محمدرضا سروش

آقای محمدرضا سروش

کد ملی 0569744441
25
شرکت‌ها
25
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 707398
آگهی تصمیمات شرکت استاک گروه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۳۹۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۸۹۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. رفیعه حاجی مولانا به کد ملی ۱۳۸۰۶۰۹۸۱۱ بسمت بازرس اصلی و منیژه هراتی فر به کد ملی ۰۰۴۳۶۲۶۸۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ و حسن سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۶۲۷۹۰ و عاطفه فارسی به کد ملی ۰۰۴۳۹۹۳۱۹۲ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ محمدرضا سروش بسمت رئیس هیئت مدیره، عاطفه فارسی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسن سروش بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۴۴۰۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098220
آگهی تغییرات شرکت بورس کالای ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۱۹۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۷۵۲۰
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای ایرج پورحسین اکبریه دارای کد ملی ۰۰۴۲۰۰۹۷۹۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به سمت رییس هیئت مدیره، آقای علی شریفی دارای کد ملی ۰۶۰۲۸۲۸۴۵۷ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه بسمت نائب رییس هیئت مدیره، آقای محمدرضا سروش دارای کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بسمت عضو هیئت مدیره، آقای منصور یزدی زاده دارای کد ملی ۰۰۴۱۳۴۳۶۵۴ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان بسمت عضو هیئت مدیره، آقای فتحعلی خوشبین دارای کد ملی ۰۰۴۷۱۰۰۵۵۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ملت بسمت عضو هیئت مدیره، آقای وحید رجبیان دارای کد ملی ۴۵۹۰۱۶۳۰۴۷ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک کشاورزی بسمت عضو هیئت مدیره، آقای بهمن تجلی زاده دارای کد ملی ۲۰۰۲۷۸۲۶۱۱ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان بسمت عضو هیئت مدیره و حسین پناهیان دارای کد ملی ۱۲۶۲۲۸۸۳۹۸ به عنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال تعیین گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رییس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل می‌تواند اختیار امضای مکاتبات اداری را طبق اساسنامه شرکت به سایر تفویض نماید. پ۱۶۶۷۲۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1194875
آگهی تغییرات شرکت گروه بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی متولیان کدملی ۰۴۹۲۹۳۸۹۲۱ به نمایندگی از شرکت تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۶۷۱۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسیح مشهدی تفرشی کدملی ۰۰۷۲۶۳۹۷۱۷ به نمایندگی از شرکت خودرو سازان دیزلی آذربایجان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۱۳۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمد اسکندری کدملی ۴۵۹۰۱۷۱۲۵۲ به نمایندگی از شرکت نگین ساحل رویال (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۹۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای ناصر بیک زاده مرزبانی کدملی ۰۰۴۷۴۷۷۵۶۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری غدیر (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۲۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا سروش کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله، چک سفته، برات، و غیره با دو امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء رئیس و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۷۱۳۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381644
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی عصر بهمن سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۷۰۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی آقای منوچهر منطقی به کد ملی ۰۰۴۴۹۳۶۸۰۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت شاسی ساز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به نمایندگی آقای محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مزدا یدک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به نمایندگی آقای احمد صارمی به کد ملی ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و مدارک تعهدآور اعم از چک سفته برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. پ۱۷۹۰۷۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1428178
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی تدارکات کارآمد پویا ابریشم سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۹۴۶۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۳۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش با کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بنمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحمتیان با کد ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ بنمایندگی از شرکت پویا همگام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید موحدی با کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ بنمایندگی از شرکت کیا مهستان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی اخوان به کد ملی ۰۰۴۴۱۳۸۴۲۳ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با دو امضا رئیس و یا یکی از اعضا هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۱۴۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457645
آگهی تغییرات شرکت بهمن دیزل سهامی عام شماره ثبت ۲۱۵۸۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۷۱۹۶۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر صالح به کد ملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی عسگری به کد ملی ۴۲۸۲۷۱۱۸۲۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد صارمی به کد ملی ۰۷۷۸۵۳۳۷۷۸ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای میر حکیم حسینی خشه حیران به کد ملی ۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت بهمن خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها و چک، سفته با امضای متفق مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح مندرج در صورت جلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۶۰۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621234
آگهی تغییرات شرکت نیک صنعت پارسیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۸۶۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای جبرائیل اکبری مهربانی به کد ملی ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی از شرکت حفاری آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای غلامرضا رفیعی به کدملی۱۵۳۰۷۲۳۶۶۳ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی آریادانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای حمید رضا نورعلیزاده به کد ملی۰۰۶۲۳۹۶۱۲۹ به نمایندگی از شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای تورج دهقانی به کد ملی۲۴۵۱۰۰۹۸۵۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای احسان وحیدی فرد به کد ملی ۰۰۷۱۵۴۶۹۷۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به استناد ماده ۵۰ اساسنامه شرکت هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل آقای احسان وحیدی فرد تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه آئین نامه‌های داخلی شرکت جهت پیشنهاد به هیأت مدیره تهیه دستورالعمل‌های اجرائی مربوط به آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی‌ها و شعبه‌ها در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران و تعیین مدیران آن نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع و تشویق، تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی بازنشستگی و مستمری وارث آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره شرکت تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه شرکت. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری مجاز دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی و متفرعات آن مبادرت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هر گونه اختراع و علامت تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها پس از تصویب هیأت مدیره به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوقهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها براساس مصوبات هیأت مدیره تحصیل اعتبار از بانکها و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و هر میزان و کارمزد و یا هرگونه شرایطی از سیستم بانکی کشور که مقتضی باشد با رعایت ماده ۳ اساسنامه شرکت براساس مصوبات هیأت مدیره اقامه و دفاع از هرگونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری با داشتن اختیارات راجع به اعتراض به رأی تجدید نظرخواهی، حق پژوهش، فرجام، اعاده دادرسی، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و بطور کلی اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، جلب شخص ثالث، طرح دعوی متقابل، ورود ثالث، دفاع از دعوی ورود ثالث، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، (برمبنای آئین نامه مصوبات هیئت مدیره) درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، به نام شرکت، در دادگاهها و ادارات و دوایر ثبت اسناد و سایر مراجع قانونی تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با داشتن حق توکیل به غیر و عزل و تجدید انتخاب او تعیین میزان استهلاک‌ها با توجه به قوانین جاریه کشور تنظیم خلاصه دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۳۰۶۲۵۶۶۷۴۱۶۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621281
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۲۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۴۱۵۳۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ و تاییدیه شماره ۲۸۰۵۷۳ , ۱۲۱ مورخ ۲۹/۵/۱۳۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به نمایندگی محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۵۵۸ به نمایندگی محسن هاشمی به شماره ملی ۰۴۹۱۰۰۶۰۲۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه انرژی مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۴۷۵۷ به نمایندگی مسعود حجاریان کاشانی به شماره ملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری پویا همگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۹۸۷۴ به نمایندگی امیر خرمی شاد به شماره ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کیا مهستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸ به نمایندگی امیر محمد رحیمی به شماره ملی ۱۰۹۱۳۹۱۴۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره حجت اله انصاری به شماره ملی ۲۴۹۱۴۶۲۷۰۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و تمام اداره‌های دولتی و موسسه‌های خصوصی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعبه‌ها در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران نصب و عزل تمام ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در قالب آیین نامه‌های مصوب پیش بینی و پیشنهاد تصویب بودجه سالانه شرکت به هیأت مدیره دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون شرکت و متفرعات آن تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل، فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزو موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام تمام عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ این اساسنامه در قالب آئین نامه‌های مصوب تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هرگونه اختراع یا نام و نشان و تصویر و علایم تجاری یا خرید و تحصیل و فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری عقد هرگونه قرارداد اجاره، چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره به امانت گذاشتن هرنوع اسناد و مدارک و وجه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسه‌های رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان و بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد، با رعایت مقررات ماده ۳ این اساسنامه. استقراض به وسیله انتشار اوراق قرضه، منوط به تصویب مجمع عمومی فوق العاده می‌باشد رهن گذاشتن اموال شرکت، اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولوکرارا اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزائی اقامه شده، از طرف شرکت و به نام شرکت، در هریک از دادگاههای اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و … شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و به نام شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت، چه جزائی و چه حقوقی، در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی، در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، قضات تحقیق و استیفای تمام اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا پایان، از جمله حضور در جلسه‌های دادگاه، اعلام اراده و نظر، درخواست پژوهش فرجام، استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری جداگانه و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهایی و قطعی داور و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (اجراییه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و … و کارشناس و اموال بدهکار و درخواست توقیف مظنون و متهم و قبول اموال بدهکار در جلسه‌های مزایده در مقابل طلب شرکت، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و اخذ محکوم به امور مشابه دیگر از این قبیل تعیین و میزان استهلاکها، با توجه به قوانین جاری کشور تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت، هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت تنظیم خلاصه صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت. پ۹۳۰۶۲۵۷۵۶۴۸۷۲۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669005
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام پترو آذرشید در تاریخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۱۱۷۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۸۳۸۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ۱ـ طراحی مدیریت تامین مالی احداث تملیک راه اندازی بهره برداری و اداره کارخانه صنایع شیمیایی تولید الکیل بنزن خطی و کلیه صنایع جنبی و وابسته در داخل وخارج از کشور راسا یا از طریق سرمایه گذاری در شرکت ها و طرحها و واحدهای تولیدی مرتبط با موضوع شرکت.۲ـ خرید وفروش سهام و اوراق بهادار وانتشار اوراق قرضه در جهت نیل به اهداف شرکت.۳ـ خرید و یا دریافت مواد اولیه و جانبی از وزارت نفت و شرکت های تابعه شرکت های پالایشی و یا هر عرضه کننده داخلی وخارجی دیگر و انجام عملیات فراورش و ساخت و عمل اوردن فراورده های نفتی و مشتقات و هرگونه عملیات بمنظور امکان عرضه و کسب درامد عملیات مذکور بصورت دریافت حق الزحمه ویا از محل فروش و صادرات محصولات و مشتقات تولیدی.۴ـ تشکیل انواع شرکت ها و سرمایه گذاری مشترک با دیگران انجام خرید و فروش وفعالیت های تجاری دریافت اعتبار و تسهیلات مالی از سهامداران بانک ها و یا سایر تامین کنندگان خرید و فروش سهام شرکت های تولیدی و خدماتی افتتاح شعب ونمایندگی در داخل و خارج از کشور.۵ـ برنامه ریزی جهت جذب نیرو واموزش وایجاد تسهیلات وامکانات اموزشی و اموزش کارکنان بمنظور ارتقاء سطح دانش فنی انها.۶ـ کوشش مستمر در جهت توسعه و پیشرفت فعالیت های شرکت و اهتمام در به حداقل رساندن وابستگی شرکت به تکنولوژی و تخصص خارجی با تاکید بر استفاده از منابع و تجهیزات داخلی.۷ـ انجام هرگونه اقدام دیگری که در جهت وظایف اصلی شرکت به تشخیص مجمع عمومی ضروری تشخیص داده شود.۸ـ ارائه خدمات فنی وتخصصی و عملیات و فعالیت های بازرگانی مرتبط با امکانات و نیازهای فنی وتخصصی شرکت.۹ـ خرید وفروش کالاهای داخلی وخارجی و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز مرتبط با عملیات شرکت.۱۰ ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات یا مبادلات ومعاملات مالی وتجاری وصنعتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به تمام ویا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد در داخل ویا خارج از کشور مبادرت نماید.(همه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح وضمنا ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد.) ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت بمدت نامحدود میباشد ـ مرکز اصلی شرکت: اردبیل،خیابان امام مجتمع اداری مرواریدکدپستی ۵۶۱۴۷۵۱۹۸۶ـ سرمایه شرکت:مبلغ یک میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام میباشد که تمامی آن توسط موسسین وپذیره نویسان بموجب گواهی بانکی شمار۱۲۹۹/۷,۳۸۰ مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳نزد بانک ملت شعبه میدان شریعتی اردبیل پرداخت گردیده است. ـ اولین مدیران شرکت: محمدرضا سروش بشماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وحمید رحمتیان بشماره ملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به سمت اصلی عضو هیئت مدیره وعلیرضا فتحی نیا بشماره ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و رحیم فوکردی بشماره ملی ۲۱۲۱۵۴۵۵۲۲ به سمت مدیرعامل و یعقوب عزیز زاده فهیمی بشماره ملی۱۴۶۵۶۵۵۵۸۱به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وعلیرضا عسکری مارانی بشماره ملی ۱۷۵۵۹۰۵۵۴۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ودارندگان حق امضا:کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت باامضای مدیر عامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره بامهر شرکت واوراق عادی واداری به امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ـ اختیارات مدیر عامل:مطابق اساسنامه میباشد. ـ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطر به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی آقای مجید بمانی محمدآبادی به شماره ملی ۰۰۶۱۵۸۷۳۶۲ بعنوان بازرس علی البدلبرای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش۹۳۰۷۲۸۵۹۲۲۶۵۳۵۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9530608
آگهی تصمیمات شرکت شاسی ساز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اصغر عامری به کدملی۴۶۰۹۶۵۵۸۹۶ به نمایندگی از شرکت بهمن موتور به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ محمود رهنما به کدملی۲۴۷۰۶۶۵۷۹۵ به نمایندگی از شرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۶۲۲۸ محمدرضا سروش به کدملی۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲ حمیدرضا داودزاده به کدملی۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ میر حکیم حسینی خشه حیران به کدملی۱۴۶۴۴۴۴۴۹۸ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ محمدرضا سروش به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود رهنما به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر عامری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیات مدیره یا یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701654
آگهی تغییرات شرکت بهنام تدبیر اروند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۸۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۵۲۶۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ و آقای حسن حسینی‎راد به شماره ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ و شرکت نظم آفرینان صنعت سهند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۳۶۴۵ با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ ۲ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای حسن حسینی‎راد بشماره ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای ابوالفتح ابراهیمی بشماره ملی ۱۳۷۸۹۹۱۰۵۲ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت نظم‎آفرینان صنعت سهند سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا مدرس‎خیابانی به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای همایون شیخ‎الاسلام به شماره ملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸ بسمت مدیرعامل در تاریخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087075
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی پلور سبز سهامی عام به شماره ثبت۱۸۵۵۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۷۷۰۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۵/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۶۳۶ به سمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی ۰۰۵۳۰۵۵۵۹۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳ و شرکت سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۶۵ و سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۶۶ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۷۳۴۷۰ و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۹۱ سیدمحمدباقر سبحانی به ش ملی ۲۲۹۵۱۰۵۷۱۴ به نمایندگی از سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به سمت رئیس هیئت مدیره و پرویز عالیوند به ش ملی ۱۷۵۳۹۰۵۴۱۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید حیدری به ش ملی۰۰۳۹۷۱۲۸۶۹ به نمایندگی از سرمایه گذاری فرهنگیان به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمود احمدپورداریانی به ش ملی ۰۰۳۴۷۹۹۵۹۱ و محمدرضا سروش به ش ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان نماینده شرکتهای سرمایه گذاری سرمایه گستر سهند و سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مراسلات اداری و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10241486
آگهی تصمیمات شرکت گروه انرژی آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت۲۲۰۴۴۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۱۷۴۱۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۹۰ مسعود حجاریان کاشانی به کدملی ۰۰۳۲۲۷۴۷۳۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به جای حسین دهقانی پوده به کدملی ۵۱۲۹۷۹۲۲۰۳ به نمایندگی از گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به کدملی ۲۲۹۳۹۱۰۳۴۲ به نمایندگی شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴ و سیدجلال الدین سیدی کنجانی به کدملی ۰۰۴۵۴۹۷۱۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰ و جبرائیل اکبری مهربان به کدملی ۰۰۵۰۴۱۱۲۸۴ به نمایندگی شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10391614
آگهی تصمیمات شرکت بهینه سازان بهمن سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۱۷۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۲۷۶۰۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱/۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی گروه بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۱۴۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا رامبد به کدملی ۰۰۵۲۰۸۴۰۹۴ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید رحمتیان به کدملی ۲۶۷۷۷۳۱۳۴۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا رامبد به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550919
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ سید محسن شمس به کدملی ۰۰۵۵۰۸۴۰۰۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عموزاده به کدملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید حسین میرصالح آبادی به کدملی ۰۰۳۶۴۰۲۲۶۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و احمد نصری به کدملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028193
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۴۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۸۸۶۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۹/۹/۹۰ واصل گردید: محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به جای مجید بهرامی به نمایندگی از شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۳۳۶۴۵ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره تواما همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11085915
آگهی تصمیمات شرکت اندیشه افراز شرق سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۳۱۷۲۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۷۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۰ سال مالی شرکت از روز اول دیماه هر سال آغاز میشود و در روز ۳۰ آذرماه سال بعد به پایان می‌رسد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. موسسه آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ بسمت بازرس اصلی و مهرداد آل علی به کد ملی ۰۰۴۵۷۱۳۸۶۳ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۷۲۷۲ و شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و شرکت بهمن لیزینگ به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۷۶۵۰ و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۷/۹۰ محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت عصر بهمن بسمت رئیس هیئت مدیره و امیر خرمی شاد به کد ملی ۰۰۴۹۹۶۹۱۱۰ به نمایندگی از شرکت ساشی ساز ایران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سعید موحدی به کد ملی ۰۰۵۷۷۹۹۷۷۶ به نمایندگی از شرکت بهمن لیزینگ بسمت عضو هیئت مدیره و حسن معمارییان به کد ملی ۰۰۴۱۱۷۸۵۹۹ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا یکی از اعضاء و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر است و دیگر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11094444
آگهی تصمیمات شرکت بهمن موتور سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۶۶۰۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۴۶۵۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ محمد ضرابیان به کد ملی ۰۰۵۴۵۸۱۰۴۴ به جای میرحکیم حسینی خشه حیران به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۷۰۷۲ و مهدی عالی نژاد به کد ملی ۰۰۵۲۳۷۴۵۲۱ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۴۳۳۳ به جای مجید شیخانی برای بقیه مدت تصدی بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین شد. درنتیجه محمدرضا سروش به کد ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و جعفر صالح به کد ملی ۳۲۵۶۶۱۲۲۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا داودزاده به کد ملی ۰۰۵۳۲۳۳۲۸۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922959
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۸۷۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوارق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی ۲۸۰۲۵۰۷۱۵۱ به نمایندگی از صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۵۰۷۰ به سمت نایب رییس هیأت مدیره. محمد رضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت ارزش آفرینان صبا با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۸۱۵۳۲ به سمت رییس هیأت مدیره. ناصر شاهباز به شماره ملی ۰۰۵۶۶۳۰۰۹۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هامون شمال با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۳۲۳۲ به سمت عضو هیأت مدیره. امیر رضا خسروی به شماره ملی ۵۰۴۹۷۹۲۶۲۲ به نمایندگی از شرکت مجتمع فولاد خراسان با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۶۳۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل. سعید بداغی به شماره ملی ۰۰۷۴۴۷۲۸۷۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره. - کلیه اسناد و آوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته، برات، عقود و قراردادها با امضای مدیر عامل و یکی از اعضا و در غیاب مدیر عامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۰۴۳۰۶۷۴۴۱۲۳۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028981
آگهی تغییرات شرکت فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدرضا سروش به شماره ملی۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سامان تجارت مجد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۸۴۶۴۵۹ به عنوان رئیس هیات مدیره محمدحسین قائمی به شماره ملی ۱۸۱۵۳۴۱۲۸۹ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان رئیس هیات مدیره یا نائب رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. امضاء مکاتبات و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل و درغیاب ایشان با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یا دو تن از معاونین شرکت متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادها به استثناء قراردادهای استخدامی کارکنان براساس مفاد آئین نامه معاملات تا سقف ۱۰ میلیارد ریال با امضاء فقط مدیرعامل و یا محمد نیکو کار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. امضاء قراردادهای استخدامی پرسنل با امضاء مدیرعامل و یا با امضاء عباس بابازاده دزفولی (معاون منابع انسانی و امور اجتماعی) صورت می‌پذیرد. حسابهای جاری شماره ۱ ۱۸۱۲۰۴۳۸۶۶۷۴۷۴ نزد بانک انصار و بانک صادرات شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۰۳۰۴۴۵۳۰۰۱، بانک ملی شعبه مجتمع فولاد اهواز جاری شماره ۱۰۲۵۱۳۱۸۶۰۰۲، بانک ملت شعبه مرکزی اهواز جاری شماره ۶۸۳۱۷۲۸۴۸۴ با امضای مدیرعامل یا محمد نیکوکار (معاون بهره برداری) و محمود شریفی (معاونت خرید) از یکطرف و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) یا علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) از طرف دیگر بهمراه مهر شرکت معتبر است. لازم بذکر اینکه افراد مندرج در بند الف نیز دارای امضاء نافذ درخصوص حسابهای اخیرالذکر می‌باشند. تمدید، ابطال و کاهش ضمانتنامه تا مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با امضا علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) و علی جهان بین (مدیرحسابداری عمومی) و از مبلغ ۱۰ تا ۵۰ میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و علی اصغر مشهدی زاده (معاون مالی و اقتصادی) انجام پذیرد. ش۹۵۰۶۲۹۱۰۹۴۴۹۴۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13064960
آگهی تغییرات شرکت صنایع خودروکویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۳۵۳۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد۱ آقای مصطفی کلباسی شماره ملی ۱۲۸۵۴۲۰۷۱۳به نمایندگی از شرکت شهرک صنعتی خودروکویر بعنوان رئیس هیات مدیره آقای سیدحسین میرمحمدصادق به شماره ملی ۰۰۴۳۴۶۳۹۵۹به نمایندگی از شرکت بازرگانی خودروکویر کیش بعنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری خودروکویر کوثر اردکان بعنوان عضو هیات مدیره آقای مجید مومنی ازندریانی به شماره ملی ۰۰۴۹۲۳۸۶۲۰خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید و حق امضای کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور همراه با دو امضاء شامل مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود مکاتبات اداری و جاری شرکت با امضای مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود۲ مسئولیت‌ها و اختیارات طبق مقررات ماده ۴۳ اساسنامه بندهای ۲۰، ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶، ۱۵، ۱۲، ۱۱، ۱۰، ۹، ۸، ۶، ۵، ۴، ۱ و بند ۳ بر اساس آئین نامه مصوب به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۰۷۱۸۱۰۵۴۵۰۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13286399
آگهی تغییرات شرکت لوله وماشین سازی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۷۸۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه و تأمین شریف به شماره ملی ۱۰۱۰۲۹۴۱۳۰۵ بنمایندگی آقای محمدرضا سروش با شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم شریفی نیسیانی با کدملی ۰۰۴۰۰۳۱۱۸۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ بعنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا مقصودی با کدملی ۰۰۴۹۳۹۶۲۲۶ نماینده صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز به شماره شناسه ۱۰۱۰۰۱۶۷۰۱۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای بیژن برومند حیدرآبادی با کدملی ۲۹۹۱۵۹۹۵۷۱ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شماره شناسه ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای بهروز رحمانی با کدملی ۵۶۵۹۶۸۵۵۰۱ نماینده شرکت توسعه صنعتی مشفق به شماره شناسه ۱۰۱۰۲۹۳۵۳۷۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین شدند. پ۹۵۱۱۱۲۱۹۷۱۰۶۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431695
آگهی تغییرات شرکت رایان فن گستر دیزل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۲۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حسین تراب به کدملی۰۳۸۱۹۶۱۴۰۰ محمد رضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ بهمن آقایی حاجی آقا به کد ملی۰۰۴۶۴۲۷۲۴۴ شرکت سرمایه گذاری جامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۶۳۳ فرچهر شیرازیان به کد ملی۰۰۴۳۴۲۵۳۰۵ برای مدت دوسال به عنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۲۲۵۶۹۴۸۰۷۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14179446
آگهی تغییرات شرکت توسعه خط لوله هامون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۸۸۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۹۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام محمود زاده هشترودی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۱۱۶۷۴ به نمایندگی از شرکت لوله و ماشین سازی ایران (سهامی عام) به جای آقای مجتبی غروی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شهبازیان به شماره ملی ۰۰۳۷۰۴۷۱۸۳ بسمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره آقای حسن سروش به شماره ملی ۰۵۶۹۷۶۲۷۹۰ به نمایندگی از شرکت بهار ریوکان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدحسن حسینی راد به شماره ملی ۳۰۵۱۶۸۸۴۰۱ به نمایندگی از شرکت خط لوله صبا (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت، دارای اعتبار و سایر اوراق و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۵۲۹۳۱۴۷۳۸۵۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265520
آگهی تغییرات شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۷ و باستناد نامه‌های شماره ۱۹۱۵۹۳/۶۰ مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ و ۱۹۴۱۰۵/۶۰ مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت معدن وتجارت و بموجب مجوز شماره ۱۹۰۴۸ مورخه ۲۱/۰۷/۱۳۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری کارکنان سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۱۸۲۷ برای مدت باقی مانده تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین می‌گردد. آقای محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به عنوان مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای معصوم نجفیان به کدملی ۵۰۴۹۶۲۳۸۳۹به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل همان حدود اختیارات قبلی می‌باشد. پ۹۷۰۷۲۵۷۲۵۵۱۰۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک