سعید موحدی

سعید موحدی

کد ملی 0057799776
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 566078
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینانسهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۹۰ محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب شدند. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۴۲۰۵۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 600382
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری جامیسهامی عام بشماره ثبت۲۲۷۴۰۵و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبور در تاریخ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ و محمدرضا نادریان به کدملی۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۳۱۹۴ بنمایندگی علی کمیلی به کدملی۱۲۸۰۸۲۷۰۵۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ بنمایندگی مسعود سلطان زالی بگلو به کدملی۰۰۶۱۹۲۷۸۱۳ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۷۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ بنمایندگی مصطفی افشارطونیانی به کدملی۵۸۸۹۵۴۱۶۹۲ بسمت عضو و مدیرعامل و امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. پ۲۰۱۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۲۵۵۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018745
آگهی تصمیمات شرکت تک آوران شرق سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۴۱۱۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۵۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به ک. م ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا نادریان به ک م ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی سعید موحدی به ک. م ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ و شرکت عصر بهمن به ک. م ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به نمایندگی احمد صارمی به ک. م ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸ و شرکت بهمن لیزینگ به ک. م ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ به نمایندگی حمید رحمتیان به ک. م ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ و شرکت بهمن سرویس به ک. م ۱۰۱۰۲۴۹۹۹۴۵ بنمایندگی ولی حاتم وند به ک. م ۶۱۳۹۸۵۰۲۶۶ و شرکت شاسی ساز ایران به ک. م ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی محمد فلاح به ک. م ۲۶۷۸۳۴۰۲۴۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۱/۹۱ سعید موحدی بسمت رئیس هیئت مدیره و احمد صارمی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فلاح بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. باستناد مجمع فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۹۱ نوع حقوقی شرکت از سهامی عام به سهامی خاص تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۳ ماده و ۱۱ تبصره جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۶۲۸۱۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتماد جم سهامی عام شماره ثبت ۴۸۹۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۲۰۱۸
باستناد نامه شماره ۲۳۱۴۵۵/۱۲۱ ۱۲/۵/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار و برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۲ و ۲۷/۱۲/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۵/۹۲ واصل گردید: تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت گروه بهمن بنمایندگی سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری پویا همگام بنمایندگی بهزاد قنبری با کد ملی ۴۹۵۹۹۳۱۰۸۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صدر آرین بنمایندگی مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بنمایندگی مهدی شهبازی کد ملی ۰۰۷۱۶۸۴۱۲۳ و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان بنمایندگی احمد رضا سبزواری کد ملی ۱۲۸۵۶۹۰۰۶۰ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمودگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های مالی و تراز مالی ۳۰/۹/۹۱ تصویب شد. اساسنامه جدید شرکت مطابق با نمونه سازمان بورس اوراق بهادار شامل ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره تصویب رسید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۱/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۲۱۲۸۷۱۵ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233596
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۲/۱۳۹۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره , آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای سعید موحدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره , آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ و آقای مهدی آقا صادقی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با دو امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و سایر اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۱۷۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244413
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویا همگام عام به شماره ثبت ۲۲۸۸۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حمیدرضا عطار به شماره ملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۶۳۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی آقاصادقی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم به شماره ملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۳۲۷۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مانا نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا قاضی مقدم کدملی ۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای رضا جلیلی کدملی ۰۰۵۳۸۸۷۳۸۰۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمدعلی اخوان کدملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم فاطمه هویشی کدملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدرآرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۵۴۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1311066
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی رضا قاضی مقدم کدملی۲۱۲۱۲۵۱۸۸۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدعلی اخوان کدملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مسیح زرگر خرازی کدملی۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای رضا حسین پور کدملی۰۰۶۱۶۴۶۸۶۵ به نمایندگی از شرکت کیان مهستان به شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال منصوب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۶۴۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428178
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان با کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ بنمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بنمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی اخوان به کد ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۴۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563674
آگهی تغییرات شرکت ارین دوچرخ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۱۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۲۶۰۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید موحدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به موجب نامه شماره۲/۹۳ , ۳۴۱ مورخ ۹۳/۲/۱۵ به جای آقای حسن معمارییان به شماره ملی ۰۰۴۱۱۷۸۵۹۹ به نمایندگی از شرکت ایران دوچرخ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۳۹۵۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی به شماره ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به جای آقای مهدی آقا صادقی به شماره ملی ۰۰۷۲۶۵۱۲۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، آقای رسول مولا بیگی به شماره ملی ۰۳۲۱۷۴۲۹۹۰ بنمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۷۶۱۴۳۳۶۴۵ به سمت عضو هیات مدیره. آقای میثم درخشنده به شماره ملی ۰۰۷۹۶۹۴۹۳۴ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۵۱۹۷۲۸۸۵۲۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636008
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۷۰۶۳۷ , ۱۲۱ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ صادره از سازمان بورس و اوراق بهادار سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره؛ آقای سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ آقای امیر خرمی شاد با کد ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای محمدرضا رستمی با کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت توسعه انرژی هور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به سمت عضو هیات مدیره؛ آقای مسیح زرگر خرازی اصفهانی با کد ملی ۱۲۸۶۱۱۳۸۰۶ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۵ و ۷ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ از ماده ۳۷ اساسنامه به عنوان حدود اختیارات مدیرعامل تعیین گردید. کلیه اسناد و و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۳۰۷۰۶۱۸۹۷۷۲۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9676392
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۷/۸۹ مجید شیخانی به کدملی ۰۰۴۷۱۴۴۲۳۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود هراتی فر به کدملی ۰۰۳۹۲۴۳۸۳۴به نمایندگی از شرکت شاسی سازه به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسین پناهیان به کدملی ۱۲۶۲۲۸۸۱۶۸ به نمایندگی شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره وروح اله داودآبادی فراهانی به کدملی ۰۰۳۷۱۹۹۵۰۱ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. قسمتی از اختیارات هیئت مدیره در ماده ۵ بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964007
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۳۱۷۲۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۰ واصل گردید: حمیدرضا عطار به کد ملی ۰۰۴۲۳۳۳۱۶۴ بسمت بازرس اصلی و افسانه جلاوندی به کد ملی ۳۲۵۱۷۷۱۵۵۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بنمایندگی میرحکیم حسینی خشه حیران به کد ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ شرکت شاسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بنمایندگی سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ بنمایندگی فرشید فرید به کد ملی ۱۲۹۱۱۱۶۲۶۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ سعید موحدی به سمت رئیس هیئت مدیره و میرحکیم حسینی خشه حیران به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر عامری به کد ملی ۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶ خارج از اعضا به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از جمله چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای متفق رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916309
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه انرژی هور سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۵۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین پناهیان به کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر بزرگمهر به کد ملی ۰۳۲۰۱۰۴۳۱۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر آرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و فاطمه هویشی به کد ملی ۲۵۹۳۶۸۲۰۳۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ و مهرداد امینی به کد ملی ۰۰۵۷۴۴۱۰۶۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085915
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۱۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به کد ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت ساشی ساز ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن معمارییان به کد ملی ۰۰۴۱۱۷۸۵۹۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11127947
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صدر آذین سهامی عام ثبت شده به شماره۲۳۹۴۱۳و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۲۰۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ۶/۱۱/۸۹ و هیئت مدیره مورخ۹/۱۱/۸۹ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی رضا حسین پور به کدملی۰۰۶۱۶۴۶۸۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری مانا نوین به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۳۲۰۵ به نمایندگی سعید موحدی به کدملی۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به کدملی۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی علیرضا قاضی مقدم به کدملی۲۱۲۱۲۵۱۸۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه انرژی هور به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۲۹۹۶ به نمایندگی محمدعلی اخوان به کدملی۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری اندیشه فردا به کدملی۱۰۱۰۲۸۰۳۰۱۵ به نمایندگی حسین پناهیان به کدملی۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12851039
آگهی تغییرات شرکت کار آفرینان توسعه صنعت مهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۱۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۱۳۵۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای محمدرضا بابایی، کدملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی برق (مشانیر) ۱۰۱۰۰۹۳۰۳۸۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد حاتمی، کدملی ۱۵۳۲۴۸۰۹۲۱به نمایندگی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بیدآبادی، کدملی ۰۰۳۲۲۸۰۶۶۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی چند منظوره هسایار ۱۰۲۶۰۳۶۰۵۳۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مسعود تمسکی بید گلی، کدملی ۱۲۶۱۸۹۶۲۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن ۱۰۱۰۰۲۷۳۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید موحدی، کدملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت واگن سازی پارس ۱۰۱۰۰۶۵۱۱۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اروراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۹۵۰۳۲۴۸۸۶۲۴۳۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک