محسن دلجو

محسن دلجو

کد ملی 0056768303
17
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646740
آگهی تصمیمات شرکت دارو گستر رازی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۴۷۰۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۹۳۱۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ بسمت بازرس اصلی و محسن دلجو به کد ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۲۹۶۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658749
آگهی تصمیمات شرکت پارس مشبک سهامی خاص بشماره ثبت ۶۰۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۷۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی فرازمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۶۵۵۶ بسمت بازرس اصلی و محسن دلجو به کدملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۱۶۰۸۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1021430
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و صنعتی ونان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۴۸۵۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. محسن دلجو به کدملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به سمت بازرس اصلی و عباس صحرائی به کدملی ۶۱۷۹۲۶۳۱۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۰۲۳۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029715
آگهی تغییرات شرکت آرین رشد آرا (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۱۹۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۶۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن دلجو به شماره ملی۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فرازمند به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۳۱/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۲۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233907
آگهی تغییرات شرکت ایستا فر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۶۵۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای محسن دلجو بشماره ملی۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ بسمت بازرس اصلی و آقای سید عباس شیخ بشماره ملی۱۲۲۹۳۵۷۷۳۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مهدی عسگریان بشماره ملی۰۰۳۹۹۰۹۸۰۸ و فرشید سنائی بشماره ملی۰۰۵۰۰۸۷۰۴۵ و سید علیرضا حسن زاده طباطبائی بشماره ملی۰۰۵۱۲۳۷۸۸۱ و مهدی صافی بشماره ملی۰۰۷۳۱۰۲۹۴۶ و محمودرضا عسگریان بشماره ملی۰۰۶۰۷۸۷۵۵۴ پ۱۷۳۳۲۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1276556
آگهی تغییرات شرکت منسوج بی بافت پاکان پارسیان (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ۸۷۷۳ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۷۵۶۲۰
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۵/۸/۹۲ که در تاریخ ۱۲/۹/۹۲ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان همایون حیدربختیاری بشماره ملی ۰۰۳۶۵۰۱۹۲۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، بهمن حیدربختیاری بشماره ملی ۰۰۴۳۴۲۳۱۳۲ نائب رئیس هیئت مدیره و ناصر شهیدی اصل بشماره ملی ۰۴۵۱۹۹۳۷۱۳ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ آقای محسن دلجو به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر بشماره ثبت ۱۷۲۶۸ و به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۷۴۸۶۰۶ ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1277503
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پاکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۹۰۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب و سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن دلجو با کد ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. پ۱۷۵۲۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450757
آگهی تغییرات شرکت ارم ایلیا سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۶۲۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۶۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی ابراهیمیان عیدگاه به شماره ملی ۰۹۳۴۱۴۰۰۳۰ به نایب رئیس و مدیرعامل هیات مدیره و آقای رضا ابراهیمیان عیدگاه به شماره ملی ۰۹۳۴۱۲۳۳۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره و خانم سعیده عرفانیان پیوندی طوس به شماره ملی ۰۹۳۲۲۰۷۱۳۸ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره (هر یک به تنهایی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل بصورت انفرادی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای محسن دلجو به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای میرسعید میرمحمدی به شماره ملی ۰۹۴۰۶۷۰۶۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. پ۱۸۲۳۸۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1546543
آگهی تغییرات شرکت آرین رشد افزا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۷۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۹۶۲۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت آقای محسن دلجو ش ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به سمت بازرس اصلی و خانم عظمت پورآق خانشیر به شماره ملی ۰۰۵۱۸۹۳۰۸۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۵۰۶۸۳۴۹۳۴۴۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9635632
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی جهش نیرو گستر سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۱۹۴۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۵۲۳۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۸/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ به سمت بازرس اصلی و محسن دلجو به کدملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9655580
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران متانیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۲۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۶۵۴۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی فرازمند به ش م ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ به سمت بازرس اصلی و محسن دلجو به ک م ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10050202
آگهی تصمیمات شرکت نیک پیشین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۲۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۵۹۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت فرازبند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ به سمت بازرس اصلی و محسن دلجو به کدملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل علی اصغر قاسمی نظری به کدملی ۰۰۴۱۱۵۵۲۳۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و احمد روشن دولت صوفیان به کدملی ۰۳۲۰۹۰۴۹۹۷ به سمت رئیس هیئت مدیره حسام الدین کریمی به کدملی ۴۳۲۲۶۸۸۱۵۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا ۲ نفر از نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10676171
آگهی تغییرات شرکت ماشین آلات دوار ارو توربین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۹۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۷۳۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن دلجو به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای پرویز توکلی فسخودی به شماره ملی ۶۶۴۹۷۴۱۲۸۰ و آقای مظفر توکلی فسخودی به شماره ملی ۱۱۸۹۷۱۳۰۸۲ و آقای افشین محمدی اردبیلی به شماره ملی ۱۴۶۵۶۸۷۷۷۷ تا تاریخ ۱۳/۵/۱۳۹۲. در تاریخ ۰۲/۶/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10682052
آگهی تصمیمات شرکت جهان داروی پارس سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۱۱۱۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۲۶۶۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ بسمت بازرس اصلی و محسن دلجو به کد ملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10818521
آگهی تغییرات شرکت صنایع بافت تور ماهیگیری ایران سهامی خاص بشماره ثبت ۷۶۹ دارای شناسه ملی۱۰۸۶۰۰۹۰۴۰۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام مورخ۲۵/۴/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی فرازمند بشماره ثبت۱۷۸۵۳ کدپستی۱۵۸۷۶۵۸۴۱۳ به عنوان بازرس اصلی و محسن دلجو کدملی۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ کدپستی۱۹۹۱۹۱۷۷۱۵ به عنوان بازرس علی البدل هر دو خارج از شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ پس از استماع گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10842449
آگهی تغییرات شرکت هرمز نختاب سهامی خاص بشماره ثبت ۳۶۸۲ دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۴۳۴۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ که مدارک واصل گردیده: ۱ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۲ موسسه حسابرسی فرازمند به شماره ثبت ۱۷۸۵۳ کدپستی ۹۸۱۶۷۵۵۸۷۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و محسن دلجو کدملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ کدپستی ۱۵۸۷۶۵۸۴۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ پس از استماع گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ثبت اسناد و املاک زاهدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10983000
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی پرتو رایان درمان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۴۲۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۵۲۰۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۹/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۹۵۵۶ به سمت بازرس اصلی و محسن دلجو کدملی ۰۰۵۶۷۶۸۳۰۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک