غلامرضا اسمعیلی نراقی

غلامرضا اسمعیلی نراقی

کد ملی 0579897435
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1032270
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی شهر آسر سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده بشماره ۳۱۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۸۳۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به سال ۹۰ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ناهید بهرمند به ک م ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ کوروش صالحی به ک م ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۲/۷/۹۱ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق کیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۳۰۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1055988
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت رامیان دشت با مسئولیت محدود (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۱۵۹۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۸۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به سمت مدیران تصفیه انتخاب و موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۰/۷/۹۱ ناهید بهرمند به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء ناهید بهرمند همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۵۳۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056009
آگهی تصمیمات شرکت آبزیان پیام در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۲۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت تصفیه مورخ ۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مذکور رسید: عملکرد مدیر تصفیه منتهی به مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت تصفیه به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یداله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و ناهید بهرمندهشجین به کدملی ۲۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ یداله معمارزاده بسمت مدیر هیئت تصفیه. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک برات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای یداله معمارزاده مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۴۵۳۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1079262
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نعمت (با مسئولیت محدود) (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۸۱۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخه ۱۲/۷/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت تصفیه و بازرسان به تصویب رسیدن صورتهای مالی و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ ۲ خانم ناهید بهرمند با کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه و آقایان یداله معمارزاده با کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به سمت مدیران تصفیه به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا متفق کلیه اعضا هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضا خانم ناهید بهرمند مدیر اجرائی و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۵۷۱۵۲ ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1108001
آگهی تصمیمات شرکت حوله لاله سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۹۴۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ و با نامه شماره ۲۹۲۲۵۱۱ مورخ ۲۲/۲/۹۲ رفع نقص گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش م ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: غلامرضا اسمعیلی نراقی به ک م ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ یداله معمارزاده به ک م ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به ک م ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ حمیدرضا سمائی به ک م ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و ناهید بهره مند به ک م ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۰/۹۱ غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و یداله معمارزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کوروش صالحی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفقا مدیرعامل و دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضا کورش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۷۱۶۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281528
آگهی تغییرات شرکت شهد کوهرنگ (سهامی خاص) در حال تصفیه به شماره ثبت ۶۵۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۰۰۶۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و حامد فرض علیان به شماره ملی ۰۰۶۴۸۸۴۷۹ و محمدرضا اسلامی به شماره ملی ۴۶۷۹۳۵۰۷۰۹ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۴۵۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405789
آگهی تغییرات شرکت نساجی بافته‌های کرمان (در حال تصفیه) سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۶۹۱۶ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۷۴۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. خانم ناهید بهره مند با کد ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان یدالله معمار زاده با کد ملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۱۸۰۴۵۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518327
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۰۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۷۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقایان کوروش صالحی با کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی با کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و حامد فرض علیان با کد ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. نشانی محل تصفیه شرکت تهران خیابان گاندی. کوچه چهارم. پلاک ۳. طبقه اول صندوق پستی ۱۵۸۷۵۵۱۴۴ تعیین گردید. موسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۱۸۹۶۸۷۵۱۱۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520339
آگهی تغییرات شرکت در حال تصفیه ریسندگی و بافندگی جنوب یزد سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۱۰۹۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب مجمع رسید۲ آقایان علی رحیمی نیا کدملی ۲۹۹۱۳۲۲۵۹۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ را به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب نمود۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش۹۳۰۴۲۱۶۴۷۵۵۶۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625060
آگهی تغییرات منحله شرکت ریسندگی و بافندگی ری سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۱۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱۳۹۲ عملکرد هیئت تصفیه در سال مالی ۹۲ به تصویب رسید آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یدالله معمارزاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ به عنوان اعضا هیات تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۳۰۶۲۹۱۶۶۲۴۹۹۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548923
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی جهان در حال تصفیه سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۶۹۵۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۹/۸۹ واصل گردید: عملکرد هیئت تصفیه منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ بتصویب رسید. موسسه مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ محمد روحی به کدملی ۰۰۴۸۲۷۹۰۵۶ و سازمان خصوصی سازی بسمت مدیران تصفیه برای مدت دو سال انتخاب شدند. به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۴/۸۹ بهمن باباخانی به کدملی ۰۳۸۳۶۱۳۶۱۲ به نمایندگی از سازمان خصوصی سازی بسمت عضو هیئت تصفیه و غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق غلامرضا اسمعیل نراقی و محمد روحی همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی تصفیه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10583970
آگهی تغییرات شرکت سهیل کاشی سهامی خاص در حال تصفیه به شماره ثبت ۱۸۷۷۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۸۰۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۵/۸۹ ناهید بهره مند کدملی: ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی کدملی: ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی کدملی: ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی نواندیش به شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۳۰/۵/۸۹ ناهید بهره مند بعنوان مدیراجرایی هیئت تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضاء هیئت تصفیه به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهره مند مدیراجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10594334
آگهی تصمیمات شرکت کارخانجات صنعتی تهران سهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره۱۸۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۶۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت ناظر تصفیه تعیین شد کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسماعیل نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و ناهید بهره مند به کد ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ به سمت اعضای هیئت تصفیه برای مدت ۲ سال تعیین شدند. نشانی محل تصفیه تهران خ خالد اسلامبولی (وزراء) خ ۱۳ پ۲۰ کد پستی۱۵۱۳۷۵۳۵۱۱ می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10860311
آگهی تصمیمات شرکت نساجی کردستان سهامی عام در حال تصفیه به شماره ثبت۶۱۳۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۶۳۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۱۱/۹۰ واصل گردید: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت ناظر تصفیه برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ سمعود صفاری آشتیانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۸۳۷۱ ناهید بهر مند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ برای مدت دو سال بعنوان مدیران تصفیه انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۴/۹۰ هیئت تصفیه غلامرضا اسمعیلی نراقی بسمت مدیر اجرایی هیئت تصفیه تعیین گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیر اجرایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10976454
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت تهیه و توزیع گوشت قرمزسهامی خاص در حال تصفیه ثبت شده به شماره ۲۲۵۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۰۷۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید عملکرد هیئت تصفیه منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. اعضاء هیئت تصفیه به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: کوروش صالحی به کدملی۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و حمیدرضا سمائی به کدملی۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بموجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ۲۶/۴/۸۹ کوروش صالحی به سمت مدیراجرایی هیئت تصفیه تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء کوروش صالحی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11077408
آگهی تصمیمات شرکت ستبر گرانول در حال تصفیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۷۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۸۶۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۰/۸۹ واصل گردید: عملکرد مدیران تصفیه منتهی به سالهای ۸۶ و ۸۷ و ۸۸ به تصویب رسید و ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بسمت هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی نواندیش به کدملی ۱۰۱۰۰۶۴۴۱۲۲ بعنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید و به موجب صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۲۹/۹/۸۹ ناهید بهرمند بعنوان مدیر اجرایی هیئت تصفیه انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چکها و بروات با امضای متفق کلیه اعضای هیئت تصفیه همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضای ناهید بهرمند به همراه مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12688872
آگهی تغییرات شرکت تولیدی الیاف پلی پرو پیلن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۸۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۴۹۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و آقای حمید رضا سمائی به شماره ملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ و آقای حامد فرض علیان به شماره ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ به عنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۴۱۲۱۲۲۴۱۴۵۰۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094533
آگهی تغییرات شرکت زیبا کنار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۲۴۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیر تصفیه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به نمایندگی آقای محمد رضا پور اسماعیل به کدملی ۴۸۳۹۸۵۷۹۹۷ و شرکت عمران و توسعه شاهد به نمایندگی آقای سیدمجتبی موسوی جزی به کدملی۵۲۷۹۶۴۰۳۷۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۸۰۵۵۰۲۷۲۵۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13163758
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی قائن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۴۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵و حامد فرض علیان به کد ملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۰۹۰۹۷۱۹۶۰۲۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240958
آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی اهواز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۹۳۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و حامد فرض علیان به کدملی ۰۰۶۴۸۸۸۴۷۹ بعنوان مدیران تصفیه انتخاب گردیدند مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۵۱۰۱۵۳۹۸۱۱۲۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13271124
آگهی تغییرات شرکت قند شازند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۸۸۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عملکرد هیات تصفیه در سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ حمیدرضا سمائی به کدملی۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ ویداله معمار زاده به کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و غلامرضا اسماعیلی نراقی به کدملی۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ به عنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه برای سال مالی۱۳۹۴ انتخاب گردید. / ش۹۵۱۱۰۴۴۱۳۷۲۲۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شازند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13315170
آگهی تغییرات شرکت توسعه وسرمایه گذاری غرب کشور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۴۲۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی کد۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و یدالله معمارزاده کدملی ۳۸۷۰۷۸۰۱۶۹ و وحید سپهر کدملی ۱۷۵۴۵۴۷۹۱۵ به عنوان اعضای هیئت تصفیه برای مدت دو سال انتخاب گردیدند موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید ش۹۵۱۲۰۱۳۵۹۱۶۲۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13402680
آگهی تغییرات شرکت پترو خزر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۰۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید بهرمند به کدملی۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و آقایان غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. پ۹۶۰۲۰۶۶۹۵۵۶۴۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468886
آگهی تغییرات فرهنگی ورزشی یادآوران شلمچه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۸۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و حمیدرضا سمائی به کدملی ۰۴۹۱۴۶۳۹۴۴ غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ بعنوان اعضای هیئت تصفیه انتخاب گردیدند و موسسه حسابرسی مفیدراهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه شرکت به آدرس تهران خیابان گاندی کوچه چهارم پلاک ۳طبقه اول به کدپستی ۱۵۱۷۷۳۹۵۱۳ می‌باشد. ش۹۶۰۳۲۳۸۵۸۴۸۶۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525105
آگهی تغییرات شرکت واصاتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناهید بهرمند به کد ملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ و کوروش صالحی به کد ملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و غلامرضا اسمعیلی نراقی به کد ملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۰۱۶۲۰۸۲۵۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951157
آگهی تغییرات شرکت زمزم خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۵۹۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ و کوروش صالحی به کدملی ۰۴۹۱۳۹۳۴۷۴ و خانم ناهید بهرمند به کدملی ۱۶۳۸۶۲۹۰۷۲ بعنوان مدیران تصفیه شرکت انتخاب گردیدند. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید. ش۹۶۱۲۲۶۷۳۳۶۶۵۵۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985494
آگهی تغییرات شرکت توسعه اموال سینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۰۲۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی به کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵ بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء مدیر اجرائی تصفیه و یکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرائی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۱۲۹۴۳۱۵۳۵۷۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14063180
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی قرقره زیبا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۳۲۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ و تاییدیه سازمان خصوصی سازی به شماره ۲۱۵۹ مورخ۴/۲/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی با کدملی ۰۵۷۹۸۹۷۴۳۵بعنوان مدیر اجرایی هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور کلیه چک‌ها و بروات با امضاء متفق کلیه اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر میباشد و کلیه مکاتبات عادی با امضاء آقای غلامرضا اسمعیلی نراقی مدیر اجرایی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود پ۹۷۰۳۱۳۸۱۷۴۴۱۷۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک