داود امام جمعه

آقای داود امام جمعه

کد ملی 0056833172
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 741920
آگهی تغییرات شرکت مدیا پرداز سیستمسهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۱۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۷۰۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امامجمعه به شماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۹/۷/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۳۶۱۸۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016377
آگهی تغییرات شرکت بهساز جنوب سهامی خاص بشماره ثبت ۴۷۴ دارای شناسه ملی ۱۰۵۰۰۰۲۶۱۹۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۹۱ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی پرسیان پاد ثبت ۱۲۹۷۶ به عنوان بازرس اصلی و داود امام جمعه کد ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ سید محمدرضا حسینی طباطبائی کد ملی ۳۶۷۰۱۲۶۷۴۰ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ سیامک نورافکن کد ملی ۱۸۱۷۰۲۵۸۰۵ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ مریم فروزمند کد ملی ۰۰۵۵۳۹۱۸۵۰ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ رفیعه طباطبائی کد ملی ۳۶۲۰۱۶۲۳۷۹ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ حسین طباطبائی کد ملی ۰۹۳۰۷۸۰۰۶۱ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ احمد جعفری یگانه کد ملی ۲۲۹۶۷۸۶۱۳۸ کدپستی ۹۸۱۸۶۸۸۹۴۵ اعضاء هیئت مدیره به مدت باقی مانده دو سال انتخاب شدند. ۴ سیامک نورافکن رئیس هیئت مدیره، خانم رفیعه طباطبائی نائب رئیس هیئت مدیره، سید محمدرضا حسینی طباطبائی مدیرعامل، احمد جعفری یگانه و مریم فروزمند عضو هیئت مدیره تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضاء یک نفر از اعضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ش۱۶۲۷۳۷۳ ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1027631
آگهی تصمیمات شرکت نوآوران ارتباطات دوران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۴۷۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۵۱۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان به ش. م ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به ک. م ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۲۴۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124561
آگهی تغییرات شرکت رادان پویان تدبیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۴۳۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۷۸۷۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. نوع شرکت از سهامی خاص به مسئولیت محدود تبدیل گردید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۷ ماده به تصویب رسید. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال میباشد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل میباشد: داود امام جمعه کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ دارای ۰۰۰/۳۳۴ ریال و نوید روح افزا کدملی ۲۱۲۱۴۰۰۵۶۷ دارای ۰۰۰/۳۳۳ ریال و مهرداد والی نژاد کدملی ۰۰۵۴۷۱۸۹۴۵ دارای ۰۰۰/۳۳۳ ریال سهم الشرکه. پ۱۶۷۹۱۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1148998
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن البرز غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۳۹۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۳۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امین سعدی به شماره ملی ۰۰۳۶۹۵۶۶۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره احمد سعدی شماره ملی ۰۰۵۲۳۴۲۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره رضا تقی آبادی با کدملی ۰۴۵۲۴۷۷۹۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا مددی به شماره ملی ۰۴۲۲۰۴۸۷۰۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. بازرسین: موسسه حسابرسی پرسیان پاد با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی و آقای د اود امام جمعه با کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۸۹۶۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1413703
آگهی تغییرات شرکت حامی فولاد ایرانیان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۶۲۳ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۴۱۹۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه به کد ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ بسمت بازرس اصلی و آقا عباس روستایی کد ملی ۱۸۲۹۰۶۷۴۰۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم محبوبه حسن پور کد ملی ۱۲۸۹۱۷۳۰۰۱ خانم سیده زهرا مدنی کد ملی ۱۲۱۹۳۸۵۹۴۸ آقای محمدرضا محمد رضایی کد ملی ۱۸۲۹۳۵۸۱۰۳ پ۱۸۰۸۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1460166
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد البرز غرب سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۴۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۵۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه با کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای نوید روح افزا با کدملی ۲۱۲۱۴۰۰۵۶۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند آقای احمد سعدی با کدملی ۰۰۵۲۳۴۲۶۳۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای امین سعیدی با کدملی ۰۰۳۶۹۵۶۶۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۶۷۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1469052
آگهی تغییرات شرکت آرد خوشه طلایی کرج سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۶۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۴۶۲۰۶
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه بشماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای ناصر اکبری فرد بشماره ملی ۴۸۴۹۷۴۳۰۴۷۲ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۸۳۰۳۶۷ مسئول ثبت شرکت‌های البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512630
آگهی تغییرات شرکت مهندسی صنعتی نوین فن اوراحیاء شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۹۸۹۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۸۱۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرامرز شجاعی به شماره ملی ۰۴۵۰۹۲۰۸۶۰ به سمت عضوو رئیس هیئت مدیره و آقای عباس پور طاهریان به شماره ملی ۰۳۸۴۹۱۲۰۱۱به سمت عضو ونائب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد رضا کشاورزی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۵۶۵۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی با امضا ء ۲ نفر از ۳ نفر اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد آقای داود امام جمعه به شماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین طوری به شماره ملی ۵۰۴۸۷۹۵۹۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۱۸۷۶۶۳۹۶۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519027
آگهی تغییرات شرکت نگین سبز برنا سهامی خاص شماره ثبت ۹۲۶۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۶۷۰۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۳ آقای داود امام جمعه بشماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ بعنوان بازرس اصلی، آقای عباس روستائی بشماره ملی ۱۸۲۹۰۶۷۴۰۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۱۸۴۸۲۰۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520592
آگهی تغییرات شرکت قطعات پلاستیکی پولادپویش سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۱۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۶۱۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داوود امام جمعه به شماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس اصلی و وحید سلطانی به شماره ملی ۴۱۳۲۱۶۰۰۹۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. سیروس احمدی بختیاری کدملی ۱۲۸۴۵۶۴۹۹۱ به سمت رئیس هیأت مدیره و فریدون صالحی کدملی ۱۱۵۹۷۸۹۰۶۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و ربابه کریم زاده اردبیلی کدملی ۰۰۴۸۸۰۷۶۴۸ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات قراردادها با امضاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۴۲۱۵۷۳۳۶۴۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525057
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد شماره ثبت ۱۳۹۷۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ و نامه شماره ۷۱۲۵۶/۹۲ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه کد ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۱۰۰/۶ ریال به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء بعد از کاهش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای رسول نصیری خوبدهی کد ملی ۰۰۴۴۲۸۸۵۴۹ دارنده ۰۰۰/۹۰۰/۳ ریال سهم الشرکه آقای مصطفی حق دوست کد ملی ۴۵۶۹۲۷۵۰۰۱ دارنده ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال سهم الشرکه آقای سعید وطنی کد ملی ۶۵۹۹۵۶۷۳۰ دارنده ۰۰۰/۱۰۰ ریال سهم الشرکه پ۱۸۴۹۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1563109
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات پژواک صفی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۲۰۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه کد ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا عسکری کد ملی ۳۲۵۵۹۵۵۷۷۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۱۹۵۶۸۳۸۲۷۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586319
آگهی تغییرات شرکت فولادکبیراسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۲۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمود رضا مکی نژاد کدملی ۰۵۳۲۰۲۱۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۰۳۹۶۸۳۴۵۵۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1601875
آگهی تغییرات شرکت فولاد گستر مهر آراد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۱۲۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود امام جمعه کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمود رضا مکی نژاد کدملی ۰۵۳۲۰۲۱۴۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۱۱۵۵۱۴۱۵۸۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1766894
آگهی تغییرات شرکت داهی طب سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۴۸۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای داوود امام جمعه با کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا رزمگه با کدملی ۰۰۴۱۰۸۴۰۲۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۰۱۶۷۰۸۵۸۱۸۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9412142
آگهی تغییرات شرکت توسعه دادو ستد آرمان آفرین سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۹۲۳۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۶۶۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داوود امام جمعه با کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای عباس روستائی با کدملی ۱۸۲۹۰۶۷۴۰۰ را بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند پ۹۳۱۱۰۸۶۷۰۱۴۶۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418558
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نگراندیش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۹۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۱۴۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی بهسال ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای داود امام جمعه بشماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه خلیلی پناه بشماره ملی ۰۰۸۲۰۵۷۳۱۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به عنوان روزنامه شرکت تعیین شد. پ۹۳۱۱۱۲۴۵۲۵۷۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9818775
آگهی تغییرات شرکت رعد انرژی آریا سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۲۵۲۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۷۸۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10392391
آگهی تصمیمات شرکت ماشین‌های تزریق پلاستیک پولاد سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۲۰۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۶۸۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۷۷۵ به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به کدملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس احمدی بختیاری به کدملی ۱۲۸۴۵۶۴۹۹۱ فریبرز احمدی بختیاری به کدملی ۴۶۶۹۱۷۲۰۲۶ ربابه کریم زاده اردبیلی به کدملی ۰۰۴۸۸۰۷۶۴۸. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10459102
آگهی تصمیمات شرکت گروه طراحان ایده ایرانیان سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۴۸۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۱۴۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۸/۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به شناسه ملی به سمت بازرس اصلی و داود امام جمعه به ش ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت هیوا افسر مدیرعامل یا شهریار پیرانی با امضای ثابت نوید سجادی رئیس هیئت مدیره یا پویان نصیری نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11074495
آگهی تغییرات شرکت مجریان توسعه معادن آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۲۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۷۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی ۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11190437
آگهی تغییرات شرکت ندای نسل تجارت خودرو سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۰۳۲۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۹۷۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پرسیان پاد به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امام جمعه به شماره ملی۰۰۵۶۸۳۳۱۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پل جمایل به شماره ملی ۰۴۹۱۱۴۱۱۰۶ و آقای وسیم سلیم و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی ۰۰۳۰۱۶۲۸۲۳ تا تاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۲ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای پل جمایل به شماره ملی ۰۴۹۱۱۴۱۱۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای وسیم سلیم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی ۰۰۳۰۱۶۲۸۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرحسین توکلیان به شماره ملی ۰۰۳۰۱۶۲۸۲۳ به سمت مدیرعامل ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ۲۸/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک