علی رستمی

آقای علی رستمی

کد ملی 0057734501
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 663596
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۱۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۵۴۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیاتمدیره مورخ ۲/۱۲/۹۰ علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به جای حسن خوشبور به نمایندگی از شرکت بیمه آسیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷۵ بسمت نایب رئیس هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب و اختیارات هیاتمدیره مندرج در بندهای ۱۴۸۱۵ (مصالحه و سازش تا سقف ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال و ارائه گزارش مربوط به هر مرحله به هیاتمدیره) ۲۱ و ۲۲ ماده ۴۱ اساسنامه با توجه به ماده ۴۶ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۱۴۷۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1023311
آگهی تصمیمات در شرکت ساختمان و خدمات نوساز سهامی خاص بشماره ثبت ۱۳۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۰۹۷
با استناد به صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۱۲/۹۱ علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به جای محمدباقر ضمیرخرسندی به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه معین خردمندان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۹۴۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر فتحی راسخ به کدملی ۳۹۹۲۲۰۲۰۸۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدتقی خزائی کمجانی به کدملی ۰۰۳۹۴۱۶۵۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و عضو دیگر همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۳۰۹۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177870
آگهی تغییرات شرکت بیمه آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۴۷۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی آقای عباس حاج فتحعلی‌ها به شماره ملی ۰۰۴۲۷۸۹۲۲۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت ستاره عمران زمین سهامی خاص به نمایندگی آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی سهامی خاص به نمایندگی آقای فرامرز خجیر انگاسی به شماره ملی ۲۲۰۰۰۳۳۱۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت محدود به نمایندگی آقای روزبه پیروز به شماره ملی ۰۴۵۲۸۱۱۱۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء احد از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل یا حداقل دو امضا مجاز که توسط مدیرعامل تعیین می‌گردد همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۳۵۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405043
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی ابوالحسنی بشماره ملی ۲۱۸۱۰۷۵۵۳۰ بعنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران بسمت رئیس هیئت میره آقای محمد ابراهیم فروزنده بشماره ملی ۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید چنگیز خضری بشماره ملی ۴۳۲۲۱۲۱۶۱۶ بعنوان نماینده شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) آقای علی رستمی بشماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد حسین شریفی بشماره ملی ۰۰۶۴۰۰۴۷۷۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره ۲ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرع امل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و وا خواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء سه عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۰۴۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651748
آگهی تغییرات شرکت فرا بورس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۲۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۴۹۱۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ و ۱۸/۰۴/۱۳۹۳نامه شماره ۲۸۶۱۶۴/۱۲۱مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رسول سعدی کد ملی ۱۳۷۷۲۳۹۵۷۸ به نمایندگی از شرکت بورس اوراق بهادار تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مهرداد نعمتی کد ملی ۴۵۰۰۱۱۴۵۵۶ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۸۰۹۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای علی تیموری شندی کد ملی ۱۷۲۸۱۵۷۹۴۳ به نمایندگی از شرکت بانک پارسیان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۳۴۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی رستمی کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت مرکزمالی ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمدمهدی ناسوتی فرد کد ملی ۲۲۹۸۰۰۲۵۸۴ به نمایندگی از موسسه کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۴۲۳۸ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای سعید خدامرادی کد ملی ۳۸۷۴۶۱۴۴۳۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صباتامین شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فتحعلی خوشبین کد ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای دوره دوساله تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور از قبیل چک و سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۱۲۳۵۵۱۲۹۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656276
آگهی تغییرات شرکت اسید سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۷۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۶۱۷۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمی با کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای محمدصادق عزیزی با کدملی ۰۰۴۲۳۶۸۲۶۱ به نمایندگی از شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت نایب رئیس هیأمدیره. آقای ابوالفضل امیری با کدملی ۴۳۷۱۰۳۰۱۹۱به نمایندگی از شرکت تولید روی بندرعباس به شنا سه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۰۶۱۸به سمت عضو هیأت مدیره. آقای محمد حیدرزاده با کدملی ۲۸۳۰۰۶۹۸۳۸ را به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۷۱۶۸۲۰۸۰۱۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1660703
آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۶۵۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپورزرندی به کد ملی ۵۰۹۹۶۸۹۶۰۴ به نمایندگی از گروه مالی ملت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۴۲ به عنوان رئیس هیات مدیره و علی یار صالحی به کد ملی ۰۰۳۵۰۰۰۹۲۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری مفید به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۴۶۸۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و سیدمجتبی فهیم هاشمی به کد ملی ۰۰۴۴۲۱۵۹۹۱ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی رستمی به کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و محمدرضا رستمی به کد ملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و علی اکبر امین تفرشی به کد ملی ۲۲۹۵۸۸۳۸۷۳ به نمایندگی از گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۰۹۴۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مجتبی تقی پور به کد ملی ۰۹۴۱۹۰۷۴۳۰ به نمایندگی از گروه سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو هیات مدیره و حسن قالیباف اصل بشماره ملی ۱۵۵۱۹۵۲۳۹۴ (خارج از اعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآوراز قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نائب رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس و نائب رئیس هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غایب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۷۲۰۶۴۰۶۳۹۳۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705156
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسن تقی نتاج ملکشاه کدملی۵۶۸۹۶۴۲۹۹۱ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای علی رستمی کدملی۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای رضا عاصم نخجوانی کدملی ۰۰۴۱۱۶۰۸۵۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای کاظم معتمدی فر کدملی ۶۴۳۹۵۵۴۸۳۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمدرضا سروش کدملی۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره ومدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب و منصوب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. باستنادمفاد مواد ۱۲۴و ۱۲۸ ل. ا. ق. ت و ماده ۳۷ اساسنامه شرکت هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را محدود به شرح زیر به مدیرعامل آقای محمدرضا سروش تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیشنهاد تصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت. اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران. تصویب شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. پیشنهاد پیش بینی و تصویب بودجه سالانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هرنوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آن با اطلاع هیات مدیره. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا با اطلاع هیات مدیره. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول و رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ماهه به حسابرس و بازرس. در سایر موارد به جز موارد فوق الذکر، اختیار با هیأت مدیره خواهد بود. پ۹۳۰۹۰۱۵۲۶۲۵۲۱۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9567311
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ساختمان مهر فیروز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۰۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۴۶۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بابک پیروز به شماره ملی ۰۰۵۰۷۵۳۴۴۴ و آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ و شرکت سرمایه گذاری پارس پلیکان فیروزه بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۶۷۳۱۸ با نمایندگی آقای روزبه پیروز و شرکت سهامی خاص بیمه آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۶۷۹۵ با نمایندگی آقای نادر صفاجو و شرکت خدمات مهر آژند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۷ با نمایندگی آقای بابک وزیری تا تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۱. در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711221
آگهی تغییرات شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۵۰۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۹/۸۹ و تنفس مربوطه غلامرضا فهرستی به کد ملی ۲۲۹۶۰۱۰۹۸۹ و ناصر نعمتی به کد ملی ۰۴۵۰۹۶۵۱۵۵ و علی رستمی به کد ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به جای حسین عابد و کامیار عطایی و محمدتقی زمانسرایی به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9754133
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۰ شرکت پیشگامان بازرگانی ستاره تابان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۴۵۳۶ به نمایندگی جمشید ایمانی به کد ملی ۲۱۲۱۸۲۵۵۸۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ بنمایندگی نعمت اله پوستین دوز به کد ملی ۶۲۷۹۶۳۰۳۵۸ بسمت عضو و مدیرعامل و شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ بنمایندگی روح اله صمدی مله به کدملی ۲۱۶۰۵۹۲۸۵۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی کارکنان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۳۹۳۷ بنمایندگی علی ملک به کد ملی ۴۵۹۰۵۰۵۸۰۰ بسمت عضو هیئت مدیره و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۳۱۷۳ بنمایندگی علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضا مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره موارد از بندهای ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض کرد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9867511
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری سی ولکس کالا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۳۰۷۷۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۲/۹۰ محمدجواد شیخ به کدملی ۰۴۹۱۲۹۹۲۳۰ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت بین المللی صبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۲۲۴۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت تامین مواد اولیه صبا نور به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۲۶۱۵۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمودرضا الهی فرد به کدملی ۱۸۸۱۷۷۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و مهدی اهرابی به کدملی ۰۰۵۶۷۸۹۵۸۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۱۳۷۷۸ و محمود اردکانی به کدملی ۳۲۵۶۰۷۲۲۶۷ به نمایندگی از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۵۱۳۱ به سمت اعضا برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب اعضا هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و مهدی ضرغام پور مدیرعامل مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10176932
آگهی تصمیمات شرکت سازمان مدیریت صنعتی سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۰۹۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۰۰۶۳۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۶/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی رستمی به کد ملی۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ و علیرضا غلامی به کد ملی۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ و سیدحسن قدسی پور به کد ملی۰۰۳۶۲۸۶۴۹۴ و محمود کمالی به کد ملی۰۵۳۰۶۸۱۲۳۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318507
آگهی تغییرات شرکت بیمه تجارت نو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۳۴۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۲۵۲۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۵ و باستناد مجوز به شماره ۶۳۵۳۸/۶۰۲/۹۵ مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای علی رستمی به کدملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ آقای احسان مرادی دارنده کدملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ از اعضای علی البدل هیأت مدیره به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب گردیدند اقای احسان مرادی دارنده کدملی ۱۲۸۸۹۵۰۴۲۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای منصور کنعانی امیری دارنده کدملی ۲۰۶۳۴۷۲۶۱۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقایان سیدمحمد عباس زادگان با کدملی ۲۲۹۱۱۱۸۹۹۴ و داود کریمی با کدملی ۳۳۴۰۹۰۸۳۱۱ و فرزین کریمی با کدملی ۰۰۴۶۷۵۷۸۹۹ به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره برای ادامه دوره تصدی انتخاب و تعیین سمت شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و رییس هیأت مدیره و در غیاب هریک از آنها با امضای دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات اداری با ام اضی مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. هیأت مدیره بر اساس ماده ۴۳ اساسنامه شرکت، اختیارات خود در بندهای یک، شش، هفت، هشت، نه، ده و چهارده ماده ۳۸ را به مدیرعامل تفویض کرد. پ۹۵۱۲۰۲۶۲۶۲۵۵۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13445244
آگهی تغییرات شرکت مرکز مالی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۵۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۸۷۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحیم قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵ بجای محمدرضا محسنی به نمایندگی شرکت شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۰۰۵۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و در سمت سایر اعضای هیئت مدیره تغییری حاصل نگردید سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر جهت مابقی دوره ۲ ساله تصدی هیئت مدیره تعیین گردید: سید علی حسینی به شماره ملی ۵۲۳۹۷۶۱۹۵۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره رحیم قربانی قلجلو به شماره ملی ۲۷۵۲۳۵۰۸۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره امیر هامونی به شماره ملی ۰۶۵۱۹۰۰۳۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره حامد سلطانی نژاد به شماره ملی ۳۸۷۳۴۲۱۱۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره علی نقوی به شماره ملی ۲۹۹۲۶۵۰۰۴۸ به سمت عضو مدیرعامل (خارج از اعضاء) امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بند‌های ۱، ۵، ۱۰، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ ماده ۳۹ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۳۰۳۴۳۴۹۰۸۸۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13560189
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۳۷۷۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۴۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۲۳۹۱۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری تدبیر ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۷۶۸۹ به نمایندگی اصغر ابوالحسنی هستیانی به شماره ملی ۱۲۹۱۳۵۹۵۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۱۱۸۰ به نمایندگی علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامان ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۴۸۶۰۴ به نمایندگی محمد اسکندری به شماره ملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰ به نمایندگی محسن محمدی به شماره ملی ۰۰۸۰۰۵۰۵۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای ۲۲٫۲۱٫۱۶٫۱۵٫۱۴٫۱۳٫۱۲٫۱۱٫۱۰٫۹.۸٫۷.۵٫۱ ماده ۴۱ اساسنامه کلا و در خصوص بند ۴ شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد انجام کلیه عملیات، معاملات، اجاره و استیجاره تا سقف ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خرید و فروش انواع سهام شرکتها دربورس و فرابورس و بازار‌های متشکل هر یک تا سقف ۳۵ میلیارد ریال در ماه خرید و فروش انواع اوراق بهادار با در آمد ثابت در بازارهای متشکل و سیستم بانکی به منظور مدیریت ریسک پرتفوی و مدیریت نقدینگی در رابطه با مفاد بند ۲۳ ماده ۱۴۱ اساسنامه در خصوص تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چهار چوب موضوع فعالیت تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۶۰۵۲۴۶۳۶۹۲۵۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13689789
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فن آوران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۹۶۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۵۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی رستمی با کد ملی به شماره ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به عنوان نماینده شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا برای مدت باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۶۰۸۱۰۹۷۶۲۳۰۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۶۵۰ , ۱۲۲ مورخه ۱۴/۸/۹۶ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس کفاش تهرانی ۰۰۳۲۸۴۷۶۰۲ به نمایندگی از موسسه صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیزاله عصاری به نمایندگی از سرمایه گذاری صدرتامین ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا شریفی ۰۰۴۷۹۰۷۴۰۱ به نمایندگی شرکت فلز تدارک فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای محمد فاطمیان ۴۰۷۲۱۸۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۰۶۴۶۲۴ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای علی رستمی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان ۱۰۲۶۰۶۴۸۱۳۵ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای عزیزاله عصاری ۳۹۶۱۶۳۶۷۲۹ را به عنوان مدیرعامل و آقای علی رستمی به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای فاطمیان به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عباس کفاش تهرانی را به عنوان عضو موظف هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اختیارات هیات مدیره در اساسنامه شرکت به استثناء تصویب بودجه سالانه و دعوت مجامع عمومی و عادی و فوق العاده و پیشنهاد تقسیم سود و اصلاح اساسنامه و تصویب صورتهای مالی و چارت سازمانی و گزارش فعالیت هیات مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید وهمچنین سرمایه گذاری‌های بلند مدت عمده و با اهمیت بیش از ۲۰میلیارد تومان و تعیین اعضاء هیات مدیره در شرکتهای صبانور، شهید قندی، گل گهر، چادرملو، فولاد خراسان، گهر زمین و کک طبس به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره خواهد بود. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادارشرکت بدون قید حصر از جمله چک‌ها، سفته‌ها، قراردادها و بروات و سایر اسنادتجاری و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره، درغیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره بامهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل معتبر خواهدبود. پ۹۶۰۸۲۹۳۹۶۳۳۳۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049801
آگهی تغییرات شرکت معدنی املاح ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۲۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اکبر ساداتی به شماره ملی ۲۱۴۲۹۱۲۳۹۷ به نمایندگی از شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۴۱۴۷۳ به سمت عضوء هیئت مدیره و علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال به شناسه ملی۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد محمدیان اردی به شماره ملی ۱۴۶۳۲۱۸۰۹۵ به نمایندگی از شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و جمال لطیفی به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۷۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت عضوء مدیره و محمد مهدی قاسم زاده به شماره ملی ۴۳۲۲۵۵۵۰۲۰ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت عضوء هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه چکها و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل یا نماینده ایشان و مهر شرکت صادر خواهد شد. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و نهادها و شهرداریها. ۲ نصب و عزل کلیه ماموران، مدیران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی. ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت از اصل و سود و متفرعات. ۴ عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده (۲) اساسنامه با رعایت ضوابطی که در آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره آمده است. ۵ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ۶ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره وتقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدیدنظر در رای صادره یا اجرای آن. ۷ به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی و استرداد آنها. ۸ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هرگونه دعوی حقوقی و کیفری یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای عادی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) و بطورکلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا وعزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا تعیین مصدق و کارشناس، اقرار (خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد) دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین دلیل و تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ۹ تعیین و میزان استهلاک‌ها باتوجه به قوانین جاریه کشور. ۱۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی هر شش ماه یک بار به بازرس و حسابرس شرکت. ۱۱ تنظیم صورت‌های مالی سالانه، دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۷۰۳۰۵۱۹۷۵۶۲۳۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14105382
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی جم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۷۳۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۵۸۸۶ مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا امیری به شماره ملی ۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶ به عنوان نماینده شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. آقای مجید خاموردی به شماره ملی ۴۲۱۸۳۹۴۳۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان رئیس هیات مدیره، آقای سید حسین میرافضلی به شماره ملی ۱۱۲۸۹۸۱۰۹۲ به نمایندگی از شرکت گسترش تجارت پارس سبا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۷۰۳۴ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت، آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان تجارت صبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۶۷۶۹ به عنوان عضو هیات مدیره، آقای رضا امیری به شماره ملی ۰۶۳۸۲۳۰۵۸۶ به نمایندگی از شرکت صبا انرژی جهان گستر به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۵۸۳۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای سعید باغبانی به شماره ملی ۲۸۰۲۵۳۲۸۵۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عدالت استان خراسان شمالی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۳۶۶۸ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اختیارات ذیل توسط هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: اختیارات هیات مدیره در بندهای یک، چهار (طبق آئین نامه‌های مصوب به استثناء تصویب ساختار سازمانی) شش، هفت، هشت، نه (به استثنای انعقاد قرارداد اموال غیرمنقول)، ده، دوازده (به استثنای تحصیل از بانکهای خصوصی)، چهارده، پانزده، هفده (تنظیم صورتهای مالی سالیانه و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، هیجده (تعیین میزان استهلاک با توجه به قوانین کشور و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب)، نوزده (تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی به هیات مدیره جهت تصویب) ماده ۳۹ اساسنامه شرکت به ایشان تفویض شد. و) تعیین صاحبان امضاهای مجاز هیات مدیره به موجب ماده ۴۶ اساسنامه شرکت پتروشیمی جم، امضاهای مجاز شرکت را به شرح ذیل تعیین نمود: ۱ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۷۰۴۱۲۴۸۶۶۱۷۶۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک