محسن صفاجو

آقای محسن صفاجو

کد ملی 0058767886
65
شرکت‌ها
65
آگهی‌ها

شرکت های محسن صفاجو

صنایع کاغذ غرب
صنایع کاغذ غرب
1
تولیدی زرین دشت سفره
تولیدی زرین دشت سفره
1
صنایع غذائی عالیا گلستان
صنایع غذائی عالیا گلستان
1
پلی نار
پلی نار
1
پشتیبان توسعه مهر ونداد
پشتیبان توسعه مهر ونداد
1
پخش روز به روز مریم
پخش روز به روز مریم
1
پارس آوا ایرانیان
پارس آوا ایرانیان
1
کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش
کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش
1
آراد گل فردا
آراد گل فردا
1
تولیدی بازرگانی هیمه گستر شمال
تولیدی بازرگانی هیمه گستر شمال
1
آسیا تامین خاورمیانه
آسیا تامین خاورمیانه
1
بازرگانی پارس پلیمر رام
بازرگانی پارس پلیمر رام
1
خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی
1
ارمغان تجارت پایدار
ارمغان تجارت پایدار
1
ایمن مسکن پایدار
ایمن مسکن پایدار
1
فرآوری سبوس مازند
فرآوری سبوس مازند
1
میراث راستین پارس
میراث راستین پارس
1
بارمان مدیران پارس
بارمان مدیران پارس
1
صنایع بسته بندی نهان گل بروجن
صنایع بسته بندی نهان گل بروجن
1
کاشفان نو اندیش پارس
کاشفان نو اندیش پارس
1
ساختمان پوشش تامین آتیه
ساختمان پوشش تامین آتیه
1
بارقه امید ایرانیان
بارقه امید ایرانیان
1
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد
1
نظم آوران پویای ایرانیان
نظم آوران پویای ایرانیان
1
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد
1
سحاب امید شرق
سحاب امید شرق
1
نوین پردازان قطعه
نوین پردازان قطعه
1
اندیشه سازان بسامان ونداد
اندیشه سازان بسامان ونداد
1
چکاد توانگری
چکاد توانگری
1
اندیشه تجارت میهن
اندیشه تجارت میهن
1
پیام آوران مدیریت ایرانیان
پیام آوران مدیریت ایرانیان
1
حافظ اندیشه ماد
حافظ اندیشه ماد
1
دانش گستران آتی ساز پویا
دانش گستران آتی ساز پویا
1
نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه
نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه
1
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه
نوآوران دانش پژوه خاورمیانه
1
آینده سازان دانش گستر توسن
آینده سازان دانش گستر توسن
1
اندیشه تجارت سروش سهند
اندیشه تجارت سروش سهند
1
نیک اندیشان سروش فجر
نیک اندیشان سروش فجر
1
گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه
گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه
1
پدیده تابان تجارت
پدیده تابان تجارت
1
نو آوران تجارت تامین آتیه
نو آوران تجارت تامین آتیه
1
پدیده تابان سرآمد
پدیده تابان سرآمد
1
انرژی یاب نوین
انرژی یاب نوین
1
تدبیرگران راستین کاسپین شمال
تدبیرگران راستین کاسپین شمال
1
مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس
مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس
1
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر
حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر
1
تدبیرگران پیشرو پایدار زرین
تدبیرگران پیشرو پایدار زرین
1
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب
نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب
1
نو اندیش توسعه متین
نو اندیش توسعه متین
1
تولیدی صنعتی نهان گل
تولیدی صنعتی نهان گل
1
خاور پلاست پویا
خاور پلاست پویا
1
مهندسی معدنی کانی شارق شرق
مهندسی معدنی کانی شارق شرق
1
آرمان گستر خردمند
آرمان گستر خردمند
1
نوین سازان ستاره صنعت
نوین سازان ستاره صنعت
1
آرمان پژوه آریان
آرمان پژوه آریان
1
تجارت پیشگان میهن نگر پارس
تجارت پیشگان میهن نگر پارس
1
اکسدانه
اکسدانه
1
نوید گسترش تجارت نوآوران
نوید گسترش تجارت نوآوران
1
سپهر خرد ایرانیان
سپهر خرد ایرانیان
1
تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز
تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز
1
توسعه کشت نوآوران پارس
توسعه کشت نوآوران پارس
1
کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران
کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران
1
زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی
زراعی و تولید مواد غذایی زیتون طلایی
1
پیشگامان گستر رایمند
پیشگامان گستر رایمند
1
تجارت بال های بی مرز
تجارت بال های بی مرز
1

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 670032
آگهی تصمیمات شرکت صنایع کاغذ غرب سهامی خاص به شماره ثبت۷۸۸۲۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ تنفس مربوط شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۷۴۲۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687612
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی زرین دشت سفرهسهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۴۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۸۱۱۷۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690523
آگهی تصمیمات شرکت صنایع غذایی عالیا گلستانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۱۲۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۳۶۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 693782
آگهی تصمیمات شرکت پلی نارسهامی عام به شماره ثبت۹۱۴۵۲و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۵/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۵۸۴۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 723764
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان توسعه مهر وندادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'رسالت' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۳۸۷۲۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 740752
آگهی تغییرات شرکت پخش روز به روز مریمسهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۳۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۱۵۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741895
آگهی تغییرات شرکت پارس آوا ایرانیانسهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۵۴۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۹۱۸۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۸۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913098
آگهی تاسیس شرکت کارگزاری رسمی بیمه حامیان پگاه آسایش سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ تحت شماره ۴۳۱۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۴۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تاسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گری و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سایر قوانین و مقررات موضوعه دیگر. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران بالاتر از میدان ولیعصرـ خ زرتشت غربی ـ پلاک ۶ـ واحد ۲ـ کدپستی ۱۴۱۵۸۶۳۹۱۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۳۸/۳۰۸/۳۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه زرتشت ولیعصر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای محمدمصطفی انصاری به شماره ملی ۵۸۹۹۶۵۰۳۴۶ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای بهنام شاعری به شماره ملی ۰۰۷۰۹۹۱۵۰۲ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم آتیه شفیعی ثابت بشماره ملی ۲۷۳۹۱۱۴۹۵۸ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ خانم آتیه شفیعی ثابت بشماره ملی ۲۷۳۹۱۱۴۹۵۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای شهروز معنوی بشماره ملی ۰۰۶۶۲۸۸۹۳۲ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۶۰۹۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967210
آگهی تاسیس شرکت آراد گل فردا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ تحت شماره ۴۳۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۷۸۶۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی و کنترل کیفیت در صنایع بازرسی کالا و بازرسی های قبل از حمل بازرسی در ارتباط با صادرات و واردات کالا، بازرسی حین ساخت، بازرسی در ارتباط با خریدهای داخلی، بسته بندی و علامت گذاری کالاها و محصولات ـ ارائه کلیه خدمات بازرسی فنی در تاسیسات درحال بهره برداری ـ نگهداری و تعمیر و بازرسی فنی حین ساخت ـ بازرسی جوش و خوردگی فلزات ـ بازرسی مواد و تست ها ـ انجام خدمات بازرسی بصری (چشمی) ـ بازرسی از ماشین آلات تجهیزات و خطوط تولید (کنترل کیفیت و تضمین کیفیت) و ارائه کلیه خدمات مربوط به بازرسی سیستم های حفاظت کاتدی ـ ارائه خدمات مشاوره برای سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست و ایمنی صنعتی، ارزیابی و انطباق محصول، ممیزی و ارزیابی کیفیت و تولیدکنندگان، آنالیزریسک، گواهی و تضمین تست عملکرد پس از اخذ مجوزهای لازم، ایجاد، اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل ایران و یا خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ فعالیت در زمینه شرکت و برگزاری و مشارکت در برپایی سمینارها و نمایشگاه های عمومی تخصصی داخلی و بین المللی ـ اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخل و خارج از کشور ـ انجام خدمات فنی و مهندسی، مطالعاتی، طراحی، ساخت و نصب تجهیزات، نظارت و اجرای پروژه های صنایع غذائی، شیمیایی، تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، انجام خدمات بازرگانی، صادرات و واردات کالاهای مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای و کلیه اقلام مجاز مرتبط با فعالیت های شرکت ـ مشارکت در ساخت پروژه های مختلف و سایر مواردی که به هر نحو با موضوع فعالیت های شرکت مرتبط باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهران خیابان استاد مطهری، خ مفتح، کوچه شهید بخشی موقر، پلاک ۲۷ ـ کدپستی ۱۵۸۸۸۵۶۶۴۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۷۵۳ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک ملی شعبه خشایار پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران سهامی خاص با نمایندگی آقای نعمت اله زمانیان به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ـ۵ـ شرکت تعاونی کارخانجات فراوری روغن و دانه های روغنی ایران با نمایندگی آقای ابوالحسن خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ـ۵ـ آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی ۵۹۴۹۸۱۸۶۹۵ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ـ۵ـ آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی ۵۹۴۹۸۱۸۶۹۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه ی اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۶۶۷۴۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 984791
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی هیمه گستر شمال سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۱۰۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۳۱۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۰۲۰۲۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1005512
آگهی تغییرات شرکت آسیا تامین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۷۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'دنیای اقتصاد' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۲۱۳۵۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011132
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028655
آگهی تغییرات شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی به شماره ثبت۳۹۸۰۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۶/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ , روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۲۳۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079531
آگهی تاسیس شرکت ارمغان تجارت پایدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ تحت شماره ۴۳۹۹۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۷۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر، شماره ۱۳۹ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲۹۲۱۸۰ مورخ ۸/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت پدیده تابان تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود امیراللهی به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای روح اله شریفیان به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ خانم مهدیه افضلی به شماره ملی ۰۰۶۸۴۱۲۶۵۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۸۱۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079543
آگهی تاسیس شرکت ایمن مسکن پایدار سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۱۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۲۶۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۰/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مدیریت و ساخت پروژه های ساختمانی بطور مستقل و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، طراحی مشاوره نظارت ضمن ساخت و تعمیر و نگهداری و اجرای کلیه پروژه های نمای ساختمانی، نظافت نماهای ساختمانی شیشه ای، سنگ پوششی، تجهیزات مکانیکی و دستی، خرید و فروش و مشاوره در خصوص کلیه مصالح ساختمانی، ماشین آلات صنعتی و مکانیکی سبک و سنگین و همکاری با موسسات، سازمانها و شرکتهای مرتبط با موضوع مذکور، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر، شماره ۱۳۹ طبقه سوم ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به پنجاه میلیون سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پنجاه میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲۹۲۱۸۱ص مورخ ۸/۳/۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ شرکت پدیده تابان تجارت سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود امیراللهی به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی آقای روح اله شریفیان به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص با نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای حمیدرضا حدادیان نیستانکی بشماره ملی ۰۰۷۹۸۲۵۷۱۰ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۸۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082936
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سبوس مازند سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۵۸۲۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۷۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای غلامحسین ارمغان به شماره ملی ۵۹۴۹۸۱۸۶۹۵ و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ و شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه‌های روغنی ایران به شماره ثبت ۲۷۰۸۰۷ با نمایندگی آقای علی فاضلی تا تاریخ ۳/۲/۱۳۹۴ در تاریخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۵۸۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126361
آگهی تاسیس شرکت میراث راستین پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۱۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۷۶۲۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت مذکور. ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار میرداماد ـ پلاک ۱۳۹ ـ ط دوم اداری ـ کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۷۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲۹۲۳۰۱ مورخ ۱۲/۴/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای معراج خلیلی مریان به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ شرکت سامان تجارت تدبیر ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود خدام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ شرکت کاشفان نواندیش سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود لطفی به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای عباسعلی ایل بیگی به شماره ملی ۰۷۰۰۸۷۲۷۹۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۷۹۶۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1126375
آگهی تاسیس شرکت بارمان مدیران پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۲۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۰۱۷۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انجام کلیه فعالیت های عمرانی و اقتصادی و بازرگانی و خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ اخذ وام و اعتبار از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی برای شرکت ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تاسیس شرکتهای جدید با مشارکت از اشخاص حقیقی و حقوقی و مشارکت در ایجاد شرکتها و موسسات دیگر و مبادرت به انواع عقود اسلامی در زمینه ایجاد طرحها و فعالیت مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم ۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت میدان فرهنگ خیابان معارف پلاک ۳ طبقه ۴ ـ واحد۱۴ ـ کدپستی ۱۹۹۷۷۴۷۴۱۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ده هزار سهم ۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲۹۲۳۳۳ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای معراج خلیلی مریان به شماره ملی ۲۶۳۱۴۲۲۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای امیرحسین خلیلی به شماره ملی ۲۶۴۹۶۰۸۶۹۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ خانم پروانه سلیمی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۱۷۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ خانم پروانه سلیمی به شماره ملی ۰۰۶۹۰۸۱۷۵۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۶۷۹۶۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147228
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی نهان گل بروجن (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۳۵ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۳۷۶۰۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: آقایان حمید رضا نیکی کد ملی ۴۶۵۰۳۵۴۳۰۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره غلامحسین حسینخانی کد ملی ۰۰۳۷۴۴۳۵۱۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی ارجائی کد ملی ۲۲۹۵۱۴۲۵۵۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور، عقود اسلامی و اسناد عادی و اداری و تعهدات شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا" و مهر شرکت معتبر است موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بسمت بازرس اصلی و محسن صفا جو کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس بتصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه محلی ارمغان و کثیرالانتشار رسالت جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۷۸۰۰۱۴۹۱۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184249
آگهی تغییرات شرکت کاشفان نواندیش پارس سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۵۲۳۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۲۳۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۷۵۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1184252
آگهی تغییرات شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۶۰۹۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. پ۱۷۰۷۵۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216888
آگهی تغییرات شرکت بارقه امید ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کدملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۳۴۷۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216890
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۴۹۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۲۳۴۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216925
آگهی تغییرات شرکت نظم آوران پویای ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۳۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216926
آگهی تغییرات شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان ونداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کدملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۳۴۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218388
آگهی تغییرات شرکت سحاب امید شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۶۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۱۰۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار بمنظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۲۳۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261423
آگهی تغییرات شرکت نوین پردازان قطعه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۰۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۴۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۲ ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ (منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱) به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به نمایندگی آقای محسن صفاجو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا ملک عسگر بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۴۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1263967
آگهی تغییرات شرکت اندیشه سازان بسامان ونداد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۱۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۳۵۰۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ تصویب رسید. و روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شناسه۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ و آقای محسن صفاجو ک. م۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۴۲۴۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1396565
آگهی تغییرات شرکت چکاد توانگری سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۹۶۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ تصویب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۹۵۶۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461905
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت میهن سهامی خاص شماره ثبت ۴۴۲۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۵۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان ابوالفضل شهرآبادی به شماره ملی ۴۳۲۱۲۶۸۲۰۶ و مهدی شبانی به شماره ملی ۰۰۶۱۴۶۱۴۸۲ و خانم مریم سلیمان ثانی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۹۲۹۸۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۸۱۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1491808
آگهی تغییرات شرکت پیام آوران مدیریت ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۲۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید مؤسسه حسابرسی آرمان بصیربه شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۲۹۵۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492152
آگهی تغییرات شرکت حافظ اندیشه ماد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۸۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آرمان بصیربه شماره شناسه ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۰۲۶۳۲۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503673
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص دانش گستران آتی ساز پویا در تاریخ ۱/۴/۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۱۲۴ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۶۶۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات واردات خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز پخش ترخیص کالا از گمرک حق العمل کاری اخذ و اعطای نمایندگی ارایه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه راه سازی و تاسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی اداری تجاری آموزشی درمانی ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور خرید سهام برای شرکت استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیتهای مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم کدپستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۰۰۰/۱۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۴/۹۳ص ۳۵۲ مورخ ۷/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. حسین شهرستانی بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل بشماره ملی ۲۱۳۹۰۶۲۵۸۳ ۲. میثم شریفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۴۰۱۱۴۴۵۲۰۷ ۳. حمیدرضا رسولی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۶۳۰۳۸۷۸۱ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری و اوراق عادی باامضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی آقای محسن صفا جو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۳۷۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510197
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص نوآوران توسعه و تجارت خاورميانه در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت ۴۵۶۹۷۱ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۱۹۹۲۲۴ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران توسعه و تجارت خاورمیانه در تاریخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ به شماره ثبت ۴۵۶۹۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۹۲۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویا با مشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری،آموزشی، درمانی، ورزشی و سایرکاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم. کد پستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۲/۹۳/۲۰۱ص مورخ ۹۳/۳/۵ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ کامران حاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ هادی فرامرزی پارسا به سمت مدیرعامل ـ هادی فرامرزی پارسا به سمت عضو هیئت مدیره ـ میثم شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ۹۳۰۴۱۵۹۱۶۱۵۹۴۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510448
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص نوآوران دانش پژوه خاورمیانه در تاریخ ۳۱/۳/۹۳ به شماره ثبت ۴۵۶۰۵۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۵۳۷۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امور عملیاتی که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک۱۸ طبقه دوم واحد سوم کد پ ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۰۷/۹۳/۳۵۲ مورخ ۱۰/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. حمید رضا رسولی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۶۳۰۳۸۷۸۱ و کامران حاتمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۶۶۴۷۵۶۰ و فرائد سلطان نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۶۵۰۶۹۷۰۵۸ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ۸ـ موسسه حسابرسی آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ به عنوان بازرس اصلی. ۸ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۵۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510469
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آینده سازان دانش گستر توسن در تاریخ ۲/۴/۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۲۴۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۶۰۵۲۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارایه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیتهای مجاز در داخل و خارج از کشور، ارایه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تاسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیتها و امور عملیاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیتهای مجاز در چهارچوب قوانین حاکم بر کشور در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم کدپستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴.. سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۴۱/۹۳ص۳۵۲/ مورخ ۱۷/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. عبدالرضا صادقی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره بشماره ملی ۰۰۵۵۹۶۷۳۴۵ فرائد سلطان نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۱۶۵۰۶۹۷۰۵۸ حسین شهرستانی بسمت رئیس هیئت مدیره بشماره ملی ۱۲۳۹۰۶۲۵۸۳ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو نفر از اعضای هیئت مدیره و نامه های اداری و عادی با امضای مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از طرف مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی آقای محسن صفا جو بشماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۴۵۹۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512881
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص انديشه تجارت سروش سهند در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ به شماره ثبت ۴۵۷۲۲۵ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۱۰۸۶۸ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت اندیشه تجارت سروش سهند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۲۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۰۸۶۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور و در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم. کد پستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک پاسارگاد شعبه میر داماد بشماره ۲۷۹/ ۹۳ص/۳۵۲ مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تماماً توسط سهامداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. فرائد سلطان نژاد بشماره ملی ۱۶۵۰۶۹۷۰۵۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. هادی فرامرزی پارسا بشماره ملی ۰۰۶۳۰۳۸۳۹۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. میثم شریفی بشماره ملی ۴۰۱۱۴۴۵۲۰۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن صفا جو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل.برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۴۱۸۴۸۷۹۸۹۹۷۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518504
آگهی تاسیس
تاسيس شركت سهامي خاص نيك انديشان سروش فجر در تاريخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ به شماره ثبت ۴۵۷۲۲۶ به شناسه ملي ۱۴۰۰۴۲۱۰۸۷۲ ثبت و امضا ذيل دفاترتکميل گرديده که خلاصه آن به شرح زير جهت اطلاع عموم آگهي ميگردد. تاسیس شرکت نیک اندیشان سروش فجر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۲۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۰۸۷۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم از آماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸طبقه دوم واحد سوم، کد پستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال منقسم به ۱۰,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی با نام می باشد که مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳,۲۹۸ ص / ۳۵۲ مورخ ۹۳/۴/۲ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: ۱. آقای فرائد سلطان نژاد به به شماره ملی ۱۶۵۰۶۹۷۰۵۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۲. آقای آرش مناف زاده به به شماره ملی ۰۰۷۵۱۷۷۹۹۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. ۳. آقای حسین شهرستانی به به شماره ملی ۱۲۳۹۰۶۲۵۸۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۱۷۸۶۷۱۳۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528710
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت و توسعه تامین آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۰۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو با کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۰۷۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1528730
آگهی تغییرات شرکت پدیده تابان تجارت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۸۶۳۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۳۰۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای نشر آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۰۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531549
آگهی تغییرات شرکت نو آوران تجارت تامین آتیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۶۷۹۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۰۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532720
آگهی تغییرات شرکت پدیده تابان سرآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن صفا جو با کد ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۵۶۳۲۲۳۴۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1533592
آگهی تغییرات شرکت انرژی یاب نوین سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۶۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۱۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن صفا جو با کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۵۱۷۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1537648
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت تدبیرگران راستین کاسپین شمال در تاریخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۵۹۷۶۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت در صنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی و تأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل و یا با مشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی و یا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایرکاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد بلوار ۲۴ متری نبش کوچه چهارم غربی پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم کد پستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۱۶/۹۳ص/ ۳۵۲مورخ ۱۲/۳/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱. کامران حاتمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۶۶۴۷۵۶۰ مدت ۲. حسین شهرستانی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۲۳۹۰۶۲۵۸۳ مدت ۳. حمید رضا رسولی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش م ۰۰۶۳۰۳۸۷۸۱ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج اگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۳۱۳۸۵۲۳۴۶۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541133
آگهی تغییرات شرکت مجتمع مخازن روغنی خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۳۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت حسابرس و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی ۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۵۰۲۷۷۳۲۴۲۷۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588323
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ومجوز۷۹۸۹۱/۹۳مورخ ۲۰/۵/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سیدعلی حسینی باکدملی ۰۰۵۷۵۹۰۴۲۷ محسن صفاجو باکدملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ و حمیدرضا ملک عسگرباکدملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بعنوان اعضای هیات مدیره موسسه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۴۱۹۷۸۴۲۴۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597681
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تدبیرگران پیشرو پایدار زرین در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۵۹۰۷ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویا بامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی و یاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی و سایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، درصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸طبقه دوم واحد سوم کدپستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقد منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم هزار ریالی که صددرصد سهم بانام می باشد. مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۳۶۲/۹۳ص/۳۵۲مورخ ۱۰/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای عبدالرضا صادقی به کدملی ۰۰۵۵۹۶۷۳۴۵بسمت رئیس هیئت مدیره آقای هادی فرامرزی پارسابه کدملی ۰۰۶۳۰۳۸۳۹۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای همایون رحیمی به کدملی ۰۰۷۴۳۷۴۳۵۴بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۶۶۵۹۷۲۴۴۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600027
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران توسعه و تجارت زرین تاب در تاریخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۶۴۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۸۷۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی وسایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، خرید سهام برای شرکت، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، درصورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸ طبقه دوم واحد سوم،کد پستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ تعیین خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام: سرمایه شرکت مبلغ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نقد منقسم به ۱۰.۰۰۰ سهم هزار ریالی که صددرصد سهم بانام می باشد.مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۷/۹۳ص/۳۵۲مورخ ۱۱/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حسین شهرستانی به کدملی ۱۲۳۹۰۶۲۵۸۳بسمت رئیس هیئت مدیره،آقای آرش مناف زاده به کدملی ۰۰۷۵۱۷۷۹۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید جدید الاسلام مذهبی به کدملی ۰۰۶۷۹۷۰۷۶۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. ـ محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۱۰۶۶۲۶۵۱۶۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636306
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نو اندیش توسعه متین در تاریخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۱۰۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۶۸۴۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر موارد مرتبط با موضوع شرکت در بازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه ها و فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای در امور مرتبط با موضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک ۱۳۹، طبقه سوم کدپستی ۱۹۱۱۶۱۸۸۵۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۶۴/۹۳ص/۳۵۲ مورخ ۲۲/۴/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمن مسکن پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۲۶۴ به نمایندگی شهاب الدین شمس به شماره ملی ۰۰۷۱۷۶۰۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره پدیده تابان تجارت به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۳۰۰ به نمایندگی آقای روح اله شریفیان به شماره ملی ۶۶۰۹۸۵۷۹۹۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحید جواهری به کد ملی ۰۹۰۲۴۲۵۸۹۷ به سمت مدیرعامل ارمغان تجارت پایدار به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۶۶۷۶ به نمایندگی خانم نیلوفر طهماسبی نژاد به شماره ملی ۰۰۷۹۹۷۵۴۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفا جو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۷۰۶۳۱۶۳۲۵۷۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1664523
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نهان گل سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۲۶۲۳۰
باستناد صورت جلسات عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید. آقایان سید مصطفی ارجائی کد ملی ۲۲۹۵۱۴۲۵۵۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، غلامحسین حسینخانی کد ملی ۰۰۳۷۴۴۳۵۱۸ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و حمید رضا نیکی کد ملی ۴۶۵۰۳۵۴۳۰۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات و اسناد تعهدآور عقود اسلامی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس اصلی و محسن صفا جو به کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بسمت بازرس علی البدل هیئت مدیره برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت و محلی ارمغان جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۲ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و تایید بازرس شرکت بتصویب رسید. ش۲۳۴۵۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۰۵۱۵۲۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بروجن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1666854
آگهی تغییرات شرکت خاور پلاست پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان بصیر (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بعنوان بازرس اصلی و و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۷۲۶۹۶۸۵۹۲۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686806
آگهی تغییرات شرکت مهندسی معدنی کانی شارق شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۰۹۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علیرضا اورعی به شماره ملی ۵۵۶۹۸۹۷۴۴۵ وآقای محمد آعبداله به شماره ملی ۰۰۴۴۳۲۰۱۹۱ وآقای علی تابش به شماره ملی ۱۲۸۰۸۷۱۰۷۵ وآقای حسین صولت خیاوی به شماره ملی ۰۰۷۳۳۸۴۹۷۶ وآقای علی بخش جهانبخش به شماره ملی ۰۰۴۵۹۷۳۳۵۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای محسن صفا جو به شماره ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۱۱۱۹۷۲۶۸۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1700186
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان گستر خردمند درتاریخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۵۴۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۴۷۱۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش، ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی، تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی، خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه، راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی و ساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویا ساخت واحدهای مسکونی، اداری، تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و سایر کاربری ها و بخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد و مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی:۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۳/۹۳ص/۳۵۲ مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: علیرضا امیریان به شماره ملی۲۹۷۱۸۱۰۷۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سمیه اتفاقی به شماره ملی۳۲۵۵۳۵۴۴۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیدحمید امری به شماره ملی۰۵۳۲۹۴۴۵۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصراقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۸۲۶۸۵۴۵۲۲۲۳۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1703265
آگهی تغییرات شرکت نوین سازان ستاره صنعت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۴۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۱۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشماره ثبت ۲۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به نمایندگی آقای محسن صفا جو کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ بسمت بازرس اصلی و آقای حمید رضا ملک عسگر بشماره ملی ۰۴۵۱۱۷۲۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندآقای محمد اصلی بشماره ملی ۴۳۲۴۳۴۶۵۸۵ وآقای سعید جیرانی خامنه بشماره ملی ۱۷۲۹۷۰۸۵۴۴ وآقای سیدمحمدرضا جزایری بشماره ملی ۰۳۸۰۷۸۴۴۱۶ وآقای فریدون چوپان قلعه جوقی بشماره ملی ۰۰۴۸۶۹۵۷۶۹ وآقای محمود امید بیگی بشماره ملی ۰۰۴۹۶۱۶۷۷۳ به سمت اعضا هیات مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۸۲۸۷۲۵۹۷۶۳۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707003
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان پژوه آریان درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۸۴۶ به شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۶۳۲۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی وسایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۵/۹۳ص/۳۵۲ مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: امین ناطقی راد به شماره ملی ۰۰۷۰۰۰۵۸۴۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ملیحه رشیدی به شماره ملی ۰۰۵۷۸۴۰۵۱۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سحر کمال زاده به شماره ملی ۰۳۲۳۹۰۶۹۸۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصر اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۲۷۸۳۷۰۲۷۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1707009
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تجارت پیشگان میهن نگر پارس درتاریخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۳۸۴۷ به شناسه ملی۱۴۰۰۴۵۶۳۲۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های تجاری و بازرگانی مجاز اعم از داخلی و خارجی از جمله صادرات و واردات، خرید و فروش کلیه کالاهاوخدمات مجاز، پخش،ترخیص کالا از گمرک، حق العمل کاری، اخذ و اعطای نمایندگی، ارائه کالا یا خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی درداخل و خارج از کشور و سایر مواردمرتبط باموضوع شرکت دربازارهای داخلی و بین المللی،تاسیس شرکت و مشارکت در پروژه هاو فعالیت های مجاز در داخل و خارج از کشور، ارائه خدمات مدیریتی و مشاوره ای درامورمرتبط باموضوع فعالیت شرکت به اشخاص حقیقی و حقوقی،خرید و فروش مشارکت احداث راه اندازی ساخت درصنایع معدنی و فولادی صنایع نفت گاز و پتروشیمی صنعت ساختمان و صنایع وابسته و پیمانکاری ساختمان ابنیه،راه سازی وتأسیسات و طراحی و ساخت و مدیریت در پروژه های آماده سازی وساختمانی بطور مستقل ویابامشارکت انبوه سازان اعم ازآماده سازی اراضی ویاساخت واحدهای مسکونی،اداری،تجاری،آموزشی،درمانی،ورزشی وسایرکاربری هاوبخش کشاورزی اعم از زراعت دامداری و پرورش دام و طیور، استفاده از تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی، انجام سایر فعالیت ها و امورعملیاتی که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشدو مبادرت به انواع عقود اسلامی و سایر فعالیت های مجاز در چهار چوب قوانین حاکم بر کشور، در صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران.سعادت آباد، بلوار ۲۴ متری، نبش کوچه چهارم غربی، پلاک ۱۸، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی ۱۹۹۸۶۸۴۶۹۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۲۴/۹۳ص / ۳۵۲ مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه میرداماد پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت: سحر کمال زاده به شماره ملی۰۳۲۳۹۰۶۹۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وحیداله بختیاری به شماره ملی۰۰۵۷۱۱۸۸۷۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره امین ناطقی راد به شماره ملی۰۰۷۰۰۰۵۸۴۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و یا جانشین تعیین شده از سوی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار عصراقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شماره ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی. محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۹۰۲۵۴۳۶۵۷۳۹۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724005
آگهی تغییرات شرکت اکسدانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۵۷۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵به سمت بازرس اصلی و آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۹۱۶۳۸۲۴۷۰۵۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1764180
آگهی تغییرات شرکت نوید گسترش تجارت نوآوران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۷۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۱۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۶۳۸ به عنوان بازرس اصلی و جناب آقای محسن صفاجو به کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. پ۹۳۱۰۱۴۷۷۲۱۴۱۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1765788
آگهی تغییرات شرکت سپهر خرد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و محسن صفاجو به کد ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. پ۹۳۱۰۱۵۵۸۳۱۵۱۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848758
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۱۹۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۱۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش م ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به ک م ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10720181
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت نوآوران پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۳۹۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11031941
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه‌های روغنی ایران به شماره ثبت ۲۷۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039977
آگهی تصمیمات شرکت زراعی و تولیدمواد غذایی زیتون طلایی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۸۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۹/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. سیدعلی حسینی به نمایندگی از موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و محسن صفاجو به کدملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13805919
آگهی تغییرات شرکت پیشگامان گستر رایمند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۶۵۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۷۱۸۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید رضی زاده به شماره ملی ۰۹۴۰۵۵۵۸۶۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره و آقای محسن صفاجو به شماره ملی۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ به نمایندگی از شرکت تجارت بین الملل حافظ فرداد به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۵۹۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اویس رحیمی به شماره ملی ۳۹۳۳۹۱۷۵۶۵ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نیز کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۰۱۸۱۳۲۱۵۳۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997947
آگهی تغییرات شرکت تجارت بال‌های بی مرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۸۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۱۸۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود لطفی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۱۲۷۵۲ بعنوان رییس هیئت مدیره، خانم پریسا فرهادی به شماره ملی ۰۰۷۱۱۱۰۰۴۶ به نمایندگی از شرکت نماد توسعه تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۸۷۴۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ه و خانم زینب اصغر پناهی به شماره ملی ۰۰۷۵۹۹۶۴۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت اعم از چک‌ها، بروات، سفته‌ها و قراردادها و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. نامه‌های اداری و مکاتبات عادی که به وجود آورنده تعهدات مالی برای شرکت نباشند با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضا ء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آقای محسن صفاجو به شماره ملی ۰۰۵۸۷۶۷۸۸۶ را به عنوان بازرس اصلی و آقای افشین پوران صفر به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۰۴۳۷ را به عنوان بارزس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب نمودند. پ۹۷۰۲۰۴۱۱۳۸۰۷۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک