مهدی حسین پور

آقای مهدی حسین پور

کد ملی 0059506970
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 618089
آگهی تغییرات شرکت درفک بتون کاربا مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۳۶۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حجت عباس خواه کویخی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۶۸۳۱۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۴۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال افزایش داد. خانم الهه نظامعلی به شماره ملی ۲۵۹۵۷۴۶۶۲۶ به شماره شناسنامه ۸۰۷۷ تاریخ تولد ۱۶/۱۱/۱۳۶۷ فرزند علیرضا با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰/۳ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علیرضا نظامعلی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۹۱۶۷۶ به شماره شناسنامه ۲۴۹۵۴ تاریخ تولد ۱۸/۰۵/۱۳۴۲ فرزند محمدرسول با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم ساناز قاسمی به شماره ملی ۰۰۱۳۵۶۸۸۸۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴۴۹ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال منقسم به نود هزار سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد نود هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا نظامعلی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۹۱۶۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم الهه نظامعلی به شماره ملی ۲۵۹۵۷۴۶۶۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حجت عباس خواه کویخی به شماره ملی ۰۰۶۵۹۶۸۳۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم ساناز قاسمی به شماره ملی ۰۰۱۳۵۶۸۸۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علیرضا نظامعلی به شماره ملی ۲۵۹۱۰۹۱۶۷۶ به سمت مدیرعامل. ۴۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵۲ آقای داود زمانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۳۶۴۶۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران تهران خیابان فتحی شقاقی بین میدان سلماس و خیابان کاج پ ۱۲۶ ط ۴ واحد ۱۰ کدپستی ۱۴۳۱۷۱۴۴۳۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۴ موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: تهیه و توزیع و تولید و پخش انواع مصالح ساختمانی و راه سازی و تاسیساتی و بهداشتی و وسایل گرمایشی و سرمایشی تولید انواع فراورده‌های بتونی و بتون آماده خرید و فروش و اجاره ماشین آلات ساختمانی و راه سازی و کشاورزی و صنعتی و (ابزار یراق) و تخریب و خاکبرداری و خاکریزی و گودبرداری و حفاری و ترمیم انواع بناهای نوساز و قدیمی بصورت جدید و باستانی و واردات و صادرات کالاهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح واردات و صادرات و خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از گمرکات کشور اخذ و اعطای نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و کلیه معاملاتی که با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و مکاتباتی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۳۰۱۱۰۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 680934
آگهی تغییرات شرکت سازه افراز ماهانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۸۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۸۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ناصر خسروی به شماره ملی ۱۲۲۹۸۳۷۳۰۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۸/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۰۹۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695378
آگهی تغییرات شرکت سپانو فولاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۷۰۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرین حساب شیراز به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۰۲۳۰ و آقای مهدی حسین پور بشماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۱۴۴۲۹۰۹۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9750661
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آرتیان پارس سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۸۰۰۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۶۰۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدتقی زمانی به شماره ملی ۱۲۱۹۵۶۴۹۷۴ و آقای علیرضا فرزادپور به شماره ملی ۰۰۷۲۷۰۶۹۱۰ و آقای محمد مولائی به شماره ملی ۰۴۹۲۷۵۲۱۱۷ و خانم سیما حجازی چهارطاق به شماره ملی ۰۰۷۱۰۵۶۳۰۰ و آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ تا تاریخ ۲۵/۲/۹۲. در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759384
آگهی تصمیمات شرکت متان کالری سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۱۲۵۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: محمدرضا قربانی زیردهی به ش ملی ۰۰۵۶۲۰۹۹۲۴ به سمت بازرس اصلی و مهدی حسین پور به ش ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. به موجب نامه مورخ ۱/۴/۹۰ هیئت مدیره پلاک شهرداری مرکز اصلی شرکت از ۲۲ به ۴۶۷ تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9768518
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات چینی بهداشتی مینا سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۶۸۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۶۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید حسن علائی به ک م۰۳۲۰۰۲۲۲۱۸ بسمت بازرس اصلی و مهدی حسین پور به ک م۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079785
آگهی تغییرات شرکت جام گل پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۸۹۸۰۶ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۶/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد هزار سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای امیر هوشنگ معین الملکی به شماره ملی ۰۰۳۲۱۱۷۴۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم آذر می‌دخت پورفتحی به شماره ملی ۰۶۵۱۶۱۱۲۴۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، خانم سروناز کاشانی به شماره ملی ۰۴۵۱۷۹۰۱۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم سروناز کاشانی به شماره ملی ۰۴۵۱۷۹۰۱۱۱ به سمت مدیرعامل، ۴ ۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵ ۱ آقای محمد قادری تفرشی به شماره ملی ۰۰۳۸۴۹۹۵۴۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ۱۸/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649680
آگهی تغییرات شرکت سامان آفرینان یاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۲۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۱۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم‌ها: ملی حه فارسی بشماره ملی ۰۰۶۵۶۴۴۴۲۵ و زهره فارسی بشماره ملی ۰۰۶۵۲۶۱۳۶۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مهدی حسین پور بشماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم الهام حسین پور به شماره ملی ۰۰۷۵۴۲۲۴۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۱۹۶۲۷۸۱۹۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663853
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیمیایی هنگامه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۹۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۳ تصویب شد. آقای منصور غلامیان اوغانی به شماره ملی ۱۶۵۱۹۴۴۶۱۱ و خانم معصومه رحیمی به شماره ملی۰۰۵۸۳۹۳۳۹۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم زهرا نامی به شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۰۶۵۹ و آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۴۱۱۲۷۳۰۲۹۸۷۲۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872338
آگهی تغییرات شرکت پارس آوازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۶۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۰۲۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: محمد دلگشا بشماره ملی ۰۰۴۴۰۹۳۲۵۱و حسین دلگشا بشماره ملی ۰۰۵۰۱۶۱۳۵۰ و خانم عالیه دلگشا بشماره ملی ۰۰۵۹۵۳۳۸۷۰ آقای مهدی حسین پور بشماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ بسمت بازرس اصلی و خانم الهام حسین پور بشماره ملی ۰۰۷۵۴۲۲۴۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۹۴ به تصویب رسید. پ۹۵۰۴۰۲۳۹۶۵۸۰۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12974825
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ماشین سازی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۳۷۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی کلیایی به شماره ملی ۳۹۳۲۴۵۱۲۴۴ به سمت بازرس اصلی و مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخب گردید. مجید صادقی پور به شماره ملی ۰۹۳۷۵۳۲۶۰۶ و سیما رافتی سیدی یزدی به شماره ملی ۰۹۳۰۶۱۹۹۴۳ و پرهام صادقی پور به شماره ملی ۰۰۷۰۹۸۲۵۲۱ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۳۰۵۲۷۳۶۱۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروزکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010475
آگهی تغییرات شرکت توره شیمی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای لطف اله شعبانی لیالستانی بشماره ملی ۲۷۲۲۱۴۹۴۵۱ و آقای مهدی حسین پور بشماره ملی۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۶۱۷۶۲۰۶۶۰۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13379441
آگهی تغییرات شرکت ایفا تلاش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۸۶۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۰۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسماعیل حسن پور بشماره ملی ۰۰۳۷۲۹۶۲۳۱، آقای ارسلان حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۶۵۹۲۹۹۹ و خانم آیسان حسن پور بشماره ملی ۰۰۱۹۶۴۷۶۹۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مهدی حسین پور بشماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ و آقای غلامرضا ایزدپناهی بشماره ملی ۳۵۰۰۸۳۹۲۷۴ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۱۲۰۷۷۵۳۸۷۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13627793
آگهی تغییرات شرکت تارا طرح تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۷۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۲۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بابک خانعلی بشماره ملی ۰۰۶۳۸۷۵۱۵۲ و آقای مهدی حسین پور بشماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. " پ۹۶۰۷۰۳۵۱۶۲۰۱۵۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13681662
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی ریحان و لیمو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۲۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ بتصویب رسید. لطف اله شعبانی لیالستانی بشماره ملی ۲۷۲۲۱۴۹۴۵۱و مهدی حسین پور بشماره ملی۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۰۷۳۲۳۸۶۵۴۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292828
آگهی تغییرات شرکت سیف اندیشان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۵۹۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۹۰۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۱۳۹۶ بتصویب رسید. آقای علی اصغر تاج احمد به شماره ملی۰۰۸۳۵۳۳۸۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی حسین پور به شماره ملی ۰۰۵۹۵۰۶۹۷۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۷۰۸۰۷۶۶۱۲۹۱۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک