محمد باباپور

آقای محمد باباپور

کد ملی 5679507226
32
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 605871
آگهی تصمیمات شرکت پولادیش سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۶۰۵۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۴/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ به این اداره واصل گردیده آقای یعقوب یگانه به کد ملی ۱۳۸۰۵۹۲۳۱۳ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۸۷۹۱ آقای احمد حاجی کرم زنجانی به کد ملی ۱۳۷۸۶۶۵۲۹۵ و کدپستی ۵۱۵۷۶۸۳۹۷۵ و آقای رامین حاجی کرم زنجانی به کد ملی ۱۳۷۵۸۷۴۲۱۷ و کدپستی ۵۱۵۷۶۸۳۹۷۵ آقای یوسف یگانه به کد ملی ۱۳۸۰۱۴۷۳۰۱ و کدپستی ۵۱۵۷۶۷۸۷۹۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت یک سال انتخاب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۳۰۰ و کدپستی ۵۱۳۴۷۸۵۵۸۸ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس و آقای محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال (سال مالی منتهی به اسفند ۹۱) تعیین و سپس آقای یعقوب یگانه بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احمد حاجی کرم زنجانی بسمت رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل و آقای رامین حاجی کرم زنجانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف یگانه بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء در کلیه اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق آقای یعقوب یگانه و احمد حاجی کرم زنجانی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۱۶۱۱۵۴۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658696
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی نیرو محرکه سهامی خاص بشماره ثبت ۶۳۸۸۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۸۸۷۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۴/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به ش م ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمد باباپور به ک م ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید احسان سادات به ک م ۱۲۶۲۸۵۴۶۰۱ و محمدرضا محمدی به ک م ۴۴۴۹۸۲۶۸۱۷ و محمدحسن محمدزاده به ک م ۴۳۲۳۳۶۸۱۱۹ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۸۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681787
آگهی تغییرات شرکت نورد و لوله سپنتا مرند (سهامی خاص) شماره ثبت ۶۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۹۲۴۷
پیرو آگهی شماره ۹۶۲۶/۶/۱۰۴ ۱۴/۴/۹۰ و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۵/۳/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۵/۳/۹۱، تغییراتی بشرح فوق حاصل گردید که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ شرکت صنعتی و سرمایه گذاری سپنتا (سهامی عام) شماره ثبت ۷۲۵۳ بنمایندگی آقای محمد علی جدید بناب بشماره ملی ۱۵۸۲۰۴۸۳۷۱ و کدپستی ۱۹۸۸۷۶۳۵۵۹ و شرکت لوله و پروفیل سپنتا تهران (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۱۹۷۶۶ بنمایندگی آقای اکبر اعلائی بشماره ملی ۱۵۸۱۶۲۱۹۵۷ و کدپستی ۵۴۱۷۷۳۳۵۸۴ و شرکت ماشین سازی فراگیر سپنتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۰۲۵۲۴ به نمایندگی آقای همایون ابوعلی شمشیری بشماره ملی ۱۸۱۷۸۸۰۲۷۶ و کدپستی ۱۴۷۸۷۳۶۴۸۸ و شرکت پخش سراسری لوله و پروفیل سپنتا (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۴۷۳ بنمایندگی آقای محمد صفری بشماره ملی ۱۳۷۱۸۳۱۰۲۵ و کدپستی ۵۱۷۴۷۵۶۳۶۳ و شرکت صنعتی تولیدی سپنتا پلیمر (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۴۷۴۶ به نمایندگی آقای فتح اله حجت بشماره ملی ۲۱۴۱۸۳۰۷۳۷ و کدپستی ۱۹۹۸۶۵۷۱۵۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقایان؛ محمد علی جدید بناب بعنوان رئیس هیئت مدیره و محمد صفری بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و اکبر اعلائی بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و مقرر گردید چکها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای توام مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و صرفا چکهای مربوط به نقل و انتقال وجوه بین حسابهای جاری شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت انجام پذیرد. ۳ صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد بتصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد باباپور بشماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۰۰۱۱۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۸۶۹۶۰۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مرند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 694330
آگهی تصمیماتشرکت بشکه سازی تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۸۰ و شناسه ملی۱۰۲۰۰۰۷۵۱۱۵
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی شامل ترازنامه حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل به جای موسسه دانشگر محاسب و آقای محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ بمدت یک سال انتخاب و روزنامه مهد آزادی یا اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۳۷۷۷۲۶۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 695537
آگهی تغییرات شرکت تولیدی قطعات گیر بکس میانرو سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۲۹۰۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی به مورخه ۸/۳/۹۱ شرکت فوق، تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است: ۱ تراز سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس شماره ثبت ۱۹۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد بابا پور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۲۳۰۰۰۰۱۱۱۱۴۳۴۸۰۵۳ رئیس ثبت اسناد و املاک میانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719286
آگهی تصمیمات شرکت شاهین خودرو آذر (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۵۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۸۷۶۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخ ۸/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهام تعداد اعضای هیئت مدیره در ماده ۵۲ اساسنامه از ۷ نفر به ۵ نفر کاهش و آقای یداله صلاحی راد به کد ملی ۱۳۷۳۶۴۴۳۵۴ و کدپستی ۵۱۶۷۸۴۳۶۳۶ آقای رحیم کریمی فسقندیس به کد ملی ۱۳۷۹۹۵۵۲۵۴ و کدپستی ۵۱۷۶۷۳۵۳۳۴ آقای ساسان ابراهیمی ساعی به کد ملی ۰۰۵۱۱۶۶۵۲۶ و کدپستی ۵۱۳۷۶۴۴۳۴۹ آقای محمود محبی احمدآبادی به کد ملی ۴۴۴۹۸۴۸۵۳۵ و کدپستی ۳۱۵۴۷۵۴۸۷۵ آقای علی نصیرزاده صمصام کندی به کد ملی ۱۳۷۲۱۵۴۴۲۶ و کدپستی ۵۱۴۴۶۷۷۱۸۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای محمود محبی احمدآبادی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای یداله صلاحی راد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقایان رحیم کریمی فسقندیس و ساسان ابراهیمی ساعی و علی نصیرزاده صمصام کندی بسمت اعضای هیئت مدیره و آقای حسین سطوتی به کد ملی ۱۵۰۲۱۰۹۳۲۸ و کدپستی ۵۱۵۵۷۴۵۱۸۱ بسمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب و حق امضاء در کلیه موارد با مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۴۴۹۷۷۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 728676
آگهی تصمیماتشرکت آرد ممتاز تبریز (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۱۳۳۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۷۱۸۴۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۱ که در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده تعداد اعضاء هیئت مدیره مندرج در ماده ۳۰ اساسنامه از ۳ نفر به دو نفر اصلاح گردید: آقایان یعقوب امانی وند کد ملی ۱۵۵۰۲۹۸۲۹۱ کدپستی ۵۱۳۸۸۱۵۹۶۴ امیر امانی وند کد ملی ۱۵۵۲۰۸۴۸۱۷ کدپستی ۵۱۳۸۸۱۵۹۶۴ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و موسسه پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید سپس آقای یعقوب امانی وند بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای امیر امانی وند بسمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و حق امضاء در کلیه موارد با هر یک از دو نفر فوق بتنهایی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۶۵۱۷۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 742065
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی راستین خدمات سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۳۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۹۴۳۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۷/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات پویندگان پارس حساب به ش م ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمد باباپور به ک م ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۴۶۵۴۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 746523
آگهی تصمیمات شرکت یاوران خدمات همکاریسهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۱۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۲۷۲۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۶/۹۱ و ۲۰/۶/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۷/۹۱ واصل گردید: مؤسسه حسابرسی و خدمات پویندگان پارس حساب به ش ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به سمت بازرس اصلی و محمد باباپور به ک م ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد میرآرمندهی به ک م ۰۰۳۴۸۸۴۵۲۱ و مسعود میرآرمندهی به ک م ۰۰۴۳۰۹۴۵۳۸ و مجید میرآرمندهی به ک م ۰۰۴۵۴۶۲۸۳۶ و پیمان میرآرمندهی به ک م ۰۰۴۱۲۶۸۰۶۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ محمد میرآرمندهی به سمت رئیس هیئت مدیره و مسعود میرآرمندهی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مجید میرآرمندهی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۲۲۳۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 974959
آگهی تغییرات شرکت گسترش سیستمهای نوین آرا سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۷۴۹۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد باباپور به شماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۹۰۲۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010969
آگهی تاسیس شرکت کاوشگران سحاب پرداز سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ تحت شماره ۴۳۵۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۸۴۶۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ـ موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات در زمینه سخت افزار و تجهیزات کامپیوتری و نصب اسمبل و ارتقا سیستم های سخت افزاری کامپیوتری خرید و فروش و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و سیستم های کامپیوتری و تهیه و تولید و خرید و فروش واردات و صادرات تجهیزات سخت افزاری کامپیوتری و انجام کلیه امور بازرگانی شامل خرید فروش واردات صادرات کلیه کالاها و محصولات مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ایجاد و احداث شعبه در سراسر ایران و جهان مشارکت و عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ایجاد برگزاری و شرکت در کلیه همایش ها سمینارها و نمایشگاه های تخصصی و عمومی در داخل و خارج از کشور. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ خ میرزای شیرازی ـ خ ناهیدـ پ ۴۷ـ ط ۴ـ کدپستی ۱۵۹۵۷۵۷۱۱۶ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۵۰۰ ریالی که تعداد شصت و پنج سهم با نام، تعداد سی و پنج سهم بی نام میباشد که مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۰۹۵/۸۰۹ مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ نزد بانک پارسیان شعبه خ مطهری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ۵ـ آقای سید محمدیاسر سیدی کمجانی بشماره ملی ۰۰۶۰۸۵۸۴۴۳ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ـ۵ـ آقای سروش کاظم زاده بشماره ملی ۲۹۹۱۷۹۲۲۵۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ـ۵ـ آقای بهنام احمدی فر بشماره ملی ۲۷۵۵۶۲۴۲۸۰ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ـ۵ـ آقای بهنام احمدی فر بشماره ملی ۲۷۵۵۶۲۴۲۸۰ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره مشترکا با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به عنوان بازرس اصلی. ۲ـ۸ـ آقای محمد باباپور بشماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به عنوان بازرس علیالبدل. پ۱۶۲۵۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1102816
آگهی تصمیمات شرکت قطارهای مسافربری رعد تبریز سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۰۱۸۹۰
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۳/۹۲ که در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به این اداره واصل گردیده آقای مظفر حبیبی به کد ملی ۱۶۹۹۷۵۳۹۷ و کدپستی ۵۱۷۷۷۶۵۷۳۶ خانم رعنا بگلرزاده به کد ملی ۰۰۴۰۱۶۳۹۲۱ و کدپستی ۵۱۳۷۶۵۶۴۱۶ خانم ساناز حبیبی به کد ملی ۱۳۷۸۴۰۸۰۵۵ و کدپستی ۵۱۷۷۷۶۵۷۳۶ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۴۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۲۶ و کدپستی ۹۱۳۷۵۱۱۹۷ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بسمت بازرس علی البدل انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین و سپس آقای مظفر حبیبی بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره خانم رعنا بگلرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم ساناز حبیبی بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و حق امضاء در کلیه موارد با آقای مظفر حبیبی به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۷۸۹۹۵۷۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1160245
آگهی تصمیمات شرکت آذر افزاران سهامی خاص شماره ثبت ۸۷۹۶ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۷۳۳۳
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ که در تاریخ ۶/۶/۹۲ به این اداره واصل گردیده ترازنامه سود و زیان و گردش وجوه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ و کدپستی ۹۱۳۷۵۱۱۹۷ بعنوان بازرس قانونی و آقای محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۲ انتخاب و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۵۹۸۹۲۴۶۲ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت‌های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1362639
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی آلما استیل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۲۴۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536603
آگهی تغییرات شرکت آترین ترانس معروف شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۳۷۹ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۳۳۳۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۲ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب بشماره ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد باباپور بشماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۸۷۰۹۷۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1616589
آگهی تغییرات شرکت جهاد نصر بوشهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب با شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ و ثبت شده بشماره ۱۹۵۴ مورخ ۲۷/۷/۸۵ بعنوان بازرس قانونی اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ تعیین گردید ۰ آقای محمد باباپور با شماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بعنوان بازرس قانونی علی البدل سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۳ شرکت مذکور تعیین گردید ۰ ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۳/۹۵ انتخاب گردیدند: آقای محسن میرشکاری به شماره ملی ۳۵۰۰۷۴۵۳۳۴ و آقای جمشید شکوهی به شماره ملی ۳۵۰۱۳۲۳۳۴۴ و آقای فرامرز اکباتانی به شماره ملی ۲۶۱۹۶۰۰۵۳۷ و آقای حسن محمددوست به شماره ملی ۳۵۷۹۸۲۹۴۱۶ وآقای علی زارعی پور بشماره ملی ۳۵۴۹۳۳۷۷۲۸ همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علیرضا زارع بشماره ملی ۵۳۲۹۷۷۲۲۳۰و آقای غلامحسین جمالی حاجیانی بشماره ملی ۳۵۴۹۸۶۰۴۲۰ بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ صورتهای مالی و ترازنامه صورت عملکرد سود و زیان منتهی به ۳۰/۹/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۶۲۳۳۷۱۷۶۴۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676582
آگهی تغییرات شرکت موسسه سپهر ساعی انتظام زنجان موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۰۱۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد باباپور به شماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ش۳۳۴۳۱۰۰۰۰۱۱۱۳۸۳۱۴۳۴۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9598887
آگهی تصمیمات شرکت آذر اتصال (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۷۴۹۴
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۰ مورد تصویب قرار گرفت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید و روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9964722
آگهی تغییرات شرکت آمیتیس رنگ ورزین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۰۴۸۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۳۳۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد باباپور به شماره ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9966346
آگهی تصمیمات شرکت واگن سازان تبریز (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۹۴۷۲۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۵/۹۰که در تاریخ ۲۴/۷/۹۰ به این اداره واصل گردیده موسسه حسابرسی دانشگر محاسب شماره ثبت ۸۲۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ کدپستی ۵۱۳۴۷۸۵۵۸۸ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و روزنامه فجر آذربایجان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10058662
آگهی تصمیمات شرکت امدا خودرو ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۶۰۱۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۲۸۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و محمد باباپور به کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۲/۹۰ به بهزاد ظهیری به کدملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ به جای محمدرضا بابائی به کدملی ۱۲۶۰۴۱۴۹۱۴ برای باقی مدت تصدی عضو هیئت مدیره تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080679
آگهی تصمیمات شرکت مجموعه سازان سهند (سهامی خاص) شماره ثبت ۱۰۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۶۰۰۹۱
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ که در تاریخ ۷/۶/۹۱ به این اداره واصل گردیده صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۰ (شامل ترازنامه و حساب سود و زیان) تصویب و سپس موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب شماره ثبت ۱۹۵۴ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس قانونی و حسابرس مستقل و آقای محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین و روزنامه مهد آزادی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10252983
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۳/۳/۹۱ و صلحنامه شماره ۵۱۸۸ مورخ ۲۱/۴/۹۱ دفترخانه ۱۳۲ حوزه ثبتی تهران محمد باباپور به کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ کلیه سهم الشرکه خود را به محمدتقی رضایی به کد ملی ۰۵۵۸۵۹۶۱۴۲ واگذار و صلح حقوق نمود و محل قانونی موسسه به بزرگراه اشرفی اصفهانی بالاتر از همت خ گلستان شرقی پ ۲۶ ط اول کدپستی ۱۴۶۹۶۱۳۸۷۳ انتقال یافت و نشانی شعبه تبریز خ دامپزشکی ۱۸ متری گلپارک ک شهید عدل خطیبی پ ۲۳ کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ تغییر یافت و ماده ۴ اساسنامه اصلاح شد و مواد ۱۱ ۱۶ و بند یک از ماده ۲۱ اساسنامه به شرح مندرج در صورتجلسه اصلاح گردیدند حسن معلومات به کد ملی ۰۰۷۳۲۱۵۶۴۳۲ به جای محمد باباپور برای مدت باقیمانده بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10422949
آگهی تصمیمات شرکت ابزار برقی ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۲۷۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۹۷۴۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بسمت بازرس اصلی و محمد باباپور به کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: گیتی رادفر به کدملی ۰۰۳۹۲۱۲۸۹۰ و سید جواد کمجانی به کدملی ۰۰۴۵۳۸۵۷۱۸ و محمدمهدی توسلی خواه به کدملی ۰۰۴۳۲۰۷۹۸۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10630426
آگهی تصمیمات شرکت رشته و ماکارونی بهاران تغذیه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۶۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۲۷۲۷۵
برابر صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۸۹ که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده آقای مقصود حق کوی ایرانق به کدملی۱۷۱۹۴۱۲۹۶۰ و کدپستی۵۱۵۴۹۱۴۴۱۵ خانم فاطمه برزگر اکرامی به کدملی۱۳۷۶۹۵۳۷۰۶ و کدپستی۵۱۵۴۹۱۴۴۱۵ آقای حبیب حق کوی ایرانق به کدملی۱۳۷۹۰۴۴۲۰۰ و کدپستی۵۱۵۴۹۱۳۸۳۷ به سمت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و موسسه حسابرسی دادانشگر محاسب به شماره ثبت ۸۲۶۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ و کدپستی ۵۱۳۴۷۸۵۵۸۸ به سمت بازرس اصلی و حسابرس آقای محمد باباپور کدملی۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب و روزنامه امید آذربایجان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و سپس آقای حبیب حق کوی ایرانق به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای مقصود حق کوی ایرانق به سمت رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه برزگر کرامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب و امضا کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضا آقایان حبیب و مقصود حق کوی ایرانق و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10854187
آگهی تصمیمات
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۸۹ شرکت پولادیش (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۳۵۴۵ بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۹۶۰۵۶ که در تاریخ ۲۸/۴/۸۹ به این اداره واصل گردیده (ترازنامه حساب سود و زیان، صورتهای مالی) سال مالی ۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محسب بشماره ثبت ۸۲۶۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۳۰۰ و کدپستی ۵۱۳۴۷۸۵۵۸۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمد بابا پور کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بسمت علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. سرپرست ثبت اسناد و املاک تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10929353
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۸۹۶۰۵
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۳/۸۹ که در تاریخ ۲۹/۰۹/۸۹ به این اداره واصل گردیده: ترازنامه و حساب سود و زیان صورتهای مالی سال مالی ۱۳۸۸ تصویب و موسسه حسابرسی دانشگر محاسب بشماره ثبت ۸۲۶۶ تهران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۸۲۰۰ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد باباپور کد ملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ و کدپستی ۵۱۸۳۸۴۵۹۷۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب و روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و شرکت تولیدی و موتور گیربکس واکسل سایپا حسین سلامت ناصر باقی نژاد سعید محمود خانی محمدرضا زمانلو بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و سپس آقای منصور پیوندجو به کد ملی ۰۰۵۴۳۵۷۴۳۸ و کدپستی ۳۱۳۳۶۱۳۵۵۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا (سهامی خاص) بشماره ثبت ۸۹۲۱۹ تهران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۰۷۱ و کدپستی ۱۳۸۶۱ بسمت عضو هیئت مدیره آقای حسین سلامت به کد ملی ۰۳۸۳۵۳۸۹۴۷ و کدپستی ۵۱۶۷۸۵۳۶۸۸ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا زمانلو به کد ملی ۲۸۰۱۴۶۶۷۳۵ و کدپستی ۵۱۵۶۹۷۴۶۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای ناصر باقی نژاد به کد ملی ۶۳۹۹۷۶۶۳۸۹ و کدپستی ۱۹۹۷۷۷۳۷۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید محمود خانی به کد ملی ۰۰۶۳۰۴۵۰۵۲ و کدپستی ۱۴۷۸۶۸۴۳۸۱ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۸ اختیارات هیئت مدیره در اساسنامه شرکت به مدیرعامل تفویض شد و کلیه اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکتهای تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848110
آگهی تغییرات شرکت رسانا هادی زرینه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۱۸۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ تجارت موسسه پویندگان پارس حساب به شماره ثبت ۱۵۴۱ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به نمایندگی آقای محمد باباپور به کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و فاطمه حمیدی کدملی ۲۹۷۱۳۶۹۷۰۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۲۳۱۷۷۶۸۰۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13312655
آگهی تغییرات شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته آذر آبادگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۷۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۴۳۵۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ بعنوان بازرس اصلی و محمد باباپور به کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. پ۹۵۱۱۲۸۸۷۳۳۷۱۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536215
آگهی تغییرات پویندگان پارس حساب موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۹۶۵۱/۹۶ مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جمشید شاهرخی چمن آبادی به کدملی ۰۷۶۹۵۷۷۷۰۹ محمد باباپور به کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ محمدحسین ودیعی به کدملی ۰۹۱۸۹۵۳۲۸۶ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۰۸۸۴۳۷۴۹۸۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14076969
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجانغربی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ و سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ تصویب شدند. ۲ اتحادیه شرکتهای تعاونی تولید روستایی استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره ۴۵۹ شناسه ملی ۱۴۰۰۲۹۴۱۹۷۸ به نمایندگی آقای امیر رضاآبادی با کدملی ۲۷۵۴۳۸۶۱۹۱ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت پویندگان پارس حساب ثبت شده به شماره ۱۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به نمایندگی آقای محمد باباپور با کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی ارومیه ثبت شده به شماره ۹۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۲۷۰۲۶ به نمایندگی آقای احمد نوبخت با کدملی ۲۷۵۵۴۱۵۱۵۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ثبت شده به شماره ۸۱۰۴۶ بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۷۱۰۰ به نمایندگی آقای اسمعیل کریم زاده بشماره ملی ۴۹۲۹۸۴۲۹۷۲ و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره ۲۳۶۷ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۵۶۷۷۲ به نمایندگی آقای محمود معروفی بشماره ملی ۲۹۷۰۰۶۶۶۸۴ و شرکت تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه ثبت شده به شماره ۳۹۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۲۳۲۸۴ به نمایندگی آقای امیر مرادی باکدملی ۲۷۵۳۶۳۴۱۶۵ و شرکت تعاونی تأمین نیاز کارخانجات تولید خوراک دام و طیور و آبزیان استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره ۱۱۰۶۷ در اداره ثبت ارومیه و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۶۰۹۵۳ به نمایندگی آقای سید سجاد اصغرزاده بشماره ملی ۶۴۰۹۶۰۶۵۰۸ و اتحادیه شرکتهای تعاونی کشاورزی مرغداران استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره ۳۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۱۴۷۵ به نمایندگی آقای ایرج ادیب نیا بشماره ملی ۲۸۳۰۶۴۹۴۹۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و اتحادیه تعاونی روستایی استان آذربایجان غربی ثبت شده به شماره ۴۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۷۹۲۳۰ به نمایندگی آقای منصور برزگر فولادلو بشماره ملی ۲۷۵۱۲۸۰۰۲۱ و شرکت تعاونی روستایی بابک ثبت شده به شماره ۵۰ بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۵۸۳۱۴ به نمایندگی آقای زین العابدین ابراهیم پور باکدملی۴۹۲۹۴۹۴۰۱۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۲۴۶۹۳۷۳۰۵۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213364
آگهی تغییرات شرکت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۶۰ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۰۹۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی پویندگان پارس حساب ثبت شده به شماره ۱۵۴۱ در اداره ثبت تبریز شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۱۳۳۶ به نمایندگی محمد باباپور با کدملی ۵۶۷۹۵۰۷۲۲۶ بعنوان بازرس اصلی شرکت آذرپروتئین سحر ثبت شده به شماره ۸۴۵ در اداره ثبت آذرشهر شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۲۹۸۸۸ به نمایندگی محمدابراهیم صمدی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار مهدآزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۶۲۱۱۳۳۶۷۸۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک