کریم هاتفی

آقای کریم هاتفی

کد ملی 0057402620
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 677964
آگهی تصمیمات شرکت داروئی آترا سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۰۹۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۸۴۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کد ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۳۲۰۴ و شرکت داروسازی کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ و شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹ و شرکت داروسازی اکسیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۹۹۶۵۹ و شرکت اوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۶۲۰۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 720469
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان سازه سازان سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۳۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۳۶۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به ش م ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به ک م ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۸۶۱۶۲۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 854845
آگهی تصمیمات شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۹۹۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۸۱۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و کریم هاتفی به کدملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایهگذاری داروئی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ شرکت سرمایهگذاری صبا تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت کاسپین تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۲۹۸۱۳ شرکت شیمیایی رهآورد تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۴۵۵۴۹ شرکت اوزان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۹۲۱۵ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۸۹۴۶۳۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150244
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین ش. ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۶۹۱۷۵۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1247846
آگهی تغییرات شرکت روغن نباتی پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۸۴۸۸، بعنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۷۳۷۸۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448524
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۱۷۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۴۱۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ دی ماه۱۳۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۲۴۴۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468516
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماهتاب کاسپین سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۸۵۵۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۴۱۴۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان شرکت برای دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۳۰ دیماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی بشماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۳۰۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1577010
آگهی تغییرات شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۸۳۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به سال ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۵۲۷۳۱۷۵۲۹۸۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588875
آگهی تغییرات شرکت هما پیوند تامین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۳۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبات امین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی با کدملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۴۷۹۵۹۶۴۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663171
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین مه باد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۲۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۴۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به سمت بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی به کدملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۰۷۲۳۲۸۸۸۸۶۶۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718676
آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۹۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ بسمت بازرس اصلی و آقای کریم هاتفی بشماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۹۱۱۴۱۹۳۷۰۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9946127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری رفاهی خدماتی و گردشگری امید تابان آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۲۷۷۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۵۱۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آیین محاسبان امین به عنوان بازرس اصلی، آقای کریم هاتفی به شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10483623
آگهی تصمیمات شرکت کیمیا آفرینان پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۲۶۲۷۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۰۲۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۴/۵/۹۰ واصل گردیدند موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: کریم هاتفی به کد ملی۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بسمت بازرس اصلی و علی یوسفی به کد ملی۰۶۰۰۷۵۰۷۰۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12933952
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی پتروناد اسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۲۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی باکدملی۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی باکدملی ۴۷۲۲۳۲۸۸۱۱ سید جواد موسوی اصفهانی به کدملی ۴۷۲۳۶۶۴۳۰۰ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰به نمایندگی کریم هاتفی به شماره ملی۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰بعنوان بازرس اصلی وکریم اقبال بهبهانی به شماره ملی۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات جهت درج ونشرآگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۰۵۱۱۵۳۰۸۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13561473
آگهی تغییرات آئین محاسبان امین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۸۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای صالح ضیائی شهمیری بشماره ملی ۰۰۳۹۶۸۰۲۴۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از ردیف شرکاء مؤسسه خارج شد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۰۸۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰۴۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده ۷ اساسنامه مؤسسه اصلاح گردید. لیست شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: آقای کامران خدائی کدم ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ دارای مبلغ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای کریم هاتفی کدم ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ دارای مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای بلال محمدزاده کدم ۶۳۶۹۱۵۴۸۳۰ دارای مبلغ۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه پ۹۶۰۵۲۴۳۵۴۲۳۱۴۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13660602
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ ومجوز شماره ۱۸۸۴۸۸/۹۶ مورخ ۲/۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره موسسه برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای کامران خدائی دارای شماره ملی ۰۰۴۹۱۹۲۰۵۱ با سمت رئیس هیأت مدیره. آقای کریم هاتفی دارای شماره ملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ با سمت نایب رئیس هیأت مدیره. آقای محمد حسن کریمی دارای شماره ملی ۱۷۵۴۷۴۹۷۹۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد ترامشلو دارای شماره ملی ۰۴۹۱۲۸۰۷۸۵ به عنوان عضو هیأت مدیره. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های موسسه انتخاب شد. پ۹۶۰۷۲۴۲۳۵۷۷۱۲۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002291
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۱۲ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۹۶۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ وسال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع عمومی رسید. موسسه حسابرسی حساب گسترپویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ اداره ثبت شرکتهای ثبت تهران و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ را به عنوان حسابرس مستقل وبازرس قانونی اصلی در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۷ انتخاب نمود و موسسه حسابرسی حساب گسترپویا به شماره ثبت ۱۲۱۸۳ اداره ثبت شرکتهای ثبت تهران و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۷۳۸۹۵ به نمایندگی آقای کریم هاتفی با کدملی ۰۰۵۷۴۰۲۶۲۰ بعنوان بازرس اصلی و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی باغداران استان فارس به شماره ثبت ۷۹۷۸ اداره ثبت شرکتهای ثبت شیراز وبه شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۵۰۶۶ به نمایندگی آقای کمال یداللهی با کدملی ۲۴۳۰۰۷۵۰۵۹ بعنوان بازرس اصلی. برای مدت یکسال انتخاب و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستائی لارستان به شماره ثبت ۳۰ اداره ثبت شرکتهای ثبت لار با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۴۰۶۹به نمایندگی آقای حامد حقیقت پسند با کدملی ۳۴۹۰۱۵۴۱۰۱ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند و روزنامه کثیرالانتشار خبرجنوب برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۲۰۸۲۴۱۶۵۰۲۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک