علیرضا صادقی

علیرضا صادقی

کد ملی 0579683842
27
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 983083
آگهی تغییرات شرکت دلیجان پلیمر سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۸۹۵ کدپستی ۳۷۹۱۶۹۴۶۴۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ که در تاریخ ۲۷/۱۰/۹۱ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ علیرضا صادقی کد ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ بسمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی کد ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین قرار انتخاب شدند: مهدی صادقی کد ملی ۰۵۷۹۷۰۲۷۶۶ زهرا قاسمی کد ملی ۰۵۷۹۹۴۶۶۸۱ و راضیه جعفری کد ملی ۰۵۷۹۷۱۴۹۸۵ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۹۱ مهدی صادقی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و راضیه صفری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی نیز با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۸۹۰۰۸۰۰۰۰۱۱۱۵۴۹۹۸۷۵۶ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146360
آگهی تصمیمات شرکت صدف عمران شهرک صنعتی دلیجان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۸۵۰۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ که در تاریخ ۱۵/۵/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. ۲ علیرضا صادقی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ بسمت بازرس اصلی محمد علی جلالی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۹۳۲۰۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بدین قرار انتخاب شدند: محمدرضا خلیلی، حسن منصوری بشماره ملی ۰۵۷۹۶۹۲۷۷۹ محمدرضا نجفی ۰۵۷۹۳۷۵۳۷۴ حمیدرضا نجفی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۹۵۵۶۵ سعید هاشمی اعضای اصلی. ۴ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت انتخاب شد. ۵ سرمایه ثبتی از مبلغ چهار میلیون و ششصد هزار ریال به مبلغ یک میلیارد و نهصد و پنج میلیون و پانصد و چهل هزار ریال منقسم به یک میلیون و نهصد و پنج هزار و پانصد و چهل سهم بانام یک هزار ریالی افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۴/۹۲ محمدرضا خلیلی بشماره ملی ۱۲۸۴۸۷۷۹۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره سید سعید هاشمی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۸۴۲۲۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره احمد شیخ الاسلامی بشماره ملی ۰۵۷۹۸۷۶۵۲۷ بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد بهادار تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۰۱۶۳۷۱ رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242402
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی و خدماتی کار اندیشان دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۴۹۵۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۶/۸/۹۲ شماره ثبت ۱۴۶۹ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: ۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور بازرگانی تجاری خدماتی طبق مقررات جاری کشور، واردات و صادرات، خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد مندرج در ماده دو اساسنامه پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مربوطه. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان، خیابان بهشتی، نبش خیابان مهندس هاشمی، ساختمان میلاد طبقه اول سمت چپ، کدپستی ۳۷۹۱۹۹۵۱۶۳ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون ریال منقسم به یکصد سهم یک صد هزار ریالی با نام که مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن طی گواهی شماره ۵۹۵: ۱۸/۷/۹۲ بانک ملی شعبه طالقانی دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران باقی ماند. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقایان علیرضا صادقی کد ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حیدری کد ملی ۰۵۷۹۶۱۸۴۶۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ابوالفضل محمدی کد ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل: محسن اصغری کد ملی ۰۵۷۹۳۹۱۵۴۱۴ و امیر هوشنگ دهقان طرزجانی کد ملی ۰۰۴۸۶۷۱۵۹۲ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۰۹۴۵۰۴۸۷ مسئول ثبت شرکت ها دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1704910
آگهی تصمیمات شرکت سنگریزه دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۹۱۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۱۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۹۳ که در تاریخ ۱۰/۸/۹۳ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ آقایان سید محمد هاشمی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۹۱۲۳ و علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: آقای ابوالفضل یاری به شماره ملی ۰۳۸۶۵۲۵۱۱۰ و خانم‌ها شمسی جوکار به شماره ملی ۰۶۰۰۲۷۳۳۷۷ و مریم یاری به شماره ملی ۰۳۸۱۰۰۸۶۹۱ بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸/۸/۹۳ ابوالفضل یاری بسمت رئیس هیات مدیره و بسمت مدیرعامل و شمسی جوکار بسمت نائب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۸۳۴۶۲۰۰۰۰۱۱۱۱۱۳۸۶۸۰۱ مسئول ثبت شرکت‌های دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9725517
آگهی تاسیس شرکت بازرگانی بام بلند دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۷۳۶۰
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۹/۶/۸۹ تحت شماره ۱۲۰۵ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود: ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کالا واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی شامل مواد اولیه و محصولات تکنولوژی واردات و صادرات ماشین‌آلات و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان خیابان شهید بهشتی شمالی جنب خدمات پستی طبقه فوقانی میوه فروشی آقای حسنی ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره ۳۰۲ ـ ۲۱/۵/۸۹ بانک ملی شعبه میدان بسیج دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: حسینعلی حسینی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۷۹۶۷۵ و ۳۷۹۱۹۶۵۳۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس پور یزدان بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۸۸۱۶۱ و ۳۷۹۱۹۶۶۵۱۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کریم حسنی بشماره ملی و کدپستی ۰۰۵۷۵۲۰۱۴۳ و ۳۷۹۱۸۴۶۳۱۳ بسمت مدیر‌عامل دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر‌عامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی‌البدل: علیرضا صادقی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ و ابوالفضل محمدی بشماره ملی و کدپستی ۳۰۵۷۹۷۱۰۷۹ و ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9778658
آگهی تاسیس شرکت تولید عایق رطوبتی توان بام دلیجان سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۰۵۶۵
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۰ تحت شماره ۱۲۷۳ در این اداره بثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع ایزوگام (عایق رطوبتی) پرایمر و مشتقات پلیمری صادرات و واردات ماشین‌آلات مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مرتبط با موضوع شرکت و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان قطب بوعلی خیابان اصلی جنب توان بافت. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که تماماً طی گواهی بانکی شماره ۱۳۳۲/۵۵۳۰۵: ۲/۴/۹۰ بانک کشاورزی شعبه دلیجان پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: غلامرضا قربانی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۸۲۳۳۲۶ و ۳۷۹۱۸۴۴۳۷۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین عبدلی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۴۶۷۱۵۵ و ۳۷۹۱۸۹۹۱۸۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محبوبه خاکباز بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۸۹۹۰۵۵ و ۳۷۹۱۸۹۹۱۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی‌البدل: علیرضا صادقی بشماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و عذری شریفی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۶۹۶۹۷۸۹۱ و ۳۷۹۱۸۴۴۳۷۳ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10039568
آگهی تاسیس شرکت تولیدی و صنعتی عایق رطوبتی سراب گستر دلیجان (سهامی خاص) شناسه ملی: ۱۰۸۶۲۰۷۸۸۰۴
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۷/۶/۸۹ تحت شماره ۱۲۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در همان روز از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه‌ رسمی آگهی می‌شود: ۱ ـ موضوع شرکت: تولید و توزیع انواع عایق رطوبتی، پرایمر مشتقات پلیمری و صادرات وواردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و سایر موارد مندرج در ماده ۲ اساسنامه ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: دلیجان ـ شهرک صنعتی جاده اصفهان ـ جنب شرکت دژآب ـ کدپستی ۳۷۹۹۱۵۵۷۳۸ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصدوپنجاه هزار ریال آن طی گواهی شماره ۸۴۵: ۹/۶/۸۹ بانک ملی شعبه دلیجان پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن اصغری به شماره ملی ۰۵۷۹۳۹۱۵۴۱ و کدپستی ۳۷۹۱۱۸۳۶۷۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شمسی صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۹۱۶۷۵ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۷ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۸ـ بازرسین اصلی و علی البدل:ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ و کدپستی ۳۷۹۱۹۴۴۵۱۹ و وانیا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۰۰۱۳۰۳۸ و کدپستی ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. رئیس ثبت دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10654569
آگهی تغییرات شرکت لایه گستران دلیجان شماره ثبت: ۵۶۵شناسه ملی: ۱۰۷۸۰۰۲۹۸۸۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۲/۹۰ که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ علیرضا صادقی بشماره ملی و کد پستی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و رحمت اله شفیعی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۷۸۰۱۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: مجید فدایی و علی و حسن هردو صادقی نراقی. به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳/۲/۹۰ مجید فدایی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۹۵۷۱۵۲ و ۳۷۹۱۷۶۴۱۷۱ بسمت نائب رئیس هیات مدیره و حسن صادقی نراقی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۷۴۳۶۱۶ و ۳۷۹۱۷۶۵۴۷۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن صادقی نراقی به شماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۹۵۰۹۹۹ و کدپستی ۳۷۹۱۷۶۵۴۷۶ به سمت مدیر عامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11098238
آگهی تغییرات شرکت صنایع تغلیظ و بسته بندی قیر راسخ دلیجان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره: ۴۹۷ شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۷۲۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۰ که در تاریخ ۸/۳/۹۰ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت مذکور اتخاذ گردید: ۱ علیرضا صادقی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ و ۳۷۹۱۱۳۶۹۵۷ و سعید عباسی دلیجانی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۳۹۳۰۵۴ و ۳۷۹۱۹۳۶۴۱۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ اعضاء هیأت مدیره بمدت دو سال: علیرضا عباسی دلیجانی و مریم عباسی دلیجانی و مهری بیکی. بموجب صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۷/۳/۹۰ علیرضا عباسی دلیجانی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۳۶۵۸۰۸ و ۳۷۹۱۹۳۶۴۱۶ بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل و مهری بیکی بشماره ملی و کدپستی ۰۵۷۹۶۷۳۸۳۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اواق عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763011
آگهی تغییرات شرکت آروند فوم دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۸۵۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حوریه صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۹۵۲۵۳۳، نرگس جنتی اصیل به شماره ملی ۰۹۲۲۷۰۸۶۵۷ و مهدی جنتی اصیل به شماره ملی ۰۹۲۲۷۰۸۶۳۰ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و محمد حیدری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۸۴۶۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۲۰۵۱۸۲۲۸۸۷۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827220
آگهی تغییرات شرکت دلیجان پلیمر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۳۳۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۵۰۳۱۰۷۷۳۵۶۲۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834520
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی باران پوشش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۲۸۳۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال ۱۳۹۳و۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ابوالفضل ابراهیمی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۷۲۸۳ و مسعود ابراهیمی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۰۷۹۴ و مجید منصوری با شماره ملی ۰۳۸۴۵۴۵۸۶۶ رضا خسروی با شماره ملی ۰۵۷۹۴۰۲۲۴۱ علی خسروی با شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۳۵۵۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۳ علیرضا صادقی با شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و محمد حیدری با شماره ملی ۰۵۷۹۷۱۸۴۶۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۳۱۶۹۹۷۶۰۷۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992079
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی عایق رطوبتی تمدن گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۷۸۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی و محسن اصغری به شماره ملی ۰۵۷۹۳۹۱۵۴۱به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۰۸۹۲۷۲۶۸۷۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074376
آگهی تغییرات شرکت شرق گستر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ علیرضا صادقی با شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی با شماره ملی۰۵۷۹۶۷۸۰۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. / ش۹۵۰۷۲۵۸۷۱۶۵۴۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13075227
آگهی تغییرات شرکت نساجی ساویس دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۵۲۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و عبداله شفیعی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۷۱۸۶۷ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۵۰۷۲۵۶۸۳۶۹۱۴۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106721
آگهی تغییرات شرکت سرا پوش دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۱۷۱۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت تعیین گردید. ۳ ولی اله جلالی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۷۱۶۶۲، محمد حاج قاسمی به شمماره ملی ۰۵۷۹۳۸۴۲۲۵، حسین جلالی به شماره ملی ۰۵۷۹۹۶۱۳۰۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۴ علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و رضا ظهیری به شماره ملی ۰۵۷۹۷۳۹۰۲۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش۹۵۰۸۱۲۴۷۳۷۶۶۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467153
آگهی تغییرات شرکت نور آفرین دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۸۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بیکی به کدملی ۰۵۷۹۶۹۰۶۹۵ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به کدملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۳۲۲۳۷۱۴۳۵۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13467158
آگهی تغییرات شرکت هندا پل دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۹۹۸۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بیکی به ۰۵۷۹۶۹۰۶۹ به سمت بازرس اصلی و علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۲۹۸۳۳۵۲۱۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13519070
آگهی تغییرات شرکت آرال دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۳۴۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱مهدی ثابتی به شماره ملی ۰۰۶۷۵۷۸۱۷۹ و ربابه رحیمی به شماره ملی ۰۵۷۹۹۱۷۰۷۱ و داود ثابتی به شماره ملی ۰۰۵۹۲۸۵۴۲۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علیرضا صادقی با کد ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و ابوالفضل محمدی با کد ملی ۰۵۷۹۷۱۰۷۹۳ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال انتخاب گردیدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر برای درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. / ش۹۶۰۴۲۷۸۷۴۷۸۳۳۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801963
آگهی تغییرات شرکت الیاف ژاله دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۳۷۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عبداله شفیعی با کد ملی ۰۵۷۹۳۷۱۸۶۷، الهام شفیعی با کد ملی ۰۵۷۹۹۶۴۹۱۴ و افشین نجفی با کد ملی ۰۵۷۶۲۴۸۹ به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علیرضا صادقی با کد ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله شفیعی با کد ملی ۰۵۷۹۶۷۸۰۱۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کار و کارگر جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. / ش۹۶۱۰۱۶۵۵۷۳۱۹۶۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13839457
آگهی تغییرات خیریه حمایت از بیماران خاص شهرستان دلیجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۰۱۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ و به موجب تائیدیه شماره ۳۵۷/۳۷/۵۱۴/۱۴/۳۶۵۴مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ابراهیم نجفی با کدملی ۰۵۷۹۶۷۱۸۹۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره - محمدرضا بیگی با کدملی ۰۵۷۹۳۷۱۳۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا صادقی با کدملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب گردیدند. - ۲کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثابت مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد بود. اوراق عادی به با /امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد. / ش۹۶۱۱۰۷۸۰۱۸۷۸۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861469
آگهی تغییرات شرکت عایق رطوبتی مهر بام دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۰۲۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ احمد بیگی زاده با کد ملی ۰۵۶۹۷۹۸۹۰۶ و هاله هاشمی با کد ملی ۰۰۵۰۰۹۷۶۵۲ و امیررضا رضائی با کد ملی ۰۰۵۰۱۱۳۵۲۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ علیرضا صادقی به کد ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس اصلی و جواد رحمانی فر به کد ملی ۰۵۷۹۴۰۱۴۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۱۱۷۸۰۳۸۹۰۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966988
آگهی تغییرات شرکت الیاف پارس بافت دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۸۲۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۱۱۸۴۹۹۶۸۵۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13971372
آگهی تغییرات شرکت آریا شهد دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۲۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ محمدرضا جوادی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۹۳۳۳۳و مرضیه ابراهیمی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۱۹۴۷ و فریبا بیگی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۷۹۰۵۱ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. / ش۹۷۰۱۲۰۸۱۰۹۰۸۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13972876
آگهی تغییرات شرکت سایه بان سپهر دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۱۳۱۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهنو حساب مبین با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۷۲۷۵۸ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا صادقی با کدملی۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۱۴۱۸۸۵۸۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13974450
آگهی تغییرات شرکت آسمان گستر دلیجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۱۱۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۱۰۳۱۶ مورخ ۲۰/۱۲/۹۶ اداره تعاون شهرستان دلیجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ محمد رضا قاسمی به شماره ملی ۰۵۷۹۳۷۸۴۴۶، فاطمه قاسمی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۷۵۷۰ و مریم مظفری به شماره ملی ۰۵۳۴۱۴۹۵۸۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و فرید محمدی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۲۶۳۰۴ و زهرا قاسمی به شماره ملی ۰۵۷۹۴۰۰۳۲۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. - ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و جواد نجفی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۲۳۳۳۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. / ش۹۷۰۱۲۱۲۱۰۴۴۹۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14370691
آگهی تغییرات شرکت دژ آب دلیجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۳۰۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محسن اصغری به شماره ملی ۰۵۷۹۳۹۱۵۴۱، عرفان صفری به شماره ملی ۰۵۳۴۹۱۶۲۹۵ و حمید نیکبخت نصر آبادی به شماره ملی ۰۵۵۹۷۳۹۰۶ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ علیرضا صادقی به شماره ملی ۰۵۷۹۶۸۳۸۴۲ به سمت بازرس اصلی و سعید بیکی به شماره ملی ۰۵۷۹۷۰۳۰۹۶ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های سالیانه شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۱۰۰۱۱۶۶۵۷۶۲۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دلیجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک