علیرضا کاظمی

آقای علیرضا کاظمی

کد ملی 0059722347
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 744845
آگهی تاسیس شرکت راه سازان سیمین فام با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۹/۷/۹۱ تحت شماره ۴۲۸۸۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۸۱۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۹/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه (چوبی، آجری، فلزی)، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها، تاسیسات و تجهیزات، شرکت در مناقصهها و مزایدههای دولتی و خصوصی اخذ و اعطای تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای معتبر داخلی و خارجی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ تهران تهرانـ خیابان دماوندـ ایستگاه داریوشـ پلاک ۳۴۱ـ واحد ۵۲ کدپستی ۱۶۵۱۹۸۵۹۹۳ شعبه ندارد. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵: علیرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ به سمت مدیرعامل به عنوان اعضای هیئتمدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: ۱ـ۶: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و خانم دنیا قیصریپور متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۴۱۴۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199291
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت الماس بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۱۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۷۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم دنیا قیصری پور با ک. م ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت و آقای علیرضا کاظمی با ک. م ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردیدند. و سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درنتیجه لیست شرکا پس از کاهش به شرح ذیل میباشد. معین بختیار شهمیرزادی دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال و علیرضا باغبانیان دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۴ ریال و شهروز زمانی دارنده ۰۰۰/۰۰۰/۳۳ ریال. پ۱۷۱۸۱۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1211945
آگهی تغییرات شرکت سینا پارت برلیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله یاوری فرزند ابوالفضل ش ش ۲۲۶۱ ت ت ۲۰/۱۰/۴۰ شماره ملی ۰۰۵۲۲۰۹۶۱۱ با پرداخت ۰۰۰/۴۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای محمد یاوری فرزند حجت اله ش ش ۹۱۵۰ ت ت ۷/۶/۶۴ دارای کدملی ۰۰۷۸۶۶۲۸۹۳ با پرداخت ۰۰۰/۴۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای مظفر بیگلری فرزند محمد ش ش ۲۷۱۲ ت ت ۱۳/۲/۶۱ دارای کدملی ۰۰۷۰۰۰۱۵۸۸ با پرداخت ۰۰۰/۱۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکای شرکت پس از ورود بشرح زیر میباشد: آقای علیرضا کاظمی به کدملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه و خانم دنیا قیصری پور به کدملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حجت اله یاوری دارای ۰۰۰/۴۵۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد یاوری دارای ۰۰۰/۴۵۰ ریال سهم الشرکه و آقای مظفر بیگلری دارای ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه. آدرس شرکت از محل قدیم به آدرس تهران م رسالت ابتدای سمنگان پ ۵۷۳ دارای کدپستی ۱۶۴۸۶۷۸۱۱۵ تغییر یافت ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۲۷ ماده و یک تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. موارد زیر به موضوع شرکت اضافه الحاق گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: طراحی، اجرا، راه اندازی و نگهداری کلیه پروژه‌های فضای سبز محوطه سازی، نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و تفکیک پسماندهای خشک و تر، انجام کلیه امور مربوط به پیمانکاری ساختمان اعم از ساختمانها و ابنیه، کلیه تاسیسات حرارتی برودتی الکترونیکی مکانیکی و اکتشاف و استخراج معادن، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. پ۱۷۲۱۸۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220811
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن اریکه شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۶۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۹۴۴۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کاظمی به کد ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. فاطمه خدارحمی به کد ملی ۰۴۵۲۰۵۶۷۸۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای احمد ولی زاده به کد ملی ۰۰۶۷۵۸۵۷۲۸ دارای ۰۰۰/۹۸۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس مهرآبادی به کد ملی ۰۷۹۳۵۵۹۱۳۸ دارای ۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۲۶۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220812
آگهی تغییرات شرکت آریا خودرو میرعماد شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۳۱۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۷۵۳۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا کاظمی به کد ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. دنیا قیصری پور به کد ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش داد و ماده مربوطه در اساسنامه بنحو مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکاء پس از کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: آقای محمد آهنگری به کد ملی ۰۰۸۳۰۴۷۲۳۹ دارنده مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۹ ریال سهم الشرکه خانم فاطمه گودرزی به کد ملی ۰۰۱۰۴۱۲۹۴۸ دارنده مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۲۶۰۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1252057
آگهی تغییرات شرکت کارسان بنیان ایرانیان با مسئولیت محدودبه شماره ثبت ۴۳۱۸۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۰۳۶۶۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی با کدملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. آقای پوریا قیصری پور با کدملی ۳۹۵۰۰۲۲۶۴۳ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. اسامی شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: خانم فرح پورسلطان با کدملی ۱۹۹۰۷۸۷۱۷۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/۹ ریال سهم الشرکه و آقای حسین پورسلطان با کدملی ۲۰۰۰۹۰۴۳۱۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال سهم الشرکه. در نتیجه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۳۷۸۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253943
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت‌محدود سیوان تجارت کیهان
در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ به شماره ثبت ۴۴۶۲۰۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۴۱۱۲ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خ دماوند ایستگاه داریوش پ ۳۴۱ ط ۱ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۶۵۱۹۸۵۹۹۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح زیر میباشد: ۱ـ۴ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۲ـ۴ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی ۳۹۵۰۰۲۲۶۴۳ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردید. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا علیرضا کاظمی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۴۳۰۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255135
آگهی تاسیس شرکت با مسئولیت‌محدود سیوان تجارت آتیه
در تاریخ ۱۱/۹/۹۲ به شماره ثبت ۴۴۶۲۰۲ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۵۴۱۳۱ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: تهران، خ دماوند ایستگاه داریوش پ ۳۴۱ ط ۱ واحد ۵ ـ کدپستی ۱۶۵۱۹۸۵۹۹۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. که میزان سهم الشرکه هریک از شرکا به شرح زیر میباشد: ۱ـ۴ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی ۳۹۵۰۰۲۲۶۴۳ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۲ـ۴ـ علیرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارای ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ پوریا قیصری پور به شماره ملی ۳۹۵۰۰۲۲۶۴۳ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردید. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا علیرضا کاظمی به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه پ۱۷۴۳۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257697
آگهی تغییرات شرکت درنا تدبیر صبا با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۲۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۱۲۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۳/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی کدملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود و خانم دنیا قیصری پور کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بشرح زیر میباشد: آقای معین قاسمی کدملی۳۴۲۲۱۵۵۹۵۳ دارای۰۰۰/۹۸۰ ریال سهم الشرکه , آقای مرتضی اشکوری کدملی۲۲۱۰۱۵۶۵۲۱ دارای۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۴۳۰۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1257698
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن پردیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۶۷۷۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ و خانم فاطمه خدارحمی به شماره ملی۰۴۵۲۰۵۶۷۸۰ هریک با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان پس از کاهش سرمایه بدین شرح می‌باشد: آقای حجت اله یاوری به شماره ملی۰۰۵۲۲۰۹۶۱۱ دارای۰۰۰/۴۵۰ ریال , آقای محمد یاوری به شماره ملی۰۰۷۸۶۶۲۸۹۳ دارای۰۰۰/۴۵۰ ریال و آقای مظفر بیگلری به شماره ملی۰۰۷۰۰۰۱۵۸۸ دارای۰۰۰/۱۰۰ ریال. پ۱۷۴۳۰۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1270160
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن تدبیر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۲۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۳۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۰/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی کدملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ و خانم دنیا قیصری پور کدملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ هریک با دریافت۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند. در نتیجه سرمایه شرکت از۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: خانم نازنین نوریان پور کدملی۰۰۷۰۱۷۸۷۷۶۳ دارای مبلغ۰۰۰/۸۰۰ ریال سهم الشرکه خانم طیبه قاسمی کدملی۰۵۵۸۸۱۹۷۲۶ دارای مبلغ۰۰۰/۲۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۴۹۵۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292536
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن سینا شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۴۲۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۱۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا کاظمی ک م ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم دنیا قیصری پور ک م ۰۴۵۳۳۴۱۰۸۳۹ با دریافت ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح زیر میباشد: آقای احمد ولی زاده ک م ۰۰۶۷۵۸۵۷۲۸ دارای ۰۰۰/۲۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس مهرآبادی ک م ۰۷۹۳۵۵۹۱۳ دارای ۰۰۰/۹۸۰ ریال سهم الشرکه. پ۱۷۵۵۸۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304508
آگهی تاسیس شرکت بامسئولیت محدود
آریا صنعت بوژان در تاریخ ۱۸/۹/۹۲ بشماره ثبت ۴۴۶۴۸۴ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۰۷۸۳ ثبت، و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ـ موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی خرید و فروش و تولید و توزیع و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: خ دماوند ایستگاه داریوش پ ۳۴۱ ط ۱ واحد ۵ کدپستی ۱۶۵۱۹۸۵۹۹۶ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال می باشد. میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا: ۱ـ فاطمه خدارحمی دارنده ۰۰۰/۵۰۰ ریال ۲ـ علیرضا کاظمی دارنده ۰۰۰/۵۰۰ ریال ـ اولین مدیران شرکت: آقای علیرضا کاظمی بسمت مدیرعامل به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ ساکن خ دماوند ایستگاه داریوش پ ۳۴۱ ط واحد ۵ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ۱۷۶۱۸۸۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1313130
آگهی تغییرات شرکت آریا ویژن آتی شرکت بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۸۷۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نازنین نوریان پور با کد ملی ۰۰۷۰۱۷۸۷۶۳ با پرداخت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. محمودرضا شیدائی با کد ملی ۲۸۵۱۲۷۱۱۱۳ با پرداخت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. مرتضی الیاسی فر با کد ملی ۰۳۲۱۵۷۴۵۶۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. حسن فلاحت پیشه با کد ملی ۰۰۷۷۷۲۵۲۸۱ با پرداخت ۰۰۰/۲۵۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکای شرکت قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آدرس شرکت به آدرس: تهران خ شهید کلاهدوز (دولت) تقاطع کاوه ساختمان پزشکان کاوه ورودی اول طبقه ۳ واحد ۱۷ دارای کدپستی ۱۹۴۵۹۶۳۵۱۸ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. وارد زیر به موضوع قبلی شرکت اضافه گردد و درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد: خرید و مشارکت در سایر شرکتها، ارائه خدمات حسابداری و مدیریتی، تاسیس مجتمع‌های کشت و صنعت و انجام کلیه عملیات مربوط به تاسیس و راه اندازی مجتمع‌های پرورش قارچ خوراکی و صنعتی پس از اخذ مجوزهای لازم درنتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره به ۳ نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه مشتمل بر ۲۷ ماده یک تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردید. لیست شرکا پس از ورود و افزایش سرمایه بشرج زیر می‌باشد: علیرضا کاظمی بشماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه دنیا قیصری پور بشماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ دارای مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه نازنین نوریان دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه محمودرضا شیدائی دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه مرتضی الیاسی فر دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه حسن فلاحت پیشه دارای مبلغ ۰۰۰/۲۵۰ ریال سهم الشرکه پ۱۷۶۵۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534274
آگهی تغییرات شرکت برنا پرداز ژاوه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۶۰۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۲۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پوریا قیصری پور بشماره ملی ۳۹۵۰۰۲۲۶۴۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. فاطمه خدارحمی بشماره ملی۰۴۵۲۰۵۶۷۸۰ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. لیست شرکا پس از خروج و کاهش سرمایه بشرح زیر میباشد: حمیدرضا اسدی بشماره ملی ۰۴۵۱۲۲۹۶۲۲ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا کاظمی بشماره ملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ دارنده مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه سرمایه شرکت از ۰۰۰/۰۰۰/۲ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۱ریال کاهش یافت وماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ۹۳۰۴۲۹۵۷۹۴۹۶۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11026967
آگهی تغییرات شرکت الماس سیمین فام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۱۳۸۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۱۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۰۴/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ دماوند ایستگاه داریوش پ۳۴۱ ط۱ واحد۵ کدپستی۱۶۵۱۹۸۵۹۹۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898771
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری عدالت محور پوریا درتاریخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۰۶۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۸۵۹۲۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: انجام امور مشاوره حقوقی وکالت از طریق وکلای دارای پروانه معتبر در صورت نیاز پس از اخذ مجوز های لازم مدت موسسه: نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران نارمک بالاتر از میدان هفت حوض خیابان مهرانپور خیابان غیبی پلاک ۱۱ واحد ۱ کدپستی ۱۶۷۸۴۷۶۳۱۱ سرمایه موسسه: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد.اولین مدیران موسسه: خانم دنیا قیصری پور به شماره ملی ۰۴۵۳۴۱۰۸۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای علیرضا کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۹۷۲۲۳۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره دارنده ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه آوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرموسسه معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۴۱۹۴۹۶۲۱۷۹۷۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک