حبیب جواهری فر

آقای حبیب جواهری فر

کد ملی 0058741062
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 613573
آگهی تغییرات شرکت بین المللی طب سپید فامسهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۹۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباسعلی داوودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا چلنگری به شماره ملی ۰۰۴۴۲۴۸۸۴۹ و خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ و آقای سید محمد میرمحمدی به شماره ملی ۰۰۴۴۳۱۵۷۷۵ تا تاریخ ۲۶/۱/۹۳. در تاریخ ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۹۵۷۰۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079495
آگهی تاسیس شرکت بین المللی سرمایه گذاری فرا یاقوت دارو و درمان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ تحت شماره ۴۴۰۰۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۷۵۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: مشاوره، مدیریت و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید و تامین انواع دارو و مواد اولیه داروئی و شیمیائی و غذائی داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل های غذایی، محصولات آرایشی بهداشتی، غذایی و جایگزین غذا، ماشین آلات تجهیزات ابزارآلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی مشاوره و مدیریت پروژه ها، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، آرایشی ـ بهداشتی، شیمیایی و صنایع وابسته، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی از به داخل و خارج کشور، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکتهای دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و یا مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی، تامین سرمایه انواع پروژه های واردات، صادرات، توزیع دارو ومواد اولیه و صنایع وابسته و انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران خیابان ولیعصر، خیابان محمودیه، کوچه تیر، پلاک ۷ـ کدپستی ۱۹۸۶۶۴۳۳۶۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم ۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۳۵۶۳۱/۹۱ مورخ ۵/۱۱/۹۱ نزد بانک شهر شعبه زعفرانیه پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای سید حسین اعتمادی منفرد بشماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای سید احمد اعتمادی منفرد بشماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ خانم سمیه بهاری بشماره ملی ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ خانم سمیه بهاری بشماره ملی ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ آقای عباسعلی داودی بشماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای حبیب جواهری فر بشماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۵۸۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365532
آگهی تغییرات شرکت بین المللی سپید طب نیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فرد به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۱۷۸۵۵۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686749
آگهی تغییرات شرکت بین المللی اعتماد طب مد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۱۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه وحساب سود زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۸۱۱۷۸۴۷۵۵۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1695425
آگهی تغییرات شرکت نانو سپید فارمد سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۶۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۸۵۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباسعلی داوودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی و حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۸۲۱۴۷۳۵۳۹۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9637964
آگهی تصمیمات شرکت گروه بین المللی یاقوت رویان سهامی خاص به شماره ثبت۱۷۰۹۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۰ و ۲/۱۰/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۳/۱۱/۹۰ واصل گردید: حبیب جواهری فرد به کدملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ بسمت بازرس اصلی و زهره نادری به کدملی ۰۰۵۶۴۲۸۶۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدحسین اعتمادی منفرد به کدملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و فریده بخشی موحد به کدملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ و سیداحمد اعتمادی منفرد به کدملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱ و کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد بنابراین سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۲ سهم ۰۰۰/۵۰ ریالی بی نام میباشد. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۱۰/۹۰ سیدحسین اعتمادی منفرد به سمت رئیس هیئت مدیره، فریده بخشی موحد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیداحمد اعتمادی منفرد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و مالی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954525
آگهی تغییرات شرکت الماس طبیعت طبرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۸۴۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۸۳۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید سوری به شماره ملی ۰۴۸۲۴۶۲۴۰۱ به عنوان بازرس علی ‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و خانم پریسا منوچهریان به شماره ملی ۰۰۷۰۶۰۹۹۴۲ و آقای امیرمسعود شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۵۶۱۰۸۱۵۱ تا تاریخ ۴/۱۰/۹۲. در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12686012
آگهی تغییرات شرکت دنیای تبلیغات یاقوت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۴۳۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۴۵۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ ومجوز شماره ۸۴۸۹/ ۱/الف ش ت مورخ ۲۷/۱۱/۹۴اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت بین المللی یاقوت رویان به شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹ به نمایندگی آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شمار ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکن بین المللی عسل دارو کیش به شماره ثبت ۶۲۴۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰به نمایندگی آقای حبیب جواهری فر به شمار ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکت بین المللی هستی دارو درمان به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰ به نمایندگی خانم فریده بخشی موحد به شمار ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت شرکت بین المللی سپید طب نیا به شماره ثبت ۳۲۱۴۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۰۱۷ به نمایندگی آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شمار ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ با پرداخت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل میباشد آقای علیرضا عباس زاد طهران دارای ۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حبیب اله مشرقیان کاشانی دارای ۳۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی یاقوت رویان دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی سپید طب نیا دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی عسل دارو کیش دارای ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه شرکت بین المللی هستی دارو درمان دارای ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۴۱۲۱۱۲۷۹۹۷۲۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797824
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت پترو پایا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اقای عباسعلی داودی ش م ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸، آقای سید حسین اعتمادی منفرد ش م ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ و خانم سمیه بهاری ش م ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای محمودعلی الفت به شماره ملی ۰۰۴۵۳۷۸۳۳۹سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند پ۹۵۰۲۲۶۵۲۳۷۴۶۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848628
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۵۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدآزاد رنجبر به شماره ملی ۰۰۶۱۵۰۳۹۹۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند اعضای هییت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد با کدملی۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عباسعلی داودی با کدملی۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم سمیه بهاری با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۳۸۷۰۶۲۰۲۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877989
آگهی تغییرات شرکت بین المللی یاقوت تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹۸۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۱۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب جواهری فرد به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و فریده بخشی موحد به شماره ملی۸ ۰۰۴۹۶۶۴۸ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. صنم قطان به شماره ملی ۰۰۶۸۱۴۰۵۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۰۶۷۱۵۸۰۸۴۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878091
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دارو سازی سپید طب فارمد درتاریخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۲۱۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۵۳۲۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: کشت فراوری و بسته بندی گیاهان دارویی و تولید و بسته بندی انواع دارو. داروهای گیاهی مکملهای غذایی جایگزین غذا و محص۱ولات غذایی آرایشی بهداشتی واحداث کارخانجات مربوطه و واردات ماشین آلات تکنولوزی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی وتحت لیسانس واردات صادرات و توزیع داروهای فوریتی تک نسخه ای خاص و سرطانی تولید صادرات انواع مواد اولیه دارویی غذایی و آرایشی و بهداشتی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالا اخذ وام از کلیه بانکها و موسسات مالی اعتباری داخلی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی مجاز که به صرفه و صلاح شرکت باشدهای موضوع شرکت و اجرای پروژه های تحقیقاتی نانو ـ تاچ. ـ های تاچ مشترک با مراکز تحقیقاتی و دانشگاههای خارجی و داخلی.تاسیس شرکت پخش دارویی و غذایی تاسیس شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور عقد قرارداد با کلیه شرکتهای خارجی دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران محمودیه خیابان تیر پلاک ۷ کدپستی ۱۹۸۶۶۴۳۳۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۲۶, ۴۱۴ مورخ۳/۳/۱۳۹۵ نزد بانک سینا شعبه ولنجک پرداخت گردیده است اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:. فریده بخشی موحدبا ک.م ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید حسین اعتمادی منفرد با ک.م ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء رییس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس اصلی. آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۴۰۶۵۳۷۲۹۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916378
آگهی تغییرات شرکت پخش فانوس سلامت شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۳۱۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۴۹۲۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱و آقای سعید کشاورز رهقی به شماره ملی۰۰۴۹۷۲۰۹۷۱وشرکت بین امللی یاقوت رویان به شماره ثبت ۱۷۰۹۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۳۹۳۹ با نمایندگی آقای اکبر منصوری به شماره ملی ۰۰۴۲۱۵۷۱۶۱وشرکت بین المللی عسل دارو کیش به شماره ثبت ۶۲۴۳ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۶۰۷۴۰ با نمایندگی آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲و شرکت بین امللی هستی دارو درمان به شماره ثبت ۲۷۵۴۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۳۲۸۳۰ با نمایندگی آقای مهدی صیدآبادی به شماره ملی ۰۴۵۰۴۵۱۹۰۹ پ۹۵۰۴۲۸۳۷۱۵۶۹۵۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13040073
آگهی تغییرات شرکت فرا یاقوت رسانه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۶۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سمیه بهاری به شماره ملی۰۴۵۲۶۶۸۸۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمدرضا فتوت به شماره ملی۰۰۵۴۰۶۷۳۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حبیب امید به شماره ملی ۴۹۸۹۸۰۸۸۶۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به مدت ۲ سال انتخاب شدند. و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۷۰۵۸۴۰۳۶۷۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294966
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارسیان دارو سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های قانونی شرکت انتخاب شد. عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند آقای سید حسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فهمیه بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۵۹۸۰۸۲ به سمت رییس هیئت مدیره وسعید خوارزمی به شماره ملی ۰۰۴۴۸۵۵۵۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره و محمد جواریان فرزانه به شماره ملی ۰۰۳۲۸۴۱۲۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت و حق امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۱۱۷۳۸۳۴۴۸۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13815351
آگهی تغییرات شرکت سپید طب آزمون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۳۰۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۵۷۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۱۰۲۳۵۶۰۴۷۵۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239326
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاقوت سلامت آتی درتاریخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۲۰۴۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۶۵۵۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: مشاوره، مدیریت,انتقال تکنولوژی و اجرای پروژه های سرمایه گذاری در صنعت پخش، تولید، کشت، بسته بندی و تامین و واردات انواع دارو و مواد اولیه دارویی و شیمیایی، گیاهی، جانبی، غذایی و (اقلام بسته بندی انها)، داروهای فوریتی تک نسخه ای و کمیاب و داروهای طبیعی، مکمل غذایی، رژیمی و غذایی، دارویی و ورزشی، داروها ی گیاهی و پروبیوتیک و جایگزین غذا، فرآوری و تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و محصولات آرایشی بهداشتی، غذا، ملزومات دارویی، پزشکی و بیمارستانی وماشین آلات و تجهیزات، ابزار آلات و لوازم مصرفی کارخانجات داروسازی، ، طراحی، احداث، تجهیز و بهره برداری کارخانجات صنایع مادر، دارویی، غذایی، ارایشی بهداشتی و مواد اولیه دارویی، غذایی، آرایشی بهداشتی، شیمیایی، داروهای گیاهی، گیاهان دارویی، جایگزین غذا، مواد جانبی دارویی و غذایی و صنایع وابسته و فروش آنلاین وتجهیزات پزشکی واردات ماشین الات، تکنولوژی و مواد اولیه و تولید مشترک با کارخانجات داخلی و خارجی و تحت لیسانس، سرمایه گذاری در بخش تحقیقات دارو، تولید و مونتاژ انواع تجهیزات دستگاههای پزشکی دندان پزشکی، تصویر برداری و پزشکی هسته ای، جراحی و لیزر، لوازم جانبی پزشکی و دندا نپزشکی وبیمارستانی وتامین قطعات و خدمات پس از فروش کارخانجات داروسازی و صنعتی و ملزومات تولید، سیستمها، سخت افزارها و نرم افزارها و نرم افزارهای مربوطه، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز خصوصا کالاهای موضوع شرکت، اخذ و اعطای نمایندگی به داخل و خارج کشور، تاسیس مراکز فروش و بازاریابی، داروخانه، کلینیک تخصصی و فوق تخصصی زنجیره ای، مشارکت در شرکت پخش دارویی و غذایی و وابسته، تاسیس شعبه و دفتر نمایندگی در داخل و خارج از کشور، عقد هر نوع قرارداد با شرکتهای دولتی، بیمه دولتی، خصوصی و خارجی، مشارکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی، خصوصی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به هر نوع و با مشارکت با کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و سرمایه گذاری دولتی، خصوصی و خارجی و انجام هر گونه فعالیت اقتصادی و بازرگانی که به صرفه و صلاح شرکت باشد. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ شهید بهشتی ـ کوچه یحیوی ـ کوچه ششم ـ پلاک ۲۵ ـ طبقه اول ـ واحد جنوبی کدپستی ۱۵۱۱۷۶۳۱۱۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰۰۰ سهم آن بی نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۷۴۷۶ مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک دی شعبه وزرا با کد ۰۱۵۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای سیداحمد اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۳۱و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فریده بخشی موحد به شماره ملی ۰۰۴۹۶۶۳۴۸۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای سیدحسین اعتمادی منفرد به شماره ملی ۰۰۶۴۲۶۳۸۶۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای حبیب جواهری فر به شماره ملی ۰۰۵۸۷۴۱۰۶۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباسعلی داودی به شماره ملی ۵۳۸۹۲۶۱۱۷۸ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۷۰۹۵۲۲۷۵۴۳۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک