸۲۰۹۷۷۸۷۷۷۷۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729478
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفیس مروارید زاگرس در تاریخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۸۶۹۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۳۰۴۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری درزمینه راه ـ آب ـ ابنیه ـ تاسیسات و تجهیزات ـ برق. نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی ـ ارتباطات با رعایت قوانین و مقررات جاری کشوردرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ سالم آباد ـ بلوار آیت اله کاشانی ـ خیابان کاشانی ۳[شهید حسن پور] ـ پلاک ۲۰ ـ طبقه همکف کدپستی ۷۵۹۱۹۳۱۵۷۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۲۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه سردار جنگل جنوبی یاسوج پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای سید محمد حسین نمازی به شماره ملی ۴۲۵۰۹۲۵۹۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن احمدی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۹۹۴۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء سید محمد حسین نمازی (مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی ۴۲۳۱۷۶۵۷۰۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۰۴۸۰۷۱۸۱۱۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737910
آگهی تغییرات شرکت جمشید بنای شمس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۳۹۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ اکبر فتحی به شماره ملی ۴۲۵۱۱۲۰۸۵۱ و میثم صادقی به شماره ملی ۴۳۱۰۰۶۴۷۴۴ و سید ابوالفضل محبی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۸۸۰۶۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ زینب اذر به شماره ملی۶۰۰۰۰۰۵۸۲۲ به سمت بازرس اصلی و افسانه اذر به شماره ملی۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش۹۶۰۹۰۹۷۸۱۳۲۹۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889114
آگهی تغییرات شرکت خدماتی اصفهان نظیفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۹۳۷۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افسانه آذر به شماره ملی: ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محسن برازنده به شماره ملی: ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره ومختار برازیده به شماره ملی: ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵ بعنوان مدیرعامل و عضو مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد واوراق بهادار مالی شرکت اعم از چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وبطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء محسن برازنده (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۰۲۹۷۲۲۱۵۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سپهر انگیز سیراف درتاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۷۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: سپهر انگیز سیراف شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ خیابان امداد ـ خیابان بهارستان ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۴۲۵۹۷۱۹۳ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی با کد ۱۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت واوراق عادی واداری به امضای آقای رسول افرازمستقیما همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۷۴۷۳۴۷۶۵۲۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13899880
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستون های آسمانی لیان درتاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۰۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۴۷۴۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. نام: ستون های آسمانی لیان شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ تاسسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ آب و فاضلاب ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: بوشهر شهر بوشهر ـ فاز ـ کوچه اکابریان ـ خیابان امداد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۷۵۱۹۶۶۵۵۶۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۰.۶۴ مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه مرکزی بوشهر با کد ۱۶۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادبهادارشرکت ازقبیل چک وسفته وبروات وقراردادهاعقوداسلامی وهمچنین کلیه نامه های اداری باامضاءافسانه آذرهمراه بامهرشرکت معتبرمی باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۰۷۲۷۰۴۲۳۶۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13916600
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سام نماسازه پاسارگاد درتاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۱۲۰۱۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۵۷۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. نام: سام نماسازه پاسارگاد شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت:انجام امور پیمانکاری ـ راه و ساختمان شامل احداث و تعمیرات ساختمان، راهسازی، پل سازی، محوطه سازی ـ آب و فاضلاب ـ تاسیسات و تجهیزات ـ نیرو ـ نفت و گاز ـ کشاورزی ـ صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز و در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر بوشهر ـ عاشوری ـ خیابان شهید نسترن ـ خیابان شهید عاشوری ـ پلاک ۰ ـ ساختمان اندیشه ـ ورودی ۳ بلوک C ـ طبقه سوم ـ واحد ۱۳ کدپستی ۷۵۱۵۸۱۸۶۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۰۰۱۶۴ مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شعبه مرکزی بوشهر با کد ۱۶۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. اعضا هیئت مدیره آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای رسول افراز به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۱۱۷۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای مامن برازیده ریئس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمد محمد خانی به شماره ملی ۵۵۰۹۷۸۴۷۹۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۶۱۲۱۴۱۸۳۷۶۱۸۴۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948373
آگهی تغییرات شرکت خدماتی نیرو افکن جنوب دشتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۶۰۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد ابوالفتحی مفرد به شماره ملی ۳۵۱۰۲۴۹۵۸۵ به سمت بازرس اصلی و خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: قای عبدالحسین اندیده با شماره ملی ۳۵۴۹۷۲۱۳۳۱ و آقای احسان صالحی با شماره ملی ۲۲۹۵۴۹۴۰۶۰وخانم فاطمه نجفی با شماره ملی ۳۵۴۰۰۹۷۵۱۱ ش۹۶۱۲۲۶۶۵۰۶۴۸۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دشتی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی نگارین گسترجنوب در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های و سد سازی و امثال آن تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزی و یا مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان بازرسی کالا وکنترل کیفیت و صدور ومشاوره کیفی استاندارد ارائه خدمات راجع به آب رسانی و گاز رسانی و یا برق رسانی عملیات بارگیری و تخلیه و یا ترخیص کالا عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و یا شبکه های آب رسانی اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و یا کنفرانس ها درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۸/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۱۳۳۴و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن برازنده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم تهمینه افراز به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۲۴۵۴ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۳۹۳۱۲۴۱۳۱۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313657
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارین گستر سرزمین مهر در تاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: تاسیس سردخانه و مجتمع کشاورزیو مجتمع پرورش حیوانات و ماهیان ـ اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم هاوجشن ها و کنفرانس ها ـ ارائه خدمات راجع به آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی ـ عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی ـ بازرسی کالا و کنترل کیفیت و صدور و مشاوره کیفی استاندارد ـ فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژهای سد سازی و پل سازی ـ عملیات بارگیری وتخیله و ترخیص کالا درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان بوشهر ـ شهرستان بوشهر ـ بخش مرکزی ـ شهر عالی شهر ـ محله فاز ـ خیابان معلم ـ کوچه ( (صیاد)) ـ کوچه ( (حسینی)) ـ پلاک ۹۲ ـ ساختمان منازل بنیاد مسکن ـ بلوک ۲۳ ـ طبقه اول ـ واحد ۹۲ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۳۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۷/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم سهیلا کمالی برازیده به شماره ملی ۵۵۰۰۰۵۱۳۳۴و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای محسن برازنده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۲۲۵۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مختار برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۷۸۷۷۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء آقای محسن برازنده رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای احمد آذر به شماره ملی ۶۰۰۹۹۴۲۶۲۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۸۲۳۷۴۶۶۱۹۹۲۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14313687
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیراف نگارین شهر پارسه درتاریخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۲۳۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۴۵۴۸۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :طراحی و اجرا سیستم ایمنی،خدمات شارژ،فروش وسائل و تجهیزات و ادوات ایمنی و نجات آتش نشانی- اداره سالن های نمایش و برگزاری مراسم ها و جشن ها و کنفرانس ها-ارائه خدمات راجع به آبرسانی و گاز رسانی و برق رسانی- تصدی به فعالیت خدماتی و نظافتی- فعالیت نظام مهندسی و طراحی پروژه های سد سازی و پل سازی-عملیات ساخت در امور عمرانی از قبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آبرسانی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان بوشهر - شهرستان بوشهر - بخش مرکزی - شهر عالی شهر-محله فاز-خیابان معلم -کوچه ((صیاد))-کوچه ((حسینی))-پلاک ۸۹-ساختمان منازل بنیاد مسکن-بلوک ۲۳-طبقه همکف-واحد ۸۹ کدپستی ۷۵۱۹۶۵۸۳۱۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵۸/۴۱۳۹/۰۵ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک صادرات شعبه توحید با کد ۴۱۳۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم نسرین ناصری به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۹۱۹و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مامن برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۸۱۷۸۵۲و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای جاسم برازیده به شماره ملی ۵۵۰۹۹۵۳۶۴۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مامن برازیده رئیس هیدت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم معصومه اکبری آتشگاه به شماره ملی ۵۵۰۰۰۰۸۱۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم افسانه آذر به شماره ملی ۶۰۰۰۰۶۳۱۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک