افسون بشیرزاده

خانم افسون بشیرزاده

کد ملی 0057276145
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1395173
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت سهامی خاص
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۴/۹۲ در شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ که در تاریخ ۳/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ خانم افسون بشیر زاده بشماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بسمت بازرس اصلی خانم روشنک جوادی بشر بشماره ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۸۰۰۶۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظر آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996896
آگهی تغییرات شرکت آتین خودرو دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت رئیس هیأت مدیره و خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۷۲۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند - امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۱۰۳۲۲۷۸۵۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13090212
آگهی تغییرات شرکت پیل سان نور البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۵۴۴۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیات مدیره و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) انتخاب شدند امضاءکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۸۰۳۷۰۲۱۰۲۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131665
آگهی تغییرات شرکت سازه وسوله ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۱۳۳۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ و آقای مهرتاش فردوس به شماره ملی ۰۰۱۷۳۷۳۶۵۴ و آقای نعمت اله انوری به شماره ملی ۱۶۰۲۰۲۴۴۷۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۸۲۶۸۳۱۵۵۲۱۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193894
آگهی تغییرات شرکت وزنه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۸۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - شرکت مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ به نمایندگی آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به عنوان اعضاء هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند - موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ش۹۵۰۹۲۴۴۴۸۴۱۵۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193922
آگهی تغییرات شرکت ماموت خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۰۸۷۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱به سمت بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۲۴۵۵۳۸۷۹۵۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13193926
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ش۹۵۰۹۲۴۶۹۷۴۶۴۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13256679
آگهی تغییرات شرکت ماموت مدیریت سیستم‌ها شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۱۹۸۴۹۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به پایان سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شرکت گروه توسعه اقتصادی ماموت با نمایندگی آقای بهزاد دانیل فردوس به شناسه ملی ۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای تیم لطیف به شماره ملی ۴۷۲۲۶۳۳۲۵۸وآقای حمید الکساندر لطیف به شماره ملی ۴۷۲۱۱۹۶۳۳۴به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ به سمت بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۵۱۰۲۶۴۳۷۷۱۲۵۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285298
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مارال گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۹۲ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۸۰۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت یا با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت یا با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۱۵۲۴۳۰۸۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327646
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آتیه ژرف اندیشان سیمرغ در تاریخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۳۶۵۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۱۸۳۹۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: حمل و نقل مسافر و بار به صورت درون شهری توسط انواع خودرو سواری، وانت، کامیونت و موتور سیکلت. اجاره انواع اتومبیل و موتور سیکلت با راننده و بدون راننده در داخل و خارج از کشور از طریق فضای مجازی و همچنین از طریق دفاتر و شعب مجموعه در داخل و خارج از کشور. ارائه انواع سرویس های نرم افزاری و سخت افزاری در موضوعات فوق در حوزه جغرافیای کل کشور. ارائه سرویس های باشگاه مشتریان و وفاداری مشتری در سطح کشور. ارائه خدمات و نرم افزارهای کاربردی و آموزشی در حوزه خدمات شهری. اخذ قرارداد و ارائه سرویس های VIP و کلیه سرویس های قابل ارائه در غالب موضوع فعالیت های مجموعه با سازمانها و شرکت های خصوصی دولتی. اخذ وام و اعتبارات به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و موسسات مالی داخلی و خارجی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. پشتیبانی نرم افزارهای جامع کاربردی و ارائه کلیه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری رایانه ای و ای تی از قبیل حمل و نقل مسافر درون شهری. و سایر موارد مرتبط با امور حمل و نقل و جابجایی اشخاص و کالا درون شهری. ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: استان البرز، ساوجبلاغ، بزرگراه اتوبان کرج قزوین، ۵کیلومتر بعد از پل کردان، کدپستی ۳۳۶۵۱۷۱۷۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ که تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال طی نامه شماره ۲۹۲۶۶۶ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ نزد بانک صادرات پرداخت گردید و الباقی در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: شرکت پایدار فن آور هوشمند البرز به شماره ملی ۱۴۰۰۴۷۹۹۹۲۳ به نمایندگی وحید وفائی رهبر به شماره ملی ۰۰۳۹۲۴۵۴۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهنام غلامی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۳۶۷۰۱ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکا) و آقای حسین تنوری به شماره ملی ۲۳۰۰۴۵۱۸۵۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم روشنک جوادی بشر به شماره ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای عیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اواراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بازرس اصلی و علی البدل: خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس اصلی و خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش۹۵۱۲۰۸۵۴۳۱۱۸۴۹۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347075
آگهی تغییرات شرکت مایان دیزل فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۶۶۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت عضو هیات مدیره و آقای امیرحسین وزیری به شماره ملی ۰۰۷۱۵۷۹۰۳۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضای مشترک دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضا ی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۹۴۰۱۵۹۵۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13593207
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ کارآمد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۰۴۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل هئیت مدیره برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۰۶۱۳۶۱۹۱۰۳۹۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892889
آگهی تغییرات شرکت ماموت دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰وآقای محمدرضا دزفولیان به شماره ملی ۰۰۶۱۴۹۶۷۶۶انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۰۵۴۰۷۷۵۶۶۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892998
آگهی تغییرات شرکت آتین پارت افزار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۳۷۹۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹وآقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰وآقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰وآقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی وخانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند ش۹۶۱۲۰۵۷۵۹۶۸۴۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970498
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مایان سنگین خودرو درتاریخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۱۰۲۳ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۵۴۹۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:طراحی, ساخت, تهیه و تولید قطعات فلزی, ماشین آلات سبک و سنگین , احداث و ایجاد کارگاه و کارخانجات تهیه و تولید قطعات مزبور, صادرات و واردات هرنوع کالای مجاز, احداث و اخذ نمایندگی از کارخانجات و شرکتهای داخلی و خارجی, شرکت در مزایده و مناقصه های دولتی و خصوصی , مشارکت و سرمایه گذاری در راستای موضوع فعالیت شرکت در شرکت ها و واحد های صنعتی و تولیدی و بازرگانی و بطور کلی هر نوع فعالیت تولیدی و بازرگانی مجاز و هرگونه فعالیت (مستقیم و غیرمستقیم) در خصوص ساخت و تولید , واردات و صادرات , تاسیس , راه اندازی , اداره , توسعه , نگهداری , بهره برداری, خرید و فروش و انجام خدمات پس از فروش و خدمات امدادی به انواع خودروهای سواری , سبک, نیمه سنگین, سنگین, کشنده کامیونت, مینی بوس, میدی باس و ون و اتوبوس و هر نوع تریلر, کانکس ثابت و متحرک , سرد خانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوط به خودرو بر, کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف اتاق های مختلف کامیون و کاربری خاص و تجهیزات و متعلقات مربوطه و همچنین قطعات لوازم یدکی و انواع تجهیزات اضافی از طریق منابع داخلی و خارجی و دربازارهای داخلی و خارجی. انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح , پشتیبانی فنی فروش و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در کلیه امور مربوط به شرکت. ایجاد نمایندگی و یا شعب مرتبط با فعالیت شرکت در داخل و خارج کشور. انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت در عرصه داخلی, بین المللی مستقلا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان قزوین ـ شهرستان آبیک ـ بخش مرکزی ـ دهستان کوهپایه غربی ـ آبادی شهرک صنعتی کاسپین ۱ ـ شهرک صنعتی کاسپین ـ بلوار امام خمینی ـ بلوار میرعماد ـ پلاک ۰ ـ طبقه همکف ـ کدپستی ۳۴۴۵۱۸۱۹۸۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن بانام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۶۱۱۶۵۹ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ نزد بانک سامان شعبه جام جم واحد شرکتی با کد ۶۱۱ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم روشنک جوادی بشر به شماره ملی ۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم پریسا عبدی به شماره ملی ۰۰۷۰۴۲۵۵۴۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال تولیدی و صنعتی مایان فولاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵ و به نمایندگی افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو تن از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای بهنام غلامی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۳۶۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی اریا حسابرسان پارسا به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۱۱۹۱۴۴۸۵۴۷۳۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14005350
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماموت موتور صنعت درتاریخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۴۰۳۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۶۸۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :هرگونه فعالیت(مستقیم و غیرمستقیم) درخصوص ساخت و تولید، واردات و صادرات، تأسیس، راه اندازی، اداره، توسعه، نگهداری، بهره برداری و فروش و ارائه و انجام خدمات پس از فروش و خدمات امدادی به انواع خودروهای سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و همچنین انواع ماشین آلات در بازارهای داخلی و خارجی. ساخت، تهیه و تامین و فروش انواع وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و همچنین قطعات لوازم یدکی و انواع تجهیزات و ابزار از طریق منابع داخلی و خارجی. اخذ نمایندگی از شرکت ها در داخل و خارج کشور. صادرات و واردات و تولید انواع خودرو های سواری، سبک، نیمه سنگین و سنگین، کشنده ها، کامیون ها و هرنوع تریلر، کانکس ثابت و متحرک، سردخانه و یخچال ثابت و متحرک و تجهیزات مربوطه خودروبر، کمرشکن ها و تانکر ثابت و متحرک در ظرفیت های مختلف، اتاق های مختلف کامیون و تجهیزات مربوطه و متعلقات مرتبط و کلیه کالاهای مجاز و انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. پشتیبانی فنی فروش و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه ای در کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت. تأسیس شرکت، ایجاد و اعطاء نمایندگی و شعب مرتبط با فعالیت شرکت در داخل یا خارج کشور. ایجاد تأسیسات و تعمیرگاه و تعمیر و نگهداری و بهره برداری از انواع خودرو، تجهیزات و ماشین آلات و ارائه مشاوره در خصوص موارد مشابه در داخل و خارج کشور. انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت شرکت در عرصه داخلی و بین المللی مستقلاً و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. ارائه خدمات آزمایشگاهی و کالیبراسیون- مونتاژ قطعات و مجموعه های خودرو از جمله مونتاژ کابین، موتور، گیربکس و محور خودروهای سنگین و سبک. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: البرز - شهرستان ساوجبلاغ - بخش چندار - دهستان چندار - روستا کردان-خیابان گل ماکیان-بزرگراه اتوبان کرج هشتگرد-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۳۳۶۵۱۱۲۹۲۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۲/۴۵۶۰/۷۶ مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ نزد بانک صادرات شعبه ماموت با کد۴۵۶۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد علم الهدائی به شماره ملی ۰۰۵۷۹۰۱۵۰۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای بهنام غلامی به شماره ملی ۰۰۸۲۸۳۶۷۰۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء مشترک مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت یا با امضاء منفرد نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم شراره مومنی به شماره ملی ۰۰۶۹۷۳۳۰۸۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش۹۷۰۲۰۹۸۹۰۳۷۶۵۶۷  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14166985
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه مدیریت ویانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۴۹۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه ماموت با شناسه ملی۱۰۱۸۴۰۰۳۰۰۹ با نمایندگی آقای بهزاد علی پور به شماره ملی ۰۶۸۰۲۵۹۷۶۷ مجتمع صنعتی ماموت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶ با نمایندگی آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۷۰۵۲۲۱۱۷۸۲۰۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197420
آگهی تغییرات شرکت ایده نوآوران سرا تدبیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۳۴۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۱۸۷۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تصویب شد - خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بسمت بازرس اصلی و خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند پ۹۷۰۶۱۱۱۴۷۲۹۴۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236206
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی ماموت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۷۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. _ موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند _ آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ و آقای مهرزاد مانوئل فردوس به شماره ملی ۰۰۵۵۱۲۴۲۴۰ و آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ خانم میترا فردوس به شماره ملی ۰۰۱۸۸۲۳۶۲۹ به عنوان اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند ش۹۷۰۷۰۷۵۵۸۷۱۴۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14365665
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی مایان فولاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۵۰۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۸۵۲۰۵ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. بازرسان شرکت به مدت ۱ سال مالی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: - موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شماره ثبت ۱۴۹۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ به سمت بازرس اصلی - خانم معصوم عرفانیان به شماره ملی ۲۱۲۰۲۴۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل اعضاء هیأت مدیره به مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهروز فردوس به شماره ملی ۰۰۳۸۶۴۵۹۳۹ آقای بهزاد دانیل فردوس به شماره ملی ۰۰۳۷۲۵۱۹۱۰ آقای علی جعفری به شماره ملی ۰۰۷۱۱۲۶۵۱۱ خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵خانم روشنک جوادی به شماره ملی۰۰۵۸۲۴۰۳۷۳
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381682
آگهی تغییرات شرکت ماموت تلکا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۴۹۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی پاسارگاد احرار به شماره ثبت۲۰۹۹۵وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۵۱۳۱ بازرس اصلی و خانم افسون بشیرزاده به شماره ملی ۰۰۵۷۲۷۶۱۴۵ بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۱۰۰۵۶۹۶۱۳۹۲۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک