جواد نصیری حاجی آقا

آقای جواد نصیری حاجی آقا

کد ملی 0057282420
19
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12714858
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع غذایی به پخش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۹۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۶۲۵۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ و آقای جواد نصیری حاجی آقا با کدملی ۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۴۱۲۲۵۸۲۶۲۲۴۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814504
آگهی تغییرات شرکت به پخش خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۸۷۸۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب ۱۰۱۰۰۳۵۲۴۶بعنوان بازرس اصلی وآقای جواد نصیری حاجی آقا۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۴۴۲۹۳۰۷۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814522
آگهی تغییرات شرکت به پخش منطقه مرکزی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۰۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۵۲۳۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بعنوان بازرس اصلی و جواد نصیری حاجی آقا به کدملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۴۹۱۳۵۷۴۹۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12814548
آگهی تغییرات شرکت به پخش یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۷۴۸۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ بازرس اصلی وآقای جواد نصیری حاجی آقا کدملی ۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۰۴۷۱۱۷۱۹۲۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12827807
آگهی تغییرات شرکت به پخش اردبیل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۴۰۱۱۰۷۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ به سمت بازرس اصلی وجواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. تراز نامه و حساب سودو زیان سال ملی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۹۵۰۳۱۱۵۵۴۴۱۹۷۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837005
آگهی تغییرات شرکت توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای پنجاه و پنج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۵۰۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۵۷۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان منتهی به سال مالی ۳۰/۹/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد نصیری حاجی آقا کدملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۷۷۲۱۳۸۸۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837014
آگهی تغییرات شرکت به پخش اصفهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۵۱۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد نصیری حاجی آقا به ک. م ۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۷۷۹۹۳۵۳۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12837017
آگهی تغییرات شرکت به پخش کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۰۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان دوره مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵بعنوان بازرس اصلی و آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۳۱۷۸۱۷۸۸۰۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13887890
آگهی تغییرات شرکت پخش سراسری فرا صرفه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۱۹۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی ۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به نمایندگی از شرکت به پخش به شناسه ملی۱۰۱۰۳۶۵۲۰۲۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا گلیان با کدملی ۰۴۵۲۵۲۶۱۹۱بنمایندگی از طرف شرکت به پخش داروی بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۲۴۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا خطیب آستانه با کدملی ۰۰۷۱۷۰۹۰۷۱ بنمایندگی از طرف شرکت زرین پخش بهشهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۷۶۲۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۰۲۸۸۶۸۷۰۲۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232472
آگهی تغییرات شرکت به پخش زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۲۴۷۶
آگهی تغییرات شرکت به پخش زنجان «درحال تصفیه» سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۱۲۴۷۶ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به نشانی تهران - خیابان آزادی بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ طبقه دوم کد پستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232497
آگهی تغییرات شرکت به پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۲۶۸۳
آگهی تغییرات شرکت (منحله) به پخش خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۲۶۸۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس مدیر تصفیه تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - شماره ۱۷۲ - طبقه دوم - کد پستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱میباشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232595
آگهی تغییرات شرکت به پخش کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۰۶۵۰
آگهی تغییرات شرکت به پخش کرمانشاه سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۷۷۹ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۱۳۰۶۵۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه به نشانی تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ - طبقه دوم - کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232606
آگهی تغییرات شرکت پخش استان البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۴۶۳
آگهی تغییرات شرکت پخش استان البرز سهامی خاص (در حال تصفیه) به شماره ثبت ۴۳۴۹۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۱۴۶۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. - آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه: تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - شماره ۱۷۲ - طبقه دوم - کد پستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232614
آگهی تغییرات شرکت به پخش فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۶۶۸۹۲
آگهی تغییرات شرکت منحله به پخش فارس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۰۳۷ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۶۶۸۹۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نصیری حاجی آقا به کدملی ۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14232636
آگهی تغییرات شرکت به پخش تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۲۰۰
آگهی تغییرات شرکت به پخش تهران «در حال تصفیه» سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۱۷۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۵۲۰۰ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰به نشانی تهران - خیابان آزادی بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ طبقه دوم کد پستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285312
آگهی تغییرات شرکت به پخش آذربایجان غربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۵۳۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید آدرس مدیر تصفیه عبارتست از: تهران خیابان آزادی بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ طبقه دوم کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ پ۹۷۰۸۰۵۵۸۲۵۷۴۶۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285403
آگهی تغییرات شرکت به پخش گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۸۶۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید نشانی محل تصفیه: تهران خیابان آزادی بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ طبقه دوم کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱میباشد پ۹۷۰۸۰۵۷۷۷۲۵۳۵۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285416
آگهی تغییرات شرکت بهپخش مازندران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۸۳۷۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۲۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. آدرس مدیر تصفیه تهران خیابان آزادی بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ طبقه دوم کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ میباشد پ۹۷۰۸۰۵۹۰۹۴۳۰۳۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285448
آگهی تغییرات شرکت به پخش همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۵۷۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۷۹۸۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد نصیری حاجی آقا به شماره ملی۰۰۵۷۲۸۲۴۲۰ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید و نشانی محل تصفیه تهران خیابان آزادی بلوار استاد معین شماره ۱۷۲ طبقه دوم کدپستی ۱۳۴۱۷۸۵۹۱۱ می‌باشد. پ۹۷۰۸۰۵۸۰۲۳۲۸۱۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک