مهدی نجفی

آقای مهدی نجفی

کد ملی 0058875190
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 978290
آگهی تغییرات شرکت آرین توتون صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۵۸۷۵۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اقدس نجفی اصل به ش ملی ۰۰۴۱۹۸۰۵۷۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. اشرف نجفی به ش ملی ۰۰۵۳۸۹۸۰۷۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مهناز نجفی به ش ملی ۰۰۵۸۸۷۵۲۰۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. مهدی نجفی به ش ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ با دریافت قسمتی از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال کاهش داد. محسن نجفی به ش ملی ۰۰۵۱۶۳۳۲۴۹ با دریافت قسمتی از سهم الشرکه خود از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲ ریال کاهش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از آنان بشرح ذیل میباشد: ارغوان نجفی به ش ملی ۰۴۴۰۶۶۲۰۳۶ و ارمغان نجفی به ش ملی ۰۴۴۰۷۹۵۳۰۳ هر یک دارای ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ریال میباشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۰۵۴۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134713
آگهی تغییرات شرکت آرین توتون صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۵۸۷۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۸۹۱۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام میباشد که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و حسین بادبرین به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۲۶۹۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و ابراهیم نیساری به کدملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۸۱۴۸۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1266620
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص سهیل کاوش شکوهیه
در تاریخ۲۰/۹/۹۲ به شماره ثبت۴۴۶۷۱۰ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی۱۴۰۰۳۷۷۷۰۹۳ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد: ـ موضوع شرکت: اجرای کلیه پروژه های مربوط به عمران ساختمان ـ پل سازی ـ ساختمان سازی ـ راه سازی ـ جدول کشی ـ تاسیسات مکانیک برق و نیرو ـ آب و فاضلاب ـ آسفالت کاری و بازسازی ساخت و ساز و طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره فنی و مهندسی و پیمانکاری خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و هرگونه فعالیت مجازی که در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد. پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان شهید بهشتی خیابان سرافراز کوچه نهم کدپستی۱۵۸۷۶۹۳۱۱۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم۰۰۰/۵۰۰ ریالی که تعداد۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۱۲۹۲ مورخ ۱/۸/۹۲ نزد بانک سپه شعبه خالد اسلامبولی پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ اقدس نجفی اصل با کدملی۰۰۴۱۹۸۰۵۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۲ـ مهدی نجفی با کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ـ مهدی نجفی با کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت مدیرعامل ۴ـ اشرف نجفی با کدملی۰۰۵۳۸۹۸۰۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار روزنامه جمهوری اسلامی ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای باقر محمدی به شماره ملی ۰۰۵۴۳۱۱۶۴۰ به عنوان بازرس اصلی آقای ناصر یحیایی به شماره ملی ۰۰۷۰۸۹۳۰۹۸ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۴۵۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660448
آگهی تغییرات شرکت متانول پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۷۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند: آﻗﺎی حسن نجفی ش م ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آﻗﺎی محسن نجفی ش م ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل آﻗﺎی مهدی نجفی ش م ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰به سمت عضو هیئت مدیره آﻗﺎی ابراهیم نیساری ش م ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی ایمان اصفهانی ش م ۰۰۵۹۵۰۹۶۲۷ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. پ۹۳۰۷۲۰۵۱۸۴۲۳۶۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660449
آگهی تغییرات شرکت پانیذ سر افرازان شیمیایی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۱۲۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آﻗﺎی حسن نجفی به کدملی۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آﻗﺎی محسن نجفی به کدملی۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آﻗﺎی مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب گردیدند آﻗﺎی ایمان اصفهانی به کدملی۰۰۵۹۵۰۹۶۲۷ به ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی ابراهیم نیساری به کدملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. پ۹۳۰۷۲۰۴۵۰۴۷۹۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686094
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لاله سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۱۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۰۹۱۴
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا اسکندری ش م ۱۸۱۸۱۵۷۷۶۴ بنمایندگی شرکت پتروشیمی مارون ش م ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای محمدعلی زردبانی ش م ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ بنمایندگی از گروه صنعتی پلیمر پوشینه ش م ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره. آقای علیرضا غلامی ش م ۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ بنمایندگی از شرکت افق سپهر مارون ش م ۱۴۰۰۴۱۰۰۰۸۸ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای علیرضا صابر کوچکسرائی ش م ۲۱۶۱۳۹۶۶۲۵ بنمایندگی از شرکت تینا تدبیر مارون ش م ۱۴۰۰۴۱۰۶۸۳۹ بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای مهدی نجفی ش م ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۱۱۳۲۹۴۷۵۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734204
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۴۳۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه بشرح ذیل: آﻗﺎی حسن نجفی ک م ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیأت مدیره آﻗﺎی مهدی نجفی ک م ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آﻗﺎی محسن نجفی ک م ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ﺑﺮای ﻣﺪت دو ﺳﺎل اﻧﺘﺨﺎب شدند. آﻗﺎی سعید فهیمی ک م ۰۰۴۸۸۷۹۴۹۵ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس اﺻﻠﯽ و آﻗﺎی محمود یزدانی پور ک م ۰۰۵۶۷۲۳۲۷۱ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎزرس ﻋﻠﯽ اﻟﺒﺪل ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. روزﻧﺎﻣﻪ ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر جمهوری اسلامی ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ. ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و ﺣﺴﺎب ﺳﻮد و زﯾﺎن سال مالی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. پ۹۳۰۹۲۴۲۶۶۳۷۲۱۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820388
آگهی تغییرات شرکت کاوش صنعت سپید سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۳۹۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۶/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید قربانی طرقی به شماره ملی ۰۰۴۲۹۳۴۰۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۳/۱۱/۹۰. ۲ کلیه اسناد عادی و تعهدآور شرکت با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9960079
آگهی تغییرات شرکت پیشتاز شیمی ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۶۹۶۲۰و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسن نجفی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10198747
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلیمر پوشینه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۹۵۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سعید فهیمی به کدملی ۰۰۴۸۸۷۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی و محمود یزدانی پور به کدملی ۰۰۵۶۷۲۳۲۷۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۴/۹۰ حسن نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و هوشنگ آل نوری فروشانی به کدملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10910728
آگهی تغییرات شرکت صنایع طبس معدن آریا سهامی خاص به شماره ثبت۳۴۱۵۶۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۰۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم اقدس نجفی اصل به شماره ملی ۰۰۴۱۹۸۰۵۷۳به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم نجفی به شماره ملی ۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جوادی به شماره ملی ۰۰۴۹۸۵۰۲۶۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل. تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۳ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای هریک ازا عضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۶/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12728160
آگهی تغییرات شرکت رنگین نقش سیمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۸۴۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به عضویت هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۱۶۴۷۴۶۷۸۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12767186
آگهی تغییرات شرکت دانا تجارت عرفان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۸۷۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۰۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت با امضای هر یک از اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۲۰۷۴۷۳۶۶۵۲۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12921512
آگهی تغییرات شرکت صنایع نخ پوشینه ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ترازنامه منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و صورت سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱. آقای حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ ۲. آقای محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ ۳. آقای مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ - ۳آقایان ایمان اصفهانی با کدملی ۰۰۵۹۵۰۹۶۲۷ به عنوان بازرس اصلی و ابراهیم نیساری با کدملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. - ۴روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۴۳۰۶۰۲۸۰۹۵۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963041
آگهی تغییرات شرکت آریا رنگ درخشان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۱۷۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان برای سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح زیر انتخاب شدند: ۱) آقای حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ ۴) خانم اعظم نجفی به کدملی ۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ ۲) آقای مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ ۵) آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به کدملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶ ۳) آقای محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ موسسه حسابرسی کار آمد حساب ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم نیساری با کدملی ۰۰۶۷۴۹۶۲۸۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند؛ روزنامه جمهوری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۲۳۲۴۲۲۲۶۱۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خدابنده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220238
آگهی تغییرات شرکت صنایع انرژی و نفت عقیق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۵۳۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۲۵۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی با شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. پ۹۵۱۰۰۷۸۴۹۹۲۵۹۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411839
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳، رمضان اولادی به شماره ملی ۲۱۶۲۰۴۹۰۸۲، مهدی نجفی با شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰، سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی ۲۰۶۳۲۳۲۴۴۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶، ذبیح اله نعیمی به شماره ملی ۰۶۲۲۱۸۶۴۷۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی ۲۳۷۱۴۳۰۸۸۹ به همراه مهر شرکت معتبر است. - همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد ۶۳۵۴۵ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد ۱۹۱۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، ذبیح اله نعیمی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان مهدی نجفی، حسین فیروزی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ و سید مجید سیدیان با شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. - کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۱۳۸۱۴۲۹۶۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13606838
آگهی تغییرات شرکت آرکا بن ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۷۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شماره ملی۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی نجفی شماره ملی۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به سمت نایب رئیس و آقای منصور اکبری شماره ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) وآقای حسن نجفی شماره ملی۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ به سمت عضو هیئت مدیرهانتخاب گردیدند پ۹۶۰۶۲۱۶۴۹۷۷۴۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13655173
آگهی تغییرات شرکت ستاره مهاجر مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۹۹۶۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۶۶۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وصورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - آقایان محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ و خانم مژگان نقدی فرکدملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند موسسه کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بازرس اصلی و خانم سارا فتح الهی با کدملی ۰۰۸۱۱۲۹۰۴۱، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۶۰۷۲۲۶۰۳۳۱۳۷۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13813086
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۶۳۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره خانم اعظم نجفی۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حسین بادبرین به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۲۶۹۷ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای هوشنگ آل نوری فروشانی به شماره ملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و همچنین اوراق عادی به امضاء یک نفر از گروه الف: شامل آقایان مهدی نجفی، محسن نجفی و خانم اعظم نجفی و یک نفر از گروه ب: شامل آقایان حسین بادبرین و هوشنگ آل نوری فروشانی با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های اداری با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۰۲۱۷۹۷۲۴۲۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13875372
آگهی تغییرات شرکت مانا انرژی پاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۰۷۱۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۱۱۲۸۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹، مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ و کمیل محمدی به شماره ملی ۳۸۵۹۷۵۳۴۴۴ و یک نفر از گروه ب شامل احمد ربانی به شماره ملی ۰۵۶۰۰۴۰۸۰۶ و فریده ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۴۷۶۴۲ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. پ۹۶۱۱۲۸۵۲۴۴۶۲۷۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980578
آگهی تغییرات شرکت نگارستان یاس سفید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۵۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۱۸۸۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد غفوررشیدی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۵۴۷۷۱ به سمت مدیرعامل (خارج از هیات مدیره) به جای آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ انتخاب گردید. و آقای مهدی نجفی در سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابقاء گردیدند و در سمت سایر اعضا تغییری ایجاد نشد. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، قراردادها، عقود اسلامی و اسناد بانکی با امضاء متفق رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۷۰۱۲۷۳۳۲۵۴۹۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052515
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نگارستان یاس سپهر درتاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۲۶۷۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۱۸۹۶۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی، نظارت فنی، مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های مربوط به عمران ساختمان ـ پل سازی ـ ساختمان سازی ـ راه سازی ـ جدول کشی ـ تاسیسات مکانیک برق و نیرو ـ آب و فاضلاب ـ آسفالت کاری و بازسازی ـ ساخت و ساز طراحی و دکوراسیون داخلی و هرگونه فعالیت مجاز در امور مشاوره ـ فنی و مهندسی و پیمانکاری ـ انجام پروژه های تجاری، اقامتی، ورزشی، تفریحی گردشگری، هتل سازی، شهربازی مجتمع های اداری، تجاری ـ ساختمان های چند منظوره ـ اجرای پروژه های خدماتی ـ شهرک سازی مسکونی وغیرمسکونی ـ خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ساختمانی و بازرگانی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی برای شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب و هرگونه فعالیت مجازی که در پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد.کلیه موارد فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ فرمانیه ـ خیابان فریماه ـ خیابان مروارید ـ پلاک ۴ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۹۳۶۹۶۴۳۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۶۳۰۰۹۷۸۴ مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه باهنر با کد ۲۶۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و نائب رئیس هیات مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حسین ماهرخ زاد به شماره ملی ۰۰۷۴۳۶۱۸۹۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۳۰۷۶۰۰۹۲۴۸۳۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14054696
آگهی تغییرات شرکت بازرگان کالای باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، مهدی نجفی با شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، حسین فیروزی آرانی با شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، محمدرضا صداقت تفرشی به شماره ملی ۰۰۴۷۰۰۴۴۱۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ و حشمت اله اسکندری با شماره ملی ۰۰۳۵۷۹۰۲۵۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ بعنوان اعضای هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۴/۲/۱۳۹۹ انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه بشرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌های داخلی شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت همچنین به رئیس هیات مدیره اختیار داده شد تا نسبت به تعیین حقوق مدیرعامل اقدام نماید. پ۹۷۰۳۰۸۳۰۳۲۱۷۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14207544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی آرین شیمی یاس درتاریخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۲۰۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۲۷۳۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :- تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی ایجاد مجتمع های پتروشیمیایی و صنایع وابسته برای تولید مواد شیمیایی و پتروشیمیایی و مشتقات مربوطه انجام امور بازرگانی در زمینه خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه پتروشیمی و پتروشیمیایی و انجام کلیه معاملات مجاز بازرگانی ایجاد شرکت و شعب در داخل یا خارج از کشور مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانک ها در خصوص موضوع شرکت برپایی نمایشگاه و شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی انجام کلیه معاملات و عملیاتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله فرمانیه-خیابان فریماه-خیابان مروارید-پلاک ۴-طبقه اول- کدپستی ۱۹۳۶۹۶۴۳۱۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۱/۹۷,۲۶۳ مورخ ۱۷/۰۵/۱۳۹۷ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهید باهنر با کد۲۶۳ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محسن نجفی به شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم مژگان نقدی فر به شماره ملی ۰۰۵۳۸۸۵۶۰۰و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی نجفی به شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی نیکو به شماره ملی ۰۰۶۲۸۹۰۷۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیأت مدیره و نائب رئیس هیأت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا هریک از اعضای هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم فریده ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۹۴۷۶۴۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۱۸۶۴۰۳۵۴۴۸۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14288148
آگهی تغییرات شرکت نساجی پوشینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۲۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تاتاریخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: حسن نجفی به کدملی ۰۰۴۲۳۰۸۹۹ و محسن نجفی به کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ و مهدی نجفی به کدملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها ی شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۸۰۶۵۲۶۹۵۹۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری محمودآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367749
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷
آگهی تغییرات شرکت آریا سلیم پرشین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: محسن نجفی کدملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ - حسن نجفی کدملی ۰۰۴۲۷۳۰۸۹۹ - مهدی نجفی کدملی۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم سارا فتح الهی با کد ملی ۰۰۸۱۱۲۹۰۴۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی به منظور درج آگهی‌ها شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک