داودرضا ربانی

داودرضا ربانی

کد ملی 0569701163
20
شرکت‌ها
20
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 983629
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی مهاباد سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۴۲۸۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی باختر به ش م ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به نمایندگی داود رضا ربانی به ک م ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پتروشیمی لرستان به ش م ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹ به نمایندگی محمود امین نژاد به ک م ۲۸۰۰۴۳۸۳۹۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پلیمر کرمانشاه به ش م ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸ به نمایندگی محسن مجیدی به ک م ۰۵۳۳۳۶۰۴۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پتروشیمی کردستان به ش م ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به نمایندگی غلامرضا اکبرلو به ک م ۲۸۰۲۵۳۸۱۸۷ و شرکت پتروشیمی کاویان به ش م ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶ به نمایندگی فرامرز آتشبند به ک م ۰۰۴۲۵۸۳۸۲۹ و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با یک امضاء از گروه الف شامل (داودرضا ربانی و محسن مجیدی و فرامرز آتشبند) و یک امضاء از گروه ب شامل (غلامرضا اکبرلو و جعفر رستم بیگی به ک م ۴۵۰۰۸۰۷۸۴۵) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۹۲۷۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1125488
آگهی تصمیمات شرکت پارس فنل سهامی عام ثبت شده بشماره ۲۱۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۸۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داودرضا ربانی به کد ملی ۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ حسین یزدی زاده به کد ملی ۰۰۴۴۲۲۷۰۴۳ به نمایندگی از شرکت پویان مهر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۵۲۹۸۴ محمدعلی زردبانی به کد ملی ۳۷۳۱۸۶۷۱۳۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ علی بیرقی به کد ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت بازرگان کالای باختر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳ علی خیاطی به کد ملی ۰۰۵۱۳۰۵۵۲۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۲/۹۲ داودرضا ربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و حسین یزدی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین مغازه‌ای به کد ملی ۰۳۸۴۴۱۶۵۵۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل و علی خیاطی بسمت دبیر هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما به امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و محمدحسین مغازه‌ای و یک نفر از گروه ب شامل علی خیاطی و نرگس پیامی به کد ملی ۱۸۶۱۶۴۷۰۶۹ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای شماره ۱ ۴ ۷ ۸ ۱۳ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ماده ۵۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۷۸۹۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147985
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۲۴۳۹۹۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به سمت رئیس هیئت مدیره علی بیرقی به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کاویان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فریدون خالدزاده به شماره ملی۳۷۶۱۹۲۵۲۱۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حسین صباغ به شماره ملی ۰۰۴۵۷۰۳۷۲۸ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه و سیدمجید سیدیان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها سفته‌ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان فریدون خالدزاده و علی بیرقی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سیدمجید سیدیان و علی خیاطی به شماره ملی ۰۰۵۱۳۰۵۵۲۶ به همراه مهر شرکت معتبر است. اختیارات هیئت مدیره شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۶۹۰۵۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420012
آگهی تغییرات شرکت صنایع پتروشیمی دنا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۸۷۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۱۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد بیرمی ک. م۱۸۱۶۶۵۳۷۵۶ به نماینده شرکت سرمایه گذاری سیراف انرژی ش. م۱۰۳۲۰۰۵۷۲۳۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم محمودی ک. م۰۰۵۳۲۷۷۳۶۸ به نمایندگی پتروشیمی گناوه دشتستان ش. م۱۰۳۲۰۳۶۵۵۶۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داوود رضا ربانی ک. م۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نماینده شرکت انرزی سپهر ش. م۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰ بسمت عضوء هیات مدیره و آقای سید رضا حسینی اولی ک. م۰۴۵۷۹۲۴۳۰۸۰ به نماینده شرکت پتروشیمی قطب پتروشیمی سپهر لاوان ش. م۱۰۳۲۰۳۷۶۰۳۲ بسمت عضوء هیات مدیره و آقای سید ابوالقاسم شریفی حسینی ک. م۲۲۹۱۶۳۶۰۷۳ به نماینده شرکت صنایع پتروشیمی سبلان ش. م۱۰۳۲۰۳۶۵۵۴۸ بسمت مدیرعامل و عضوء هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت تعهد ایجاد مینماید و یا از شرکت سلب حق نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشند. حدود و اختیارات هیات مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۰۹۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1515621
آگهی تغییرات شرکت انرژی سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۴۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۲۷۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. سمتهای اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای داودرضا ربانی به شماره ملی:۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی تبیان به شماره ملی: ۴۶۲۲۸۴۹۵۷۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای علی افراشته به شماره ملی: ۳۵۰۱۲۹۹۹۱۵ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای روح اله خدارحمی به شماره ملی: ۳۹۶۱۱۴۶۷۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای علی مبینی دهکردی به شماره ملی: ۴۶۲۱۳۵۴۴۴۲ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحسن تسلطی به شماره ملی: ۱۲۶۱۶۰۰۵۹۲به عنوان مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازجمله چک، سفته، بروات و فراردادها و عقود اسلامی و کلیه اسنادی که به نحوی برای شرکت تعهد ایجاد می‌نماید و یا از شرکت سلب حق نماید تواما با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و مهرشرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشند. پ۹۳۰۴۱۸۷۶۸۶۹۲۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655282
آگهی تغییرات شرکت بازرگان کالای باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۱۷۲۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، مسعود اسماعیلی با شماره ملی ۰۵۶۹۳۷۵۱۸۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و حسین فیروزی آرانی با شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حسین فیروزی آرانی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان مسعود اسماعیلی و سید مجید سیدیان با شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. پ۹۳۰۷۱۵۷۷۳۱۲۴۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9968017
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی باختر سهامی خاص بشماره ثبت۲۴۰۲۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۳/۲/۹۰ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و عباسعلی دهدشتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۰۰۲۴۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند. شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۸۲۱۲ و صندوق‌های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۷۹۵۱ و شرکت آریا سلیم پرشین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۴۶۷۳۷ و شرکت پیشتاز شیمی ماهان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۸۹۰۷۵ و شرکت کاوش صنعت سپید به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۵۱۶۸۲ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۲/۹۰ حسینعلی زحمتکش به کد ملی ۴۵۶۹۱۹۹۴۴۵ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن نجفی به کد ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به نمایندگی از شرکت کاوش صنعت سپید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا عباسی به کدملی ۵۸۵۹۹۶۸۳۳۷ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی پس انداز رفاه کارکنان صنعت نفت و هوشنگ آل نوری فروشانی به کد ملی ۱۸۱۶۹۴۳۲۶۶ به نمایندگی از شرکت پیشتاز شیمی ماهان و محمدحسن مبشری فرد به کد ملی ۰۰۵۰۲۰۸۹۱۸ به نمایندگی از شرکت آریا سلیم پرشین به سمت اعضا هیئت مدیره و داودرضا ربانی به کدملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای یک نفر از گروه الف شامل داودرضا ربانی و محسن نجفی و یک نفر از گروه ب شامل هوشنگ آل نوری فروشانی و سید مجید سیدیان به کد ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه در ۸ بند تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12756698
آگهی تغییرات شرکت پلیمر کرمانشاه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود سعیدی طاهری به شماره ملی ۱۲۶۲۲۸۴۲۴۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ بجای آقای حسین صباغ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ و مسعود سعیدی طاهری و یک نفر از گروه ب شامل آقایان سیدمجید سیدیان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ و علی پرمون به شماره ملی ۰۳۲۱۵۴۸۲۴۸ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد ۶۳۵۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگرشمالی کد ۱۰۴ و بانک مسکن شعبه کارگر شمالی کد ۱۹۱۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و مسعود سعیدی طاهری و علی پرمون و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ و سیدمجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد.) کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۳۱۷۲۸۳۴۴۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13065046
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش کنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۹۳۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۹۷۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به نشانی: به تهران خیابان میرزای شمالی کوچه عرفان پلاک ۱۵ کدپستی ۱۵۸۶۷۳۷۸۱۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به سمت رئیس هیات مدیره ومسعود صفا خواه باشماره ملی ۴۵۶۹۲۷۸۵۳۱ به نمایندگی از شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۷۸۹۸۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و حمید قادری با شماره ملی ۳۹۷۸۸۲۴۴۷۷ به نمایندگی از شرکت افق زرین محاسب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۵۵۹۶۸۹ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء اسناد و اوراق تعهدآور شرکت، چک‌ها، بروات‌ها، سفته‌ها با امضاء مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره با مهر شرکت، درغیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء با مهر شرکت، معتبر بوده و سایر اوراق تجارتی، مکاتبات اداری و غیره با امضاء یکی از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل خواهد بود. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ - ۲، ۴ - ۲، ۵ - ۲، ۹ - ۲، ۱۰ - ۲، ۱۱ - ۲، ۱۲ - ۲، ۱۴ - ۲ در قسمت دوم ماده ۴۲ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۵۰۷۱۸۶۴۱۵۹۴۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13332052
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی لرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدغلامحسن گرشاسبی با شماره ملی ۴۲۱۹۳۹۳۶۶۸ (خارج از اعضاء) به عنوان مدیرعامل آقای محمدحسین مغازه‌ای با شماره ملی ۰۳۸۴۴۱۶۵۵۱ بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و سیدغلامحسن گرشاسبی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی پرمون به شماره ملی ۰۳۲۱۵۴۸۲۴۸ و امان اله درویشی به شماره ملی ۱۸۶۱۴۷۱۹۵۵ به همراه مهر شرکت معتبر است. همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد ۶۳۵۴۵ و بانک اقتصاد نوین شعبه کارگر شمالی کد ۱۰۴ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد ۱۹۱۵ و بانک سینا شعبه امیرآباد شمالی کد ۴۳۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان محمدحسین مغازه‌ای و سیدغلامحسن گرشاسبی و امان اله درویشی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان حسین فیروزی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ و سیدمجید سیدیان به شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۱۲۱۰۴۶۴۵۷۰۵۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13348533
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی اندیمشک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر حمیدی با شماره ملی۳۸۷۱۲۸۳۲۲۳ به نمایندگی از شرکت صادرفر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۳۱۶۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، و علی بیرقی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹، فریدون خالدزاده با شماره ملی ۳۷۶۱۹۲۵۲۱۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ و امان اله درویشی با شماره ملی ۱۸۶۱۴۷۱۹۵۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و آقای علیرضا احمدی به شماره ملی ۰۳۸۰۷۳۹۲۱۶ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان فریدون خالدزاده و علیرضا احمدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و امان اله درویشی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. در اجرای بند ۴ ماده ۵۵ اساسنامه، حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات شرکت پتروشیمی باختر تعیین می‌گردد. پ۹۵۱۲۲۱۸۴۸۷۲۷۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386125
آگهی تغییرات تحقیقاتی صنعت شایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۶۵۵۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۰۳۴۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن نجفی به شاره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و خانم اعظم نجفی به شماره ملی ۰۰۳۶۷۳۰۰۵۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور و همچنین کلیه چکها سفته‌ها بروات قراردادها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر موسسه و کلیه مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. اختیارات هیأت مدیره در بندهای «الف» و «د» و «ی» ماده ۲۱ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۹۶۰۱۲۶۶۹۰۷۴۹۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13411839
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی کاویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳، رمضان اولادی به شماره ملی ۲۱۶۲۰۴۹۰۸۲، مهدی نجفی با شماره ملی ۰۰۵۸۸۷۵۱۹۰، سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی ۲۰۶۳۲۳۲۴۴۱ و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی به شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶، ذبیح اله نعیمی به شماره ملی ۰۶۲۲۱۸۶۴۷۷، مهرزاد محمدی به شماره ملی ۲۳۷۱۴۳۰۸۸۹ به همراه مهر شرکت معتبر است. - همچنین صرفا کلیه چک‌های صادره عهده بانک ملت شعبه صنایع ملی کد ۶۳۵۴۵ و بانک مسکن شعبه کارگرشمالی کد ۱۹۱۵ توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، رمضان اولادی، ذبیح اله نعیمی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان مهدی نجفی، حسین فیروزی آرانی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۷۱۱۰۱ و سید مجید سیدیان با شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. - کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. - کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۱۳۸۱۴۲۹۶۶۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443890
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۵۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۹۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی بیرقی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، و منصور اکبری به شماره ملی ۰۵۶۹۳۶۲۲۵۳ به نمایندگی از شرکت متانول پوشینه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۳۴۵۹، محسن مجیدی با شماره ملی ۰۵۳۳۳۶۰۴۹۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ و سیدمجید سیدیان با شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶ بعنوان اعضای هیأت مدیره انتخاب شدند همچنین آقای احد مهدوی دیزج با شماره ملی ۱۶۸۹۷۳۷۸۲۴ به اتفاق آراء به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان احد مهدوی دیزج و محسن مجیدی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و سیدمجید سیدیان به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. کلیه قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های ابلاغی از طرف شرکت پتروشیمی باختر؛ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ۹۶۰۳۰۳۷۲۲۱۵۳۸۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13677860
آگهی تغییرات شرکت رایان پلیمر پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۴۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۸۳۲۳۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیأت مدیره، علی بیرقی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و فریدون خالدزاده با شماره ملی ۳۷۶۱۹۲۵۲۱۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به سمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۸ انتخاب شدند و آقای محمد حسین مغازه‌ای با شماره ملی ۰۳۸۴۴۱۶۵۵۱ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یک عضو دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیات مدیره موضوع ماده ۳۹ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. حقوق مدیرعامل براساس ضوابط و مقررات شرکت پتروشیمی باختر تعیین می‌گردد. پ۹۶۰۸۰۳۶۵۷۵۰۱۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13766232
آگهی تغییرات شرکت دی پلیمر ارین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۰۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۶۲۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی شفیعی منفرد با شماره ملی ۰۰۴۹۳۷۵۵۴۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حشمت اله ملکی با شماره ملی ۰۵۵۸۰۶۸۶۹۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل علی بیرقی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸ بسمت عضو هیئت مدیره ذبیح اله نعیمی با شماره ملی ۰۶۲۲۱۸۶۴۷۷ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی و حشمت اله ملکی و یک نفر از گروه ب شامل آقایان علی بیرقی و ذبیح اله نعیمی به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. همچنین کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیئت مدیره. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ۹۶۰۹۲۷۷۱۴۳۸۹۱۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13772436
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سیتاک صنعت ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۷۱۲۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۴۲۳۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره علی بیرقی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیدمجید سیدیان با شماره ملی ۰۰۵۲۱۲۵۸۹۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکه ا و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تج اری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران فاطمی کوچه مریخ خیابان کارگر شمالی پلاک ۱۲۸۶ طبقه همکف کدپستی ۱۴۱۱۸۷۳۴۴۱ تغییر یافت پ۹۶۰۹۲۹۲۰۰۱۶۵۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14085689
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۶۸۵۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۲۲۳۱۷
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن نجفی با شماره ملی ۰۰۵۱۶۳۰۲۴۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰ به سمت رئیس هیات مدیره و داودرضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت پویا پژوهش باختر به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۶۸۹۳۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، قراردادها و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت تواما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. اختیارات هیات مدیره به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: - نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ - اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ - طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی، با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش مربوطه به هیات مدیره. - دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ - تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت. پ۹۷۰۳۳۰۷۹۲۷۰۷۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375025
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰
آگهی تغییرات شرکت مدیریت و توسعه صنعت باختر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۶۶۸۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی غریبی به شماره ملی ۰۰۴۵۵۷۴۶۰۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی باختر به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۰۱۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره رمضان اولادی به شماره ملی ۲۱۶۲۰۴۹۰۸۲ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره عرازبردی نیازی به شماره ملی ۶۲۸۹۸۳۹۸۲۹ به نمایندگی شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل داود رضا ربانی به شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی شرکت پلیمر کرمانشاه به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره جعفر رستم بیگی به شماره ملی ۴۵۰۰۸۰۷۸۴۵ به نمایندگی شرکت پترو شیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری شرکت توأما با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت. هیئت مدیره اختیارات خود در ماده ۴۹ اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود: ۱) نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی؛ ۲) اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ ۳) نصب و عزل کارکنان و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر؛ ۴) طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره؛ ۵) دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات؛ ۶) تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375050
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش مکران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۶۳۷۷
آگهی تغییرات شرکت پترو پالایش مکران سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۷۲۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۴۶۳۷۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان داودرضا ربانی با شماره ملی ۰۵۶۹۷۰۱۱۶۳ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهاباد به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۴۹ به سمت رئیس هیأت مدیره، رمضان اولادی با شماره ملی ۲۱۶۲۰۴۹۰۸۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کاویان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۵۳۹۹۶ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره، سید حسین صادقیان بابلی به شماره ملی ۲۰۶۳۲۳۲۴۴۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی کردستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۵۸ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل، و محمدحسین مغازه‌ای به شماره ملی ۰۳۸۴۴۱۶۵۵۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی لرستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۶۶۳۹ و علی بیرقی با شماره ملی ۱۱۹۸۹۷۰۱۴۶ به نمایندگی از شرکت پلیمرکرمانشاه با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۹۵۶۸به عنوان اعضای هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته، بروات و تعهدنامه دفاتر اسناد رسمی توأما با امضای یک نفر از گروه الف شامل آقایان داودرضا ربانی، سید حسین صادقیان بابلی و محمدحسین مغازه‌ای و یک نفر از گروه ب شامل آقایان رمضان اولادی و علی بیرقی به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام خواهد پذیرفت، کلیه قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیأت مدیره موضوع ماده ۴۱ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی، اجرای آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های داخلی شرکت پتروشیمی باختر، نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و مزایای آنها در چارچوب آیین نامه‌ها و بخشنامه‌های شرکت پتروشیمی باختر، دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات، طرح و اقامه دعوی و دفاع و پاسخگویی از/به هرگونه دعوای مطروحه علیه شرکت در محاکم قضائی با رعایت صرفه و صلاح شرکت و مطابق قوانین و مقررات جاری کشور و ارائه گزارش به هیأت مدیره، تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک