سید مظفر عبدالله

آقای سید مظفر عبدالله

کد ملی 0579531929
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 729103
آگهی تغییرات شرکت صنعتی بازرگانی مهد تکاملسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۳۶۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۷۰۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد غ صنعتی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۸۴۶۷۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی کوهستانی به شماره ملی ۰۰۳۰۶۷۹۰۳۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن باباحسن و آقای سید مظفر عبداله به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ و آقای علی رادمرد به شماره ملی ۲۲۹۱۴۸۷۴۵۰ تا تاریخ ۲۷/۴/۹۳. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۹۹۰۹۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746349
آگهی تغییرات شرکت توسعه بازرگانی روژین تاکسهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۶۶۲و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۸۰۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۰۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید جلال ناصری به شماره ملی۰۰۴۸۸۲۰۲۴۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا موثقی به شماره ملی۴۱۳۰۹۴۵۰۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسن باباحسن و آقای سید مظفر عبداله به شماره ملی۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ و آقای غلام عباس محمدحسن حسنی به عنوان عضو علی البدل و آقای محمد غ صنعتی به شماره ملی۴۱۳۰۵۸۴۶۷۷ و آقای مهدی محمدحسن حسنی به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۴۵۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1722247
آگهی تغییرات شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام آباد غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۱۶۸۳۸ وشناسه ملی۱۰۶۶۰۱۶۶۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فرامرز آزادی به شماره ملی ۳۲۵۷۵۶۴۰۹۰ به نمایندگی از شرکت آبادانی و توسعه عمران با شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۲۸۷۶۵ به سمت رئیس و عضوهیئت مدیره آقای کیوان کاشفی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۲۲۱۱۹ به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۴۸۶۸۵ به سمت نایب رئیس و عضوهیئت مدیره خانم پروین رضایی به شماره ملی ۳۳۴۱۴۲۲۴۶۳ به نمایندگی از شرکت نان مایه زاگرس به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۴۹۴۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت جهان فولاد غرب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۰۳۳۰به نمایندگی آقای جهانبخش شکری به شماره ملی۳۲۵۵۷۱۱۰۱۰، سازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۲۰۹۲۳ به نمایندگی آقای نلسون حضرتی به شماره ملی۳۲۵۷۰۳۷۷۲۴، مجتمع کشت و صنعت روژین تاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۲۳۳۳ به نمایندگی آقای سید مظفر عبدالهء به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹، شرکت بهار دالاهو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۷۱۲۳۹۵به نمایندگی آقای امیر حسین صفری ۳۲۵۵۸۰۱۲۵۷، شرکت کاشی کاژه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۱۰۱۵ به نمایندگی آقای سید احمد اسماعیلی به شماره ملی ۳۲۵۵۶۷۴۸۹۱، مجتمع کشت و صنعت ماهیدشت (نازگل) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۳۵۹۷ به نمایندگی آقای محمدرضا مدلل به شماره ملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ۲ ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضاء مشترک خانم پروین رضایی نماینده شرکت نان مایه زاگرس و آقای فرامرز آزادی نماینده شرکت آبادانی و توسعه عمران همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۹۳۰۹۱۵۹۰۶۹۵۴۴۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10412309
آگهی تصمیمات شرکت دانه گستر خوزستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۶۰۷۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۹۷۲۷۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۹/۹۰ واصل گردید: مظفر عبدالله به کدملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ بسمت بازرس اصلی و حسین فروزیده به کدملی ۰۰۴۱۶۲۲۶۵۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدجلال ناصری به کدملی ۰۰۴۸۸۲۰۲۴۵ به نمایندگی از شرکت حلوا شکری عقاب به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۰۱۷۴ و سعید عباس ناصری به کدملی ۰۰۳۲۹۵۷۴۴۰ و محرم آقا ناصری به کدملی ۰۵۷۹۷۶۹۸۳۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۹/۹۰ سیدعباس ناصری بسمت رئیس هیئت مدیره و محرم آقا ناصری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحسن ناصری به کدملی ۰۰۴۶۲۲۱۵۰۶ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10585016
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی کوشش کاران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۶۸۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه آریا روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۴۴۷۶ به سمت بازرس اصلی و محسن جلیلی به کدملی ۰۹۴۲۲۰۵۷۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجتبی نائلی به کدملی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ و سید مظفر عبداله به کدملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ و علی بزرگزاده به کدملی ۰۰۴۲۶۵۳۷۸۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ علی بزرگزاده به سمت رئیس هیئت مدیره، سید مظفر عبداله به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، مجتبی نائلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10881366
آگهی تغییرات شرکت پادار شار با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۰۵۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۹۴۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ولیعصر روبروی سه راه زعفرانیه جنب پاسارگاد پلاک ۳۰۱۵ طبقه دوم واحد ۹ کدپستی ۱۹۶۱۷۳۳۱۵۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ۲ آقای عباس ملائی به شماره ملی ۰۵۱۹۹۳۶۲۲۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۶ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش داد. آقای سیدمظفر عبداله به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12963278
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت سبز غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۱۳۲۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمظفر عبدالهء به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ تا تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ و آقای محمد غ صنعتی به شماره ملی ۴۱۳۰۵۸۴۶۷۷ تا تاریخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ و آقای محمد حسن باباحسن به شماره ۲۲۴۹۹۸۰ ع تا تاریخ۱۰/۰۵/۱۳۹۷ ش۹۵۰۵۲۳۴۹۹۳۳۹۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330064
آگهی تغییرات شرکت تهیه و تولید و توزیع صنایع غذایی و لبنی یاس کویر ابرکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۹۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتنداز آقای سیدمظفر عبداله بشماره ملی۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ و آقای مجتبی نائلی بشماره ملی۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ و آقای حجت احمدی بشماره ملی ۵۰۳۹۶۲۸۱۲۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند۲ خانم صدیقه پوردارائی بشماره ملی۵۰۳۹۷۴۸۰۱۹ بسمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا حیدری نصرت آبادی بشماره ملی۵۰۳۹۸۶۷۱۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۲۰۹۸۲۶۵۶۹۸۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518073
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی توسعه و تأمین نیاز صنایع غذایی و کشاورزی ایران درتاریخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۲۴۸۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۱۵۷۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تأمین کلیه مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی، تبدیلی و کشاورزی، اعم از محصولات کشاورزی (خام یا فرآوری شده)، کالاهای اساسی، افزودنی و...، از منابع داخلی یا واردات. انجام کلیه فعالیت های بازرگانی، اعم از خرید، فروش، واردات یا صادرات مرتبط با صنایع غذایی و محصولات کشاورزی در بازارهای داخلی یا خارجی. کمک به ارتقاء سطوح زیر کشت در سطح کشور با تهیه انواع بذور اصلاح شده و کودهای شیمیایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم و یا واردات آن ها. تأمین مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی و صنایع تبدیلی از طریق کشت فرا سرزمینی. تأمین وتوزیع سیستم های مکانیزه و ماشین آلات تخصصی کاشت، داشت و برداشت از منابع داخلی یا واردات. تأمین ماشین آلات خطوط تولید کارخانجات صنایع غذایی و اخذ نمایندگی از کمپانی های معتبر مرتبط. تأمین و توزیع ملزومات بسته بندی مورد نیاز کارخانجات صنایع غذایی، از منابع داخلی یا واردات. تولید و توزیع انواع هولوگرام های کنترلی (بهداشت، استاندارد، شبنم، اصالت و ...) و نظارتی سازمان های مربوطه در حوزه غذا و کشاورزی. بازرسی و پایش محصولات غذایی، خوراکی و کشاورزی در سطح عرضه و تولید. نمونه برداری از سطح عرضه یا تولید محصولات غذایی، خوراکی و کشاورزی و ارائه به آزمایشگاه تعاونی یا سایر آزمایشگاه های مورد تأیید در داخل کشور. خرید، ساخت، تجهیز یا فروش انواع کارخانجات، انبار، مراکز ذخیره و نگهداری موادغذایی و کالاهای اساسی. نگهداری و انبارداری از انواع مواد اولیه کارخانجات صنایع غذایی ناشی از خرید منابع داخلی یا واردات. نظارت، اشاعه و ترویج تجارت محصولات صنایع غذایی حلال ایران و صادرات آن به کلیه کشورهای مسلمان و صدور گواهی مربوطه به واحدهای صنایع غذایی ایران و خارج از ایران. صادرات انواع محصولات خام یا فرآوری شده، باغی، زراعی، دامی و صنایع غذایی و تبدیلی. تشکیل هاب صادراتی مواد خوراکی و کشاورزی در کشورهای دارای پتانسیل. اقدام به ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در سایر نقاط داخل و خارج از کشور. تأسیس آزمایشگاه مرجع تخصصی صنایع غذایی. شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی. برگزاری کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی در زمینه محصولات غذایی، خوراکی و کشاورزی. انتشار و نشر کتب و مجلات مرتبط با صنایع غذایی، خوراکی و کشاورزی. اعزام و پذیرش هیأت های تجاری و اقتصادی. تبصره ـ در صورتی که برای انجام هر یک از فعالیت های موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران ـ ونک ـ خیابان شهید عقیل خلیل زاده ـ بلوار نلسون ماندلا ـ پلاک ۸۸ ـ ساختمان نگین ـ طبقه سوم ـ واحد ۳۰۷ ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۳۴۶۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی: ۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اولین مدیران: آقای کاوه زرگران به کد ملی ۰۰۷۰۸۱۶۳۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محسن لزومیان به کد ملی ۴۲۸۰۹۰۵۶۸۱ به سمت مدیرعامل و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای مسعود زاهدی اول به کد ملی ۰۰۶۲۵۷۸۷۴۱ به سمت عضو اصلی و منشی هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمود شه رضایی به کد ملی ۳۱۱۰۹۶۹۷۵۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای سید مهدی رضوی به کد ملی ۳۷۸۲۳۲۸۱۹۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ۳ سال اعضای علی البدل هیات مدیره: آقای احمد حاجی خانی به کد ملی ۰۴۵۲۶۴۳۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای سید مظفر عبداله به کد ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسنادرسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره آقای کاوه زرگران به اتفاق مدیرعامل آقای محسن لزومیان به همراه مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و اداری و نامه ها با امضای محسن لزومیان مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی تعاونی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات برای درج تصمیمات و آگهی های تعاونی تعیین گردید. بنا به مجوز وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به شماره ۲۵۲۸۹۹ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ آگهی گردید. پ۹۶۰۴۲۶۵۲۶۲۶۵۷۳۳   اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537130
آگهی تغییرات خیریه ندای مهر ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۲۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۳۷۵ , ۹۶۸ , ۹۱۷ مورخه ۱۲/۴/۹۶ سازمان بهزیستی کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مهشید رمضانی کارگر ۰۰۴۰۵۵۵۱۷۸ به سمت مدیر عامل ورییس هیئت مدیره واقای سیف اله عبدی ۲۱۴۲۹۳۲۶۰۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره واقای مسعود رمضانی ۰۰۳۸۷۴۰۲۰۶ به سمت خزانه دار وخانم فریماه اکرمی ۰۴۵۱۱۰۱۵۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره واقای مهرداد میر معصومی لنگرودی ۱۳۷۵۶۳۷۱۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره واقای مهدی ابد طلب ۰۰۳۲۸۹۹۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره واقای عبد المجید اشوری ۰۰۳۶۵۶۳۶۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره و رضا حدیدی۰۴۵۲۶۰۴۶۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره سید مظفر عبداله کد ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت۳ سال انتخاب گردیدند امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قرار دادها با دو امضا مدیر عامل به طور ثابت و اقای مسعود رمضانی و یا اقای سید مظفر عبداله ء متفقا وهمراه بامهر موسسه معتبر میباشد خانم پروین امامی ۰۵۳۲۰۰۷۶۴۶وخانم نازنین صفائی ۰۰۶۹۹۳۴۸۰۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند پ۹۶۰۵۰۸۴۸۹۹۸۴۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13543424
آگهی تغییرات شرکت ماهان شیمی زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۰۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۴۸۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آپادانا حسابداران رسمی به شماره ثبت ۲۸۸۴۱ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۴۳۲۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای سید مظفر عبدالهء به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۱۲۴۱۵۱۵۲۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715625
آگهی تغییرات شرکت پخش عقاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۵۹۷۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابداری آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و آقای مظفر عبداله به کد ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۸۲۴۹۵۱۳۶۰۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717782
آگهی تغییرات شرکت حلوا شکری عقاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۰۱۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدجلال ناصری به شماره ملی ۰۰۴۸۸۲۰۲۴۵، سیدحسن ناصری به شماره ملی ۰۰۴۶۲۲۱۵۰۶ و عفت السادات ناصری به شماره ملی ۰۰۴۱۳۱۰۶۶۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریا نیک روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۷۰۶۲ به سمت بازرس اصلی و مظفر عبداله به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۴به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۷۳۱۴۱۵۴۸۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13733388
آگهی تغییرات شرکت کوشش یاران ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۸۷۰۰۰۰۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ و سند صلح سهم الشرکه شماره ۱۲۳۰۵۳ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ دفترخانه ۱۳ شهر قدس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی نائلی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای امیر نائلی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۷۸۶۹۵ واگذار و سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۸۶۰/۳ ریال کاهش داد. آقای علی بزرگ زاده به شماره ملی ۰۰۴۲۶۵۳۷۸۹ مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای احمد اظهری به شماره ملی ۱۶۷۰۹۸۵۷۸۴ واگذار و سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۱۰/۱ ریال کاهش داد. آقای محمد رضا احمدی مهر آبادی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۲۷۸۴۱ مبلغ ۳۴۰٫۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود را به آقای علی حیدری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۰۷۶۰۸ واگذار و سهم الشرکه خود را به مبلغ ۸۶۰٫۰۰۰ ریال کاهش داد. آقای سید مظفر عبدالهء به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ تمامی سهم الشرکه خود به مبلغ ۸۵۰٫۰۰۰ ریال را به آقایان محمود نائلی به شماره ملی ۵۲۲۸۱۱۶۰۷۹ و محسن جلیلی هواخواه به شماره ملی ۰۹۴۲۲۰۵۷۷۴ بالسویه واگذار و از ردیف شرکا خارج گردید. میزان سهم الشرکه شرکا پس از نقل و انتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می‌باشد: آقای مجتبی نائلی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ دارنده ۰۰۰/۸۶۰/۳ ریال سهم الشرکه، آقای علی بزرگ زاده به شماره ملی ۰۰۴۲۶۵۳۷۸۹ دارنده ۰۰۰/۹۱۰/۱ ریال سهم الشرکه، آقای محمد رضا احمدی مهر آبادی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۲۷۸۴۱ دارنده ۸۶۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای اصغر احمدی مهر آبادی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۲۹۰۹۵ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه، آقایان محسن جلیلی هواخواه به شماره ملی ۰۹۴۲۲۰۵۷۷۴ و محمود نائلی به شماره ملی ۵۲۲۸۱۱۶۰۷۹ هرکدام دارنده ۴۲۵٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقایان امیر نائلی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۷۸۶۹۵ و احمد اظهری به شماره ملی ۱۶۷۰۹۸۵۷۸۴ و علی حیدری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۰۷۶۰۸ هرکدام دارنده ۳۴۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۹۰۷۲۵۰۱۹۵۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13738583
آگهی تغییرات شرکت پویش گام کاسپین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۱۰۶۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۷۹۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۷/۱۳۹۶ و به استناد سند صلح سهم الشرکه شماره ۱۲۳۰۵۷ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۶ صادره از دفتر اسناد رسمی شماره ۱۳ شهر قدس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی نائلی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ با واگذاری مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال به آقای امیر نائلی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۷۸۶۹۵ سهم الشرکه خود را به مبلغ ۴۵۵۰۰۰۰ ریال کاهش داد. آقای سید مظفر عبدالهء به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ با واگذاری مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به آقای محمود نائلی به شماره ملی ۵۲۲۸۱۱۶۰۷۹ و همچنین با واگذاری مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به آقای محسن جلیلی به شماره ملی ۰۹۴۲۲۰۵۷۷۴ از ردیف شرکاء شرکت خارج شد. در نتیجه در سرمایه شرکت تغییری حاصل نگردید و فهرست و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء پس از نقل وانتقال سهم الشرکه به شرح ذیل می‌باشد: آقای مجتبی نائلی به شماره ملی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ دارای مبلغ ۴۵۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای علی بزرگ زاده به شماره ملی ۰۰۴۲۶۵۳۷۸۹ دارای مبلغ ۲۲۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای محمد رضا احمدی مهر آبادی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۲۷۸۴۱ دارای مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای محمود نائلی به شماره ملی ۵۲۲۸۱۱۶۰۷۹ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای محسن جلیلی هواخواه به شماره ملی ۰۹۴۲۲۰۵۷۷۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای علی حیدری به شماره ملی ۰۰۵۵۶۰۷۶۰۸ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه، آقای احمد اظهری به شماره ملی ۱۶۷۰۹۸۵۷۸۴ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه و آقای امیر نائلی به شماره ملی ۰۹۴۰۹۷۸۶۹۵ دارای مبلغ ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۶۰۹۱۱۹۰۰۶۷۹۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743129
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت روژین تاک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۲۳۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعیین سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند. آقای محمد حسن بابا حسن ۵۶۸۱۴۲۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مجتبی نائلی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید مظفر عبداله ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۹۱۳۸۳۶۳۶۵۳۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13799924
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی کوشش کاران کویر ابرکوه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۱۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۶ بنا به صلحنامه بشماره ۱۲۳۰۵۴ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۶ دفتر خانه اسناد رسمی ۱۳ قدس آقای مجتبی نائلی بشماره ملی ۰۹۳۱۹۷۳۹۹۶ با واگذاری مبلغ ۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای امیر نائلی بشماره ملی ۰۹۴۰۹۷۸۶۹۵ سهم الشرکه خود را به مبلغ ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد وآقای علی بزرگ زاده بشماره ملی ۰۰۴۲۶۵۳۷۸۹ با واگذاری مبلغ ۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه به آقای احمد اظهری بشماره ملی ۱۶۷۰۹۸۵۷۸۴ سهم الشرکه خود را به مبلغ ۸۰۳۵۰۰۰۰ ریال کاهش داد و آقای محمدرضا احمدی مهرآبادی بشماره ملی ۵۰۳۹۶۲۷۸۴۱ با واگذاری مبلغ ۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای علی حیدری سهم الشرکه خود را به مبلغ ۳۵۷۰۰۰۰۰ ریال کاهش داد وآقای سید مظفر عبدالهء بشماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ با واگذاری مبلغ ۱۷۸۵۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه به آقای محمود نائلی بشماره ملی ۵۲۲۸۱۱۶۰۷۹ و با واگذاری مبلغ ۱۷۸۵۰۰۰۰ ریال از سهم الشرکه خود به آقای محسن جلیلی بشماره ملی ۰۹۴۲۲۰۵۷۷۴ از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه سهم، حق و حقوق و سمتی در شرکت ندارد. اسامی شرکا میزان سهم الشرکه: آقای مجتبی نائلی دارنده مبلغ ۱۶۲۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای حجت احمدی دارنده مبلغ ۱۴۲۸۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه آقای علی بزرگ زاده دارنده مبلغ ۸۰۳۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا احمدی مهرآبادی دارنده مبلغ ۳۵۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محسن جلیلی هوا خواه دارنده مبلغ ۱۷۸۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمود نائلی دارنده مبلغ ۱۷۸۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای امیر نائلی دارنده مبلغ ۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای احمد اظهری دارنده مبلغ ۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای علی حیدری دارنده مبلغ ۱۴۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ش۹۶۱۰۱۴۶۰۴۲۰۹۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابرکوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909097
آگهی تغییرات شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس اسلام آباد غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۶۶۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: - آقای کیوان کاشفی به شماره ملی ۳۲۵۶۶۲۲۱۱۹ به نمایندگی از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کرمانشاه به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۴۵۸۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای جهانبخش شکری به شماره ملی ۳۲۵۵۷۱۱۰۱۰ به نمایندگی از شرکت مجتمع جهان فولاد غرب به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۰۳۳۰ به سمت نائب رئیس هیت مدیره - آقای فرهاد تاب زر به شماره ملی ۳۳۷۰۱۱۱۴۸۹ (خارج از اعضای هیأت مدیره) به سمت مدیرعامل با حدود اختیارات مندرج در بندهای ۱ - ۴ - ۷ - ۱۰ - ۱۳ - ۱۷ - ۱۹ ماده ۴۰ اساسنامه برای مدت دوسال تعیین گردید. - آقای غلام محمدحاجیان به شماره ملی ۳۳۷۹۹۳۷۰۹۶به نمایندگی ازسازمان همیاری شهرداریهای استان کرمانشاه به شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۲۰۹۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای سید مظفرعبداله ء به شماره ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ به نمایندگی از، مجتمع کشت و صنعت روژین تاک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۲۳۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد رضا مدلل به شماره ملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴ به نمایندگی از، مجتمع کشت وصنعت ماهیدشت (نازگل) به شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۵۳۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اسناد واوراق بهادار وبانکی وتعهدآور وقراردادها، چکها، سفته‌ها وبرات وبروات وعقود اسلامی به امضاء مشترک رییس هیأت مدیره یا نایب رییس هیئت مدیره ومدیرعامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایر اوراق عادی واداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۲۴۵۸۲۶۴۵۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسلام آباد غرب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14000737
آگهی تغییرات شرکت ارتباط گستر فراگیر مکاتبه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۶۶۸۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۷۹۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره شرکت به قرار زیر برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: محمد کرمی راد به شماره ملی ۳۲۵۴۴۳۹۲۷۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و ارسلان مرادی به شماره ملی ۳۲۵۶۳۰۷۳۸۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و میترا جهانگیری به شماره ملی ۳۳۴۰۱۲۲۳۷۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و علی نوری به شماره ملی ۰۰۶۲۴۲۷۳۸۵ به نمایندگی از شرکت مهندسی ایران برنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۶۵۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره و سید مظفر عبداله ء به شماره ملی ۰۵۷۹۵۳۱۹۲۹ به سمت عضو هیأت مدیره. اسناد و اوراق تعهدآور شرکت شامل قراردادها و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و جاری که حاوی تعهدات مالی نمی‌باشد با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره هرکدام به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر است. سید منصور سید قاسمی به شماره ملی ۳۲۵۷۲۸۶۵۰۲ به سمت بازرس اصلی و حسن حسامی نیاسر به شماره ملی ۰۴۹۱۶۵۷۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۲۰۵۵۷۹۷۰۰۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک