کورش جمشیدی اوانکی

آقای کورش جمشیدی اوانکی

کد ملی 5809471617
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 722535
آگهی تصمیمات شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان قزوین (سهامی خاص) شماره ثبت ۴۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۶۹۰۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به آذر ماه ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی قواعد بسمت بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۸۱۶۶ و آقایان سید رسول حاجی میر احمدی با کد ملی ۰۰۷۱۲۴۲۴۴۹ و علی وحدتی با کد ملی ۴۰۵۰۷۴۲۸۱۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۵ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۰ آقای مجتبی رحیمی با کد ملی ۵۲۰۹۳۲۶۴۲۱ به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید رسول حاجی میر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی وحدتی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و برات و سفته و کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همگی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۳۴۱۱۱۷۱۹۲۲۶۸۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088192
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر ایلام سهامی خاص شماره ثبت ۸۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۲۹۰۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ صورتهای مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان و گردش وجوه نقد) منتهی ۳۰/۹/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی قواعد شماره ثبت ۲۰۵۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی شماره ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۱۳۴۳۳۰۰۰۰۱۱۱۳۴۴۰۴۴۳۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102556
آگهی تغییرات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۸۹۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۲ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۶۹۷۸۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102784
آگهی تصمیمات شرکت جهاد نصر همدان سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۴۷۹۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی (ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان گردش وجه نقد) منتهی به سال ۳۰/۰۹/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ و شماره ثبت ۲۰۵۱۶ بعنوان بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار انتخاب شد. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۰۳۷۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177205
آگهی تغییرات شرکت البرز میکرو سیستم (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۸ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۹۲ , تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و آقای کوروش جمشیدی به شماره ملی۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت , ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها در مورخه۲۹/۵/۱۳۹۲ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۷۰۴۹۱۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300927
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و مهندسی هادی صنعت زنگان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۱۴۶۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی قواعد به عنوان بازرس اصلی، آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. ش۱۷۵۸۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1538590
آگهی تصمیمات شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی البرز قزوین سهامی عام شماره ثبت ۱۶۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۳/۹۳ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۵۴۳۴، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰، شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع شهریار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۰۲۰۶ و شرکت شهر صنعتی البرز سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۶۹۴۳ بعنوان اعضای حقوقی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی قواعد بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ و حسابرس شرکت و آقای کورش جمشیدی اوانکی با کد ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳/۴/۹۳ ۱ آقای محمد مهدی زارع هرفته با کد ملی ۳۶۲۰۸۸۳۴۸۳ طی نامه شماره ۳۹۱۵۹ ۱۰ مورخ ۱۳/۳/۹۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری بانک صنعت و معدن (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره ۲ آقای اکبر امامی خضری با کد ملی ۶۱۴۹۸۷۵۶۱۱ طی نامه شماره ۱۰/۲۹۶۱ مورخ ۳/۴/۹۳ بعنوان نماینده شرکت شهر صنعتی البرز سهامی خاص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای یحیی سهرابی با کد ملی ۳۲۵۱۲۱۳۴۳۱ طی نامه شماره ۱۱۷۷/۹۳/۰۲۰ مورخ ۳/۴/۹۳ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره ۴ آقای محسن علی یاری با کد ملی ۰۰۳۵۲۷۴۰۳۴ طی نامه شماره ۱۱۷۸/۹۳/۰۲۰ مورخ ۳/۴/۹۳ بعنوان نماینده شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی مجتمع شهریار (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره. ۵ آقای علیرضا شهرکی با کد ملی ۳۷۰۱۳۵۳۸۹۱ طی نامه شماره ۳۹۱۵۸ ۱۰ مورخ ۱۳/۳/۹۳ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن علی یاری را بعنوان مدیرعامل شرکت برای دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب نمودند و هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مندرج در ماده ۴۳ اساسنامه بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض اختیار نمود. (کلیه اسناد، نامه‌ها، قراردادها، چکها، صورت حسابهای، و اوراق تعهدآور با مهر شرکت و امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از صاحبان امضای مجاز شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین شده باشند معتبر است). ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۶/۴/۹۳ تکمیل و امضا گردید. ش۱۸۵۳۶۲۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633934
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۰۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۰۱۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۵۷۱۳۳۴۴۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10831578
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی قواعد به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۹/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرزین حاجی‎محمدعلی به شماره ملی ۲۶۴۹۲۱۴۴۸۱ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۱۹۹ ریال به صندوق موسسه , سهم‎الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمدعلی بشارتی به شماره ملی ۳۷۳۱۸۷۳۰۸۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۱۹۹ ریال به صندوق موسسه , سهم‎الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. آقای کورش جمشیدی‎اوانکی به شماره ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۵۰/۱۹۹ ریال به صندوق موسسه , سهم‎الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۶۵۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از زرتشت شرقی ک جاوید پ ۱۱ واحد ۶ کدپستی ۱۵۹۴۹۵۶۷۱۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187940
آگهی تغییرات شرکت مسکن هماهنگی بازنشستگان و مستمری بگیران کارگری استان قزوین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۴۸۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۹۵۱۷۱۰۵ / ق مورخ ۰۳/۰۹/۹۵ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان سعید راموشانی کد ملی۴۳۲۲۷۸۹۷۳۰ و علی سلطانی کد ملی ۴۳۲۲۲۴۰۲۷۵ و سعید حسین پور کد ملی۴۳۲۳۷۱۱۲۲۰ و داود کریمی کد ملی۵۳۸۸۵۵۰۹۶۶ و محمد اکبرشاهی کد ملی ۰۳۲۲۷۴۲۸۵۴ و محمد شهسواری کد ملی ۴۳۲۳۴۹۳۴۱۱ بهرام اسمعیلی زردآبی کد ملی۲۷۰۸۶۴۲۳۳۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره و مرتضی طاهرخانی کد ملی۹۶ ۴۳۹۱۳۶۰۸ و محمدرضا صالحی برزگر کدملی۴۳۲۴۴۴۷۴۱۱و مرتضی برزگر محمدی کد ملی۴۳۲۲۹۵۶۰۷۶ و بختیار یزدانی گلنکش کد ملی ۵۹۴۹۷۹۰۸۲۰ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲. محمد بقالها کد ملی ۰۰۵۰۱۴۸۹۴۱ و مهدی تقی پور کد ملی ۴۳۲۳۰۶۷۰۱۱ و موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به نمایندگی آقای کورش جمشیدی ایوانکی کد ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به سمت بازرسان اصلی و عباس دودانگه کد ملی ۴۳۲۲۱۴۸۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۲۲۷۵۸۷۵۹۱۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201574
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۴۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ تصویب شد. * بازرسین شرکت: اتحادیه شرکت‌های تعاونی کشاورزی مرغداران استان زنجان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۸۸۵۲۱ با نمایندگی آقای اکبر معبودی فرد زنجانی باکدملی ۴۲۸۴۶۵۶۹۴۵ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ با نمایندگی آقای کوروش جمشیدی ایوانکی باکدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس و حسابرس شرکت و شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران صنعتی زنجان با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۳۳۹۰ به نمایندگی آقای کیوان طیار باکدملی ۴۲۸۴۹۲۱۰۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۳۰۷۱۴۷۸۳۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318351
آگهی تغییرات شرکت شهر صنعتی کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۴۳۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای یداله لطفی با کدملی ۴۳۷۱۸۲۰۲۹۸ بنمایندگی ازطرف شهر صنعتی البرز بعنوان عضو هیئت مدیره _ آقای منوچهر عطاپورآسیابر با کدملی ۵۱۷۹۳۵۶۶۳۶ بنمایندگی از شهرداری قزوین _آقای حسین خدایی دورباش با کدملی ۳۷۸۱۶۸۴۹۶۲ بنمایندگی از سازمان حمل و نقل اتوبوسرانی الوند _آقای علیرضا پیربیگی درویشوند با کدملی ۴۳۲۰۹۶۹۲۷۸ بنمایندگی از طرف شهرداری الوند_ آقای شاهپور قنبری با کدملی ۳۳۴۱۰۵۸۳۲۱ از طرف شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می‌دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یک نفر باشد. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای کورش جمشیدی اوانکی به کدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار آفرینش جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی ۳۰/۹/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۰۲۱۶۵۴۰۹۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438717
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی تمیز تکین ظهور آذران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. صورتهای مالی و ترازنامه سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲. خانمها ملکه امامی خضری کدملی ۶۱۴۹۸۷۵۰۳۲ و افسانه امامی خضری ۴۳۱۰۸۳۶۷۸۱ و آقای اکبر امامی خضری کدملی ۶۱۴۹۸۷۵۶۱۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. آقای کوروش جمشیدی اوانکی کدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای عیسی امامی خضری کدملی ۴۳۲۱۲۸۰۱۰۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۲۳۱۴۴۱۶۲۶۱۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716089
آگهی تغییرات شرکت مسکن سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح قزوین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۹۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۹۶۱۳۱۹۲ / ق مورخ ۱۶/۰۷/۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی قواعد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ با نمایندگی آقای کورش جمشیدی به کدملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالرضا تبسمی فرزند اصغر کدملی ۰۰۶۴۱۶۷۶۳۱ متولد ۰۱/۰۶/۱۳۵۵ شماره شناسنامه ۳۲۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۶۰۸۲۴۶۲۶۸۵۳۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13905481
آگهی تغییرات شرکت دانیال کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۲۲۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۸ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا محمدی دانیالی به شماره ملی ۶۲۷۹۲۸۹۴۵۱ و کدپستی ۱۹۷۸۹۱۴۳۵۷ علی اصغر محمدی دانیالی به شماره ملی ۴۸۳۹۶۱۰۳۴۷ و کدپستی ۴۷۶۵۹۸۴۶۹۴ محمدرضا محمدی دانیالی به شماره ملی ۶۲۷۹۷۶۳۸۶۲ و کدپستی ۴۶۸۱۸۳۴۱۵۵ ۲ موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره ثبت ۲۰۵۱۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶با نمایندگی آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس اصلی و محمد حاتمی پور به شماره ملی ۲۲۱۸۰۱۶۴۷۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۲۰۹۵۷۷۷۸۸۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری عباس آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988452
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۴۳۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ۱ شرکت تعاونی مرغداران شهرستان کرج و حومه ثبت شده به شماره ۸۲۵ در اداره ثبت شهرستان کرج شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۰۳۱۳۶به نمایندگی آقای مهران صادقی باکدملی۰۳۲۱۴۷۶۴۲۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی قواعد ثبت شده به شماره ۲۰۵۱۶ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به نمایندگی آقای کوروش جمشیدی باکدملی۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷ بعنوان بازرس اصلی ۳ اتحادیه پرورش دهندگان قارچ پرشین البرز ثبت شده به شماره ۲۱۶۶۹ در اداره ثبت ساوجبلاغ شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۱۵۱۷. بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۱ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای سید مجید موسوی مورد غفاری با کدملی ۱۸۴۱۰۷۹۱۳۸ ۲ شرکت پیشرو کشت البرز ثبت شده به شماره ۲۳۴۵ وشناسه ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۷۶۷ در اداره ثبت ساوجبلاغ به نمایندگی آقای رضا رنجبرزاده با کدملی ۴۸۹۸۹۹۱۹۹۸ ۳ شرکت تعاونی مرکزی کشاورزی باغداران شهرستان ساوجبلاغ ثبت شده به شماره ۲۳۴۷ در اداره ثبت ساوجبلاغ وشناسه ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۷۴۸ به نمایندگی آقای جواد اعلمی با کدملی ۴۸۹۸۰۷۲۱۴۳ ۴ شرکت تعاونی مرغداران گوشتی وحدت ساوجبلاغ ثبت شده به شماره ۱۶۷۶ در اداره ثبت ساوجبلاغ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۳۷۹۷ به نمایندگی آقای جبار هلالی با کدملی ۱۶۵۰۲۶۲۰۶۱ ۵ شرکت تعاونی دامداران شهرستان کرج ثبت شده به شماره ۱۲۱۵ در اداره ثبت کرج وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۳۱۵۸۰ به نمایندگی آقای علی اکبر علیزاده مقدم با کدملی ۰۸۲۷۸۸۸۸۲۱ بعنوان اعضاء اصلی هیات مدیره شرکت کشت و صنعت ماه مرغ ثبت شده به شماره ۱۱۳۴ در اداره ثبت ساوجبلاغ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۶۷۳ ۲ اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان البرز ثبت شده به شماره ۲۱۹۹۶ در اداره ثبت کرج وشناسه ملی۱۰۱۹۰۰۳۴۷۵۲ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۱۳۰۸۸۰۹۷۷۳۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265442
آگهی تغییرات شرکت سامان نور نصر ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۱۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۵۸۶۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۷/۱۳۹۹ بشرح ذیل تعیین گردیدند. شرکت رهاب نصر ایلام با شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۲۹۰۹ به نمایندگی آقای محمدرضا سلیمانی به شماره ملی ۴۵۴۹۶۶۲۳۶۰ عضو اصلی آقای حجت اله رحیم زاده به شماره ملی ۴۵۰۰۰۷۸۳۲۰ عضو اصلی هیئت مدیره آقای غلام یاسمی به شماره ملی ۶۱۶۹۷۵۳۵۴۴ عضو اصلی هیئت مدیره آقای محمدنقی جواهری به شماره ملی ۴۵۰۰۱۰۸۴۴۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره، ۲ شرکت حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ (به نمایندگی آقای کورش جمشیدی اوانکی به شماره ملی ۵۸۰۹۴۷۱۶۱۷) به سمت بازرس اصلی و آقای عبداله اکبری به شماره ملی ۶۳۴۹۷۹۷۹۷۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ش۹۷۰۷۲۵۳۶۸۶۷۱۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک