محمدرضا بیات سرمدی

آقای محمدرضا بیات سرمدی

کد ملی 0057552363
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1280012
آگهی تغییرات شرکت سیتیکو اسکن ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۶۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید حسن رسول زاده کاشانی به شماره ملی ۰۴۹۰۳۸۰۴۶۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۵۳۰۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1357418
آگهی تصمیمات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۸۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۳۱۳۵۵
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۱۷/۹/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شماره ثبت ۸۱۰۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ واحد ثبتی تهران و اتحادیه مرغداران استان کهگیلویه و بویراحمد شماره ثبت ۴۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۱۷۲۲۴۸۲ واحد ثبتی یاسوج و اتحادیه گلخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد شماره ثبت ۶۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۵۳۵ واحد ثبتی یاسوج و اتحادیه مکانیزاسیون دنا شماره ثبت ۱۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۹۷۳۰۰ واحد ثبتی دنا و شرکت تعاونی زنبورداری ۱۴۷۹ شیرین عسل دژکوه شماره ثبت ۴۴۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۶۵۹۱ واحد ثبتی کهگیلویه بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی ۱۸۲ فرآورده‌های لبنی باشت شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۶۴۳۵ واحد ثبتی دوگنبدان شرکت تعاونی ۳۹۹۷ آب و خاک دشت زاگرس شماره ثبت ۵۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۱۲۴ واحد ثبتی کهگیلویه بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال دیگر انتخاب شدند. ۲ شرکت مجتمع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی دشت ناز گلشن شماره ثبت ۳۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۷۳۲۹۱ واحد ثبتی یاسوج به نمایندگی مختار وفا اصل کد ملی ۴۲۳۰۴۳۳۹۲۱ بسمت بازرس اصلی و شرکت موسسه حسابرسی تلفیق نگار شماره ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ واحد ثبتی تهران به نمایندگی محمدرضا بیات سرمدی کد ملی۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت تعاونی روستایی شهید بهشتی شماره ثبت ۴۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۰۰۹۲۳ واحد ثبتی دوگنبدان به نمایندگی هوشنگ بابویی کد ملی ۴۲۶۸۹۱۱۹۱۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه امید مردم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ مدیران و دارندگان حق امضاء: بزرگ مرادی نژاد کد ملی ۵۵۰۹۷۰۵۱۸۳ بسمت مدیرعامل و شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به نمایندگی علیرضا رستگار کد ملی ۴۲۳۰۰۰۸۰۰۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت تعاونی زنبورداری ۱۴۷۹ شیرین عسل دژکوه به نمایندگی صفدر میرزایی کد ملی ۴۲۵۰۱۰۸۵۴۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اتحادیه گلخانه داران استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی امراله حسینی کد ملی ۴۲۳۰۵۲۸۷۲۸ اتحادیه مرغداران استان کهگیلویه و بویراحمد به نمایندگی احمد توحیدی فر کد ملی ۴۲۳۱۲۷۹۳۳۰ اتحادیه مکانیزاسیون دنا به نمایندگی امین اله محمدی کد ملی ۴۲۳۱۸۱۸۵۸۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس هیئت مدیره مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر صندوق معتبر خواهد بود. ش۷۰۰۹۴۰۰۰۰۱۱۱۰۰۰۳۷۵۴۲ رئیس ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1508900
آگهی تغییرات شرکت آرای شیمی تبریر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۳۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۳۶۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی بشماره ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی محمدرضا بیات سرمدی بشماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال انتخاب شدند. صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ش۱۸۴۵۱۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620876
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی به شماره ثبت ۳۱۲۶۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۳ و نامه شماره ۷۶۲۳۴/۹۳ مورخ ۳۲۴/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعید جلیلی سهی کد ملی ۰۰۴۶۵۹۶۰۰۳ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ ۹۶۰۰۰۰ ریال از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال به۲۳۰۴۰۰۰۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از خروج به شرح ذیل می‌باشد: آقای محمدرضا بیات سرمدی کد ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ دارنده ۹۱۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سید حسن رسول زاده کاشانی کد ملی ۰۴۹۰۳۸۰۴۶۸ دارنده ۹۱۲۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر محمود موسوی کد ملی ۱۵۸۲۱۱۹۰۹۰ دارنده ۴۸۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۳۰۶۲۵۹۹۶۷۸۱۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1626999
آگهی تغییرات شرکت ناوک دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۹۵۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۲ به تصویب رسید موسسه حسابرسی تلفیق نگار به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد رضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۳۰۵۷۸۸۷۳۶۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655499
آگهی تغییرات شرکت پیمان آذین آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۴۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۳۹۳۴۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی نیری به کد ملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و آقای جمشید احمدی نیری به کد ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ و آقای احمد علیزاده قمصری به کد ملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۵۲۰۶۳۶۹۶۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655539
آگهی تغییرات شرکت فرا آذین البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲. و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸. و شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۵۶۳۸۸۷۵۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655584
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۹۵۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب شدند. الف) آقای عباس احمدی نیری به کدملی ۰۵۳۳۳۴۷۳۰ ب) آقای جمشید احمدی نیری به کدملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۱ ج) آقای احمد علیزاده قمصری به کدملی ۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۵۱۸۲۹۲۵۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655695
آگهی تغییرات شرکت کیان امین پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۷۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشارکار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آفرینان امین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰. و شرکت مهرخاوران الوند (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵. و شرکت فراآذین البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۵۸۹۰۱۸۵۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656099
آگهی تغییرات شرکت پیمان آفرینان امین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: الف) شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲. ب) شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸. ج) شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۶۸۶۵۹۲۷۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656645
آگهی تغییرات شرکت مهرخاوران الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان وصورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار حسابداران رسمی با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳انتخاب و تعیین حق الزحمه ایشان به هیئت مدیره تفویض شد. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. شرکت نیک اندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۴۴۲. و شرکت سپهراندیشان قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۴۳۹۸. و شرکت نوآوران سهندآسیا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶. بسمت اعضاء هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت تنفیذ شد. ش۹۳۰۷۱۶۲۲۰۷۹۷۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1690690
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سهند آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۹۰۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عباس احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۳۳۳۴۷۳۰۰ و آقای احمد علیزاده قمصری به شماره ملی۰۰۴۹۶۴۰۰۵۴ و آقای جمشید احمدی نیری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۲۴۴۰۱ پ۹۳۰۸۱۸۷۶۵۳۵۰۷۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698362
آگهی تغییرات شرکت سپهر سرافراز آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۹۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی تلفیق نگار با شناسه ملی شماره ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت پیمان آفرینان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۱۰ و شرکت مهرخاوران الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۰۵ و شرکت فراآذین البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۴۵۶۲. پ۹۳۰۸۲۵۷۶۱۵۸۸۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785102
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مالی آئین ارقام به شماره ثبت۲۵۳۸۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۲۶۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۱۹/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای محمدرضا بیات سرمدی به شماره ملی۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ایرج امیدی الیگر به شماره ملی ۴۱۷۲۶۲۷۵۰۱ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۲۷/۱۰/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838813
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی آرادان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۵۲۶۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵به تصویب مجمع عمومی رسید. نامبردگان ذیل با رعایت ماده ۱۱۰ قانون تجارت به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت ازتوسعه سرمایه گذاری دربخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای مرادخادم به کد ملی ۴۶۰۹۷۶۸۷۶۳ وآقای عبدالرضا بیگلری به کدملی ۴۶۰۹۶۸۱۷۴۹ وآقای سعید گلیوری به کدملی ۴۶۰۹۷۹۵۶۷۱ وآقای اسمعیل قباخلوبه کدملی۴۶۰۹۰۳۵۵۱۰ وآقای محمد علی شاه حسینی به کدملی ۴۶۰۹۷۶۶۹۲۲ اشخاص ذیل بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مهدی امیری به کدملی۴۶۰۹۹۱۵۲۹۴ وآقای بهمن شمسی خانی به کدملی ۴۶۰۹۷۷۱۷۴۸ آقای مهدی شاه حسینی باکدملی ۴۶۰۹۷۸۹۵۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره ۳۱۲۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ بعنوان بازرس اصلی وآقای سعید محسنی باکدملی ۴۶۰۹۸۱۰۵۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۱۱۰۵۹۳۷۷۸۲۴۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14023481
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۳ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۱۳۳۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پس از استماع گزارش هیئت مدیره، بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶به تصویب مجمع عمومی رسیدند. شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ در اداره ثبت تهران به نمایندگی آقای سیدابوالحسن صباغی کدملی۴۵۶۹۳۲۱۰۰۳واتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان سمنان ثبت شده به شماره ۲۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۳۲۰۰ در اداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای فرهاداکبری کدملی ۴۶۰۹۶۲۵۰۱۶واتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی واحدهای مرغ تخم گذار استان سمنان ثبت شده به شماره ۱۸۲۶ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۹۲۸۸ در اداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای حسین سعیدی وکد ملی۵۳۰۹۷۷۳۲۸۲ واتحادیه تعاونی روستایی استان سمنان ثبت شده به شماره ۲۳۰۱ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۸۸۰۴۹ در اداره ثبت سمنان به نمایندگی آقای جعفرجورابلوکد ملی۴۶۰۹۰۴۹۰۹۰وشرکت تعاونی کشاورزی صنعت دامپروری مارال شاهرود ثبت شده به شماره ۲۷۲ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۷۶۷ در اداره ثبت شاهرود به نمایندگی آقای بختیارسیف علیان و کدملی۵۳۰۹۸۴۴۲۷۹ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره واتحادیه شرکت تعاونیهای تولید روستایی و کشاورزی استان سمنان ثبت شده به شماره ۳۵۱۳ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۲۶۳۴ در اداره ثبت شاهرود به نمایندگی آقای محمدبیاری وکد ملی۴۵۹۲۰۸۱۹۹۴ به عنوان عضو علی البدل. وشرکت کشت و صنعت دامغان ثبت شده به شماره ۵۳۱ شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۳۱۶۴۳ در اداره ثبت دامغان به نمایندگی آقای تقی دربانیان به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب شدند. شرکت تعاونی کشاورزی گوسفندداران سمنان ثبت شده به شماره ۱۳۵۰ در اداره ثبت سمنان شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۶۵۵۷۷ به نمایندگی آقای آقای فضل ا … یغمائیان با کدملی۰۰۴۹۱۵۰۷۷۴بعنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره ۳۱۲۶۳ در اداره ثبت تهران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به نمایندگی محمدرضابیات سرمدی با کدملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳بعنوان بازرس اصلی واتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی دامغان ثبت شده به شماره ۵۴ در اداره ثبت دامغان به شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۵۳۳۷ به نمایندگی آقای محمود خان بیکی با کدملی ۴۵۷۵۶۹۴۳۴۲، بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه پیام استان سمنان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۲۲۳۸۳۵۴۱۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14049378
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۶۷۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس، صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۶/۳۱ و سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۹/۳۰ به شرح پیوست این صورتجلسه در ۳۵ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسیدند. آقای جواد امامی با کدملی۴۵۶۹۶۶۸۳۸۰ وموسسه حسابرسی تلفیق نگارثبت شده به شماره ۳۱۲۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی با کدملی۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ تاریخ تولد ۱۳۵۲/۰۳/۰۸ بعنوان بازرسان اصلی وشرکت کشاورزی و دامپروری سمنان قوقولی ثبت شده به شماره ۱۶۰۱در اداره ثبت سمنان شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۴۸۴۹ به نمایندگی آقای حسین آفاقی با کدملی ۴۵۶۹۲۳۰۰۱۶ تاریخ تولد ۱۳۳۴/۰۱/۲۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام استان سمنان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۰۵۵۶۹۹۲۴۳۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14065407
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شهرستان گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۳۲۹۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب مجمع عمومی رسید. روزنامه کثیرالانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقای فرهاد اکبری باکدملی۴۶۰۹۶۲۵۰۱۶ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره ۳۱۲۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به نمایندگی آقای محمد رضا بیات سرمدی باکدملی۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳بعنوان بازرس اصلی وآقای ابوالفضل رکنی با کدملی ۴۶۰۹۷۲۵۰۰۲ بعنوان بازرس علی البدل از بین سهامداران برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۷۰۳۱۹۱۴۹۶۲۲۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14070917
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شهرستان دامغان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۴۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۱۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. ۱ - آقای محمد کوچکپور باکدملی ۴۵۷۹۷۳۱۷۵۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ - موسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره ۲۱۲۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی باکدملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ بعنوان بازرس اصلی ۳ - شرکت تعاونی زنبورداران ثبت شده به شماره ۱۱۲ در اداره ثبت دامغان شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۰۹۴۷۶ به نمایندگی آقای محمدعلی شاکری با کدملی ۴۵۷۸۶۰۸۹۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۱۶۳۱۲۰۰۱۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085907
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه کشاورزی بخش ایوانکی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۳۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ۱ پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین قانونی و حسابرس صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالیمنتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به شرح پیوست این صورتجلسه در۴۲ صفحه به تصویب مجمع عمومی رسیدند. ۱ آقای نجات سعیدی با کد ملی ۴۶۰۹۸۵۵۹۴۱ شماره شناسنامه ۶۴ تاریخ تولد ۲۰/۰۱/۱۳۳۱ بعنوان بازرس اصلی ۲ مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار (حسابداران رسمی) ثبت شده به شماره ۳۱۲۶۳در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا بیات سرمدی با کد ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳عنوان بازرس اصلی ۳ آقای حجت اله جباری با کد ملی ۴۶۰۹۸۶۲۱۹۰ شماره شناسنامه ۶۶ تاریخ تولد ۰۲/۰۶/۱۳۳۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار قشلاق برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۳۱۶۱۶۸۵۶۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14096281
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی استان سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۸۲۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: ترازنامه وصورت‌های مالی سال مالی ۳۰/۰۹/۹۶ تصویب گردید. شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مهدیشهر ثبت شده به شماره ۱۱۲۶ در اداره ثبت مهدیشهر شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۲۵۶۰به نمایندگی آقای فرهمند فریدونی باکد ملی ۵۳۰۹۸۷۰۶۳۶ بعنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی تلفیق نگار ثبت شده به شماره ۳۱۲۶۳ در اداره ثبت تهران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۷۲به نمایندگی آقای محمد رضا بیات سرمدی باکد ملی ۰۰۵۷۵۵۲۳۶۳ بعنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی کشاورزی منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان گرمسار ثبت شده به شماره ۲۷۷۵ در اداره ثبت گرمسار شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۸۹۶۷۹ به نمایندگی آقای حسین عبدوس بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار پیام سمنان برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۴۰۶۲۹۵۱۷۸۵۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک