سیدمصطفی مقدسی

آقای سیدمصطفی مقدسی

کد ملی 0569718953
21
شرکت‌ها
21
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 888947
آگهی تصمیمات شرکت پدیده شیمی پایدار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۹۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۲۴۱۴۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل شرکت گسترش پدیده شیمی پایدار به ش م ۱۰۳۲۰۳۶۳۲۵۹ به نمایندگی سید محمدباقر فاضلیان به ک م ۴۰۱۱۳۸۴۳۳۱ و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ به ش م ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به ک م ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ و شرکت پخش پدیده پایدار به ش م ۱۰۱۰۳۷۴۵۳۰۱ به نمایندگی فایق صالحی به ک م۴۹۵۹۷۰۲۲۹۱ و شرکت گسترش پدیده شیمی نیلی به ش م ۱۰۱۰۳۹۱۹۰۳۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به ک م ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و شرکت پدیده شیمی نیلی به شناسه۱۰۱۰۳۹۱۹۰۳۳ به نمایندگی کوروش منتصر به کدملی ۰۰۷۲۴۸۱۰۴۸ انتخاب گردیدند که سید محمدباقر فاضلیان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علی ابراهیمی کردلر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء متفق یکی از سید محمدباقر فاضلیان یا کورش منتصر یا سید مصطفی مقدسی به همراه یکی دیگر از علی ابراهیمی کردلر یا فایق صالحی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۸۴۲۳۳۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1099617
آگهی تغییرات شرکت واریان دارو پژوه با مسئولیت محدود به شماره ثبت۳۵۵۵۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۲۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سیدمصطفی مقدسی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و آقای مهدی عطاران رضائی به شماره ملی ۴۳۲۲۶۵۷۰۶۰ و آقای قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ و آقای حمید موبدی به شماره ملی ۴۳۲۳۳۷۲۹۲۲ و شرکت هستی آرین دارو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۳ در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۷۹۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1345994
آگهی تغییرات شرکت سلامت پخش هستی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۶۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۷۵۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش سلامت پخش هستی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶ به نمایندگی علی ابراهیمی کردلر به شماره ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ به نمایندگی قاسمعلی آشفته به شماره ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آریا شیمی به شناسه ملی ۱۰۲۰۳۶۸۰۱۰ به نمایندگی محسن صادق بیان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۷۸۷۲۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت گسترش هستی آرین دارو به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵ به نمایندگی بابک کورنگ به کد ملی ۱۷۵۵۹۵۴۲۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و غیره با امضای متفق آقای علی ابراهیمی کردلر یا محسن صادق بیان یا محمدرضا فضلی به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۴۶۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470427
آگهی تغییرات شرکت گسترش سلامت پخش هستی سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۲۱۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۴۸۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ با نمایندگی آقای علی ابراهیمی کرد لر با کد ملی ۱۵۰۰۶۲۷۱۵۱ شرکت هستی آریا شیمی شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ شرکت هستی آرین دارو شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با کد ملی ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ پ۱۸۳۱۵۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620129
آگهی تغییرات شرکت هستی آرین دارو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۵۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه صنعتی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۷۶۳۰ با نمایندگی آقای مسعود گودرزی با ک. م ۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با ک. م ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره وشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته با ک. م ۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲بسمت عضو هیئت مدیره وشرکت گسترش هستی آرین دارو با شناسه ۱۰۳۲۰۳۶۴۶۲۵با نمایندگی آقای سیامک افاضلی با ک. م ۰۰۵۱۲۵۵۹۳۶ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای متفق رئیس هیئت به همراه یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۶۲۵۹۴۷۷۸۷۵۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720017
آگهی تغییرات شرکت هستی آریا شیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۶۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۶۳۱۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع گلرنگ باشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۳۹۴۲۷ بنمایندگی آقای مسعود گودرزی به کدملی۰۰۵۰۱۲۸۲۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری دارویی گلرنگ با شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۳۴۶۴۴ بنمایندگی آقای مصطفی مقدسی به کدملی۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پدیده شیمی نیلی با شناسه ملی۱۰۲۰۸۰۷۵۷ با نمایندگی آقای قاسمعلی آشفته به کدملی۰۰۳۵۸۴۱۱۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت هستی آرین دارو با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۰۰۲۷با نمایندگی آقای یعقوب حقیقت نیا به کدملی ۱۶۸۸۸۸۳۳۶۳به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضای متفق آقایان مسعودگودرزی یا قاسمعلی آشفته به همراه یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۹۱۲۸۷۲۴۳۱۱۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10195278
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی محصولات پارس سهامی عام بشماره ثبت۸۷۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۱۱/۸۹ سید مصطفی مقدسی به کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپهر بسمت رئیس هیئت مدیره و نیکپوی قاسملو به کد ملی ۰۰۳۶۸۹۸۳۲۵ بنمایندگی از شرکت پخش بین المللی محصولات پارس به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و علی صادقی ضمیر به کد ملی ۰۰۵۶۱۸۲۹۷۱ بنمایندگی از شرکت تولیدی بوژان به سمت عضو هیئت مدیره و معاون مدیرعامل و سید مصطفی الوانکار به کد ملی ۰۰۴۹۶۰۰۸۸۵ و بنمایندگی از شرکت پارس کندر و فیض اله محمدخانی به کد ملی ۰۰۶۹۰۰۷۵۹۴ بنمایندگی از شرکت کندر به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای مشارکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در صورت نبودن اعضای هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با یکنفر از آقایان علی اصغر فرهادی به کد ملی ۴۵۹۱۱۷۸۸۴۶ و یا محمد مرزبان به کد ملی ۰۰۶۴۴۷۵۹۴۸ یا محسن محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد نامبرده بالا هر یک بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10450687
آگهی تصمیمات شرکت پخش بین المللی محصولات پارس با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره۱۸۰۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۷۹۷۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۹/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی بوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۹۱۵ شرکت تولیدی کندر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷ شرکت بین المللی محصولات پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۳۸۴۶. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ مصطفی مقدسی به کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بنمایندگی از شرکت تولیدی کندر به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۷۵۰۰۴۷۶ به نمایندگی از شرکت بوژان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و علیرضا مهربان به کد ملی ۹۳۷۶۸۶۹۴۱ بنمایندگی از شرکت بین المللی محصولات پارس به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با دو امضای دو نفر از سه نفر اعضای هیئت مدیره و یا یکنفر از اعضای هیئت مدیره همراه با امضای محمود نیکروح متین به کد ملی ۰۰۴۱۰۸۰۰۱۷ قائم مقام مدیرعامل و در صورت نبودن اعضای هیئت مدیره با امضای معاون مدیرعامل و یکی از آقایان علی عابدی زمهریر به کد ملی ۰۳۲۲۹۵۷۹۸۲ و یا محسن محمدخانی به کد ملی ۰۰۴۵۷۸۴۳۲۹ همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای یکی از افراد فوق به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494716
آگهی تصمیمات شرکت کندر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۲۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۵۰۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‎مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید مصطفی مقدسی به کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ حسن محمدخانی به کدملی ۰۰۴۷۵۰۰۴۷۶ علیرضا مهربان به کدملی ۰۹۳۷۶۸۶۱۴۱ مجید بخشنده به کدملی ۰۰۴۰۲۵۹۷۸۱ محمدجواد منتظری‎علی‎آبادی به کدملی ۰۳۸۳۴۶۱۸۴۷ به موجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ سیدمصطفی مقدسی بسمت رئیس هیئت‎مدیره و حسن محمدخانی بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و علیرضا مهربان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک , سفته , برات و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر نامبردگان بالا و یا یک نفر از نفرات بالا همراه با امضای یک نفر از آقایان عبدالصالح نهاوندی مدیرمالی و محسن محمدخانی مدیر روابط عمومی و الهه چمن‎آرا رئیس حسابرسی داخلی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات با امضای افراد فوق و مدیر امور اداری هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پایانه کیمیاگران امروز درتاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولا ت دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی ومشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و بطور کلی هر گونه فعالیتی که به نحوی با موضوع فوق مرتبط باشد و به نحوی سود دهی داشته باشد در صورت ضرورت قانونی هر یک از موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دریافت می گردد.تولید، واردات، صادرات، حمل و ذخیره سازی کلیه مواد نفتی، شیمیایی و پتروشیمی (درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان پاسداران خیابان بوستان دوم ـ خیابان گیلان ـ خیابان اسلامی جنوبی ـ پلاک ۴ کدپستی ۱۶۶۴۸۱۷۷۳۳ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۴۴۱/۶۵۱۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زبر جد پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ـ شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳ بنمایندگی سیدمصطفی مقدسی به کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت رئیس هیات مدیره سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی به کدملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت صنایع شیمیایی پتروناد آسیا به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۲۰۶۹۶ بنمایندگی میثم احمدی فرد به کدملی ۰۰۷۵۳۲۷۳۷۶ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ـ نحوه امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی. کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ۹۴۱۱۲۵۱۹۸۲۷۸۷۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822253
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه کیمیاگران امروز درتاریخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۴۹۲۴۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث ـ خرید ـ مشارکت ـ تأسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانه جات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور و تهیه ـ تولید ـ توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور خرید و فروش کلیه محصولات مجاز مورد نیاز کشور و همچنین ارائه کلیه خدمات مشاوره در امور صنعت کشور و تهیه و تنظیم طرح های توجیهی فنی و اقتصادی و بسته بندی و پخش کالاهای مجاز بازرگانی واردات کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها و صادرات انواع و اقسام مواد اولیه و کالاهای ساخته شده و محصولات دیگر به کلیه کشورهای جهان ـ شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و کلیه کشورهای جهان ـ ایجاد شعب در سراسرایران و جهان ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی و مشارکت در واحدهای تولیدی و اقتصادی و سرمایه گذاری در کلیه شرکتهای داخلی و خارجی و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی داشته باشد (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان سهروردی ـ خیابان هویزه غربی ـ پلاک ۱۳۳ ـ کدپستی ۱۵۳۳۷۵۸۳۱۱ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۲۷۲ ـ ۶۵۱۰ مورخ ۱۳/۱۲/۹۴ نزد بانک ملت شعبه زبرجد پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: سیدمصطفی مقدسی شماره ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ جواد عطائی عظیمی شماره ملی ۰۶۳۸۲۷۶۸۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ فرشید غفارپور شماره ملی ۱۴۶۷۶۵۳۲۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو عضو از سه عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابداران اقبال بنمایندگی مونا اقبال بهبهانی به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۹۷۸ به عنوان بازرس اصلی و کریم اقبال بهبهانی به شماره ملی ۴۷۲۲۳۸۸۸۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۳۰۸۷۳۱۱۵۷۷۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12978195
آگهی تصمیمات شرکت سیمیا تجارت کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۰۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۲۸۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۱۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. خانم سیده صدف مقدسی با کدملی ۰۰۱۴۳۱۶۶۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سیدعلی مقدسی با کدملی ۰۵۳۴۷۴۴۲۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳. آقای سیدعباس حسینی با کدملی ۱۰۶۰۳۸۴۴۲۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباسعلی عرب یارمحمدی با کدملی ۰۰۴۲۶۸۰۱۸۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۳۱۲۵۶۹۸۹۲۰۰ اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126315
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گسترش رز آمین آریا درتاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۱۴۰۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: واردات وصادرات، خرید وفروش، توزیع وعرضه کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ وایجاد شعبه ونمایندگی از شرکتهای داخلی وخارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی وخارجی اخذ وام وتسهیلات ریالی وارزی ازبانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی وخارجی، شرکت در مزایده ها ومناقصه ها داخلی وخارجی، ترخیص کالا از گمرکات داخلی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک ۱۳۳ ط۵ کدپستی ۱۵۳۳۷۵۸۳۱۷ سرمایه شرکت: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی که تعداد ۱۰۰۰۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/۸۸۴۶۸ مورخ ۱۲/۷/۹۵ نزد بانک ملت شعبه ملت مرکزی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: شرکت آرمان گسترنیارش شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۳۸۸۳ به نمایندگی یوسف سعیدی با کدملی ۰۰۶۸۰۳۶۸۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت کیمیاگران امروزترابر سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۶۴۸۶ به نمایندگی سید مصطفی مقدسی کدملی۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵ به نمایندگی سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ مسعود سیفی کدملی ۰۴۵۱۳۷۱۷۸۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وعقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره ویا با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آئین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسین عباس شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۷۷۴۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد)) پ۹۵۰۸۲۴۳۸۸۹۳۶۴۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198511
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین مخزن پترو کیمیا درتاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۵۰۲۵۸۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۳۲۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: طراحی، ساخت، خرید، واردات وصادرات، اجاره، تعمیر ونگهداری، بازاریابی، فروش، خدمات بسته بندی، خدمات مرتبط وانبارداری تانکهای سیار حمل مایعات وگازها اعم از فلزی و غیر فلزی، ایزوتانک، فلکسی تانک، تی فلکس وتجهیزات ودستگاههاو ماشین آلات مرتبط، اخذ و ایجاد شعبه ونمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و خارجی، اخذ وام وتسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، سرمایه گذاری در شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مزایده ها ومناقصه ها انجام موضوع فعالیت در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان سهروردی شمالی خیابان هویزه غربی پلاک ۱۳۳ ط۵ کدپستی ۱۵۳۳۷۵۸۳۱۷ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می باشدکه مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به موجب گواهی بانکی به شماره ۶۹۰/۱۰۱/۳۲مورخ ۲۵/۸/۹۵بانک تجارت شعبه خیابان سرهنگ سخائی توسط سهامداران تماما پرداخت شده است اولین مدیران برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵ با نمایندگی آقای سید محمدرضا موسوی اصفهانی کد ملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت پایانه کیمیاگران امروز سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰با نمایندگی اقای سید رضا بنی هاشمیان با کد ملی ۲۲۷۹۶۶۰۲۵۳ عضو هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت گسترش رز آمین آریا سهامی خاص شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱ با نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی کد ملی۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمد حسین عباس شیرازی به شماره ملی ۰۰۶۶۸۷۷۴۰۷ به سمت بازرس علی البدل موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۰۵۷۹۵ به سمت بازرس اصلی روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت مذکوربه منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۵۰۹۲۹۱۳۱۹۵۶۹۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13234224
آگهی تغییرات شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۷۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۱۳۱۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا موسوی اصفهانی با کدملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ سیدعبدالمجید موسوی اصفهانی کدملی ۴۷۲۲۳۲۸۸۱۱ جنان موسوی اصفهانی با کدملی۴۷۲۰۶۹۳۹۰۳ سیدمصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ و مصطفی جعفری آملی با کدملی ۲۱۴۱۸۶۰۷۷۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۰۱۳۳۰۶۷۴۸۳۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13369064
آگهی تغییرات شرکت آرمان گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۸۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ به نمایندگی ازشرکت گسترش آسیا گستر نیارش به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مصطفی مقدسی با کد ملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳به نمایندگی از شرکت پایانه کیمیاگران امروز به شناسه ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شهاب امانی چیمه با کد ملی ۰۰۶۳۳۷۶۴۰۷ به نمایندگی از شرکت گسترش رز آمین آریا به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱ بسمت عضو هیئت مدیره و نیکو ایزدخواه با کد ملی ۲۹۳۹۸۲۴۸۲۷ بسمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق واسنادتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت وسایر نامه‌های اداری با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد پ۹۶۰۱۱۴۹۰۵۱۵۰۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13718682
آگهی تغییرات شرکت بهداشت پیوند سیب سلامت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۸۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱سید علی مقدسی با کدملی ۰۵۳۴۷۴۴۲۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سید مصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید حسین مقدسی با کدملی ۰۵۵۸۹۵۳۳۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اسناد و مدارک بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهرشرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشند. / ش۹۶۰۸۲۷۵۷۸۶۱۲۲۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825686
آگهی تغییرات شرکت پترو کیمیای بیستون شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۷۴۸۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه توسعه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۸۷۴۴۲۵وشماره ثبت ۴۹۲۴۷۸ به نمایندگی آقای سیدمحمد رضا موسوی اصفهانی با کدملی ۰۰۵۷۳۷۳۱۴۰ شرکت مهندسین مشاورنگراندیش نوین (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۴۱۰ و شماره ثبت ۱۵۹۴۴۹ به نمایندگی آقای محمد عموئی با کدملی ۲۱۸۱۱۶۱۱۰۰ شرکت پایانه کیمیاگران امروز (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰ وشماره ثبت ۴۸۷۲۹۲ به نمایندگی آقای سیدمصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ شرکت تامین مخزن پترو کیمیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۲۳۲۴۶ و شماره ثبت ۵۰۲۵۸۸ به نمایندگی آقای شهاب امانی چیمه با کدملی ۰۰۶۳۳۷۶۴۰۷ آقای مهران تاکی با کدملی ۱۱۹۹۲۹۶۲۲۸ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۰۳۰۲۳۹۳۰۳۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قصر شیرین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071794
آگهی تغییرات شرکت کیمیا ظریفان امروز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۸۳۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۲۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمیا تجارت کیش بشناسه ملی۷۶ ۱۰۸۱۹۲۸۴ به نمایندگی سیدمصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدحسین مقدسی با کدملی ۰۵۵۸۹۵۳۳۵۲ بسمت مدیرعامل و هیئت مدیره و شرکت سان سیمیا انرژی با شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۰۸۴۷ به نمایندگی سیدعلی مقدسی با کدملی ۰۵۳۴۷۴۴۲۵۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره. کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی و همچنین مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره بامهرشرکت معتبر میباشند پ۹۷۰۳۲۲۸۱۹۶۹۲۷۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14079648
آگهی تغییرات شرکت رز آریا شایان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۴۰۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۷۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش رزآمین آریا با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱ به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کیمیا ظریفان امروز با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۷۲۲۴۹ به نمایندگی آقای سید علی مقدسی با کدملی ۰۵۳۴۷۴۴۲۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت گسترش آسیا گستر نیارش با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷ به نمایندگی آقای سید حسین مقدسی با کد ملی ۰۵۵۸۹۵۳۳۵۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم ارزاقی با کد ملی ۰۵۵۸۹۴۵۵۷۰ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و مدارک بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشند. پ۹۷۰۳۲۸۴۴۵۳۲۸۲۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14081870
آگهی تغییرات شرکت گسترش آسیا گستر نیارش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۵۷۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۵۳۱۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش رزآمین آریا با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۳۸۷۱۱به نمایندگی آقای سید مصطفی مقدسی با کدملی ۰۵۶۹۷۱۸۹۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پایانه کیمیاگران امروز با شناسه ملی۱۴۰۰۵۶۱۹۲۱۰ به نمایندگی آقای سید حسین مقدسی با کدملی ۰۵۵۸۹۵۳۳۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت رزآریا شایان با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۸۵۷۸۰ به نمایندگی آقای سید علی مقدسی با کدملی ۰۵۳۴۷۴۴۲۵۷ به سمت عضوهیئت مدیره و خانم شبنم امانی چیمه با کدملی ۰۰۶۲۰۱۵۳۹۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد ومدارک بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته وبرات، قراردادهاوعقود اسلامی با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای هریک ازاعضاء هیئت مدیره ویا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشند پ۹۷۰۳۲۹۸۱۶۶۳۰۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک