اکبر خاکبازان

آقای اکبر خاکبازان

کد ملی 0579368084
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1030385
آگهی تغییرات شرکت تعاونی امین دوش نو شماره ثبت ۴۰۱۸
باستناد نامه شماره ۲۷۲ ۷/۱/۹۲ اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم و صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۷/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان محمد جواد کیال بشماره ملی ۰۳۸۱۲۱۶۳۴۹ بسمت رئیس هیئت مدیره، رضا آخوندی بشماره ملی ۰۳۸۲۰۱۷۴۱۲ نایب رئیس، مجتبی خاکبازان بشماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ منشی هیئت مدیره و اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ۲ آقایان مجتبی صابری کیا بشماره ملی ۰۳۸۴۱۶۸۰۲۷ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال انتخاب شد. ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۲۰۸۲۰۵۷ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199001
آگهی تاسیس شرکت نازنین جهان اوراسیا سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ تحت شماره۴۳۲۱۷۱ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۳۶۰۵۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمانی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی, سازه های آبی, پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی, محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی محاسباتی پروژه های فوق, انجام پروژه های EPC و فضای سبز و کشاورزی, بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده, ساخت سازه های پیش ساخته, انجام عملیات خاکی, واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواداولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار کشاورز, خ شهید نادری , ک برزین , پلاک۸۱, ـ کدپستی۱۴۱۶۶۳۳۷۹۳ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم بی نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۶۹/۲۴۲ مورخ۲۸/۰۸/۱۳۹۱ نزد بانک کشاورزی شعبه دکتر حسابی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا نیک بین به شماره ملی۲۷۲۱۵۸۱۰۰۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای محمدحسین اسلامی به شماره ملی۰۳۸۴۸۲۸۲۲۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای جعفر نوری ولندر به شماره ملی۰۳۲۲۳۲۰۲۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای جعفر نوری ولندر به شماره ملی۰۳۲۲۳۲۰۲۴۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های و اوراق و مکاتبات عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ـ۸ـ آقای مجتبی خاکبازان به شماره ملی۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اکبر خاکبازان به شماره ملی۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۷۱۴۰۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280156
آگهی تغییرات شرکت شکیل همیلا سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۰۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جواد اکبری شماره ملی ۰۳۲۰۱۷۴۰۶۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ابوالفضل عطار شماره ملی ۰۰۶۵۴۱۱۰۹۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی نامه‌های عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۷۵۳۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1315913
آگهی تغییرات شرکت راستین کاژه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۶۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره غلامرضا احمدزاده به شماره ملی ۱۳۷۶۳۸۱۲۴۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل مرادی به شماره ملی ۴۳۲۱۰۸۸۳۲۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقایان مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ و حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۶۷۱۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536377
آگهی تاسیس شرکت سپهر داد کاژه سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۲ شماره ثبت ۱۲۶۸۹ شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۹۱۷۰ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۲ از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی شامل ساختمان سازی راهسازی تاسیساتی آبیاری زهکشی آبی پل سازی و تونل سازی و محوطه سازی محاسبه و طراحی فنی کلیه نقشه های اجرایی و محاسباتی پروژه های فوق انجام پروژه های ای پی سی و فضای سبز کشاورزی بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده ساخت سازه های پیش ساخته انجام عملیات خاکی ـ واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و ماشین آلات مرتبط با موضوع شرکت ۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود ۳ ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان قم ـ شهر قم ۴۵ متری مدرس ـ ۱۶ متری نهرآب ـ سمت چپ درب سوم کدپستی ۳۷۱۵۱۶۹۹۸۷ ۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۸۶ مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۲ نزد بانک سپه شعبه عمار یاسر قم پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای حمیدرضا زمان بشماره ملی ۰۳۷۰۹۰۳۸۶۲ بسمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ـ آقای حسین زمان بشماره ملی ۰۳۸۴۴۹۴۲۵۰بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای حسین زمان بشماره ملی ۰۳۸۴۴۹۴۲۵۰بسمت مدیرعامل بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور باامضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ آقای سید مهدی رضوی بشماره ملی ۰۳۸۶۰۵۵۵۷۲ بعنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بعنوان بازرس علی البدل ش۵۰۰۹۶۰۰۰۰۱۱۱۷۸۸۵۲۷۲۶ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731137
آگهی تغییرات شرکت وزین لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۵۸۹۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی خاکبازان شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محمد کاظم شاملو با کد ملی ۰۵۳۴۶۱۲۱۵۶ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمد همای فرد با کد ملی ۰۰۷۹۳۱۱۳۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۸۹۳۶۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1731138
آگهی تغییرات شرکت خانه سازان لیماک سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۶۳۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۲۹۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان بشماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی شهرستانی کیا بشماره ملی ۰۰۶۲۴۸۲۵۴۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدزاده بشماره ملی ۱۳۷۶۳۸۲۴۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای مجتبی کمالیان بشماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن ایازی بشماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی باامضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۹۳۶۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12925461
آگهی تغییرات حقوقی البرز رهنما موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۹۸۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر خاکبازان شماره ملی۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ با پرداخت مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرارگرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۱۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۵۰۵۰۲۲۹۱۷۱۸۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12993982
آگهی تغییرات شرکت باربد انرژی لیماک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۰۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۱۶۷۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا اسکندری ش م ۰۰۷۹۹۹۲۴۷۱ با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفتند فرزانه مرادقلی ش م: ۰۰۷۴۵۵۹۳۶۲ با پرداخت مبلغ ۹۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرارگرفتند. سرمایه شرکت از مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. فهرست و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء بعد از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای امید متقیان ش م ۰۳۷۰۵۸۸۴۷۹ دارنده مبلغ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه اقای اکبر خاکبازان ش م ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ دارنده مبلغ۹۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم سارا اسکندری ش م ۰۰۷۹۹۹۲۴۷۱ دارنده مبلغ۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خانم فرزانه مرادقلی ش م: ۰۰۷۴۵۵۹۳۶۲ دارنده مبلغ ۹۵۰۰۰۰ریال سهم الشرکه پ۹۵۰۶۰۸۱۳۲۹۲۵۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137594
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز بتن آبتین درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۵۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۱۳۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری نفت و گاز و ساخت راه ها نظیر ساخت جاده های اصلی و فرعی بزرگراه ها تونل ها و راه های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات اسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری فضای سبز حمل ونقل درون شهری تامین نیرو خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سید الشهدا کدپستی۳۸۱۷۶۱۶۳۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم بانام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۴ مورخ ۲۳/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه امام خمینی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: مومن اسدی به شماره ملی ۰۶۲۱۳۹۹۰۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و ندا اسدی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۵۵۳۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم اسدی به شماره ملی ۰۵۲۰۵۹۴۱۹۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی حسنی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۵۱۳۹۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۸۲۹۳۰۴۸۳۱۴۳۵  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137608
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بهساز دوام پارسه درتاریخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۸۵۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۱۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: در برگیرنده امور پیمانکاری نفت و گاز و ساخت راه ها نظیر ساخت جاده های اصلی و فرعی بزرگراه ها تونل ها و راه های زیر زمینی آزاد راهها ریلی و باند فرودگاه عملیات آسفالت و راه سازی و پل سازی و انجام کلیه کارهای عمرانی اعم از ساختمانهای فلزی و بتنی و برج سازی از ابتدا تا اتمام عملیات و جدول بندی و پی اسکلت و محوطه سازی در مجموعه های مسکونی و تفریحی و انجام کلیه عملیات تاسیساتی از قبیل آب و برق و فاضلاب و کانال کشی و آبیاری و زهکشی مرمت و بازسازی اثار باستانی انجام کلیه خدمات شهری،تامین نیرو، فضای سبز خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان مشهد، خیابان سید الشهدا کدپستی۳۸۱۷۶۱۶۳۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰ سهم با نام ۱۰.۰۰۰ ریالی میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۹۳ مورخ ۲۳/۸/۹۵ نزد بانک سپه شعبه امام خمینی اراک پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ندا اسدی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۵۵۳۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و مریم اسدی به شماره ملی ۰۵۲۰۵۹۴۱۹۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مومن اسدی به شماره ملی ۰۶۲۱۳۹۹۰۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مجتبی حسنی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۵۱۳۹۵ به عنوان بازرس اصلی و اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی باشد./ ش۹۵۰۸۲۹۱۸۸۵۵۶۸۷۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201686
آگهی تغییرات شرکت لیماک سرو ارغنون شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۷۸۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۷۷۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: خیابان هویزه خیابان سهند کوچه متحیری پلاک۵۶ واحد ۴ کدپستی ۱۵۵۹۸۱۴۳۱۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. روح اله تربتی فرزند مهدی متولد۲۵/۰۸/۱۳۵۸ شماره شناسنامه ۷۵۴ و شماره ملی ۴۱۳۲۲۱۶۱۱۱ صادره از بروجرد و آیت خاوری فرزند پاپی کریم متولد ۳۱/۰۶/۱۳۶۶ شماره شناسنامه ۱۱۹۷۹و شماره ملی ۴۱۳۳۱۶۲۲۵۰ صادره از بروجرد هر یک با پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفتند. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: مجتبی خاکبازان شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال اکبر خاکبازان شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ دارای مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال آیت خاوری شماره ملی ۴۱۳۳۱۶۲۲۵۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال روح اله تربتی شماره ملی ۴۱۳۲۲۱۶۱۱۱ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۹۳۰۷۴۷۳۳۸۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13302824
آگهی تغییرات شرکت راستین سروش اپادانا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۶۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان با شماره ملی۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۹۰۰۰۰۰ریال و مهدی طراوتی پاک با شماره ملی۰۳۷۰۶۷۶۹۶۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ۱۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردیدند و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۶۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بدین شرح می‌باشد: سعید باقریان ضمیر به شماره ملی دارنده ۵۹۴۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مهدی جوزا پور لنگرودی به شماره ملی دارنده۶۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. / ش۹۵۱۱۲۳۱۳۲۹۴۳۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فراهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13498613
آگهی تغییرات شرکت برسام پیشرو آبتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۸۵۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۱۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مومن اسدی به کدملی۰۶۲۱۳۹۹۰۳۵وملیحه وطن چیان یزدی به کدملی۰۹۴۵۵۷۱۵۴۲ومحمد عسکری نژاد امیری به کد ملی ۲۰۶۳۰۶۱۸۵۸برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ اکبر خاکبازان به کد ملی۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴سمت بازرس اصلی ومجتبی حسنی به کد ملی ۰۵۳۲۹۵۱۳۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کاروکارگر جهت ئرج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. / ش۹۶۰۴۱۴۳۲۷۳۷۴۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522008
آگهی تغییرات شرکت فریور دژ کوهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۶۳۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به سمت بازرس اصلی و مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. / ش۹۶۰۴۲۸۷۳۲۸۷۲۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13589185
آگهی تغییرات شرکت سپهر داد سپنتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۰۹۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۸۹۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ واکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۱۱۰۷۹۹۳۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13724779
آگهی تغییرات شرکت کوشا نازنین اراک شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۲۵۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۰۷۷۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجتبی کمالیان به شماره ملی ۰۳۸۳۸۷۲۴۲۱با دریافت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید، در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان: - عماد متقیان با شماره ملی۰۳۷۰۹۵۶۲۲۲ دارای ۲۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. - اکبر خاکبازان با شماره ملی۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ دارای ۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ش۹۶۰۸۳۰۲۸۴۸۷۸۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13867351
آگهی تغییرات شرکت باربد سازه راستین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۸۸۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۱۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ و حسن ایازی به شماره ملی ۰۳۸۱۳۵۶۹۵۷ به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت ۱سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۶۱۱۲۱۵۸۸۸۱۳۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14225328
آگهی تغییرات شرکت ارغنون کاژه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۹۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید اسمعیل موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۶۱۷۴ با پرداخت ۹۵۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سید حامد موسوی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۵۹۸۳۸ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سید بهرام موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۵۹۸۴ با پرداخت ۲۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. روح اله صیادی به شماره ملی ۰۶۰۱۱۴۷۰۵۷ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. سامان کسرایی به شماره ملی ۲۵۹۳۸۱۰۹۱۲ با پرداخت ۱۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۲۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد. سید اسمعیل موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۶۱۷۴ دارای ۹۵۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سید حامد موسوی به شماره ملی ۴۳۱۰۴۵۹۸۳۸ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سید بهرام موسوی به شماره ملی ۵۹۰۹۷۱۵۹۸۴ دارای ۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. مجتبی خاکبازان به شماره ملی ۰۳۷۰۴۷۴۷۶۷ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. اکبر خاکبازان به شماره ملی ۰۵۷۹۳۶۸۰۸۴ دارای ۵۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. روح اله صیادی به شماره ملی ۰۶۰۱۱۴۷۰۵۷ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. سامان کسرایی به شماره ملی ۲۵۹۳۸۱۰۹۱۲ دارای ۱۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۷۰۶۳۱۹۴۱۴۶۵۷۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک