ابوالفضل محمدی

ابوالفضل محمدی

کد ملی 0579710793
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 745467
آگهی تاسیس شرکت پیشرو پالایش صفا دلیجان سهامی خاصشناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۰۱۴۰۶
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۶/۹۱ شماره ثبت ۱۳۶۱ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع فرآورده های نفتی و حلالهای صنعتی و مشتقات و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان خیابان بهشتی کوچه ابرار کدپستی ۳۷۹۱۸۸۸۶۳۶. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه هزار ریالی بانام که مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره ۱۲۹۲ ـ ۶/۶/۹۱ بانک ملی شعبه بسیج دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: سجاد محمد بشماره ملی ۰۵۷۹۷۳۸۸۸۴ ـ ۳۷۹۱۹۸۶۸۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید دلاوری بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۴۶۸۰۱ ـ ۳۷۹۱۹۴۵۷۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر منصوری ۰۵۷۹۷۴۱۱۸۴ ـ ۳۷۹۱۱۳۳۷۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ابوالفضل محمدی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ و جواد قاسمی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۲۴۹۱۳ و ۳۷۹۱۸۴۷۱۴۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۴۵۰۸۶۹۸ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054991
آگهی تاسیس شرکت دلیجان پاپیروس سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۰۵۷۸۷ کدپستی ۳۷۹۱۹۹۵۱۶۳
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۵/۲/۹۲ شماره ثبت ۱۴۱۶ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید انواع الیاف سنتزی و مصنوعی از مواد اولیه خارجی و داخلی و سایر فعالیتهای مندرج در ماده ۲ اساسنامه پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان شهید بهشتی شمالی نبش خیابان مهندس هاشمی، کدپستی ۳۷۹۱۹۹۵۱۶۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره ۲۷۵ مورخ ۱۴/۲/۹۲ بانک ملی شعبه میدان بسیج دلیجان پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: محمد محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۷۹۶۶۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجید محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۸۳۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، سجاد محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۳۸۸۸۴ بسمت عضو هیئت مدیره، علی حیدری بشماره ملی ۰۵۷۹۷۲۸۰۳۱ بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور بامضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی نیز بامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل: ابوالفضل محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و ولی اله صفری بشماره ملی ۰۵۷۹۶۹۳۰۳۱ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۵۲۸۲۰۸۶ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1089734
آگهی تصمیمات شرکت عایق رطوبتی تک بام دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۲۵ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۲۷۲ کدپستی ۳۳۱۴۵ ۳۷۹۳۱
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۳/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ ابوالفضل محمدی کد ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و امیر منصوری کد ملی ۰۵۷۹۷۴۱۱۸۴ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت دو سال عبارتند از: آقایان سعید دلاوری کد ملی ۰۵۷۹۷۴۶۸۰۱ و فرهاد استاد اکبری کد ملی ۰۵۷۹۷۲۰۶۶۷ و خانم رضوان ابوالقاسمی کد ملی ۰۵۷۹۶۸۵۱۸۷ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۳/۹۲ سعید دلاوری بسمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد استاد اکبری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۷۴۸۱۹۸ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119122
آگهی تصمیمات شرکت آریا صنعت دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۵۸۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۸۶۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۸/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: احمد نظری بشماره ملی ۰۵۷۹۸۵۰۲۵۰ بسمت بازرس اصلی، ابوالفضل محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال: آقایان مجید شفیعی بشماره ملی ۰۵۷۹۳۸۴۴۲۱ حبیب شفیعی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۹۸۸۸۲، محمود شفیعی، علی اصغر منصوری و علیرضا نجفی. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۹۲ محمود شفیعی بشماره ملی ۰۵۷۹۳۷۲۰۸۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا نجفی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۵۵۱۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اصغر منصوری بشماره ملی ۰۵۷۹۶۷۸۸۲۲ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور شرکت بامضای دو یا سه نفر، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. اوراق عادی بامضای مدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر است. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۸۸۶۷۵۲۵ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242402
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۹۵۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ شماره ثبت ۱۴۶۹ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: ۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی تجاری خدماتی طبق مقررات جاری کشور، واردات و صادرات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد مندرج در ماده دو اساسنامه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان بهشتی، نبش خیابان مهندس هاشمی، ساختمان میلاد طبقه اول سمت چپ، کدپستی ۳۷۹۱۹۹۵۱۶۳ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک صد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره ۵۹۵: ۱۸/۷/۹۲ بانک ملی شعبه طالقانی دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران باقی ماند. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقایان علیرضا صادقی کد ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حیدری کد ملی ۰۵۷۹۶۱۸۴۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالفضل محمدی کد ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل: محسن اصغری کد ملی ۰۵۷۹۳۹۱۵۴۱۴ و امیر هوشنگ دهقان طرزجانی کد ملی ۰۰۴۸۶۷۱۵۹۲ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۰۴۸۷ مسئول ثبت شرکت ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272195
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی عایق گستران دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۶۶۵ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۸۹۵
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/۹۲ که در ۱/۱۰/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقایان ابوالفضل محمدی کد ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و رضا حاج قاسمی کد ملی ۰۵۷۹۳۹۱۴۹۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: مرتضی صادقی نراقی کد ملی ۰۵۷۹۹۱۰۹۶۲، امراله محمد خانی کد ملی ۰۵۷۹۳۷۳۰۴۵ و مرضیه جلالی کد ملی ۰۵۷۹۴۰۵۹۶۶ ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد. ۴ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۹۲ آقایان مرتضی صادقی نراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مرضیه جلالی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و امراله محمد خانی بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۴۱۱۰ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280868
آگهی تصمیمات شرکت شادی خواب دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۶۱۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۱۹۶۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۸/۹۲ که در تاریخ ۱۷/۹/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ ابوالفضل محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳، محمود ایل بیکی بشماره ملی ۰۵۷۹۹۷۸۴۱۹ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: مهدی امینی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۳۷۴۱۱، آفاق حسن شاه بشماره ملی ۰۵۷۹۹۵۹۲۸۷، اعظم یوسفی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۳۴۸۶۲ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ مهدی امینی بسمت رئیس هیئت مدیره و آفاق حسن شاه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید احمد جلالی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۳۲۷۶۲ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی باامضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۱۳۳۸۳ مسئول ثبت شرکتهای دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1425366
آگهی تصمیمات شرکت عایق رطوبتی سماء بام دلیجان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۵۲۱
طبق صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۱/۹۳ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۱/۹۳ که درتاریخ ۲۷/۰۱/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ابوالفضل محمدی بشماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و معصومه محمدی بشماره ملی ۰۵۶۹۴۶۸۹۴۹ بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. سرمایه ثبتی از مبلغ یک میلیارد ریال بمبلغ پنج میلیارد ریال منقسم به یک هزار سهم با نام پنج میلیون ریالی که تماما پرداخت گردید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح شد. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۸۹۵۸۹ مسوول ثبت شرکت‌ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9895649
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی پیروز گستر دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۷۳۰شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۶۴۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ شد: ۱ سجاد محمدی به شماره ملی۰۵۷۹۷۳۸۸۸۴و کدپستی۳۷۹۱۸۸۶۸۷۶ و ابوالفضل محمدی به شماره ملی۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و کدپستی۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتنداز: محمد جواد به شماره ملی ۰۵۷۹۷۲۵۱۴۶ و مجید همگی محمدی. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۸۹ محمد محمدی به شماره ملی۰۵۷۹۶۷۹۶۶۷ و کدپستی۳۷۹۱۸۹۴۵۷۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید محمدی به شماره ملی۰۵۷۹۷۱۸۳۵۲ و کدپستی۳۸۱۴۹۹۸۶۸۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا ابراهیمی به شماره ملی۰۵۷۹۳۷۵۶۵۱ و کدپستی۳۷۹۱۸۵۳۶۴۵ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9923024
آگهی تاسیس شرکت پیشرو پالایش صفا دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۲۵۰۱۴۰۶
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۷/۶/۹۱ شماره ثبت ۱۳۶۱ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود: ۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع فرآورده‌های نفتی و حلالهای صنعتی و مشتقات و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه مرتبط با موضوع فعالیت شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان خیابان بهشتی کوچه ابرار کدپستی ۳۷۹۱۸۸۸۶۳۶. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ پنج میلیون ریال منقسم به یکصد سهم پنجاه هزار ریالی بانام که مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره ۱۲۹۲‌ـ ۶/۶/۹۱ بانک ملی شعبه بسیج دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: سجاد محمد بشماره ملی ۰۵۷۹۷۳۸۸۸۴‌ـ ۳۷۹۱۹۸۶۸۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و سعید دلاوری بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۴۶۸۰۱‌ـ ۳۷۹۱۹۴۵۷۵۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و امیر منصوری ۰۵۷۹۷۴۱۱۸۴‌ـ ۳۷۹۱۱۳۳۷۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی باامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ابوالفضل محمدی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ و جواد قاسمی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۲۴۹۱۳ و ۳۷۹۱۸۴۷۱۴۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039568
آگهی تاسیس شرکت تولیدی و صنعتی عایق رطوبتی سراب گستر دلیجان (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۷۸۸۰۴
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ تحت شماره ۱۲۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود: ۱ ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع عایق رطوبتی، پرایمر مشتقات پلیمری و صادرات وواردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان ـ شهرک صنعتی جاده اصفهان ـ جنب شرکت دژآب ـ کدپستی ۳۷۹۹۱۵۵۷۳۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره ۸۴۵: ۹/۶/۸۹ بانک ملی شعبه دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن اصغری به شماره ملی ۰۵۷۹۳۹۱۵۴۱ و کدپستی ۳۷۹۱۱۸۳۶۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شمسی صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۹۱۶۷۵ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل:ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و کدپستی ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ و وانیا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۰۰۱۳۰۳۸ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10868970
آگهی تغییرات شرکت بازرگان بام بلند دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۷۳۶۰
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲/۷/۹۱ که در تاریخ ۹/۷/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت دو سال عبارتند از: حسینعلی حسینی، ابوالفضل محمدی و وحید حسینی. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۷/۹۱ ابوالفضل محمدی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و وحید حسینی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۴۰۶۶۹۵ و ۳۷۹۱۹۶۵۳۷۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسینعلی حسینی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۷۹۶۷۵ و ۳۷۹۱۹۶۵۳۷۷ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل همراه با امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است اوراق عادی را مدیرعامل امضا و ممهور به مهر شرکت می‌نماید. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735232
آگهی تغییرات شرکت پلیمر سازان سینا دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۳۸۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ محسن ابوالقاسمی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۲۵۹۶۰ وسمیه علی اکبری به شماره ملی ۰۵۷۹۹۶۴۸۲۵ و سمیرا علی اکبری به شماره ملی ۰۵۷۰۰۴۲۴۸۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به سمت بازرس اصلی و زهره حاتمی فر به شماره ملی ۰۵۷۹۶۱۶۲۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. / ش۹۵۰۱۲۱۵۸۶۹۳۱۲۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827220
آگهی تغییرات شرکت دلیجان پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۳۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۵۰۳۱۰۷۷۳۵۶۲۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264816
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا جوادی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۹۳۳۳۳ و آقای احمد آسیابان بالو با کدملی ۲۷۵۴۰۹۹۷۹۴ و آقای جاویدآسیابان بالو با کدملی ۲۷۴۰۰۱۹۶۱۰ و آقای عارف جوادی با کدملی ۰۵۷۹۹۷۰۲۶۴ و خانم فریبا بیگی به کدملی ۰۵۷۹۳۷۹۰۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای علیرضا صادقی با کدملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ و آقای ابوالفضل محمدی با کدملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و کدپستی ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید پ۹۵۱۰۲۹۷۸۰۲۹۶۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13320119
آگهی تغییرات شرکت مروارید بی نظیر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۹۰۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - روح اله عرب به شماره ملی ۰۵۷۹۴۰۰۱۲۰۰و محمد عرب به شماره ملی ۰۵۶۹۵۳۱۶۵۹وحسین عزیزی به شماره ملی ۰۵۷۹۸۹۳۹۳۶ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۲ سجاد جلالی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۴۷۴۹۲ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. / ش۹۵۱۲۰۳۳۰۳۹۲۰۲۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338673
آگهی تغییرات شرکت دژ آب دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقایان سعید بیکی با کدملی ۰۵۷۹۷۰۳۰۹۶و ابوالفضل محمدی با کدملی۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و ابوالقاسم توکلی با کدملی ۰۵۷۹۶۸۰۸۸۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.۲ عرفان صفری با کدملی ۰۵۳۴۹۱۶۲۹۵به سمت بازرس اصلی و ابراهیم اصغری با کدملی۰۵۷۹۳۸۳۰۷۵ به سمت بازرس علی البدل لبرای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ - روزنامه کثیر الانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. / ش۹۵۱۲۱۵۹۵۳۱۵۹۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417845
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - علیرضا صادقی با کدملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی با کدملی۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - ۲روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. / ش۹۶۰۲۱۷۹۷۶۳۰۸۸۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519070
آگهی تغییرات شرکت آرال دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱مهدی ثابتی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۷۸۱۷۹ و ربابه رحیمی به شماره ملی ۰۵۷۹۹۱۷۰۷۱ و داود ثابتی به شماره ملی ۰۰۵۹۲۸۵۴۲۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علیرضا صادقی با کد ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی با کد ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۶۰۴۲۷۸۷۴۷۸۳۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058753
آگهی تغییرات شرکت جهان عایق الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۸۴۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. - ۲ ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به سمت بازرس اصلی و احمد احمدی به شماره ملی ۰۵۷۰۰۲۵۵۶۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۱۰۹۴۳۷۸۸۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک