عباس صمیمی

آقای عباس صمیمی

کد ملی 5729149425
18
شرکت‌ها
18
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1033467
آگهی تصمیمات شرکت سامان سازان باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۲۴۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۳۷۵۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۷/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه ارقام پژوهان دقیق به ک م۱۰۱۰۳۲۹۲۷۲۸ به سمت بازرس اصلی و میر داود جلال زاده به ک م۱۳۷۷۷۵۰۹۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس صمیمی به ک م۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره , منوچهر جهانفر به ک م۰۰۳۳۹۰۹۱۹۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , مهدی جهانفر به ک م۰۰۵۳۰۸۸۵۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک , سفته , برات و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه‌ها و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت به تنهایی معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۵۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1072805
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی پردیس سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۱۳۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۳۸۸۸
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۱/۹۲ مرتضی عزیزی به ش. م ۱۲۸۶۷۸۹۰۲۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس صمیمی به ش. م ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رحیم اسماعیلی به ش. م ۰۰۵۰۳۲۶۱۹۸ به نمایندگی شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به ش. م ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره و بهمن زمانی قراقوشی به ش. م ۴۶۲۳۰۰۸۳۹۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان به ش. م ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۵۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید جلال الدین سیدی کنجانی به ش. م ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ به نمایندگی شرکت خدمات مدیریت هامون سپاهان به ش. م ۱۰۳۲۰۷۶۳۰۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد بانکی، اوراق بهادار، چکها، سفته و بروات با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب آنها با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضاء چکها در مجتمع عسلویه با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت یا با امضای مشترک مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره یا رئیس مجتمع بعنوان گروه اول و گروه دوم با امضای اسفندیار صدیق به ش. م ۲۱۶۲۰۱۴۰۲۵ نماینده امور مالی معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره در ۲۱ بند بشرح پیوست تصویب گردید. پ۱۶۵۴۸۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150186
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۰۲۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی جهانگیری کوهشاهی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ بنمایندگی از شرکت اورانوس صید سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۰۰۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید بهاءالدین حسینی هاشمی به شماره ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ به نمایندگی از شرکت گروه گروه خدمات گردشگری نارپ ایرانیان سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۸۷۷۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، سیدمصطفی متولی زاده به شماره ملی ۰۶۳۰۷۵۹۲۴ به نمایندگی از شرکت تدبیران تجارت راه نور سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۹۵۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، سیدحامد واحدی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ بنمایندگی از شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۲۸۵۵ بسمت عضو هیئت مدیره، عباس صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره، علی بخشایش به شماره ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ بنمایندگی از شرکت هتل لاله عسلویه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۶۱۱۰۶ بسمت عضو هیئت مدیره و علی زیرک نژاد به شماره ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸ بنمایندگی از شرکت فراز عمران آریانا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۳۱۰۹۵ سهامی خاص به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سایر نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۹۱۳۷۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185585
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری الوند خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۴۲۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۹۱ تصویب شد. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر و برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سید حمید واحدی به کدملی ۰۰۳۶۶۰۰۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حامد واحدی به کدملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۹۸۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228107
آگهی تغییرات شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ بموجب معرفی نامه شماره ۴۱۹۰۵/۱۱۹ مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی طهرانی صفا به کدملی ۰۰۳۲۸۹۹۷۰۱ بموجب معرفی نامه شماره ۱۲۹۱/۶۷/۱۰۱۱۹۰۵ ص. پ مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیائی صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بموجب معرفی نامه شماره ۲۱۳۰/۹۱/ای ام سی مورخ ۷/۱۲/۹۱ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به کدملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای حسن بیگی بموجب به کدملی ۴۵۰۰۱۹۱۴۲۹ معرفی نامه شماره ۴۱۸۰۶/آپ ب مورخ ۸/۱۲/۹۱ نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۳۱۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد احتیاطی به کدملی ۱۷۵۳۹۵۰۸۹۹ بموجب معرفی نامه شماره ۱۶۳۵/ن. ب. پ/۹۱ مورخ ۸/۱۲/۹۱، نماینده شرکت نخل بارانی پردیس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حبیب اله معصومیان به کدملی ۰۶۸۱۶۳۴۹۳۶ بموجب معرفی نامه شماره ۸۳۴/۹۱۱۲۰۹ مورخ ۹/۱۲/۹۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۹۲۱۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا معبودی کدملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ نماینده شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ۲ دارندگان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۷۲۶۸۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409059
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی گچساران سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۴۰۰۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره، به نمایندگی از شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان، آقای سید ابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی ۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کازرون، آقای احد محمدی به شماره ملی ۶۱۷۸۷۸۷۰۲۲ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی ممسنی، آقای حسن بیگی به شماره ملی ۴۵۰۰۱۹۱۴۲۹ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی دهدشت، آقای علیرضا معبودی به شماره ملی ۰۰۴۲۶۴۸۷۲۶ بعنوان عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بروجن، آقای قاسم محمودی به شماره ملی ۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات بندهای ۲۱، ۲۰، ۱۸، ۱۷، ۱۵، ۱۳، ۱۲، ۹، ۸، ۷، ۶، ۴، ۲ و ۱ ماده ۴۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه مجددا به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۷۱۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586353
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری بنیاد نیکوکاری یاس فاطمه النبی در تاریخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۳۴۵۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۹۹۱۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع موسسه: تاسیس انجمن ها و موسسات غیردولتی که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند. ـ خدمت رسانی جهت حمایت های مادی و معنوی از مددجویان سازمان و اقشار آسیب پذیر محروم ـ شناسایی افراد نیازمند در حوزه های مختلف مادی فرهنگی و اجتماعی اعم از آسیب دیدگان اجتماعی، نیازمندان به توانبخشی و یا کمک به ارائه خدمات پیشگیری مناسب برای بهزیستی و افراد جامعه. ـ ارائه خدمات آموزشی توانبخشی حمایتی توانمند سازی رفاهی و مشاوره ای برای معلولان و سالمندان ـ همکاری با سایر سازمانهای مردم نهاد داخل و خارج کشور بمنظور جذب کمک های مادی و معنوی در راستای اهداف موسسه. ـ ایجاد زمینه های مشارکت مردمی جهت پیشگیری و کاهش اعتیاد. ـ تأسیس و ایجاد مراکز توانبخشی، حمایتی و مشاوره ای، حرفه آموزی، نگهداری و بازپروری پس از کسب مجوز از سازمان. ـ تأسیس خانه های کودکان و نوجوانان، مهد کودک و سایر مراکز فعال در حوزه اجتماعی. ـ تأسیس و ایجاد مراکز فعال در حوزه اعتیاد. ـ مدت موسسه: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی موسسه: تهران خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی خیابان شهید فیاضی ساختمان داریوش پلاک۵۱ ط۴ دفترریاست گروه مالی گردشگری کد پستی: ۱۹۶۵۹۴۹۳۱۳ ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد. ـ علی زیرک نژاد به کد ملی ۰۰۴۳۱۴۳۲۸۸دارنده مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ـ محمد رضادیانی به کدملی ۱۲۸۲۸۴۵۸۹۶دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال ـ جواد پالیزدار به کدملی ۰۰۵۱۶۷۲۴۲۱دارنده ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ریال ـ عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵دارنده مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ریال ـ اولین مدیران موسسه: ـ مصطفی انصاری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۰۶۳۲۴۰۸۰۷ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ علی اصغر سفری به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ـ خزانه دار به شماره ملی ۱۵۸۲۰۳۵۳۳۴ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ فائض فرخی به سمت مدیرعامل ـ عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۳۰۳۰۵۴۶۳۳۰ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ علی دهاقین به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۰۰۶۹۰۱۰۱۵۳ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ مهدی جهانگیری کوهشاهی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ دارنده ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. ـ رضا غیاثی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به شماره ملی ۰۰۵۷۳۷۷۷۱۵ دارنده ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ـ حامد واحدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به شماره ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ دارنده ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه. برای مدت سه سال انتخاب شدند. تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر خواهد بود.مکاتبات رسمی موسسه با امضای مدیرعامل و در غیاب او رئیس هیات مدیره و با مهر بنیاد نیکوکاری خواهد بود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب نامه شماره ۴۴۷۱۴/۹۳/۹۰۰ مورخ ۸/۴/۹۳ازسوی سازمان بهزیستی آگهی گردید. پ۹۳۰۶۰۳۷۸۷۸۵۱۲۴۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9611458
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۳۸۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به کدملی ۰۰۳۶۵۲۰۹۵۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۹۱۸۶۹ به نمایندگی عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ شرکت ساتراپ بهداد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۷۱۴۸ به نمایندگی منوچهر پورمحمدی به کدملی ۰۰۴۰۴۸۳۸۳۵ شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱ به نمایندگی علیرضا علائی رحمانی به کدملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر پورمحمدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق دو نفر از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیات مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711663
آگهی تغییرات شرکت پترو نگین خاورمیانه سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۱۱۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۰۷۶۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه خدمات حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای مجید صفاتی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۰۹۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا علایی رحمانی به شماره ملی ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و آقای عباس صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ و آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی ۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ تا تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9992336
آگهی تصمیمات شرکت تکنولوژی و ساخت صنایع ایران تکنیکان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۴/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا براتی مهوار به کدملی ۰۰۳۵۹۰۴۹۴۱ حسین براتی مهوار به کدملی ۰۰۵۴۴۳۷۰۵۹ عباس صمیمی به کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ رضا طاهری به کدملی ۰۶۸۰۱۵۲۵۹۸ شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین الملل سامان گستر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۴۱۹۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۳/۹۰ علیرضا براتی مهوار به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین براتی مهوار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا طاهری به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا براتی مهوار به کدملی ۰۰۴۹۱۳۳۸۴۵ به سمت نماینده شرکت سرمایه گذاری و تجارت بین الملل سامان گستر در هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580813
آگهی تغییرات شرکت صنعت و تجارت فراخ کرت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۶۷۴۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۳۰۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۲۵/۰۷/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از با مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. ۱ ۱ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده به تصویب رسید. ۲ ۱ سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم ده هزار سهم۰۰۰/۰۰۰/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم با نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. ۳ ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گلجبین سبز سهامی خاص با نمایندگی آقای ویشتاسب سپهر به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه و تجارت بین الملل دماوند سهامی خاص با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سفیران صنعت و تجارت و مانا سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید شهابی به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ویشتاسب سپهر به نمایندگی از شرکت گلجبین سبز سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۴ ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات قراردادهای تعهدآور با امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۵۱ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالجلیل عالم به شماره ملی۲۰۳۰۳۲۷۶۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۶۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای مجید شهابی به شماره ملی۰۹۰۱۰۸۰۴۴۶ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی۰۹۰۱۱۷۹۲۰۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس صمیمی به شماره ملی۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای ویشتاسب سپهر به شماره ملی۰۰۳۹۸۵۸۳۰۸ با دریافت مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال کاهش داد. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱۹ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709247
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت۷۹۴۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران سرمایه گذاری ایران به ش م ۱۰۱۰۳۴۰۸۰۷۷ به نمایندگی سیدابوالحسن سیدخاموشی به ک م ۲۰۰۱۵۷۴۴۰۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ش م ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به نمایندگی جمشید سبزکار به ک م ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به ک م ۱۰۱۰۱۳۲۶۳۴۰ به نمایندگی نادر قربانی به ک م ۰۰۴۹۴۵۳۰۸۴ و شرکت ان پی سی اینترنشنال پتروشیمی بین المللی به نمایندگی حمید دادپو به ک م ۰۵۳۳۳۷۴۳۵۹ شرکت سرمایه گذاری ایران به ش م ۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی عباس صمیمی به ک م ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ شرکت کالا بازار ایرانیان به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۴۷۹۶ به نمایندگی علیرضا علائی رحمانی به ک م ۰۰۳۳۳۲۱۷۲۸ و شرکت فرا ساحل ایران به ش م ۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به نمایندگی علی اصغر یامی به ک م ۴۲۶۹۴۱۹۱۰۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی طهرانی صفا (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و نصرت اله نظرطلب به ک م ۲۷۰۸۳۱۴۴۷۵ به سمت دبیر تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10943071
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ایران سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۶۵۹۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۱/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی نقی خاموشی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب رضوی به شماره ملی ۰۴۵۱۰۶۴۹۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و شرکت ای اف اس کیش سهامی خاص با نمایندگی آقای رضا حمزه لو به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس صمیمی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت تعاونی اعتبار مولی الموحدین با نمایندگی آقای محمد پرهام به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کیسون سهامی عام با نمایندگی آقای محمدرضا انصاری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع پترو صنعت گامرون سهامی خاص با نمایندگی آقای حامد واحدی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پدیسار انفوماتیک سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدصادق کیانی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی فراسر سهامی خاص با نمایندگی آقای مهدی مظهری به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا سهامی خاص با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع گچ خوزستان سهامی خاص با نمایندگی آقای علاء میرمحمدصادقی به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای عباس صمیمی به شماره ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۸/۱۰/۹۱. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و اداری با مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ۱۰/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11030382
آگهی تصمیمات موسسه مرور وقایع جهان ثبت شده به شماره۱۴۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۵۸۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمودرضا امینی محمدآبادی به ش ملی ۱۲۸۷۷۲۰۷۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و ولی اله سیف به ش ملی ۳۹۶۱۶۴۷۸۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (خارج از شرکاء) و مسعود دانشمند به ش ملی ۳۶۲۰۸۵۰۹۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره خارج از شرکاء و عباس صمیمی به ش ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ و محمدرضا پورابراهیمی داورانی به ش ملی ۳۰۵۱۵۷۰۲۶۵ و پرویز قاسمی به ش ملی ۰۰۵۰۱۲۱۶۱۸ همگی خارج از شرکاء و زهرا ایروانی محمدآبادی به ش ملی ۱۲۸۷۷۸۰۴۴۱ به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و اوراق عادی و مراسلات با امضاء محمودرضا امینی محمدآبادی همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11069689
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی صدف عسلویه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۹/۸/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به نمایندگی سید ابوالحسن سیدخاموشی به کدملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ و شرکت بازرگانی پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴ به نمایندگی علی محمد بساق زاده به کدملی۲۰۰۲۴۱۴۷۶۹ و شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۶۶۱۲ به نمایندگی عباس صمیمی به کدملی۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ و شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹ به نمایندگی روزبه صدرائی فر به کدملی۰۰۴۹۸۰۳۳۷۹ و شرکت فرا ساحل ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۸۳۶۹ به نمایندگی مجید شایسته به کدملی۱۳۷۵۵۱۲۰۶۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۷/۱۰/۹۰ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره، سید ابوالحسن سیدخاموشی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدتقی زمان سرائی خارج از هیئت مدیره به کدملی۲۵۹۳۵۹۳۷۸۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763769
آگهی تاسیس
تاسیس صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان درتاریخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۸۴۱۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۳۳۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع صندوق: موضوع فعالیت صندوق بازارگردانی اوراق بهادار مشخص طبق امیدنامه و سرمایه گذاری در اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس تهران/ فرابورس ایران، اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده ها و گواهی های سپرده بانکی در راستای انجام فعالیت بازارگردانی است. خصوصیات دارایی های موضوع سرمایه گذاری و حد نصاب سرمایه گذاری مربوطه در امیدنامه ذکر شده است. مدت صندوق:از تارخ ثبت به مدت ۳ سال که مطابق شرایط مندرج در اساسنامه قابل تمدید است. مرکز اصلی صندوق:تهران میدان شیخ بهایی ابتدای خیابان سئول کوچه ماهتاب برج ماهتاب پلاک ۵۰ طبقه۷کدپستی ۱۹۹۱۷۹۳۳۷۱ سرمایه صندوق:سرمایه صندوق در زمان تاسیس ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۷۵۰۰۰ واحد سرمایه گذاری ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی ممتاز بانام و ۷۵۰۰۰ واحد سهم عادی ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده است.. ارکان صندوق برای مدت ۳ سال به شرح ذیل تعیین شدند:شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران(سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۹۲۴۵۴ با نمایندگی خانم سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ به سمت مدیر صندوق شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر(سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۶۳۲۰۹ با نمایندگی علی رحمانی با کد ملی ۰۹۰۱۵۹۳۷۳۷ به سمت متولی صندوق موسسه حسابرسی مدبران مستقل به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۷۱۲۹۰ با نمایندگی آقای سعید صدرائی نوری با کد ملی ۰۰۳۹۱۶۲۲۵۷ به سمت حسابرس روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار صندوق انتخاب شد؛ دارندگان حق امضا: صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گروه گردشگری ایرانیان را به شرح زیر انتخاب نمود: مهدی جهانگیری کوهشاهی با کد ملی ۳۰۷۱۰۳۷۰۵۸ سولماز وزیرزاده با کد ملی ۲۲۹۵۴۶۶۴۷۴ عباس صمیمی با کد ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ سید بهاءالدین حسینی هاشمی با کد ملی ۶۲۷۹۵۷۷۹۳۷ احسان تابش با کد ملی ۰۰۶۰۴۰۳۲۸۴ محمد صادق طاهری ابرند آبادی با کد ملی ۳۷۱۹۵۴۷۲۹۹ حامد واحدی با کد ملی ۰۰۵۵۱۴۹۵۹۶ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از هفت نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء خانم سولماز وزیرزاده و مهر صندوق معتبر است. اختیارات مدیر صندوق: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره ۵۷۲۵/۱۲۲مورخ ۱۶/۱/۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد پ۹۵۰۲۰۵۵۷۰۸۶۰۹۹۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128101
آگهی تغییرات شرکت آرین گستر تابان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صمیمی با کدملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به نمایندگی از شرکت بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید رضا شهروزی با کدملی ۱۸۱۵۵۷۱۴۹۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای عبدالمجید کتانی با کدملی ۴۱۳۲۰۷۳۶۸۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حجت کامیاب با کدملی ۲۹۹۳۸۲۶۷۴۳ بهعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۸۲۴۷۵۰۱۹۶۹۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172824
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صمیمی با کد ملی ۵۷۲۹۱۴۹۴۲۵ به نمایندگی از بانک ایران زمین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با کد ملی۰۹۴۴۰۵۹۰۷۴ به نمایندگی نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی شیروانی هرندی با کد ملی۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ بعنوان عضو هیأت مدیره وآقای سید مجید صانعی موسوی با کد ملی۰۴۵۲۸۰۱۶۶۴ به عنوان مدیرعامل شرکت خارج از اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۰۹۱۶۵۷۵۱۰۸۲۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک