راضیه علی محمدی

راضیه علی محمدی

کد ملی 0057751552
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 744814
آگهی تاسیس شرکت ابتکار پارسیان راد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ۱۹/۷/۹۱ تحت شماره۴۳۰۳۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۷۹۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران تهرانپارس بزرگراه باقری خ ۲۰۰ غربی پ۲۳ واحد۵ ـ کدپستی۱۶۸۶۹۴۹۸۶۳. ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم۰۰۰/۱۰۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۵۱۷ مورخ۱۸/۷/۹۱ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قلهک پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. ۵ ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ ـ آقای هادی اسلام پورمراغی به شماره ملی۰۴۵۰۴۷۹۲۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ خانم نیلوفر یوسفیان به شماره ملی۲۹۹۰۳۹۴۶۸۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ آقای هادی اسلام پورمراغی به شماره ملی۰۴۵۰۴۷۹۲۷۷ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ۸ـ خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۷۹۸۴۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757744
آگهی تغییرات شرکت پوپک نیک آرابامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۱۵۷۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۹۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۴/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی ولاشجردی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۲۹۲۸۹ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش داد. خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵۰/۴ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال افزایش داد. خانم راحیل ترابی سفیدابی به شماره ملی ۱۲۹۲۹۴۱۴۰۵ به شماره شناسنامه ۴۷۸۰ تاریخ تولد ۲۸/۲/۶۵ فرزند مصطفی با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۳ ماده به تصویب رسید. ۲ ۲ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال منقسم به پانزده هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد پانزده هزار سهم بی نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی ولاشجردی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۲۹۲۸۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای علی ولاشجردی به شماره ملی ۰۰۶۴۲۲۹۲۸۹ بسمت مدیرعامل، ۴ ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۵ ۲ آقای شهروز دورودیان به شماره ملی ۰۰۵۴۸۳۵۲۱۶ به عنوان بازرس اصلی، خانم هنگامه رنجبرفردوسی به شماره ملی ۰۰۷۷۶۲۳۰۵۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ظفر نرسیده به خیابان نفت پلاک ۱۷۸ طبقه ۳ واحد ۱۲ کدپستی ۱۹۱۹۷۵۳۳۷۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۲۵/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۴۰۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008793
آگهی تغییرات شرکت ایپک بتن عصر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۲۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۲۶۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم طاهره غلامرضائی به شماره ملی۴۰۷۲۵۲۷۱۴۹ و آقای سید محسن پور هاشمی به شماره ملی۳۷۸۱۹۸۷۵۴۱ و آقای پیمان شاه قلیان به شماره ملی۰۰۶۲۴۸۸۳۵۱ تا تاریخ۰۷/۱۲/۱۳۹۳ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم طاهره غلامرضائی به شماره ملی۴۰۷۲۵۲۷۱۴۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن پور هاشمی به شماره ملی۳۷۸۱۹۸۷۵۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای پیمان شاه قلیان به شماره ملی۰۰۶۲۴۸۸۳۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پیمان شاه قلیان به شماره ملی۰۰۶۲۴۸۸۳۵۱ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۲۳۷۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1054472
آگهی تغییرات شرکت کیمیا راه ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۷۷۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۸۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۴۶۷۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1093777
آگهی تاسیس شرکت صدرا تجارت قرن سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ تحت شماره ۴۴۰۶۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۸۱۱۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. ۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور شرکت در نمایشگاههای بین المللی اخذ وام و اعتبارات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا برج نگین آفریقا پ ۸۸ ط ۴ واحد ۴۰۲ ـ کدپستی ۱۹۶۹۷۳۴۶۹۵ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۲۹۲۷۰۸ مورخ۱۲/۳/۱۳۹۲ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه آفریقای و مبلغ ۰۰۰/۱۰ ریال به صورت آورده غیر نقدی پرداخت گردیده است. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ خانم پری ناز علیخانی به شماره ملی ۰۰۵۱۷۲۲۳۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ ۵ـ آقای فاطمه مایلی به شماره ملی ۰۰۶۲۵۶۰۳۴۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ۵ـ خانم عاطفه نظری به شماره ملی ۴۱۷۲۱۸۲۰۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ ۵ـ خانم پری ناز علیخانی به شماره ملی۰۰۵۱۷۲۲۳۳۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ـ۸ـ خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس علی البدل. پ۱۶۶۴۱۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564733
آگهی تغییرات شرکت آذر تجارت نگاربامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۴۲۳۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۴۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای وحید رحیمی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۱۳۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم نیلوفر لطفی به شماره ملی ۰۴۵۲۵۷۷۹۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای وحید رحیمی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۵۱۳۷۱ به سمت مدیرعامل، ۴۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ آقای علی مرتضی رحیمی به شماره ملی ۰۵۳۱۴۷۱۱۰۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9917294
آگهی تغییرات شرکت سرمای باران کوه سپید سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۱۰۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهدیه هزارپیشه به شماره ملی ۰۰۸۲۳۰۸۵۵۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای مهدی کریمی به شماره ملی۰۰۷۹۴۳۱۰۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۰/۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ و خانم رکسانا دهری به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۱۶۱۹ و آقای نصرت اله حاجتی مدارائی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۴۰۰۰۶ تا تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۲ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رکسانا دهری به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۱۶۱۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نصرت اله حاجتی مدارائی به شماره ملی ۲۵۹۳۶۴۰۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم رکسانا دهری به شماره ملی ۰۰۳۹۴۲۱۶۱۹ به سمت مدیرعامل ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۶/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12816153
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاران طلوع نور درتاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۳۲۵ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۶۶۰۵۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:.واردات و صادرات انواع ماشین آلات اعم از صنعتی، معدنی، ساختمانی، الکترونیکی، فنی مهندسی و کشاورزی.واردات و صادرات انواع مواد غذائی مجازشامل برنج، گوشت، روغن، شکر و.....واردات و صادرات انواع محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی. واردات و صادرات انواع غلات(گندم، جو) و نهاده های دامی، ذرت، کنجاله سویا، کلزا و....واردات و صادرات انواع مواد اولیه شامل صنعتی، ساختمانی، تبدیلی، تزریقی، مواد شیمیایی و آهن آلات. واردات و صادرات انواع لوازم خانگی، صوتی وتصویری.واردات و صادرات مواد و لوازم بهداشتی و شوینده پس از اخذ مجوز از وزارت بهداشت. واردات و صادرات انواع منسوجات، مواد و لوازم پلاستیکی. واردات و صادرات هواپیما، هلیکوپتر، کشتی، قطار، لوکوموتیو، وسایل نقلیه، ادوات کشاورزی و قطعات و لوازم یدکی آنها.. ایجاد صنایع سنگین و سبک و کارخانه جات. واردات و صادرات و خرید و فروش سایر انواع کالاها ی مجاز و خدمات و ماشین آلات و مواد اولیه.ترخیص کالا از گمرکات کشور. گشایش اعتبارو امور ارزی نزد بانک ها برای شرکت.کلیه عملیات حق العمل کاری یا کمیسیون خرید و فروش کلیه مواد اولیه و محصولات (کشاورزی و صنعتی و معدنی) ماشین آلات، کالاها.عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوق، مشارکت در ساخت و ساز پروژه های عمرانی وساختمانی. انجام خدمات مشاوره، مدیریتی، تجاری، بازرگانی، و سایر خدمات مجازسایر امور مجاز بازرگانی، تجاری، اخذنمایندگی، عاملیت خرید و فروش محصولات سازمان هاو موسسات عمومی، کارخانجات، شرکت ها، اشخاص حقوقی و حقیقی.در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سعادت آباد ـ خیابان سرو غربی ـ انتهای خیابان صراف های شمالی ـ نبش کوچه ۱۹ شمالی ـ پلاک ۲۳ ـ واحد ۲۰ کدپستی ۱۹۹۸۸۷۵۹۵۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۴۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۵۳۰۰/۹۵ مورخ۲۹/۲/۱۳۹۵ نزد بانک بانک شهر شعبه پاکنژاد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: آقای حمید فرحانی خواه باکدملی۱۸۲۹۷۱۵۷۸۱ به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی صادق باکدملی ۰۰۴۵۲۷۵۶۷۱ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای مسعود موفق یامی باکدملی۰۹۴۲۴۸۰۷۷۵ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه مکاتبات و نامه ها ی اداری با امضای ثابت مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور، چک ها و سفته ها، بروات با امضای ثابت مدیرعامل و متغیریکی دیگر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرارجهت نشرآگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۵۰۳۰۴۳۴۳۲۶۲۱۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905645
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاچار عصر فردا در تاریخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۴۹۶۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۹۳۰۵۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: پیمانکاری برق و الکترونیک ـ سیستمهای امنیتی وحفاظتی ـ امورخدماتی ـ تعمیر ونگهداری سیستمهای برق و الکترونیکی ـ دوربین مداربسته ـ طراحی مشاوره واجرا دکراسیون داخلی وخارجی ـ سیستمهای شبکه و ای تی ـ اجرای کلیه پروژه ها از قبیل طرح، مشاوره نظارت در زمینه خدماتی نطافت اماکن عمومی در خصوص جمع آوری و تخلیه زباله پاک سازی معابر عمومی ایجاد و نگهداری فضای سبز محوطه سازی و نگهداری گل و گیاه چمن کاری و کاشت و نگه داری درخت، ایجاد فضاهای تفریحی و ورزشی آذین بندی خیابانها جهت جشنهاو اعیاد مذهبی ارائه سرویسهای ایاب و ذهاب درون شهری به وسیله اتوبوس و مینی بوس جهت کلیه بخشهای خصوصی و دولتی رنگ آمیزی جداول خیابانها و ایزوگام ماشین نویسی دبیر خانه تکثیر و خدمات برگزاری مراسم و سمینارها برگزاری همایشها و کنفرانسها فضا آرائی و دکور بندی طبخ و توزیع غذا به کلیه شرکتهای دولتی و خصوصی، ایجاد کترینگ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ و اعطای نمایندگی به و از شرکتهای داخلی و خارجی شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی شرکت در نمایشاههای بین المللی داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان بخارست ـ کوچه هشتم پلاک ۳ ـ طبقه ۳ ـ واحد۵ کدپستی ۱۵۱۴۷۳۶۷۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳۹۳۲/۹۵ مورخ ۳۰/۳/۹۵ نزد بانک شهر شعبه فلکه دوم تهرانپارس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: مهیار صنعی ۰۰۷۸۸۷۶۳۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. غلامرضا شکری ۰۰۱۱۶۱۳۱۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. مهدیه رئیسی ۱۰۶۲۵۸۶۱۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایرمکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید بازرس اصلی و علی البدل: صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس اصلی. راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) پ۹۵۰۴۲۱۷۷۰۳۳۱۴۶۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919950
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی تیر سی درتاریخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۵۴۳۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۳۴۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:سرمایه گذاری و انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری،خرید و فروش و خدمات پس از فروش، تولید ،تهیه و توزیع و پخش و صادرات و واردات کلیه کالاها و تولیدات مجاز بازرگانی در حوزه های مختلف بهداشت و درمان و حوزه های اقتصادی ،عمرانی ،ساختمانی،بازرگانی و تجارت،تولیدی خدماتی کشاورزی.انجام خدمات مدیریتی و مشاوره ای در حوزه های یاد شده.انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری خرید و فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش، تولید ،تهیه ،بسته بندی و توزیع و پخش و صادرات و واردات مواد غذایی و آشامیدنی و محصولات کشاورزی و دامی ،محصولات دارویی, اولیه دارویی و غذایی و شیمیایی ،مکمل های غذایی و دارویی و لوازم بهداشتی و آرایشی و کالاهای پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی ،گیاهان دارویی.کالاهای شوینده و موادشیمیایی. ،قطعات و ماشین آلات صنعتی، مواداولیه واحدهای تولیدی ـ صنعتی و معدنی و آلی پس از اخذ مجوز ، اخذ نمایندگی از اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور.گشایش اعتبارات اسنادی برای شرکت نزد بانکها، اخذ و اعطا نمایندگی کمپانیهای معتبر خارجی و داخلی برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور اخذ وام ،تسهیلات و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکهای داخلی و خارجی و صندوقهای قرض الحسنه ـ شرکت در کلیه مناقصات پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی طبق قوانین و مقررات جاری کشور، تاسیس ،تجهیز و بهره برداری فروشگاه و فروشگاه های زنجیره ای عرضه کننده کالا و خدمات ،انجام خرید و فروش کلیه کالاها و خدمات مجاز.انجام خدمات زیبایی و کلیه خدمات حوزه بهداشت و درمان مانند واحد های خدمات درمانی و پزشکی پس از اخذ مجوز های لازم.سرمایه گذاری ،احداث و مدیریت واحد های صنعتی ،کشاورزی و تولیدی در زمینه های گوناگون به ویژه داروها، گیاهان دارویی ،مکمل ها ،لوازم پزشکی ،دندانپزشکی،آزمایشگاهی،بیمارستانی و مواد آرایشی و بهداشتی و فراوری و بسته بندی و فروش محصولات. مشاوره تجاری و توسعه کسب و کار نهادهای اقتصادی اخذ نمایندگی برای خود و دیگر افراد و نهادها کمک به شراکت و مشارکت های اقتصادی برندینگ و بازاریابی غیر شبکه ای و غیر هرمی و تامین منابع و سرمایه گذار اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی.(درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خیابان احمد قصیر(بخارست) خیابان هشتم پلاک ۳ طبقه ۳ واحد ۵ کدپستی ۱۵۱۴۷۳۶۷۱۶ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۵۰,۵۳۵ مورخ ۲۹/۹/۹۴ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:آقای حامد حسن زاده اصفهانی به کدملی ۰۰۱۱۷۲۱۸۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محسن روشندل به کدملی ۰۰۱۰۸۰۲۳۳۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان دهقان به کدملی ۰۰۱۹۳۴۴۱۵۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ، بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی. صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۵۰۴۲۹۷۵۷۸۰۳۲۵۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12967359
آگهی تغییرات شرکت نامی راد آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۴۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۲۳۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به عنوان بازرس اصلی و خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۲۴۵۲۴۱۱۸۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187548
آگهی تغییرات شرکت آذر پارس تجهیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۹۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۰۳۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدیقه علی محمدی به کدملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ و راضیه علی محمدی به کدملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. مرتضی جباری به کدملی ۲۷۵۴۶۶۸۹۳۴ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و سیده فاطمه ابراهیمی میان پشته به کدملی۲۶۹۰۱۹۵۶۷۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۹۵۰۹۲۲۹۸۶۷۵۱۱۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252723
آگهی تغییرات شرکت ژرف دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۹۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۱۶۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی محمدی خو کدم ۰۵۳۰۴۵۷۳۴۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدعلی ترابزاده کدم ۱۰۹۱۶۱۸۹۸۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین محمدی خو کدم ۱۱۳۰۱۹۲۹۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها وعقوداسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانمها صدیقه علی محمدی کدم ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ و راضیه علی محمدی کدم ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۲۲۵۶۹۸۶۴۳۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668456
آگهی تغییرات شرکت یاس فارمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۲۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۹۷۲۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ و راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سید علی ترابزاده به شماره ملی ۱۰۹۱۶۱۸۹۸۴ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره - شیوا شادمند به شماره ملی ۱۱۹۹۳۳۰۰۲۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۷۲۹۲۷۶۹۲۸۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13731449
آگهی تغییرات شرکت ارمغان طلائی زمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۴۴۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۹۴۴۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مهرداد جهانتاب با کدملی ۰۰۶۸۵۶۵۱۶۱ و حامد کیارستمی با کدملی ۰۰۶۵۸۰۲۲۳۳ و محسن روشن با کدملی ۰۰۱۰۸۰۲۳۳۹به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقایان مهرداد جهانتاب با کدملی ۰۰۶۸۵۶۵۱۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و حامد کیارستمی با کدملی ۰۰۶۵۸۰۲۲۳۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محسن روشن دل با کدملی ۰۰۱۰۸۰۲۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانمها صدیقه علی محمدی با کدملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ و راضیه علی محمدی با کدملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۰۵۲۶۲۴۵۵۸۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300396
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه تجارت ترابزاده درتاریخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۳۴۸۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۲۹۳۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تولید و توزیع انواع دارو های انسانی و دامی، تجهیزات پزشکی، تولید و توزیع کلیه محصولات آرایشی و بهداشتی، تولید و توزیع کلیه مواد غذائی و آشامیدنی، تولید و توزیع انواع مکمل های داروئی و غذائی و مواد اولیه مرتبط با تولید داروها، تولید و توزیع انواع غذای ویژه کلیه تجهیزات پزشکی و آزملیشگاهی و بیمارستانی، واردات انواع چوب، کاغذ، ام دی اف، پارکت، لمینت، ماشین آلات وابسته، کلیه ماشین آلات صنعتی، انتقال تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری، وادرات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کالاهای مرتبط با موضوع شرکت واخذ و اعطاء نمایندگی به شرکتهای داخلی و خارجی و شرکت در نمایشگاهها ی بین المللی داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، عباس آباد ـ اندیشه، خیابان شهید دکتر مفتح، کوچه شهید منصور دوست محمدی(ششم)، پلاک ۷، ساختمان آئینه، طبقه سوم، واحد ۷ کدپستی ۱۵۸۷۹۶۷۶۱۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۷۲۲۵۹۰ مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ نزد بانک ملت شعبه دکتر بهشتی با کد ۶۵۱۶۹ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای سید احمد ترابزاده به شماره ملی ۱۰۸۰۴۵۸۰۹۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سید علی ترابزاده به شماره ملی ۱۰۹۱۶۱۸۹۸۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم شیوا شادمند به شماره ملی ۱۱۹۹۳۳۰۰۲۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم راضیه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۵۱۵۵۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم صدیقه علی محمدی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۵۱۳۸۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۸۱۴۷۷۱۶۳۶۳۸۱  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک