فاطمه حکیم

خانم فاطمه حکیم

کد ملی 0057153582
16
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1420717
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص آریانا سازه آساره
در تاریخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۳۰۱۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۹۵۹۴۶ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری، تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار جناح ابتدای بلوار گلاب پ ۷۴ واحد ۵ کدپستی ۱۴۵۱۹۶۴۳۳۹ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰سهم ۰۰۰/۱۰ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۹/۹۳ مورخ ۱۷/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: ـ الهه ریاضت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ المیرا ریاضت به سمت عضو هیئت مدیره ـ المیرا ریاضت به سمت مدیرعامل ـ سید ناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای المیرا ریاضت به سمت مدیرعامل و المیرا ریاضت به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: ـ فاطمه حکیم به شماره ملی۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی ـ نعمت اله ابراهیمی به شماره ملی۴۱۳۲۵۴۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۱۰۷۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454487
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
فروزش سازه فریمان در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۲۲۱ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۶۸۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ‎راهها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده‎ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان‎سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری و غیره ... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه‎های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری خ ۲۴ متری ۱۰ متری مسلم‎ابن عقیل پ ۵۸ کدپستی ۱۸۷۴۶۶۴۳۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۷۸۵۲۵ مورخ ۱۴/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ سیدناصر جبرائیلی بسمت رئیس هیئت‎مدیره ـ الهه ریاضت بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره ـ شهرام قدمی بسمت مدیرعامل ـ شهرام قدمی بسمت عضو هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای سیدناصر جبرائیلی بسمت رئیس هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علیالبدل: ـ فاطمه حکیم بشماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ رامین ایران‎گرد بشماره ملی ۰۰۶۲۵۷۴۹۷۳ بعنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۴۵۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1454488
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
گیتی ساز راسپینا در تاریخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ شماره ثبت ۴۵۴۲۲۲ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۶۸۳۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگراهها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده‎ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان‎سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری و غیره تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه‎های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، اجرای پروژه‎های حمل و نقل و ترافیک شهری و بین شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری سراهی تقی‎آباد خ عربخدای پ ۱۹ کدپستی ۱۳۱۶۱۵۷۹۹۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۱۲ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۳۵۰۰۰۰ مورخ ۱۴/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ سیدناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت‎مدیره‎ـ عضو اصلی ۲ـ المیرا ریاضت بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره‎ـ عضو اصلی ۳ـ رامین ایران‎گرد به سمت مدیرعامل ۴ـ رامین ایران‎گرد بسمت عضو هیئت‎مدیره‎ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس هیات‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علیالبدل: ـ فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ بعنوان بازرس اصلی ـ مرتضی غفاری‎مقدم به شماره ملی ۰۰۴۶۰۶۰۸۳۹ بعنوان بازرس علی‎البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار پ۱۸۲۴۵۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1459995
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص
آداک سازه آگرین در تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۴۳۴۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۶۴۵۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ‎راهها و عملیات آسفالتی، پلها، جاده‎ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان‎سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری و غیره ... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی شرکت: تهران بلوار محمدعلی جناح ابتدای بلوار گلاب پ ۷۴ واحد ۵ ک‎پ ۱۴۵۱۹۶۴۳۳۹ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۸۰ مورخ ۲۳/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ سیدناصر جبرائیلی به سمت عضو هیئت‎مدیره و مدیرعامل به ش‎م ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ و المیرا ریاضت بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره به ش‎م ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ و الهه ریاضت بسمت رئیس هیئت‎مدیره به ش‎م ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی‎البدل: ۸ـ خانم فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ بعنوان بازرس اصلی ۸ـ آقای نعمت‎اله ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۵۴۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت آگهی‎های شرکت انتخاب گردید. پ۱۸۲۶۹۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498945
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص آترین سازه آساره در تاریخ ۲۸/۳/۹۳ شماره ثبت ۴۵۵۹۶۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۴۸۱۳۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزاد راه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی، پل ها، جاده ها، تونل های انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهر ری، باقر شهر، خ امام خمینی م شهدا انتهای سی متری امام شرقی پ ۱۳ کدپستی ۱۸۱۳۱۱۹۴۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۷۸/۹۳ مورخ ۷/۱/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: سید ناصر جبرائیلی بسمت رئیس هیئت مدیره المیرا ریاضت بسمت نایب رئیس هیئت مدیره الهه ریاضت بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد الهه ریاضت بسمت عضو هیئت مدیره، عضو اصلی و الهه ریاضت بسمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه حکیم بشماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ بعنوان بازرس اصلی نعمت اله ابراهیمی بشماره ملی ۴۱۳۲۵۴۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۴۲۲۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520089
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت طرح و سیویل آرتین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۷۲۲۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۱۲۳۵۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره.... .تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، آب فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: رسالت ـ خیابان دردشت ـ جنب پارک شقایق پ ۲۴۸ واحد ۲ کدپستی ۱۶۴۷۸۹۵۳۱۴ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ...... مورخ ۱۰/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه حکیم شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. فاطمه الیچه باف مقدم شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره احمدرضا شفیعی اکبرآبادی کد ملی ۶۸۳۹۸۶۹۹۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو بمدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای مرتضی غفاری مقدم به شماره ملی ۰۰۴۶۰۶۰۸۳۹ به عنوان بازرس اصلی. نعمت الله ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۵۴۱۰۹۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۲۱۵۴۴۸۴۴۷۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534774
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت بتن پوشش آژند در تاریخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۷۷۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۴۸۶۹۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری و غیره..... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ تهرانپارس حد فاصل فلکه سوم و چهارم نبش خیابان ۸ پ ۱۲ واحد ۲ کد پستی ۱۶۵۵۷۳۵۱۶۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۰۳۷۸۶۱ مورخ ۱۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ فاطمه حکیم به کد ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ محمد مهدی سلیمی به کد ملی ۱۱۵۹۵۲۲۱۹۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ـ هومن رحمانی به کد ملی ۴۳۹۱۳۹۲۱۷۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ نعمت الله ابراهیمی به شماره ملی ۴۱۳۲۵۴۱۰۹۶ به عنوان بازرس اصلی. صادق رجبی به شماره ملی ۰۶۰۳۱۹۲۰۱۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۴۲۹۲۷۹۴۷۳۱۷۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544395
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل سازه آپادانا در تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۰۷۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۷۱۹ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ ۱ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی،آزاد راه ها، بزرگ راه ها و عملیات آسفالتی،پلها،جاده ها،تونلهای انحراف آب،بندها،سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری،مسکونی،تجاری، اعم از چوبی،بتونی، آجری و غیره تاسیسات مکانیکی،وهیدرومکانیکی،تاسیسات برقی،خطوط لوله،نفت و گاز، برق، نیرو،آب و فاضلاب،کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط،اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیبا سازی شهری،شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی،صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی،اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، شهر ری میدان فرمانداری خ سیمانی پ۱۱ کدپستی ۱۸۴۳۷۷۳۱۵۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی مورخ ۱۰/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه الیچه باف مقدم به کدملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره سیده اکرم موسوی زاده به کدملی ۴۸۱۰۰۰۰۱۴۱ به سمت مدیرعامل فاطمه حکیم به کدملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: آرش بهرامی به شماره ملی ۰۰۷۷۹۴۶۱۴۶ به عنوان بازرس اصلی. سید هادی جمشیدی به شماره ملی ۰۰۷۰۳۵۷۹۲۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند پ۹۳۰۵۰۵۴۸۲۷۲۸۲۱۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563916
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص جهان پوشش مشاهیر در تاریخ ۹/۴/۹۳ شماره ثبت ۴۵۶۵۵۸ شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۸۰۲۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها و عملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، اجری تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت و گاز، برق، نیرو، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: شهرری، خیابان بسیج، خیابان شهید شعبان اختری، پ ۶۶ کدپستی ۱۸۴۵۶۱۷۴۷۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۳۰۳۷۰۵۰ مورخ ۲۷/۳/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ فرامرز پور عطا به سمت مدیرعامل ۲ـ الهه ریاضت به سمت رئیس هیئت مدیره ۳ـ المیرا ریاضت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. سید ناصر جبرائیلی به شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۱۸۵۸۴۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578718
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سیویل سازه راسپینا در تاریخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۸۹۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۵۵۴۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ پیروزی بین پرستار و نیروی هوایی اول پ ۲۴۲ کدپستی ۱۷۶۶۶۴۳۸۶۳ سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال نقد منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که ۱۰۰سهم بانام و ۰ سهم بی نام می باشد.مبلغ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۱۷,۵۳۵ مورخ ۱۸/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران کد ۵۳۵ پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه حکیم به کدملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲بسمت رئیس هیأت مدیره، مهدی سبحانی نسب به کدملی ۱۲۶۲۰۹۹۶۵۱بسمت نایب رئیس هیأت مدیره، سید یاسر سادات مال امیر به کدملی ۱۸۴۱۸۸۲۴۰۲بسمت مدیرعامل و آقای سید یاسر سادات مال امیر و خانم فاطمه حکیم و آقای مهدی سبحانی نسب بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای فاطمه حکیم به سمت رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ محمد امینی سرابی به شماره ملی ۰۰۶۳۸۴۵۷۸۴ به عنوان بازرس اصلی. ـ شهرام قدمی به شماره ملی ۶۶۴۹۸۷۵۶۵۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۵۲۸۴۴۴۹۴۵۶۷۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1583033
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمران سازه آرتنوس در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۰۷۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۳۳۱۰۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری ائم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز،معماری و مرمت آثار باستانی،اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان پیروزی روبروی بیمارستان فجر ساختمان بهنام پ ۶۱۴ طبقه ۳ واحد ۱۰ کدپستی ۱۷۶۵۶۱۵۷۹۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۹۵,۵۳۵ مورخ ۱۴/۵/۹۳نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فاطمه حکیم شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به سمت رئیس هیأت مدیره میلاد شقاقی نژاد شماره ملی ۴۳۹۱۸۱۱۶۰۱به سمت مدیرعامل فاطمه الیچه باف مقدم شماره ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سبا صفری دستجردی به شماره ملی ۰۹۴۵۸۱۰۸۵۷ به عنوان بازرس اصلی مهدی جعفر بگلو به شماره ملی ۰۳۲۰۵۴۸۳۵۱ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۰۱۹۴۲۸۹۸۵۹۹  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597327
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص چاوش سازه سپنتا در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۲۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۳۶۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها وعملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری اعم از جوبی، بتونی آجری وغیره...تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهرانپارس قنات کوثر بلوار مطهری کوچه ۷ غربی پلاک ۲۸ کدپستی ۱۶۸۹۸۶۵۱۱۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره فاقد شماره مورخ ۱۴/۲/۹۲ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدناصر جبرائیلی شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. رضا صدیقیان شماره ملی ۰۰۷۳۸۷۶۳۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ المیرا ریاضت شماره ملی ۰۰۱۳۲۴۰۶۱۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا, منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا, رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. میثم کریمان به شماره ملی ۰۰۷۵۵۵۳۴۰۶ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید پ۹۳۰۶۰۹۳۴۸۷۹۸۱۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597332
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گیتی ساز زیما در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۵۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۵۴۳۹۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها، بزرگ راهها وعملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری، مسکونی، تجاری اعم از جوبی، بتونی آجری و غیره... تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری م نماز خ امام حسین کوچه شهیدبهشتی پ۱۷ کدپستی ۱۸۴۷۶۴۳۶۲۰ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره فاقد شماره مورخ ۱۳/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. سیدناصر جبرائیلی شماره ملی ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰به سمت رئیس هیئت مدیره. الهه ریاضت شماره ملی ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ . میثم کریمان شماره ملی ۰۰۷۵۵۵۳۴۰۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا, منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضا, رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. رامین ایران گرد به شماره ملی ۰۰۶۲۵۷۴۹۷۳ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۰۹۵۲۸۷۴۷۵۱۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621939
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارسه سازان ماژین در تاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۴۴۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۹۷۲۰۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راه های اصلی، فرعی، آزادراه ها، بزرگ راه ها وعملیات اسفالتی، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف آب، بندها، سدها، زهکشی، ساختمان سازی شامل ساختمانهای اداری، مسکونی، تجاری اعم از چوبی، بتونی، آجری وغیره تاسیسات وتجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی، تاسیسات برقی، خطوط لوله، نفت وگاز، برق، نیرو، آب وفاضلاب، کشاورزی، فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط، اجرای پروژه های صنعت و معدن، زیبا سازی شهری، شرکت در مناقصات ومزایدات دولتی وخصوصی، صادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی وخصوصی مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ سبلان جنوبی ـ نبش کوچه لشگری پلاک ۷۵ طبقه ۲ کدپستی ۱۶۴۳۹۱۶۸۱۶ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۸۷,۵۳۵ مورخ ۳۱/۴/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرز داران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ ـ خانم فاطمه حکیم به شماره ملی۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای حسین جماعتی به شماره ملی ۰۰۷۳۱۳۱۵۴۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره ۳ ـ آقای رضا علی وردی به شماره ملی۰۰۷۶۱۴۰۲۲۹ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ سمانه صفری دستجردی به شماره ملی ۰۹۴۲۶۴۲۱۶۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ منیژه شرقی به شماره ملی ۰۷۷۹۴۵۶۵۴۸ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه ابرار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۲۶۵۶۶۴۵۹۳۳۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624478
آگهی تغییرات شرکت افرند راه نوژان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۱۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۳۶۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای وحید جمشیدی گوهری به شماره ملی ۲۹۹۲۸۴۷۱۱۹ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای وحید بردباری به شماره ملی: ۴۴۳۳۶۳۰۴۱۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احسان قلعه نائینی به شماره ملی: ۰۰۶۷۴۳۵۸۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. خانم فاطمه حکیم به کد ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه الیچه باف مقدم به کد ملی ۰۰۱۱۳۰۳۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۹۸۱۷۶۹۵۸۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633973
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص بلند پایه راسپینا در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۶۰۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۲۰۳۳۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: انجام کلیه امور پیمانکاری در زمینه راهسازی شامل ساخت راههای اصلی، فرعی، آزادراهها ،بزرگ راهها و عملیات آسفالتیِ، پلها، جاده ها، تونلهای انحراف، آب بندها،سدها،زهکشی،ساختمان سازی شامل ساختمان های اداری،مسکونی،تجاری اعم از جوبی،بتونی آجری وغیره...تاسیسات و تجهیزات شامل تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی،تاسیسات برقی،خطوط لوله نفت و گاز، آب و فاضلاب،کشاورزی،فضای سبز، معماری و مرمت آثار باستانی، اجرای کلیه ی خطوط فشار قوی و ضعیف و متوسط،اجرای پروژه های صنعت و معدن،زیباسازی شهری، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ تسهیلات از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شهرری شهرک دولت آباد میدان بروجردی بلوار قدس پ ۲۹ کدپستی ۱۸۵۷۷۴۳۹۳۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۵۵۳/۹۳ مورخ ۲۲/۲/۹۳ نزد بانک شهر شعبه مرزداران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سیدناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م ۱۶۷۲۶۳۸۰۷۰ و الهه ریاضت به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م ۰۰۷۸۵۹۳۲۰۴ و مرتضی غفاری مقدم به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م ۰۰۴۶۰۶۰۸۳۹ به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای سیدناصر جبرائیلی به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای سید ناصر جبرائیلی بسمت رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ خانم فاطمه حکیم به شماره ملی ۰۰۵۷۱۵۳۵۸۲ به عنوان بازرس اصلی. ـ آقای شهرام قدمی به شماره ملی ۶۶۴۹۸۷۵۶۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۰۷۰۵۵۴۶۱۱۵۵۷۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک