حسین فرج الهی

حسین فرج الهی

کد ملی 0589612131
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586286
آگهی تصمیمات شرکت فنی پرتو نمای طلوعسهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۳۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۶۶۰۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946581
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رامیان وزین (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۰۶۵۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۴۷۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین فرج الهی به شماره ملی۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سلطانعلی مقیمی به شماره ملی۰۵۵۸۸۶۷۹۸۷ و خانم ندا نصرالهی به شماره ملی۰۰۵۷۱۲۳۱۸۷ و آقای سید محمد میرقاسمی به شماره ملی۰۰۶۶۰۹۳۹۷۱ و آقای رضا اسمعیلی نائینی به شماره ملی۰۴۲۱۲۱۶۹۴۸ تا تاریخ۱۱/۴/۱۳۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۷۱۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946643
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پیشگامان کنترل نیک (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۰۰۸۶۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۲۶۱۷۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملی۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: سید احمد میرقاسمی به کدملی۰۰۶۲۱۰۳۴۲۳، سید اسماعیل میرقاسمی به کدملی۰۰۷۱۴۵۱۴۰۴ و مریم السادات میرقاسمی به کدملی۰۰۵۴۶۸۰۰۷۷. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۱/۴/۹۱ مریم السادات میرقاسمی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید احمد میرقاسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۹۷۱۳۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1034914
آگهی تصمیمات شرکت صنایع تولیدی زاگرس درخشان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۱۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به ش. م ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به ک. م ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۳۳۵۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393972
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات بیداران حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواد ۷ و ۸ و ۲۶ و ۲۸ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. بهمن فدوی‎رودسری به کدملی ۲۶۹۱۰۴۵۲۳۴ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۲۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. عباس اسرارحقیقی به کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۸۰/۱ ریال افزایش داد. حسین فرج‎اللهی به کدملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۴۷۰/۱ ریال افزایش داد. محمد عسکری‎انارکی به کدملی ۴۵۷۹۲۱۰۴۰۹ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‎الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۶۳۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۳ ریال به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء به شرح ذیل میباشد: عباس اسرارحقیقی ۰۰۰/۶۸۰/۱ ریال کدملی ۲۲۹۶۳۹۴۵۸۲ حسین فرج‎اللهی ۰۰۰/۴۷۰/۱ ریال کدملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ محمد عسکری‎انارکی ۰۰۰/۶۳۰ ریال کدملی ۴۵۷۹۲۱۰۴۰۹ بهمن فدوی‎رودسری ۰۰۰/۴۲۰ ریال کدملی ۲۶۹۱۰۴۵۲۴۳ پ۱۷۹۵۹۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588285
آگهی تغییرات شرکت فن اوری اطلاعات ایده گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۶۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ بسمت بازرس اصلی وآقای حسین فرج اللهی به شماره ملی۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند آقای محسن شکوری مقدم به شماره ملی۰۰۴۳۹۱۵۰۰۰ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره وآقای سید احمد صوف باف به شماره ملی ۰۰۷۱۶۱۴۲۵۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وخانم نازنین رنگچیان به شماره ملی ۳۸۷۳۵۲۴۲۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره وخانم زیبا مه روان به شماره ملی ۰۰۵۱۳۵۸۰۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای فرزاد جعفر زاده به شماره ملی ۰۰۵۴۹۶۷۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قراردادها با امضا دو نفر از اعضا هیت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد و سایر اوراق و اسناد عادی ونامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۶۰۴۵۴۳۴۵۸۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615348
آگهی تغییرات شرکت ماندانا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا طرقی با کد ملی ۰۰۳۹۱۸۸۸۲۵.. و آقای بهرام امامی تبریزی با کد ملی ۱۳۷۶۹۸۱۶۱۰. و آقای افشین فتحی با کد ملی۰۰۴۰۸۱۵۱۱۰خانم‌ها ماندانا فتحی با کد ملی۰۰۳۹۳۸۲۸۲۶و زهرا علمی زاده با کد ملی ۴۳۲۲۰۱۶۳۹۱.. به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران با شناسه ملی.۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵. به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین فرج الهی با کد ملی.۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۶۲۳۵۲۵۹۸۵۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727193
آگهی تغییرات شرکت مهندسی شاهنگ وزین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۱۴۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید سلطانعلی مقیمی به کد ملی ۰۵۵۸۸۶۷۹۸۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهری مقیمی به کد ملی ۰۵۵۸۹۲۶۴۴۴ به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره و فرهاد اسدیان به کد ملی۴۸۹۹۷۰۷۵۹۲ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و رضا اسماعیلی نائینی به کد ملی۰۴۲۱۲۱۶۹۴۸ و نسرین نصرالهی به کد ملی۰۰۷۰۹۲۴۷۸۳ و محمد علی مقیمی به کد ملی ۰۰۷۱۷۵۰۷۳۸ به سمت اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج اللهی به کد ملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۹۱۸۸۱۰۸۱۳۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418680
آگهی تغییرات شرکت ساختمانهای صنعتی آ بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۳۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین فرج الهی با کد ملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۱۱۲۴۷۲۷۴۸۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922521
آگهی تصمیمات شرکت یخساران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۱۵۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۴۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی بیداران به ش م ۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج اللهی به ک م ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سلطانعلی مقیمی به ک م ۰۵۵۸۸۶۷۹۸۷ و حمیدرضا مقیمی به ک م ۰۰۳۶۵۶۸۱۸۱ و مصطفی سراجی به ک م ۰۰۴۷۴۰۸۸۹۸ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۱ سلطانعلی مقیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا مقیمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد موبور خارج از اعضاء به ک م ۰۰۳۶۰۶۱۴۸۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010862
آگهی تصمیمات شرکت صنایع شیمیائی کیمیا گران امروز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه بیداران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به کدملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10681964
آگهی تصمیمات
آگهی تصمیمات شرکت ماندانا شیمی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۶۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۲۸۶۷۲ طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردیده: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای حسین فرج الهی با کدملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علی رضا طرقی با کدملی ۰۰۳۹۱۸۸۸۲۵ بهرام امامی تبریزی با کدملی ۱۳۷۶۹۸۱۶۱۰ افشین فتحی با کدملی ۰۰۴۰۸۱۵۱۱۰ و خانمها ماندانا فتحی با کدملی ۰۰۳۹۳۸۲۸۲۶ زهرا عملی زاده با کدملی ۴۳۲۲۰۱۶۳۹۱ ۴ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۱ آقای علی رضا طرقی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم ماندانا فتحی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام امامی تبریزی به سمت مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10724256
آگهی تصمیمات شرکت نماسازان امروز سهامی خاص بشماره ثبت۲۱۸۹۸۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۰۳۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیداران به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۵۷۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسین فرج الهی به ش ملی۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صفا حکیم خلیلی به ش. ملی۰۰۱۶۸۸۶۸۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عبدالمجید موسوی اصفهانی به ش. ملی۴۷۲۲۳۲۸۸۱۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سید محمدرضا موسوی اصفهانی به ش. ملی۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12989929
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پتروناد اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به نمایندگی بلال محمدزاده به شماره ملی ۶۳۶۹۱۵۴۸۳۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شناسه ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به نمایندگی حسین فرجالهی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۰۷۴۱۸۳۰۲۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003049
آگهی تغییرات شرکت پایانه کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شناسه ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای حسین فرج الهی با کدملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱و آقای شروین مطهری با کدملی ۰۰۶۲۶۰۶۴۵۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۱۴۸۸۹۲۹۸۳۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13021413
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا ظریفان امروز درتاریخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۸۳۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۲۲۴۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث و بهره برداری از واحدها و پروژه های مختلف تولیدی، فرآورش، خدماتی، صنعتی و ساختمانی وسرمایه گذاری در سایر شرکتهای داخلی وخارجی ارائه هر گونه خدمات مربوط به آن.،خرید، فروش، طراحی ، تولید ، تعمیر ونگهداری ، صادرات و واردات کلیه تجهیزات ، ماشین آلات ، وسایل ودسنگاهها وابزار صنعتی ومواد اولیه وقطعات یدکی مربوط ونیز کلیه کالاها ی مجاز بازرگانی دیگر ، انجام انواع معاملات بازرگانی داخلی و خارجی قبول و اعطاء نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخل و خارج از کشور برای معاملات انواع محصولات مجاز ،ارائه خدمات تخصصی و فنی و طراحی و نظارت و ساخت و نصب و نظارت و راه اندازی پروژه ها ، شرکت در مزایدات و مناقصات و نمایشگاه های داخلی و خارج کشور ، استفاده و اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری معتبر داخلی و خارج از کشور ،عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ،انجام سایر کارها امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق هدفهای شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک ۱۳۳ طبقه پنجم کدپستی ۱۵۳۳۷۵۸۳۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۱۹/۲۳۸۲/۵/۷۲ مورخ ۱۶/۰۵/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه دلپذیر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵ به نمایندگی سید عبدالمجید موسوی اصفهانی کدملی۴۷۲۲۳۲۸۸۱۱به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سیمیا تجارت کیش شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۴۷۶ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد رضا موسوی اصفهانی کدملی۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم جنان موسوی اصفهانی کدملی۴۷۲۰۶۹۳۹۰۳ (خارج ازهیئت مدیره) بسمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها وعقود اسلامی با امضاء مدیر عامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویادونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ با نمایندگی آقای حسین فرج الهی به شماره ملی ۰۵۸۹۶۱۲۱۳۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ایین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰بلال محمد زاده به شماره ملی ۶۳۶۹۱۵۴۸۳۰ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۶۲۴۷۱۱۶۱۳۹۸۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک