هادی محبی

آقای هادی محبی

کد ملی 0589914278
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1020066
آگهی تغییرات شرکت ره پویان صنعت غذای آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم عصمت بهرامی راد به شماره ملی ۴۲۶۸۷۸۸۶۴۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۱۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید رضائی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۶۹۵۸۳ و آقای ابوالفضل اسدی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۸۹۶۶۱ و آقای علی هوشنگی فر به شماره ملی ۳۸۰۰۷۸۲۰۴۹ و آقای رسول نامجو به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۵۴۷۲ تا تاریخ ۳/۱۱/۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سعید رضائی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۶۹۵۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل اسدی به شماره ملی ۰۶۰۲۲۸۹۶۶۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی هوشنگی فر به شماره ملی ۳۸۰۰۷۸۲۰۴۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول نامجو به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۵۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای رسول نامجو به شماره ملی ۰۰۴۷۷۱۵۴۷۲ بسمت مدیرعامل. ۵ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه با یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۱/۱/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۰۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196439
آگهی تغییرات شرکت آیسان الکترونیک آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۶۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین سیاحیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۹۹۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی به کد ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۰۷۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246851
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی و تجاری تدبیر صنعت افق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۵/۹۲ آقای امیر حسین سیاحیان بشماره ملی ۱۲۶۲۲۹۹۱۱۱ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. پ۱۷۳۷۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250489
آگهی تغییرات شرکت ایده آرمان مبین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۱۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند آقای هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم فرزانه کیانی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۲۶۶۴۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ۱۷۳۹۲۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574570
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع شیلاتی بریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۶۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید عیسی میر حسینی ماشک بشماره ملی ۲۵۹۲۶۰۷۷۲۲ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید پ۹۳۰۵۲۵۴۱۴۱۲۸۸۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1692692
آگهی تغییرات شرکت آذرین اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۵۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۷۵۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شدآقای علی اسحقی بشماره ملی۰۰۴۴۴۸۲۳۲۹ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱سال مالی انتخاب شدنداعضاهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند: آقای حمید جعفری بشماره ملی ۰۴۹۱۴۱۰۵۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره وخانم نرگس رحیمی بشماره ملی ۴۱۷۰۳۰۰۸۹۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قدرت اله جعفری بشماره ملی ۰۴۹۱۱۵۳۳۸۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبراست. پ۹۳۰۸۱۹۵۶۹۳۵۵۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705371
آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت وجهانگردی صراط سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۷۵۱۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۱۱۳ , ۱۲۶ , ۹۳۲ مورخ ۲۷/۷/۹۳ اداره کل میراث فرهنگی و شماره نامه ۳۸۷۸۱ مورخ ۱۹/۷/۹۳ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای آیت ا …اکبری بشماره ملی ۴۸۴۹۷۵۱۶۲۸ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۱۷۸۵۹۵۴۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9794984
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور پارسیان شفق ایساتیس سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۰۹۶۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ خانم مهری شاهسون به شماره ملی۰۴۲۱۳۲۷۰۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم اشرف رابطی قشلاقی به شماره ملی ۴۲۸۳۳۰۵۴۴۸ و آقای بهروز قدیمی به شماره ملی ۴۰۵۱۶۷۶۸۸۹ و آقای مسعود قدیمی به شماره ملی ۰۰۱۴۷۸۹۱۹۱ تا تاریخ ۱۲/۱۱/۹۱. ۴ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران جنت آباد پایین‌تر از آبشناسان برج مهیار ط ۶ واحد ۱۶ کد پستی ۱۴۷۵۷۶۵۷۴۳ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10804976
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی ستاره باختری آذربایجان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۹۷۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۱۹۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای اسمعیل سناپور به شماره ملی ۰۰۶۵۴۷۲۵۸۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای هادی محبی به شماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سهیل وفامهر به شماره ملی ۲۷۵۴۲۵۸۱۸۳ و خانم سیما وخشوری به شماره ملی ۲۷۵۰۵۱۹۱۲۸ و خانم سهیلا حلاوتکار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۶۹۱۱۳ تا تاریخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۱ در تاریخ ۰۷/۱۰/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12642634
آگهی تغییرات شرکت حامی رویان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۳۴۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۷۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرجان صابر مرندی بشماره ملی ۰۰۷۱۵۶۸۰۹۳بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۴۱۱۱۴۹۰۷۸۸۷۵۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12940477
آگهی تغییرات شرکت کیمیا فولاد البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۶۴۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. آقای شکراله کریمی به شماره ملی۵۳۰۹۷۴۹۴۹۷ بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۵۰۵۱۰۷۵۳۸۹۷۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000694
آگهی تغییرات شرکت پرسیا پروفیل فام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۷۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۷۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد چال پاپاق بشماره ملی ۰۴۵۰۴۶۹۷۰۰ و الیزا چال پاپاق بشماره ملی ۰۰۳۷۲۳۹۹۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. فریبا رحمان بشماره ملی۱۸۱۹۰۰۹۷۲۶ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۳۸۸۴۴۲۹۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148720
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی چگرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۸۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵و مجوز شماره ۲۴۷۶۰/۱۱مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. حمیدرضا ماشینی بشماره ملی ۰۴۹۱۴۱۱۹۲۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره مسعود ماشینی بشماره ملی ۰۴۹۱۵۷۹۸۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا ماشینی بشماره ملی ۰۴۹۳۰۷۱۸۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی وقراردادها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهرشرکت و اوراق عادی ومکاتبات با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس اصلی و فرزانه کیانی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۲۶۶۴۵بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۹۰۳۱۷۵۸۰۰۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13266705
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی کاسپین لوله ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جوینده پور به شماره ملی۰۰۴۴۲۶۹۶۴۱به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت۱سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سودوزیان سال ۱۳۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۱۱۰۲۸۷۶۱۷۲۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13279963
آگهی تغییرات شرکت مهر آروین تجارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۳۴۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس اصلی و خانم فرزانه کیانی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۲۶۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب وقبولی سمت نمودند. آقای علی رافت بشماره ملی ۲۵۹۳۲۳۱۶۲۹ بسمت مدیرعامل ونایب رئیس هیئت مدیره خانم بیتا مهرابدی بشماره ملی ۰۰۶۸۶۸۰۲۲۸ بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضای کلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفرداهمراه بامهرشرکت معتبراست پ۹۵۱۱۰۹۶۱۵۵۴۹۷۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416980
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پلی سازان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسه حسابرسی روشنگر بصیر به شناسه ملی بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای۱سال انتخاب شدند. پ۹۶۰۲۱۷۸۱۳۷۷۵۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438665
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای مهر اندیش سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۴۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۵۴۶۱/۱مورخ ۱۱/۲/۹۶بیمه سینا تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی وخدمات مالی سنجیده روش آریا بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۹۵۰بسمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاردنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۳۱۷۸۱۷۱۶۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13461969
آگهی تغییرات شرکت سینا ترابر پارت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۰۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۶۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود علی حکیم بشماره ملی ۰۴۵۲۷۱۱۲۳۱به عنوان بازرس اصلی واقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۹۶۰۳۱۷۳۰۲۳۵۳۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476346
آگهی تغییرات شرکت پردیس پویا کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۷۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۲۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام وآقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸به سمت مدیرتصفیه انتخاب گردید. آدرس محل تصفیه: تهران بلوارمیرداماد قبل ازاتوبان مدرس خ البرزخ تابان شرقی پلاک ۴۶کد پستی ۱۹۱۸۹۱۳۵۱۱ میباشد. پ۹۶۰۳۲۸۷۱۴۴۹۱۲۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13580258
آگهی تغییرات شرکت پردیس در کوثر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت مدیرتصفیه به نشانی تهران بلوار میرداماد قبل از اتوبان مدرس خ البرزخ تابان شرقی پ ۴۶ کدپستی ۱۹۱۸۹۱۳۵۱۱ انتخاب گردید. پ۹۶۰۶۰۵۸۰۸۲۵۴۸۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622969
آگهی تغییرات شرکت ال بار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۲۰۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۴۲۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب شدند. خانم زینت نوروز بشماره ملی ۰۰۴۲۹۱۷۰۹۳ بسمت رئیس هیئت مدیره خانم زینت نوروز بشماره ملی ۰۰۴۲۹۱۷۰۹۳ بسمت مدیرعامل آقای علی نوروز بشماره ملی ۰۰۸۱۲۵۵۳۴۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک وسفته و برات وعقوداسلامی واوراق عادی واداری ومراسلات با امضای مدیرعامل یانایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. آقای هادی محمدطاهری بشماره ملی۰۰۶۸۷۸۷۷۴۱بازرس اصلی وآقای هادی محبی به شماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند پ۹۶۰۷۰۱۸۴۸۷۰۴۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13629783
آگهی تغییرات شرکت کیمیای نقش الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۵۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۹۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فرزانه کیانی بشماره ملی ۰۰۵۴۹۲۶۶۴۵بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۷۰۴۲۶۴۲۶۴۴۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660849
آگهی تغییرات شرکت جهان مهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۵۹۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هوشنگ بیگ محمدی به شماره ملی ۵۰۸۹۴۳۲۷۷۵ و تورج بدایتی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۴۸۵۱۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. هادی محبی به شماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت بازرس اصلی و محمد پیر بداقی به شماره ملی ۰۰۶۶۹۵۶۶۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۴۲۵۰۳۱۳۱۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13729454
آگهی تغییرات شرکت واتاب مکانیک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۴۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۸۴۶۳۰
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هانی جعفری به شماره ملی ۰۴۵۱۵۴۲۲۲۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره، نیما جعفری به شماره ملی ۰۰۱۱۳۶۶۵۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آرش صفا خواه به شماره ملی ۴۵۶۰۰۱۰۷۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها و مکاتبات اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. احسان علوی به شماره ملی۱۷۵۰۹۶۶۴۵۱به سمت بازرس اصلی و هادی محبی به شماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۱۳۹۵به تصویب رسید. پ۹۶۰۹۰۴۳۴۳۴۹۰۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13850048
آگهی تغییرات شرکت لبخند سفید تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۷۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بابک میلادی بشماره ملی ۰۰۱۳۹۶۷۰۱۰ بسمت بازرس اصلی و هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. اعضاءهیئت مدیره به قرارذیل برای مدت۲سال انتخاب شدند. علی غلامعلی زاده بشماره ملی ۰۰۶۴۳۶۳۵۷۰ بسمت مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره عادل غلامعلی زاده بشماره ملی ۰۰۶۸۴۸۴۹۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شاهین غلامعلی زاده بشماره ملی ۰۰۵۸۰۱۴۶۷۵ بسمت عضوهیئت مدیره و امضاءکلیه اوراق واسنادتعهدآورازجمله چک وسفته وبرات وعقوداسلامی و قراردادها با امضای مدیرعامل همراه منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. پ۹۶۱۱۱۱۹۶۰۹۸۷۱۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188606
آگهی تغییرات شرکت کامل برچسب پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۸۲۰۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد غروی بشماره ملی ۰۰۳۹۹۰۲۶۴۱ بسمت بازرس اصلی وآقای هادی محبی بشماره ملی۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۷۰۶۰۵۲۹۰۷۴۶۲۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218934
آگهی تغییرات شرکت طنین اقتدار پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۳۱۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بهداد حساب آریا به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. پ۹۷۰۶۲۵۳۸۰۹۰۵۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234295
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات بنیان صنعت اطمینان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۳۸۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد صمیمی به شماره ملی ۱۲۶۲۲۱۸۸۰۲ به سمت بازرس اصلی و آقای هادی محبی به شماره ملی ۰۵۸۹۹۱۴۲۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۷۰۷۰۵۹۰۴۲۸۰۳۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کاشان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک