سید مصطفی موسوی

آقای سید مصطفی موسوی

کد ملی 5789947468
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1716390
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی یزدسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۵۸۸۱۴به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸به نمایندگی آقای سید جمال سجادی پور به شماره ملی ۴۴۸۹۲۵۳۰۲۸وشرکت شهرکهای صنعتی تهران با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴به نمایندگی آقای سید مسعود عظیمی به شماره ملی ۵۰۳۹۷۱۹۶۵۵ وشرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴به نمایندگی آقای محمد مهدی زارع به شماره ملی ۴۴۶۹۶۴۴۲۱۸ وشرکت شهرکهای صنعتی فارس با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰به نمایندگی آقای محمدرضا بابائی دره به شماره ملی ۴۴۳۰۵۲۰۲۰۸ وشرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰به نمایندگی آقای احمد رضا فقیه خراسانی به شماره ملی ۴۴۵۹۶۹۴۲۷۱ وشرکت شهرکهای صنعتی مازندران با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کرچائی به شمارهملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ ش۹۳۰۹۱۰۳۴۹۹۰۰۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744750
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۳۵۱۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: - شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای شاهپور قنبری به شماره ملی ۳۳۴۱۰۵۸۳۲۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) - شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای رضا رحیمی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۷۶۸۰۲ (عضو اصلی هیئت مدیره) - شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای بیژن کردستانی به شماره ملی ۳۲۵۷۳۶۳۶۸۰ (عضو اصلی هیئت مدیره) - شرکت شهرکهای صنعتی آذر بایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای علی اشرف منصوری به شماره ملی ۳۳۷۹۹۰۷۰۰۶ (عضو اصلی هیئت مدیره) - شرکت شهرکهای صنعتی فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای محسن دارابی به شماره ملی ۳۲۵۶۲۳۷۳۷۱ (عضو اصلی هیئت مدیره) ۲ - اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت شهرکهای صنعتی مازنداران سهامی به شماره ثبت ۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل هیئت مدیره) ۳ - آقای شاهپور قنبری به موجب حکم شماره ۲۹۴۵۰/۳۰ مورخ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان کرمانشاه منصوب گردید. ۴ - سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی شرکت به مدت یکسال مالی برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد. ۵ - روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد، گسترش صمت برای درج آگهیهای دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامهای محلی و کشوری نیز برای انتشار سایر آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت درسال مالی۱۳۹۴تعیین گردیدند. ش۹۵۰۱۲۵۷۹۷۴۸۳۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12765237
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۵۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت۶۸۴۹۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای مسعود مهدی زاده مقدم با کدملی ۰۹۴۳۱۸۱۸۴۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۰۸۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای جعفر صادق اسکندری به شماره ملی ۶۳۷۹۵۸۴۲۹۳ و شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۶۷۹ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای اسمعیل کریم زاده به شماره ملی ۴۹۲۹۸۴۲۹۷۲ و شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۵۳۷ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای تقی کهوریان به شماره ملی ۲۹۷۱۶۸۶۱۷۵ و شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۹۲۲ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای علی صداقت پور به شماره ملی ۲۲۹۷۶۳۷۹۱۸ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۹۲ وشناسه ملی۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل) بمدت دوسال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای مسعود مهدی زاده مقدم) و یکی از اعضا هیئت مدیره (آقایان تقی کهوریان یا جعفرصادق اسکندری یا اسمعیل کریم زاده) وآقای یحی رزم آرای شرق با حکم ابلاغی بعنوان مدیرمالی و ذیحسابی همراه با مهر شرکت معتبر بوده و امضا کلیه قراردادها با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای مسعود مهدی زاده مقدم) و یکی از اعضا هیئت مدیره (آقایان تقی کهوریان یا جعفرصادق اسکندری یا اسمعیل کریم زاده) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد امضا مکاتبات اداری به تنهایی با رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای مسعود مهدی زاده مقدم) با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۰۲۰۶۴۳۹۲۱۶۹۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774158
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۴۲۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای ابراهیم فریدی جمادی به شماره ملی ۱۴۶۵۲۳۷۹۲۵ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای سید حامدعاملی کلخوران به شماره ملی ۱۴۶۵۷۹۹۰۲۸ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای عدیل سروری زرگر به شماره ملی ۶۰۱۹۳۶۱۲۰۹ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰به نمایندگی آقای علی آذرنژاد به شماره ملی ۵۱۹۹۴۱۶۶۷۷ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای بهمن شمشیری به شماره ملی ۲۷۵۰۴۷۶۵۶۹ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل) برای مدت دوسال انتخاب شدند. بارعایت ماده (۱۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی وقانونی وحسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد. روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصادوگسترش صنعت برای درج آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی وتصمیمات متخذه هیات مدیره وروزنامه‌های محلی وکشوری نیز برای انتشار سایرآگهی‌های واطلاعیه‌های شرکت درسال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۲۱۲۲۴۲۸۵۸۴۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775163
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۴۹۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره شرکت شهرکهای صنعتی چهارمحال و بختیاری به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای علیرضا شفیع زاده به شماره ملی ۴۶۵۰۰۸۹۵۳۰ به سمت عضو اصلی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای سیدنعیم امامی به شماره ملی ۵۴۱۸۶۷۲۶۸۱ به سمت عضو اصلی شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای سیامک سلیمانی دشتکی به شماره ملی ۴۶۸۹۱۱۳۵۱۳ به سمت عضو اصلی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای سیدکوروش هاشمی گل سفیدی به شماره ملی ۴۶۸۹۶۱۶۰۶۱ به سمت عضو اصلی شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای اسماعیل عامری گلستان به شماره ملی ۱۲۴۹۶۴۱۸۷۱ به سمت عضو اصلی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به سمت عضو علی البدل آقای علیرضا شفیع اده به موجب حکم شماره ۶۰/۲۶۶۲۳۴ مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری منصوب گردید. کلیه اسناد واوراق تعهدآورشرکت از جمله چک، سفته وقراردادها با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل ورئیس هیات مدیره و با مهر شرکت انجام گیرد. بقیه اختیارات نیز مطابق با اساسنامه شرکت خواهد بود. سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد. روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صنعت برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۲۱۳۶۹۲۶۲۰۶۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790469
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی استان سیستان و بلوچستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۵۵۴۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شهرک‌های صنعتی تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای حسینعلی سارانی به شماره ملی ۳۶۷۳۸۴۲۶۶۸ و شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای نادر میرشکار به شماره ملی ۳۶۷۴۰۵۰۰۸۰ و شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای رضا نجفی به شماره ملی ۳۶۷۳۸۳۸۴۹۰ و شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای عبدالحکیم ریگی میرجاوه به شماره ملی ۶۱۱۹۸۳۶۲۴۱ و شرکت شهرک‌های صنعتی فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای غلامرضا مالکی شجاع به شماره ملی ۳۶۷۱۷۵۳۰۳۱ بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و آقای حسینعلی سارانی به موجب حکم شماره ۱۷۵۰۳۱/۶۰ مورخ ۱۹/۸/۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان سیستان و بلوچستان منصوب گردید. ۲. سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد. ۳. روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صنعت برای درج آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیئت مدیره و روزنامه‌های محلی و کشوری نیز برای انتشار سایر آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۲۲۱۵۱۱۵۶۹۸۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12815356
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به شماره ملی ۱۲۸۹۰۰۱۶۱۸و شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای علی منتظری گلسفیدی به شماره ملی ۲۷۰۹۰۶۹۳۶۹ و شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای محمدعلی محمدی ملاسرائی به شماره ملی ۲۵۹۵۵۱۰۶۰۶ (عضو اصلی) و شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای علیرضا رحمان طلب واقعی به شماره ملی ۲۶۷۸۱۶۷۴۸۸ و شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۲۲وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای محمدحسین اصغریان به شماره ملی ۲۷۰۹۶۰۹۰۰۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به سمت عضوعلی البدل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۲آقای طهمورث لاهوتی اشکوری به موجب حکم شماره ۶۰/۳۶۵۱۷ مورخ ۰۷/۰۲/۹۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گیلان انتخاب شدند.۳ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی شرکت به مدت یکسال مالی بر ای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب شد ۴ . روزنامه‌های اطلاعات و دنیای اقتصاد و گسترش صنعت برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند ش۹۵۰۳۰۴۹۲۴۵۶۳۸۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12817030
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال (تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۶) انتخاب گردیدند: شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی محمد رضا قاهری بدر به شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۵۶۷۲ به سمت عضو اصلی و رئیس هیأت مدیره هیأت مدیره و مدیرعامل. شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان با شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی سید محمد موسوی به شماره ملی ۲۱۸۰۹۰۸۶۰۵۲ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۹۳۱۲ به نمایندگی حسن کریمی به شماره ملی ۱۲۸۶۵۰۲۳۵۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی با شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی محمد رضا مس فروش به شماره ملی ۰۹۴۰۴۶۹۰۴۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. شرکت شهرکهای صنعتی فارس با شناسه ملی ۱۰۳۵۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی فتحعلی محمد زاده به شماره ملی ۶۳۵۹۲۷۴۰۲۷ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره. شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندارن با شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۸۹۷۴۹ به نمایندگی سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ سمت عضوعضو علی البدل هیأت مدیره. سازمان حسابرسی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شد. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۳۰۵۵۹۹۳۳۲۲۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831137
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۰۰۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهام خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای سهراب بنام به شماره ملی ۶۰۰۹۶۰۴۸۳۴ و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهام خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی داریوش دیودیده به شماره ملی ۴۲۳۰۹۸۲۶۸۲ و شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهام خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای عادل خواجوی فرد به شماره ملی ۴۲۵۰۷۲۵۲۵۱ و شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهام خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای جعفر گوهرگانی به شماره ملی ۴۲۶۸۹۱۴۸۷۰ و شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهام خاص) به شماره ثبت۳۹۲۲و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای حسن نوروزی به شماره ملی ۴۲۶۹۶۵۱۷۳۳ به سمت اعضای اصلی و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهام خاص) به شماره ثبت ۹۹۲و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ آقای سهراب بنام به موجب حکم شماره ۲۳۴۱۰۲/۶۰ مورخ ۰۲/۱۱/۹۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد انتخاب گردید - ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی۹۴) انتخاب شد. - ۳ روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صنعت برای درج آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه‌های محلی و کشوری نیز برای انتشار سایر آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۳۱۲۳۱۲۷۵۱۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12831670
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۵۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۹۰۰۳۰۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای گودرز رضایی به شماره ملی ۳۲۵۶۱۶۰۰۵۰ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای سیدعبدالکریم موسوی به شماره ملی ۲۲۴۹۵۶۳۸۶۱ (عضواصلی) شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای مسعود کریمی به شماره ملی ۳۶۲۰۹۵۱۰۷۱ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای ذبیح اله قائمی به شماره ملی ۳۹۶۱۶۸۶۵۷۲ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای علیرضا حسن نایبی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۴۷۹۸۷ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل) آقای گودرز رضایی به موجب حکم شماره ۲۳۴۱۰۸/۶۰ مورخه ۲/۱۱/۱۳۹۲بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز منصوب گردید. سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یک سال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد. روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صمت برای درج آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه‌های محلی و کشوری نیز برای انتشار سایر آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۳۱۲۸۳۰۱۵۲۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12838637
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۹ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۹۲۲۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت شهرک‌های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای حجت اله خلیل زاده صورتی به شماره ملی ۲۰۶۲۱۵۰۸۶۵ (عضو اصلی) تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای حسینقلی قوانلو به شماره ملی ۴۸۷۹۶۱۳۰۶۱ (عضو اصلی) تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای مختار مهاجر به شماره ملی ۲۲۶۹۶۲۵۸۵۴ (عضو اصلی) تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای حیمد دامغانی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۶۵۰۰ (عضو اصلی) تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای رضا مروتی به شماره ملی ۲۰۰۲۵۶۴۷۳۶ (عضو اصلی) تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل) تا تاریخ ۲۳/۱۰/۹۶ آقای حجت اله خلیل زاده صورتی به موجب حکم شماره ۱۸۷۴۱۴/۶۰ مورخ ۳۰/۸/۹۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان انتخاب گردیدند. سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۱۷۳۵۱۷۲۹۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949371
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۳۰۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۶ بشرح ذیل تعیین گردیدند. شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای مرتضی دارایی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۷۲۲۰۰ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای یاراله نصیری به شماره ملی ۴۵۴۹۴۷۲۷۴۱ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای عبدالرضا بازدار به شماره ملی ۴۵۱۹۴۳۴۳۵۱ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای شعبان فروتن به شماره ملی ۴۵۲۹۶۹۸۰۱۷ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای حشمت اله عسگری به شماره ملی ۴۵۲۹۹۴۳۵۸۵ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل) آقای مرتضی دارایی بشماره ملی ۴۵۰۰۷۷۲۲۰۰ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان ایلام ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد. ۳ روزنامه‌های اطلاعات دنیای اقتصاد و گسترش سمت برای درج آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه‌های محلی و کشوری نیز برای انتشار سایر آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۵۱۶۴۱۹۸۰۳۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ایلام
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027621
آگهی تغییرات شرکت شهرک‌های صنعتی استان کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۸۷۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره بشرح ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی اقای محمود قادرمزی به شماره ملی ۵۵۸۹۸۲۱۲۷۴ (عضو اصلی). شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای محمد دره وزمی به شماره ملی ۳۳۵۹۰۶۰۵۰۴ (عضو اصلی). شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای کریم ذوالفقاری به شماره ملی ۳۷۸۱۹۲۲۰۳۰ (عضو اصلی). شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای سیدکمال حسینی به شماره ملی ۳۷۳۰۵۴۰۵۰۵ (عضو اصلی). شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای شاهو حاجبی به شماره ملی ۳۷۳۲۰۵۷۲۴۰ (عضو اصلی). شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو اصلی). آقای محمود قادرمزی به موجب حکم شماره ۶۰/۲۳۴۱۱۲ مورخ ۹۲/۱۱/۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان کردستان منصوب گردید. با رعایت ماده (۱۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد. روزنامه اطلاعات جهت نشر آکهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۵۰۶۲۸۱۴۵۲۳۱۲۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049022
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی خراسان جنوبی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۳۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ با نمایندگی آقای عباس جرجانی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۸۶۰۳۷ و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ با نمایندگی آقای‌ها شم ولی پور به شماره ملی ۰۶۵۱۷۶۱۸۸۳ وشرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ با نمایندگی آقای سید نعمت اله حقیقی بردینه به شماره ملی ۳۳۰۹۲۷۰۷۰۱ وشرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ با نمایندگی آقای مرتضی عابدینی به شماره ملی ۰۶۵۱۸۳۴۶۰۰ و شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ با نمایندگی آقای سید محمد محمودی به شماره ملی ۰۸۳۹۸۳۶۶۷۸ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ با نمایندگی آقای سید مصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به عنوان عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای سال مالی ۱۳۹۴ انتخاب گردید. ۳ روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۱۱۳۳۶۶۳۸۵۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062725
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۷۶ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۴۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای محمد رضا صادقی به شماره ملی ۴۶۰۹۷۷۲۲۹۹ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای بهروز اسودی به شماره ملی ۱۴۶۵۲۱۱۷۰۵ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای سیدعلی پور حسینی به شماره ملی ۴۵۶۹۴۵۹۵۳۶ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای سیدحسن میرعماد به شماره ملی ۴۵۷۸۷۷۴۴۹۱ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای علی صداقت پور به شماره ملی ۲۲۹۷۶۳۷۹۱۸ (عضو اصلی) شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کرچائی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ (عضو علی البدل) آقای محمد رضا صادقی به موجب حکم شماره ۱۴۷۸/۳۰ مورخ ۹۲/۱/۲۸ به عنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی سمنان منصوب گردید سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۴) انتخاب شد روزنامه اطلاعات، دنیای اقتصاد و صمت برای درج آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی و تصمیمات متخذه هیات مدیره و روزنامه‌های محلی و کشوری نیز برای انتشار سایر آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت در سال مالی ۱۳۹۴ تعیین گردیدند ش۹۵۰۷۱۷۲۲۱۱۲۷۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13068044
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۷۶۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱سمت اعضای هیات مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: - آقای کیوان گردان بشماره ملی ۳۹۶۱۸۴۹۵۹۵نماینده شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) بشماره ثبت۶۸۴۹۴وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ بعنوان رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای حمیدرضا متین به شماره ملی ۳۸۷۳۳۳۲۴۰۱ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ عضو هیات مدیره - آقای محمدجواد بگی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۰۹۵ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ عضو هیات مدیره - آقای سیدمجید مختاری موسوی به شماره ملی ۳۸۷۵۰۴۰۵۰۳نماینده شرکت شهرکهای صنعتی آذرباییجان شرقی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ عضو هیات مدیره - آقای خسرو سامری به شماره ملی ۳۸۷۱۱۸۶۵۰۳ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۳۸۷۵۰۴۰۵۰۳ عضو اصلی هیات مدیره - آقای سیدمصطفی موسوی بشماره ملی۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ نماینده شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره - ۲حق امضا مجازدر کلیه موارد اعم ازچک وسفته وبرات واوراق واسناد تعهدآور شرکت برعهده مدیرعامل به همراه یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره (مشترکا) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۹۵۶۵۳۶۳۵۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13074153
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۲۴۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای حمیدرضا خانپور کدملی ۳۲۵۷۵۹۹۱۷۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴به سمت عضو اصلی هیئت مدیره نامبرده طبق حکم شماره ۶۴۴۵۸ / ۶۰ مورخ ۱۶/۰۳/۹۵ رئیس مجمع عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای علی پرزحمت کدملی ۱۴۶۵۶۷۰۶۳۷ به نمایندگی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ و آقای فرامرز ملکان کدملی ۰۳۲۰۴۹۵۰۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ و آقای رضا صفاری کدملی ۴۳۲۲۲۳۰۴۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ و آقای ابوالفضل یاری سیسی کدملی۱۷۲۹۴۱۷۵۲۳به نمایندگی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمصطفی موسوی کدملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۶ انتخاب گردیدند. ۲. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شد. ۳. روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صمت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۷۲۵۵۳۴۳۴۲۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13120348
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۶ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شهرک‌های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ با نمایندگی آقای امیر حمیدنیا با کدملی ۲۷۵۳۵۵۸۸۷۶ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴به نمایندگی آقای ناصر فغفوری جلیلیان به شماره ملی ۴۲۸۴۲۹۰۸۲۷ شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ با نمایندگی آقای حسین جعفری به شماره ملی ۶۱۵۹۴۴۳۲۲۴ شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ با نمایندگی آقای یعقوب اسلامی به شماره ملی ۴۲۸۳۵۱۶۹۷۱ شرکت شهرک‌های صنعتی فارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ با نمایندگی آقای کریم حسین خانی به شماره ملی ۴۲۸۰۷۶۱۵۹۰ * عضو علی البدل هیات مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۶ شرکت شهرک‌های صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ با نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ * بازرسین شرکت: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس اصلی و قانونی و حسابرس شرکت به مدت یکسال مالی (برای سال مالی ۱۳۹۵) انتخاب شد. * روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و گسترش صمت برای درج آگهی‌ها و تصمیمات سرکت در سال مالی ۱۳۹۵ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۸۱۹۹۴۹۸۳۶۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137908
آگهی تغییرات شرکت شهرک صنعتی لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت شهرکهای صنعتی تهران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ و با نمایندگی فرزاد محمدی گراوند به شماره ملی ۴۱۹۹۶۲۹۸۱۵ شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ و با نمایندگی قدرت الله ولدی به شماره ملی ۵۲۸۹۹۱۳۶۶۱ شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ و با نمایندگی مهرداد غضنفری امرائی به شماره ملی ۴۱۹۹۱۰۴۲۲۴ شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ و با نمایندگی حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ شرکت شهرکهای صنعتی فارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ و با نمایندگی محمدرضا ملکی راد به شماره ملی ۵۹۸۹۶۵۸۸۸۵ به عنوان اعضای اصلی شرکت شهرکهای صنعتی مازندران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ و با نمایندگی سید مصطفی موسوی کرچائی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶. سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت شهرکهای صنعتی تهران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ و با نمایندگی فرزاد محمدی گراوند به شماره ملی ۴۱۹۹۶۲۹۸۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ و با نمایندگی قدرت الله ولدی به شماره ملی ۵۲۸۹۹۱۳۶۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ و با نمایندگی مهرداد غضنفری امرائی به شماره ملی ۴۱۹۹۱۰۴۲۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ و با نمایندگی حسین سلاح ورزی به شماره ملی ۴۸۵۹۲۰۲۳۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی فارس سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ و با نمایندگی محمدرضا ملکی راد به شماره ملی ۵۹۸۹۶۵۸۸۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره فرزاد محمدی گراوند به شماره ملی ۴۱۹۹۶۲۹۸۱۵ به سمت مدیرعامل خارج از شرکا تا تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، دنیای اقتصاد وگسترش صمت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۲۹۱۳۵۹۵۲۱۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161529
آگهی تغییرات شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف سمت مدیران به شرح ذیل برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۶ تعیین گردید: ۱ آقای مسعود مهدیزاده مقدم با کدملی ۰۹۴۳۱۸۱۸۴۴، بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل. ۲ آقای سیدحجت ذاکر با کدملی ۰۸۵۹۲۶۸۱۲۸ بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره. ۳ آقای حسن حسینی با کدملی ۰۸۸۹۱۵۴۲۳۶ بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ بعنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیات مدیره. ۴ آقای سعادت علی نیا با کدملی ۰۷۰۲۴۶۸۰۸۸ بجای خانم راضیه علیرضائی ابرده سفلی بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۷۸ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۱۳۱۲ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره. ۵ آقای حسن پرورنده فریمانی با کدملی ۰۸۴۹۴۰۷۸۵۰ بعنوان نماینده تام الاختیار شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره. ۶ آقای سیدمصطفی موسوی با کدملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸، بعنوان نماینده شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره. ب کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقوداسلامی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و آقای سعید عطار با حکم ابلاغی بعنوان ذیحساب همراه با مهر شرکت معتبر بوده و امضاء کلیه قراردادها با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء مکاتبات اداری با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۹۰۹۶۳۰۱۸۴۱۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13344831
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهرک‌های صنعتی تهران به شماره ثبت۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی کرچائی به کدملی۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان به شماره ثبت ۵۶۷۹ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای نیما دارائی به کدملی ۲۱۶۱۶۲۷۵۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی خراسان رضوی به شماره ثبت ۴۰۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴به نمایندگی آقای محمد محمدپور عمران به کدملی ۲۰۶۴۶۱۹۲۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای علی احسانی به کدملی ۵۷۷۹۷۳۲۷۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردید. همچنین کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات عقود اسلامی و قراردادها و نامه‌های عادی و اداری با امضا مشترک رئیس هیئت مدیره (سیدمصطفی موسوی کرچائی) و نائب رئیس هیئت مدیره (نیما دارائی) با مهر شرکت و آقای محمدتقی زارع مطابق با حکم ابلاغی به عنوان مدیر مالی و ذیحسابی همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۸۸۵۱۹۰۸۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886187
آگهی تغییرات شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۸۴۹۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای محمد جواد بگی به شماره ملی ۱۱۹۹۱۹۹۰۹۵ به سمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۰۸۹ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای اسرافیل احمدیه خانه سر به شماره ملی ۰۰۴۷۱۴۸۷۶۴ و شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۷۸ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۲۹۳۱۲ به نمایندگی آقای علیرضا همدانیان به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۵۹۵۵ و شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۲۲ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای مرتضی زمانی به شماره ملی ۱۲۸۸۱۳۷۶۰۵ و شرکت شهرکهای صنعتی اذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۳۷ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای مصطفی رناسی به شماره ملی ۱۲۸۷۶۵۵۹۵۵به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۹۲ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای محمد جواد بگی به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ضمنا صاحبان امضاء مجاز آقایان محمد جواد بگی و اسرافیل احمدیه می‌باشند. ش۹۶۱۱۳۰۷۵۹۴۵۲۲۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061318
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی استان قم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۶۵۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ شرکت شهرکهای صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت۶۸۴۹۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۴۳۶۴ به نمایندگی آقای امیر هوشنگ طیبی نژاد به شماره ملی ۰۳۸۵۱۴۱۴۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۰۸۹ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۵۴۴۴ به نمایندگی آقای احمد ذاکری به شماره ملی ۲۱۴۱۱۹۴۲۶۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۶۷۹ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۶۸۱۵۸ به نمایندگی آقای رضا سیار به شماره ملی ۰۳۸۲۹۹۶۳۶۴ بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۵۳۷ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۰۹۵۹۷۰ به نمایندگی آقای غلامحسین اله یاری به شماره ملی ۰۵۷۹۸۱۹۸۶۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره، شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۹۲۲ وشناسه ملی۱۰۵۳۰۱۶۴۷۰۰ به نمایندگی آقای حسن رضوی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۹۹۴۰۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت۹۹۲ وشناسه ملی۱۰۷۶۰۰۸۹۷۴۹ به نمایندگی آقای سیدمصطفی موسوی به شماره ملی ۵۷۸۹۹۴۷۴۶۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ شرکت سازمان حسابرسی بشماره ثبت۶۸۶۹۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۱۲۶۶۴۵۸۷۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک