علی اسلامی بیدگلی

علی اسلامی بیدگلی

کد ملی 0059589558
30
شرکت‌ها
30
آگهی‌ها

شرکت های علی اسلامی بیدگلی

مرکز مالی ایران
مرکز مالی ایران
1
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
1
توسعه انبوه سازی پاسارگاد
توسعه انبوه سازی پاسارگاد
1
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
1
سرمایه گذاری ساختمانی عظام
سرمایه گذاری ساختمانی عظام
1
افق توسعه معادن خاورمیانه
افق توسعه معادن خاورمیانه
1
توسعه گردشگری آبادیس کیش
توسعه گردشگری آبادیس کیش
1
توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران
1
با درآمد ثابت کیان
با درآمد ثابت کیان
1
زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز
زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز
1
بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران
1
پروژه آرمان پرند مپنا
پروژه آرمان پرند مپنا
1
توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان
توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان
1
معدنی کانه آرا
معدنی کانه آرا
1
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش
1
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آشنا
1
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت
1
مدیریت بهره برداری سرای عامری های عظام
مدیریت بهره برداری سرای عامری های عظام
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق
صندوق سرمایه گذاری مشترک افق
1
آلان سازه نگار
آلان سازه نگار
1
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه
1
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان
1
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آرمان اندیش
1
جسورانه یکم آرمان آتی
جسورانه یکم آرمان آتی
1
نیکوکاری نیک اندیشان هنر
نیکوکاری نیک اندیشان هنر
1
آرمان آتی کوثر
آرمان آتی کوثر
1
جسورانه یکم دانشگاه تهران
جسورانه یکم دانشگاه تهران
1
معدنی سنگ آذرین یزد
معدنی سنگ آذرین یزد
1
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص
1
ارزش آفرین گلرنگ
ارزش آفرین گلرنگ
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1128400
آگهی تغییرات شرکت مرکز مالی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۵۳۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به نمایندگی علی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای محمد آرام بن یار، به کدملی ۰۴۹۱۹۵۰۲۲۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای صادق عجمی، به کدملی ۱۲۸۷۵۶۰۲۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره (غیر موظف) ۴ آقای حسن محمدی، به کدملی ۰۰۵۳۰۶۰۹۷۰ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۱۱۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147949
آگهی تغییرات شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۷۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ آقای امیر تقی خان تجریشی به شماره ملی ۰۴۵۲۶۳۹۱۸۲ آقای علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ پ۱۶۹۰۸۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383420
آگهی تغییرات شرکت توسعه انبوه سازی پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۷۷۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدگلی کد ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارس آریان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۷۳۲۱ به جای آقای کاظم میرولد کد ملی ۳۹۳۲۵۱۴۳۲۷ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۱۷۹۱۵۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1539674
آگهی تغییرات موسسه کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران شماره ثبت ۲۲۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۴۵۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۱۲/۹۲ و مجوز شماره ۲۶۸۴۷۱/۱۲۱ مورخ ۳۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی سخن حق به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهبود و ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۰۵۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی موسسه انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب شدند: اعضای هیئت مدیره: شرکت تأمین سرمایه نوین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۹۰۰ به نمایندگی آقای ولی نادی قمی با شماره ملی ۲۰۶۱۹۳۴۶۱۷ شرکت سرمایه گذاری سمند شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به نمایندگی آقای علی شیخی با شماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدگلی با شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ شرکت سرمایه گذاری غدیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به نمایندگی آقای امیرحسین ارضاء با شماره ملی ۰۰۶۲۴۹۷۰۱۴ شرکت گروه مالی مهر اقتصاد شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۳۵۲۸ به نمایندگی آقای مهدی ابراهیمی با شماره ملی ۰۰۶۴۹۰۵۰۵۵ شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا عسگری مارانی با شماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰ به نمایندگی آقای فرهاد حنیفی با شماره ملی ۳۲۵۵۲۳۸۱۸۸ اعضای علی البدل هیئت مدیره: شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۵۴۹ به نمایندگی آقای مهدی قلی پور با شماره ملی ۱۶۳۹۱۱۷۰۵۹ شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی آقای محمد علی زاهدی با شماره ملی ۶۵۳۹۸۶۹۳۸۱ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۴۴۳۷ به نمایندگی آقای سعید شیرزادی با شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۵۹۸۱ پ۱۸۵۲۸۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9801790
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری عظام سهامی عام به شماره ثبت۱۴۳۶۳۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰ بسمت بازرس اصلی و منصور شمس احمدی به کدملی ۰۰۴۹۳۱۴۷۴۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس ایروانی به کدملی ۰۴۷۹۶۹۴۷۴ و موسسه خیریه عصر نور به شماره ثبت ۱۸۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۳۵۰۴۰ به نمایندگی اسداله امیراصلانی به کدملی ۰۰۳۷۸۷۷۷۶۳ و علی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و محمدقاسم محمدیان به کدملی ۰۰۴۳۱۱۳۶۵۶ و سید محسن نجومیان به کدملی ۰۰۷۴۳۰۰۵۰۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۰ عباس ایروانی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسدا … امیراصلانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اسلامی بیدگلی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708492
آگهی تغییرات شرکت افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۵۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۱۹۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر ک. م ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ با نمایندگی آقای مسعود سزاوار ذاکریان ک. م ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت پاکان پلاستکاربا شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۷۵۹۰ با نمایندگی آقای سید جعفر موسوی ک. م ۲۱۸۱۱۴۸۲۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت توسعه افق پاینده باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۲۹۳۰ با نمایندگی خانم ایران دلفانیان ک. م ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت بین المللی افق نفت و گاز خاور میانه ۱۴۰۰۳۸۷۶۷۸۵ با نمایندگی آقای علی اسلامی بید کلی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت صنایع سلولزی مارینا سان ۱۰۱۰۳۵۱۳۲۰۶ با نمایندگی آقای نعمت ا … شهبازی ک. م ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سید مسعود حسینی ک. م ۶۱۹۹۲۳۴۸۳۹ بعنوان خارج از اعضاء و سهاداران بعنوان مدیر عامل تعیین شدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازقبیل چک، سفته، برات با امضای متفق یکی ازآقایان: مسعود سزاوار ذاکریان یا مسعودگودرزی یا سید جعفر موسوی به همراه یکی دیگرازاعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت ومکاتبات عادی با امضاء هر یک ازاعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. پ۹۴۱۲۲۲۵۵۲۳۴۸۳۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738001
آگهی تصمیمات شرکت توسعه گردشگری آبادیس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۰۹۳۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱. مدیران شرکت: آقای امین سلمان پور به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۸۶۹۶ به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید حبیبی به شماره ملی ۵۹۴۷۳۹۹۱ به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه عظام به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی انتخاب شدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۱۲۲۴۲۹۹۰۷۹۵۳ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959678
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۶۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۴۶۷۷۲۳با نمایندگی آقای علی محقر به کدملی ۰۶۸۱۶۷۵۵۷۸ و علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و حسن قالیباف اصل به کدملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ و رسول سعدی به کدملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ و سیدمحمدعلی موسوی به کدملی ۰۳۸۱۵۳۲۳۳۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای کاوه مهرانی به کدملی ۲۲۷۹۶۲۸۹۱۰به سمت بازرس اصلی و آقای غلامرضا کرمی به کدملی ۰۰۶۷۵۹۳۲۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۵۲۰۱۳۰۱۸۰۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051613
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان درتاریخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۷۷۷ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۱۴۶۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری در اوراق بهادار بهادار با درآمد ثابت،سپرده ها و گواهی سپرده بانکی است. خصوصیات دارایی موضوع سرمایه گذاری و حدنصاب سرمایه گذاری در هریک از آن ها در امید نامه ذکر شده است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران شهرک قدس، انتهای خیابان سپهر، نبش بزرگراه یادگار امام پلاک ۲۰۸ کد پستی ۱۴۶۸۶۳۳۸۸۳ سرمایه صندوق: متغیر می باشد که در زمان تاسیس ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ارکان صندوق: کارگزاری بورس آثل به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۴۸۵۱۰ بنمایندگی محمود آشورزاده به شماره ملی ۰۹۴۲۲۷۵۶۰۸ به سمت مدیر صندوق - شرکت گروه مالی نور انوار به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۷۸۹ بنمایندگی ناصر توکلی به شماره ملی ۱۹۵۰۴۰۰۲۱۲ به سمت بازارگردان صندوق- شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ بنمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت متولی صندوق- موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بنمایندگی محمد رضا نادریان به شماره ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها،چک،سفته،برات و... با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان مجید زمانی،ناصر توکلی،علی نوریان و محمود آشورزاده به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای ناصر توکلی و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های صندوق انتخاب گردید. پ۹۵۰۷۱۲۳۲۸۶۶۰۶۲۰  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093529
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان سپهر ارم شیراز درتاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۹۹۹۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۷۲۴۰۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری وجوه از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و ساخت پروژه ساختمانی اداری ـ تفریحی ارم شیراز در زمینی به مساحت ۴۹۰۴ متر مربع واقع در شهر شیراز ضلع جنوب غربی بلوارارم از محل وجوه یاد شده و سپس فروش واحدهای ساختمانی پروژه فوق و در نهایت تقسیم عواید ناشی از این فعالیت بین سرمایه گذاران صندوق است. مدت صندوق: از تارخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران بلوار نلسون ماندلا نبش ارش غربی ساختمان سپهر افریقا پلاک ۱۱۳ طبقه پنجم کدپستی ۱۹۱۷۷۴۳۱۵۷ سرمایه صندوق: سرمایه صندوق در هر زمان برابر جمع قیمت اسمی واحدهای سرمایه گذاری صادره طبق تشریفات اساسنامه است. سرمایه صندوق در تاریخ تاسیس به مبلغ ۵ میلیارد ریال شامل ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام به قیمت اسمی هر واحد ۱۰۰۰۰ریال می باشد. وجه سرمایه به استناد نامه شماره ۱۱۰/۱۶۵۳/۷۲مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ بانک صادارات ایران شعبه بلوار آفریقا، تماماً پرداخت شده است. ارکان صندوق: علی اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ (متولی صندوق) به سمت رییس هیئت مدیره: محمد رضا دیهیمی به کدملی ۲۲۹۷۳۰۵۲۱۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۳۴۶۵۰ مدیر ساخت به سمت نایب رییس هیئت مدیره. محمد مجلج نژاد به کدملی ۶۲۷۹۳۵۶۰۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر ماندگار خراسان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۱۵۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره. حسن شیرزاد نوری به کدملی ۲۱۴۲۰۲۱۱۸۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر اصفهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۹۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به نمایندگی از علیرضا خالق به شماره ملی ۰۴۵۰۵۹۰۵۳۴ بسمت حسابرس. بهروز زارع به کدملی ۴۱۳۲۱۵۸۳۸۱به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه سپهر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۸۹۹۰ مدیر صندوق و متعهد پذیره نویسی و بازار گردان به سمت عضو هیئت مدیره اصلان جنوبی به کدملی ۲۲۹۵۳۳۵۴۲۶به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور خط و صفحه به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۸۲۷۹به سمت ناظر صندوق برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها چک سفته برات و با امضای دو نفر از سه نفر بهروز زارع، محمد وطن پور و اسماعیل رازقی دهبنه همراه با مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضا بهروز زارع و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه. روزنامه کثیرالانتشار صندوق روزنامه ابرار می باشد. طی نامه شماره ۱۲۶۹۳, ۱۲۲ مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ۹۵۰۸۰۴۳۵۳۱۲۴۳۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160014
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری بنیاد حامیان دانشگاه تهران درتاریخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۲۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۴۸۲۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع مؤسسه: اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات صالحات در جامعه و بهره گیری از این فرهنگ در راستای توسعه کیفی و کمی و اعتلای دانشگاه تهران. شناسایی، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین، واقفین و حامیان دانشگاه تهران. نظارت بر حُسن انجام نظرات و اهداف قانونی و شرعی خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن. برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمک های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه تهران با همکاری و هماهنگی بنیاد حامیان آموزش عالی، نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیر یا خیرین پرداخت کرده باشند، با هماهنگی بنیاد خیرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته ی خیرین وزارت علوم و یا از سایر طرق قانونی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین برای تاسیس شرکت های دانش بنیان. (بدیهی است انجام هرگونه اقدام در راستای اجرایی نمودن مواردی از اهداف و شیوه های اجرایی که مستلزم اخذ موافقت دستگاه خاص باشد منوط به دریافت مجوز از آن مرجع است) . مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی مؤسسه: تهران، خیابان ایتالیا، بین قدس و وصال شیرازی، پلاک ۷۲، طبقه ۵، کدپستی ۱۴۱۷۷۴۳۶۷۱ سرمایه مؤسسه: مؤسسه فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران مؤسسه: آقای محمود کمره به شماره ملی ۰۵۳۲۰۷۷۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای کاظم قلم چی به شماره ملی ۰۰۴۳۷۰۸۵۱۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علی اسلامی بید گلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره، خانم آزاده جلالیانس به شماره ملی ۰۰۴۵۸۳۸۱۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای عباس مصلی نژاد به شماره ملی ۱۸۱۰۸۹۴۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، آقای محمد رضا حافظی به شماره ملی ۴۱۳۱۷۱۲۹۹۷ و آقای اکبر راد افشار به شماره ملی ۳۲۵۰۰۵۰۰۰۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره و آقای سید جواد ساداتی نژاد به شماره ملی ۶۱۹۹۳۴۹۹۷۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره با مهر بنیاد معتبر خواهد بود. آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت بازرس اصلی و آقای ساسان مهرانی به شماره ملی ۰۰۴۷۵۵۸۰۵۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های مؤسسه تعیین گردید. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه به موجب مجوز شماره ۱۰۷۸۰۰ مورخه ۱۷/۰۸/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۶۶۸۶۳ مورخه ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ وزارت کشور آگهی گردید. پ۹۵۰۹۰۷۸۴۲۱۲۸۷۶۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13164394
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا درتاریخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۰۳۱۱ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۱۴۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: جمع آوری منابع مالی لازم از متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق و اختصاص این منابع مالی به منظور ساخت پروژه صندوق، مشخصات، مراحل و زمان بندی و هزینه های اجرای پروژه در امیدنامه و طرح توجیهی پروژه مندرج است. مدت صندوق: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی صندوق: تهران خ ولیعصر بالاتر از میرداماد خ قبادیان پلاک ۳۳ کدپستی ۱۹۶۸۹۳۸۱۱۴ سرمایه صندوق: ۵میلیارد ریال مشتمل بر ۵۰۰۰۰۰واحد سرمایه گذاری بانام هرواحد به ارزش اسمی ۱۰۰۰۰ریال موسسین: شرکت گروه مپنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۳۱۲۵۹ تعداد واحدهای سرمایه گذاری ۴۹۹۰۰۰ شزکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۳۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ تعدادواحدهای سرمایه گذاری ۱۰۰۰ ارکان صندوق::مدیر صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ از شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ ـ متعهدپذیره نویس به نمایندگی علی سنگینیان کدملی ۶۵۹۹۹۴۱۳۱۱از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ بازارگردان به نمایندگی علی سنگینیان از شرکت تامین سرمایه امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۴۲۶ ـ ناظر فنی به نمایندگی فردین پیرایش کدملی ۰۹۳۲۰۸۰۰۷۳از شرکت مهندسی مسینان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۱۵۴۵۳ ـ متولی به نمایندگی حسن طاعتی کدملی ۱۲۶۳۴۲۰۶۲۱از شرکت تامین سرمایه آرمان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷ ـ حسابرس به نمایندگی سیروس شمس کدملی ۳۲۵۵۶۳۷۹۸۸از موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ اعضای هیات مدیره صندوق بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب شدند:شرکت گروه مپنا به نمایندگی خلیل بهبهانی کدملی ۱۹۵۰۳۸۰۶۶۸بسمت رئیس هیات مدیره و شرکت تولید برق عسلویه مپنا به نمایندگی سیدعلی بنی هاشمی کدملی ۲۲۷۹۶۱۶۱۴۹بسمت نایب رئیس هیات مدیره وشرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸بسمت عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق توس مپنا به نمایندگی مسعود بحرانی کدملی ۱۸۲۸۹۴۶۰۹۵بعنوان عضو هیات مدیره و شرکت تولید برق سنندج به نمایندگی عزیز اله حاجی ولئی کدملی ۳۹۷۹۱۷۰۴۷۰بسمت عضو هیات مدیره تعیین شدند صاحبان امضای مجاز صندوق براساس اسناد تعهدآور و مکاتبات عادی و اداری به شرح ذیل میباشد: کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور از جانب صندوق (به استثنای دستورات پرداخت وجه نقد که با امضای نماینده صاحب امضای مدیر و متولی خواهد بود) با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه یکی از سایراعضای هیات مدیره صندوق با مهر صندوق معتبر است همچنین کلیه دستورات پرداخت وجه نقدو نحوه صدور دستورات پرداخت با امضای دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ومهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳و خانم فیروزه سالار الدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و بامهر صندوق معتبر است سایر مکاتبات اداری وعادی باامضای خانم فیروزه سالارالدینی به شماره ملی ۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱و مهر صندوق معتبر میباشد اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های صندوق تعیین گردید بموجب مجوز شماره ۱۳۴۲۵/۱۲۲مورخ ۸/۸/۹۵سازمان بورس واوراق بهادار پ۹۵۰۹۰۹۳۹۱۸۸۰۶۲۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183939
آگهی تغییرات شرکت توسعه گردشگری سبا نگار پردیسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۱۲۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ ومجوز۱۰۲۸۲ مورخ ۴/۸/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۲۵۵۰بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۳۰۸۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ آقای علیرضا سمیع آذر به شماره ملی ۰۰۴۷۶۱۵۸۵۰ آقای اکبر تقی زادهءاصل به شماره ملی ۱۳۷۰۵۰۵۰۹۴ آقای محمد عرفان کاظمی به شماره ملی ۱۲۷۰۸۲۶۲۵۵ خانم زهرا عسگری به شماره ملی ۰۰۴۲۸۲۱۲۰۷ پ۹۵۰۹۲۱۸۳۰۴۶۱۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13188598
آگهی تغییرات شرکت معدنی کانه آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۰۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقایان محمد علاقه بند به شماره ملی ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹ اکبر علاقبند به شماره ملی ۴۴۳۱۳۲۱۷۷۲ علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند۲ - آقایان مهدی حسن آبادی به شماره ملی۴۴۳۲۳۳۳۴۶۴ و محمدحسین مقیمی فیروزآباد به شماره ملی ۵۵۱۹۷۷۷۹۴۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد۴ - صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۰۹۲۳۳۵۳۹۸۰۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13223923
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه ارزش آفرین کوروش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۴۶۶۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وشرکت گروه توسعه سرمایه گذاری کوروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۹۶۸۸۲ با نمایندگی آقای ابراهیم ابراهیمی به شماره ملی ۱۱۱۰۱۰۸۰۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره و علی اصغر طرزمنی خارج از اعضاء و سهامداران به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق یکی ازآقایان علی اسلامی بیدکلی یا ابراهیم ابراهیمی یا محمد رضا فضلی به همراه یکی از آقایان علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۰۰۸۴۴۱۴۱۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13397131
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان سپهر آیندگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۲۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۹۰۰۷۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۱۸۳۹۲ , ۱۲۲ مورخ ۸/۱۲/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و فیروزه سالارالدینی کدملی۰۰۵۵۰۲۵۳۳۱) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای علی اسلامی بیدکلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۰۲۰۲۹۵۸۷۷۱۲۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13409191
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری اندوخته ملت موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۸۸۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۸۴۲ , ۱۲۲ مورخه ۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۷۱ ماده و ۷۹ تبصره به تصویب رسیدو جایگزین اساسنامه قبلی گردید. شرکت تامین سرمایه بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۴۲۱ با نمایندگی محمد علیزاده اصل به کدملی ۲۰۰۲۷۳۶۹۷۹ به سمت مدیر صندوق بانک ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۶۷ با نمایندگی سیدنقی شمسی به کدملی ۲۷۰۸۴۰۶۵۸۲ به سمت ضامن نقدشوندگی و مدیر ثبت شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ با نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت متولی موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ با نمایندگی غلامرضا شجری به کدملی ۳۲۵۷۵۸۲۸۷۰ به سمت حسابرس انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۱۱۷۰۵۷۰۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13513142
آگهی تغییرات شرکت مدیریت بهره برداری سرای عامری‌های عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۸۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۵۴۲۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای امین سلمان پور به شماره ملی ۰۰۶۶۲۰۸۶۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا عشق آبادی به شماره ملی ۰۰۶۴۳۵۰۰۹۶ نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمانی عظام (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۵۹۹۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست. ش۹۶۰۴۲۴۶۲۰۷۰۳۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13530735
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک افق موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۱۴۲۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۵۸۳۱/۱۲۲ مورخ ۷/۱۰/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فعالیت صندوق به مدت ۶ ماه تا تاریخ۷/۴/۱۳۹۶ تمدید گردید. فعالیت ارکان صندوق به شرح زیر تمدید گردید: شرکت کارگزاری سرمایه و دانش به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۳۱۲۹۱ به عنوان مدیر صندوق به نمایندگی امیر علی مستخدمین حسینی به کدملی ۰۰۶۹۹۱۸۹۰۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان حسابرس صندوق به نمایندگی امیر جمال امیدی به کدملی ۲۷۲۱۴۷۱۰۵۸ شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به عنوان متولی صندوق به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ پ۹۶۰۵۰۳۴۱۸۶۲۴۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13607665
آگهی تغییرات شرکت آلان سازه نگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۴۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا همتی کدملی ۰۰۷۳۹۳۳۵۹۷ به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل یزدانی کدملی ۶۳۵۹۵۹۲۲۵۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. محمدحسین اشرف السادات بیدگلی به کدملی ۶۱۹۹۶۸۱۱۳۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیدمسعود حسینی به کدملی ۶۱۹۹۲۳۴۸۳۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اسلامی بیدکلی به کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید اسلامی بیدگلی به کدملی ۰۰۶۹۳۴۲۳۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی مکاتبات اداری با امضا متفق مدیرعامل و هریک اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۶۲۲۶۹۱۲۳۶۳۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13797245
آگهی تغییرات شرکت گسترش افق توسعه معادن خاورمیانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۱۰۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۰۷۵۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی فضلی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۱۷۷۴۲ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود سزاوار ذاکریان به شماره ملی ۰۹۳۰۷۳۴۸۱۵ به نمایندگی از شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۹۱۰۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و ایران دلفانیان به شماره ملی ۴۸۳۹۵۳۷۰۷۰ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضوء هیئت مدیره و نعمت اله شهبازی به شماره ملی ۳۹۶۱۷۸۳۸۷۱ به سمت عضوء هیئت مدیره و سعید سیستانی زاده به شماره ملی ۳۰۹۰۷۲۸۸۳۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره به استثناء اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل و انتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت در سایر شرکتها با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و اسناد عادی و رسمی مربوط به نقل وانتقال، ترهین و توثیق اموال غیرمنقول شرکت و همچنین سهام تحت مالکیت شرکت درسایر شرکتها با امضاء متفق تمامی اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۱۰۱۲۳۰۱۲۵۰۷۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867791
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری مشترک سبحان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۲۸۰
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۲۴۴ , ۱۲۲ مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صاحبان امضاء مجاز آقایان علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و محمدرضا مایلی کدملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ می‌باشند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۲۱۲۹۵۶۹۰۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867798
آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۰۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه مدیر صندوق مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۱۰ / ۱۲۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ مهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ محمدرضا مایلی کدملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۲۱۲۲۹۲۹۹۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867808
آگهی تغییرات شرکت جسورانه یکم آرمان آتی صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۴۰۴۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مدیر صندوق مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۳۰۲۴۲/۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق: علی اسلامی بیدکلی کدملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ومهدی اسلامی بیدگلی کدملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ومحمد رضا مایلی کدملی ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۲۱۷۰۷۸۵۱۵۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13879359
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری نیک اندیشان هنر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۴۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۲۶۳۰۳
به استناد صورتجلسه مدیرصندوق مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر (علی اسلامی بیدکلی به ک. م ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی به ک. م ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و محمدرضا مایلی به ک. م ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۱۲۸۸۲۱۲۰۲۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13888468
آگهی تغییرات شرکت آرمان آتی کوثر صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۶۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۴۷۴۳۰
به استناد صورتجلسه مدیرصندوق مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۰۴۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و …. با امضاء دو نفر از سه نفر: (علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و محمدرضا مایلی به شماره ملی۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴) به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۶۱۲۰۲۷۳۳۷۹۴۹۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971916
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران درتاریخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۴۴۱۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۶۸۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: جمع آوری منابع مالی و سرمایه گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقیِ با موضوع فعالیت در پروژه های فکری و نوآورانه در زمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور به بهره برداری رساندن و تجاری سازی دارایی های یاد شده می باشد. صندوق مانده وجوه خود را می تواند به اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی سپرده بانکی تخصیص دهد. خصوصیات و جزئیات موضوعات سرمایه گذاری و حد نصاب های مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. شماره مجوز ۳۳۲۴۱ / ۱۲۲ تاریخ مجوز ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۹۶ مرجع صادرکننده: سازمان بورس و اوراق بهادار مدت: از تاریخ ثبت به مدت ۷ سال مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ گاندی ـ خیابان گاندی ـ خیابان شهید علی شهاب (یازدهم) ـ پلاک ۸ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۵۱۷۷۶۵۹۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۱۵۰۰۰۰ واحد سرمایه گذاری آن بانام عادی می باشد ارکان صندوق: شرکت توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ و به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به عنوان مدیر صندوق حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ با نمایندگی ایرج جمشیدی فر به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۵۶۹۱ به عنوان حسابرس شرکت سبد گردان الماس به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۵۲۸ با نمایندگی جواد عبادی به شماره ملی ۶۰۲۹۰۸۲۶۲۰ به عنوان متولی اعضاء هیات مدیره: صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۸۰۲۱ و به نمایندگی محمد مهدی فریدوند به شماره ملی ۲۹۰۹۸۵۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال توسعه سرمایه گذاری دانشگاه تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۸۹۷۳۶ و به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال حسین محمدی به شماره ملی ۴۲۸۰۵۸۵۶۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته ، برات و... با امضای دو نفر از آقایان علی اسلامی بیدکلی، محمد مهدی فریدوند و حسین محمدی به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضای آقای علی اسلامی بیدکلی به همراه مهر صندوق معتبر می باشد. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار فرصت امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۷۰۱۲۰۵۹۹۷۲۶۹۵۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187687
آگهی تغییرات شرکت معدنی سنگ آذرین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۱۶۵۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) آقای مهدی حسن آبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۳۳۴۶۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین مقیمی فیروزآباد به شماره ملی ۵۵۱۹۷۷۷۹۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. ۲) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳) صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۴) اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد علاقه بند به شماره ملی ۴۴۳۱۳۰۱۳۹۹ و آقای محمدمهدی مؤمنین به شماره ملی ۴۴۳۰۴۹۳۶۳۴ و آقای علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و آقای حامد علاقه بند به شماره ملی ۰۰۶۸۱۶۳۴۷۹ و آقای امیرحسین علاقه بند به شماره ملی ۴۴۳۳۶۰۸۴۵۹ ش۹۷۰۶۰۵۲۵۱۲۷۷۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14274541
آگهی تغییرات شرکت نیکوکاری جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم ص صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۶۶۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۹۲۷۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۹۵۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دوره فعالیت صندوق به مدت شش ماه از پایان فعالیت فعلی تا تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۷تمدید گردید. مدیر صندوق از شرکت کارگزاری سهم آشنا به شرکت سبدگردان سهم آشنا تغییر یافت. مدیر ثبت صندوق از بانک قرض الحسنه رسالت به شرکت کارگزاری سهم آشنا تغییر یافت؛ مدیر اجرا صندوق از انجمن خیرین توسعه علم و فناوری ایرانیان به بنیاد غیردولتی علم و فناوری مصطفی (ص) تغییر یافت؛ حسابرس صندوق از موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به موسسه حسابرسی رازدار تغییر یافت. شرکت کارگزاری سهم آشنا به شماره ثبت ۱۱۹۳۳۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ تعداد ۹۰۰ واحد مدیریتی خود را به شرکت سبدگردان سهم آشنا به شماره ثبت ۵۲۰۵۲۴ وشناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰منتقل نمود؛ ارکان صندوق جهت انجام امور محوله به شرح جدول ذیل می‌باشند مدیر اجرا: بنیاد علمی و فناوری مصطفی (ص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۹۵۱۲ به نمایندگی محمود خطیب به شماره ملی ۰۳۲۱۹۲۶۳۸۲ مدیر صندوق: سبد گردان سهم اشنا به شماره ملی ۱۴۰۰۷۳۰۰۰۲۰به نمایندگی مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ ضامن نقدشوندگی: شرکت تامین سرمایه تمدن ۱۰۳۲۰۷۴۱۷۰۷به نمایندگی محمودرضا خواجه نصیری به شماره ملی ۰۹۱۹۳۳۶۱۲۴ متولی: سرمایه گذاری آرمان آتی ۱۰۳۲۰۴۸۴۳۵۲ به نمایندگی علی اسلامی بیدکلی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ حسابرس: حسابرسی رازدار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به نمایندگی محمود محمدزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۸۳۰۱ مدیر ثبت: کارگزاری سهم آشنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۸۸۳۸ به نمایندگی شهریار شهمیری به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۶۸۷۱ پ۹۷۰۷۳۰۶۴۱۳۰۷۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14344205
آگهی تغییرات شرکت ارزش آفرین گلرنگ صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۷۹۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۲۵۲۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۷ و مجوز شماره۴۱۰۲۴ / ۱۲۲ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات و با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان علی اسلامی بیدکلی ک. م ۰۰۵۹۵۸۹۵۵۸ و مهدی اسلامی بیدگلی ک. م ۰۰۶۶۸۸۱۷۷۳ و محمدرضا مایلی ک. م ۰۰۸۳۶۱۵۴۷۴ به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای مهدی اسلامی بیدگلی و مهر صندوق معتبر است. پ۹۷۰۹۱۴۳۵۰۶۹۳۳۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک