محمد اصغری سیف آباد

آقای محمد اصغری سیف آباد

کد ملی 0057860343
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 852379
آگهی تغییرات شرکت سیف برج با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۳۰۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۳۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۷۸۹۰۸ به شماره شناسنامه ۱۷۱۱ تاریخ تولد ۲۹/۶/۱۳۶۰ فرزند براتعلی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ و آقای داود سلیمیان به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۳۶۸۷ و خانم کژال کوچک پور به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۳۸۳۱ و آقای میرحسین سیدشربتی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۳۲۳۲۷ و آقای پیمان نیایش نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۹۸۹۸۰۴ و آقای سیامک سرابی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۰۲۹۶۶ و آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۷۸۹۰۸ و خانم مریم اخفش اردستانی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۴۲۱۶۱ و آقای فرزاد احمدی به شماره ملی ۲۳۷۱۵۶۹۷۵۵ و آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی ۱۳۷۵۹۸۸۹۵۶ و آقای نادر اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۶۱۲۲۱۰۴۱ و آقای کاوان سلامی به شماره ملی ۳۷۳۲۵۰۲۰۷۴ و آقای مهدی سرتیپی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۵۴۶۹ و آقای کاظم نعمتی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۶۵۴۸۲ و آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۷۴۹۰۲۱ و آقای امین ناهیدی داودآبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۳۵۵۹۴ و آقای محمد محمدی راوری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۷۲۲۵ و آقای محمدهادی عبدالهی به شماره ملی ۲۴۳۲۱۸۵۰۳۱ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای داود سلیمیان به شماره ملی ۰۰۴۶۰۱۳۶۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم کژال کوچک پور به شماره ملی ۰۰۶۷۳۸۳۸۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای میرحسین سیدشربتی به شماره ملی ۰۴۹۲۰۳۲۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان نیایش نیا به شماره ملی ۰۰۶۲۹۸۹۸۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک سرابی به شماره ملی ۲۱۲۰۲۰۲۹۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۷۸۹۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم اخفش اردستانی به شماره ملی ۰۴۵۲۷۴۲۱۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فرزاد احمدی به شماره ملی ۲۳۷۱۵۶۹۷۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی ۱۳۷۵۹۸۸۹۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای نادر اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۶۱۲۲۱۰۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کاوان سلامی به شماره ملی ۳۷۳۲۵۰۲۰۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی سرتیپی به شماره ملی ۰۰۶۸۹۴۵۴۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کاظم نعمتی به شماره ملی ۰۰۳۶۵۶۵۴۸۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۷۴۹۰۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امین ناهیدی داودآبادی فراهانی به شماره ملی ۰۰۷۹۳۳۵۵۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد محمدی راوری به شماره ملی ۰۰۴۷۷۲۷۲۲۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدهادی عبدالهی به شماره ملی ۲۴۳۲۱۸۵۰۳۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حامد مهری ورنکش به شماره ملی ۱۳۷۵۹۸۸۹۵۶ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد مدارک و اوراق بهادار با دو امضاء می‌باشد امضای آقای حامد مهری ورنکش بعنوان مدیرعامل و امضای آقای محمد اصغری سیف آباد به عنوان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۱۱۸۱۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510659
آگهی تغییرات شرکت فرآیند آر شیت ابنیه سهامی خاص شماره ثبت ۴۵۴۲۴۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۷۶۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فرشاد نوزری به شماره ملی ۲۹۹۴۰۷۲۰۸۴ و محمد صالح زنگی آبادی به شماره ملی ۲۹۹۳۸۴۲۰۲۱ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند: آقای محمد اصغر ی سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فرزین پور اسمعیل آسیا بر به شماره ملی ۰۰۶۸۹۶۶۸۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ایمان زاده فرد به شماره ملی ۰۰۸۰۶۴۰۸۵۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان محسن عاطفی نیک به شماره ملی ۰۳۸۴۷۸۳۲۴۴، سعید توکلی پار سان به شماره ملی ۱۷۵۳۳۸۰۶۹۳، روزبه قزو ینیان به شماره ملی ۰۰۷۰۷۱۳۶۰۱، مجتبی عطائی طالبی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۰۰۰۱۸، محسن خلیل بکی خامنه به شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۱۹۰۱، لیلا جعفری نژاد به شماره ملی ۰۰۶۴۴۰۳۲۹۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۴۷۰۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636473
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مسکن محرابی شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۴۵۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۹۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی محرابی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۷۸۹۰۸ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ ۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰ریال افزایش داد. آقای آرش گرشاسبی با کدملی ۰۰۷۵۰۲۴۱۵۲ با پرداخت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت ازمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰٫۰۱۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه بدین شرح می‌باشد: آقای مهدی محرابی به کد ملی ۰۶۸۱۸۷۸۹۰۸ دارنده ۹۹۰۰۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای محمد اصغری سیف آباد به کد ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ دارنده ۱۰٫۰۰۰ ریال سهم الشرکه . آقای آرش گرشاسبی با کدملی ۰۰۷۵۰۲۴۱۵۲ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۷۰۶۹۴۴۱۳۵۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668333
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرآیند ایده بنا در تاریخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۲۰۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۶۸۱۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: عملیات ساخت در امور عمرانی ازقبیل احداث ساختمان و راه و شبکه های آب رسانی ـ انجام کلیه خدمات فنی مهندسی در ایران و خارج از ایران بصورت داخلی و بین المللی از قبیل انجام کلیه امور محوله به شرکتهای مجری، پیمانکاری و انبوه سازی که شامل انجام کلیه خدمات طراحی و اجرا بر امور ساختمانی و انبوه سازی و انواع پروژه های عمرانی در تخصص های شرکتهای مجری،پیمانکاری و انبوه ساز ـ خرید و فروش، واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز ـ تولید انواع محصولات مجاز ـ اخذ و اعطاء انواع نمایندگی های مختلف در داخل و خارج از ایران ـ دریافت کلیه تسهیلات مالی و اعتباری و بانکی از کلیه با نکها و موسسات مالی و اعتباری ایرانی و غیر ایرانی، در ایران و خارج از کشور ـ ایجاد و برگزاری و شرکت در کلیه همایشها، سمینارها و نمایشگاههای تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور ـ در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار آیت الله کاشانی خیابان دوم خیابان خدیور یکم گلهای اول پلاک ۳ طبقه سوم واحد ۷ کدپستی:۱۴۷۱۸۱۴۹۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۶۵۴۱/۷۵ مورخ ۹/۷/۹۳ نزد بانک صادرات ایران شعبه فلکه دوم صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرشاد نوزری شماره ملی ۲۹۹۴۰۷۲۰۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره مجید راینی پور شماره ملی ۳۱۳۰۹۹۳۰۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل احسان شمسی شماره ملی ۲۹۹۴۰۴۰۰۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مجید راینی پور به سمت مدیرعامل و فرشاد نوزری به سمت رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مجید راینی پور به سمت مدیرعامل یا فرشاد نوزری به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای احسان پهلوان به شماره ملی ۳۶۷۳۵۳۷۹۹۷ به عنوان بازرس اصلی. محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۷۲۷۱۴۵۸۷۹۳۸۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10150388
آگهی تغییرات شرکت طرح و ساخت کاخ بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۰۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۳۲۵۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲/۷/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای سید محمد قاضی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۳۸۳۸۵ به شماره شناسنامه ۲۳۱۰ تاریخ تولد ۲۵/۱۲/۱۳۳۳ فرزند سید احمد با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرارگرفت. آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۲۶۷۳ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۶۶۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۹۹۰/ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۷۰/۱ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید محمد قاضی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۳۸۳۸۵ و آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ و آقای ایرج شاطری به شماره ملی ۱۳۸۰۰۷۴۲۰۷ و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۲۶۷۳. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید محمد قاضی به شماره ملی ۰۰۳۶۰۳۸۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایرج شاطری به شماره ملی ۱۳۸۰۰۷۴۲۰۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۲۶۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید پوریا قاضی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۴۲۶۷۳ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای سید پوریا قاضی به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است و کلیه قراردادها و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12839646
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور خاک بتن آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۵۳۶۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۲۳۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیر احمد نژاد صائین به شماره ملی ۰۰۷۸۸۱۶۶۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نسترن احمدنژاد صائین به شماره ملی ۰۰۷۸۹۲۸۱۸۴ به سمت مدیر عامل، آقای علی بیات به شماره ملی ۳۲۵۷۰۸۲۵۱۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت بازرس اصلی و آقای جمال مختارزاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۹۵۰۳۱۹۳۲۷۸۳۹۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12971080
آگهی تغییرات شرکت طرح ساخت سیف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۷۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۰۰۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳، مرتضی عابدی به شماره ملی ۰۴۹۱۹۹۵۴۴۱، منصور نجفی مطیعی به شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۵۵۸۸، حسین شمس آصف به شماره ملی ۰۹۴۳۲۲۶۴۲۲، سید جواد فراغتی به شماره ملی ۰۰۴۷۷۵۴۳۳۸، عظیم آقا رسولی به شماره ملی ۴۴۳۲۰۸۱۱۲۰، علی اصغر حیدری به شماره ملی ۰۰۳۶۸۴۷۳۹۹، محسن عمرانی نوش آبادی به شماره ملی ۱۲۶۲۱۰۲۲۶۱ و حسین نوری سراجی به شماره ملی ۲۱۸۱۲۸۷۳۳۳ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند پ۹۵۰۵۲۶۱۲۲۸۸۹۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053028
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ پی آزما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۷۵۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۴۵۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین تمیز ش م ۰۰۴۵۵۰۶۲۱۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمد اصغری ش م۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای قادر اصغری ش م ۰۰۶۱۶۵۲۸۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای سروش ناصری ش م ۰۰۷۹۷۸۵۴۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۷۱۲۴۹۰۸۸۷۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081634
آگهی تغییرات شرکت سدید دژ آرمه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می‌باشد: طیبه حبیبی به شماره ملی ۵۴۱۹۴۰۵۱۸۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال جمال مختار زاده به شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال پ۹۵۰۷۲۷۷۹۸۱۴۰۳۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081644
آگهی تغییرات شرکت ساتراپ عمران بنیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طیبه حبیبی شماره ملی ۵۴۱۹۴۰۵۱۸۰ با پرداخت۵۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ۴ اساسنامه به شرح مذکور اصلاح شد. محل شرکت به تهران شهرک گلستان خیابان گلها خیابان بنفشه دهم مجتمع تجاری اداری باران طبقه اول واحد GF۲B۰۲ کدپستی: ۱۴۹۴۸۷۱۸۴۳ انتقال یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان بشرح ذیل می‌باشد: آقای جمال مختار زاده شماره ملی ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. آقای محمد اصغری شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. خانم طیبه حبیبی شماره ملی ۵۴۱۹۴۰۵۱۸۰ دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۷۲۷۲۶۹۱۷۶۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13081647
آگهی تغییرات شرکت توسعه پایدار آژند شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۷۰۸۹۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۴۵۲۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ با دریافت ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و در نتیجه سرمایه از ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده۴ اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: آقای جمال مختار زاده ک. م ۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ و خانم طیبه حبیبی ک. م ۵۴۱۹۴۰۵۱۸۰ هریک دارنده مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. پ۹۵۰۷۲۷۵۳۰۳۰۵۴۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13152972
آگهی تغییرات شرکت آداک پایدار ابنیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۸۹۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای قادر اصغری به شماره ملی۰۰۶۱۶۵۲۸۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین میهن خواه به شماره ملی ۰۰۵۷۵۰۰۵۷۶ سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک سفته بروات قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضا ی منفردا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۹۰۳۸۰۲۴۶۸۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407542
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران کادوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۱۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ و قادر اصغری به شماره ملی ۰۰۶۱۶۵۲۸۹۱ و علی اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۷۴۹۰۲۱ و جمال الدین شیخ انصاری به شماره ملی ۴۱۷۲۰۶۱۸۰۱ و وحید شاعری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۲۹۳۶۷ و، سیداحمد حسینی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۵۲۲۶۷ و الهام فیض اله زاده به شماره ملی ۰۰۱۴۷۶۸۹۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۱۰۶۱۴۲۲۲۹۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13460319
آگهی تغییرات شرکت افراشته دژ بنا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۶۸۲۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۳۶۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قادر اصغری با شماره ملی ۰۰۶۱۶۵۲۸۹۱ با پرداخت ۴۰۰۰۰۰۰ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد. آقای محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ با پرداخت ۱۰۰۰۰۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ۶۰۰۰۰۰۰ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال به ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد. علاوه بر اسامی فوق الذکر آقای جمال مختار زاده با کدملی۱۲۸۲۸۳۷۶۶۴ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰ریال سهم الشرکه میباشد. پ۹۶۰۳۱۶۶۱۹۹۴۱۱۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13506644
آگهی تغییرات شرکت هامون شهر ایده شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۶۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۷۸۳۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا فرشاد مکی نژاد به شماره ملی ۰۴۵۲۲۵۱۹۸۲ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و بابک محمودی به شماره ملی ۰۰۴۰۳۱۳۶۶۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علی واحدی به شماره ملی ۰۳۸۵۳۶۴۷۲۵ و امیر واحدی به شماره ملی ۰۴۵۱۶۱۷۸۱۹ و شاهرخ کردستانی به شماره ملی ۲۰۹۱۹۸۸۹۷۹ و زهرا حضرتی عینی به شماره ملی ۰۰۶۳۷۹۷۵۹۳ و محسن دادمند به شماره ملی ۰۰۴۲۴۸۸۹۸۲ و بابک معظمی به شماره ملی ۰۰۶۳۹۰۰۱۹۱ بعنوان عضو هیت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و عقوداسلامی با امضا ی محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه اوراق عادی و اداری و قراردادها با امضای علیرضا فرشاد مکی نژاد به سمت مدیرعامل یا محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۴۱۹۲۹۷۴۰۰۶۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14229914
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاع صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۸۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قربانعلی قربانعلی نژاد شماره ملی ۲۱۶۱۲۹۰۷۰۳ بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حمید قربانعلی نژاد شماره ملی ۰۰۸۰۰۰۱۴۵۹ بسمت نایب رئیس هیات مدیره محمد اصغری شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ بسمت عضو هیات مدیره هوتن قربانعلی نژاد شماره ملی ۰۰۱۸۶۷۴۳۷۲ بسمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. تعیین دارندگان حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل (آقای قربانعلی قربانعلی نژاد) به تنهایی یا دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۷۰۳۶۹۸۴۸۴۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293022
آگهی تغییرات شرکت پرهون عمران لوتوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۳۶۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد اصغری به کد ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳ بعنوان رئیس هیئت مدیره و احسان شمسی به کد ملی ۲۹۹۴۰۴۰۰۷۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مجتبی روتیوند غیاثوند به کد ملی ۰۰۷۷۸۴۷۳۳۴ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مسعود ثابتی به کد ملی ۰۰۴۷۰۹۰۳۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا رضوی خصال با کد ملی ۰۰۶۴۴۳۷۰۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و اوراق عادی و اداری ومراسلات و قراردادها وعقود اسلامی، با امضاء محمد اصغری به سمت رئیس هیئت مدیره یا احسان شمسی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی و اداری به امضا مجتبی روتیوند غیاثوند به سمت مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۷۰۸۰۷۶۷۵۲۸۸۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14314296
آگهی تغییرات شرکت پردیس عمران نقش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۶۵۲۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۰۹۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان: محمد اصغری به شماره ملی ۰۰۵۷۸۶۰۳۴۳، قادر اصغری به شماره ملی ۰۰۶۱۶۵۲۸۹۱، علی اصغری سیف آباد به شماره ملی ۰۰۷۹۷۴۹۰۲۱، علی فریزاده به شماره ملی ۱۲۸۷۰۳۱۵۴۴، اسفندیار خجسته به شماره ملی ۴۸۳۹۶۳۲۵۹۶، بهمن ارجمندی به شماره ملی ۳۷۸۱۸۵۵۳۲۵، بهزاد مجیدی به شماره ملی ۴۱۷۱۹۴۱۶۵۲، عرفان فروزان به شماره ملی ۰۰۷۰۲۰۷۲۳۲، پویان معظمی گودرزی به شماره ملی ۴۱۳۲۵۴۴۹۰۷، سعید شیرازی به شماره ملی ۰۰۷۱۰۹۳۷۵۳ و خانم صدیقه باقری به شماره ملی ۰۰۸۱۹۸۲۴۲۹ به سمت اعضای جدید هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۲۳۴۸۰۶۵۸۶۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک