حسین امینی

آقای حسین امینی

کد ملی 0056767269
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 973810
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی مان پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۰۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به ش ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مجید باویلی به ش ملی ۰۰۴۴۴۴۶۹۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اشرف رضوی نیا به ش ملی ۰۰۴۶۵۳۶۰۰۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهناز باویلی سفلا به ش ملی ۰۰۶۲۹۴۹۲۷۶ و مهتاب باویلی سفلی به ش ملی ۰۰۵۸۱۵۴۸۲۵ تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و نامه‌ها و اوراق عادی شرکت با امضاء مجید باویلی سفلا و یا اشرف رضوی نیا هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۶۲۳۵۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 978235
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به شماره ثبت۲۲۴۴۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ با دریافت مبلغ ۰۰۰/۵ ریال سهم الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۶۷۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۶۷۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۷۸۴۴۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 999694
آگهی تاسیس موسسه یکتا روش امین
موسسه فوق درتاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تحت شماره ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ در این اداره به ثبت رسیده و درتاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‎شود: ۱ـ موضوع موسسه: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی ـ مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی ـ نظارت بر امور تصفیه و سایر خدماتی که توسط دادگاهها مراجع قضایی در چهارچوب موارد بالا ارجاع میگردد. ۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ـ مرکز اصلی موسسه: ۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد ـ خیابان ۳۴ غربی ـ پلاک ۶۴ واحد ۱ ـ کدپستی ۱۹۹۷۹۳۶۱۵۳ ۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال می باشد. ۵ ـ اولین مدیران موسسه: ۱ـ۵ ـ آقای حسین عزیزی به شماره ملی ۰۰۷۳۸۰۳۳۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ۵ ـ آقای امید سیری به شماره ملی ۰۴۲۰۱۸۰۴۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره ۳ـ۵ ـ آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ـ۵ ـ آقای امید سیری به شماره ملی ۰۴۲۰۱۸۰۴۴۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۵۳۱۳۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شماره۱۲۹۸۱/ث۳۲/۹۱
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033582
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی سرور رایانه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۴۴۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۷۹۱۷۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۱ واصل گردید: موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۴۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1043883
آگهی تصمیمات شرکت توان انرژی نصب سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۵۳۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۴۰۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۱/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ بسمت بازرس اصلی و حسن امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۹۶۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075749
آگهی تغییرات شرکت سنا چوب خاورمیانه (سهامی خاص) به شماره ثبت۸۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۵۸۸۴۴
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مذبور که در تاریخ ۱۳/۳/۹۲ به این واحد ثبتی ارائه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ با توجه به استعفای بازرس اصلی و علی البدل شرکت، موسسه یکتا روش امین به شماره ثبت ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی البدل تا پایان سال مالی تعیین گردیدند. ش۱۶۵۵۹۳۱ ثبت اسناد و املاک رباط کریم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150393
آگهی تغییرات شرکت سنا چوب سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۰۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۲۱۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1153122
آگهی تصمیمات در شرکت یاقوت سرخ دریا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۹۷۰۰۱
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت مدیره مورخ ۹/۵/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن اصل گردیده است. ۱ با استیفاء امیررضا حیدری از سمت بازرس اصلی شرکت موافقت گردید. ۲ موسسه یکتا روش امین ثبت شده بشماره ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ بسمت بازرس اصلی شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردید. ۴ ترازنامه و صورت مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ به تصویب رسید. ۵ مجتبی رفعت به شماره ملی ۰۶۰۲۳۲۳۴۵۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای کاظم امین تقوی به شماره ملی ۰۶۰۳۳۰۰۷۹۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و حمید اصغرزاده پور به شماره ملی ۰۰۶۵۲۳۸۱۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت و قراردادها و غیره و اوراق بهادار بانکی و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۳۵۱۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1155584
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه مخازن و انرژی مشانیر تمام سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۴۰۸۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۵۰۵۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی یکتا روش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۹۳۷۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236590
آگهی تغییرات شرکت نور و صنعت دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۱۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۲۸۷۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1261493
آگهی تغییرات شرکت تیسا صنعت ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۵۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۲۲۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان رضا رفیعی خامنه به شماره ملی ۰۰۶۷۳۰۸۲۷۹ علی رفیعی خامنه به شماره ملی ۰۰۷۷۵۸۷۵۸۸ و امین رفیعی خامنه به شماره ملی ۰۰۱۱۰۶۴۶۸۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۳۷۰۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1364754
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی آدینه راه ابریشم سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۸۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۴۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم شهین دخت کاویانی به شماره ملی ۳۱۳۰۸۰۲۷۰۳ آقای فرشید شفیعی سروستانی به شماره ملی ۲۲۹۷۵۴۷۶۳۳ آقای حامد عنصری به شماره ملی ۰۰۶۲۵۴۶۳۳۳ آقای امیر شامحمدی به شماره ملی ۰۰۶۹۱۶۱۰۵۴ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین بشماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۸۴۴۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443619
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی پارا سامانه پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۵۴۶۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۱۹۹۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد امامی کد ملی ۲۴۳۲۶۵۹۲۷۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای شایان امامی کد ملی ۰۴۵۳۶۷۲۱۶۷ بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره آقای مسعود کنعانی کد ملی ۲۴۳۲۷۷۹۶۴۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ بسمت بازرس اصلی آقای حسین امینی بشماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۳۰۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464191
آگهی تغییرات شرکت توسعه ماشینهای اداری پارا شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۰۵۳۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۰۱۵۹
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه یکتا روش امین شماره ثبت ۳۱۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ بسمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی بشماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۹۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468377
آگهی تغییرات شرکت خبرگان کاغذ سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۸۸۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۹۳۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه یکتا روش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین امینی با شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۳۰۰۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471546
آگهی تغییرات شرکت بهین سازان نوشاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۸۳۰۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۰۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه یکتا روش امین شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ۱۸۳۲۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1541575
آگهی تغییرات در شرکت صنایع بسته بندی کالا پوش غرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۷۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۱۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۱۸/۱۲/۹۲ شرکت فوق تصمیمات زیر اتخاذ گردید. ۱ آقای احمد علایی به شماره ملی ۰۰۵۸۷۸۶۵۹۷ و آقای محمد علایی به شماره ملی ۰۴۵۲۸۷۶۱۵۱ و آقای مهدی علایی به شماره ۰۰۵۴۲۱۶۷۸۸ و رضا علایی به شماره ۰۰۶۶۲۷۵۱۳۱ و حسن علایی به شماره ملی ۰۰۷۴۲۰۳۰۵۳ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ شرکت یکتا روش امین به شماره ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع رسید. و مطابق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۸/۱۲/۹۲ شرکت فوق آقای مهدی علایی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا علایی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علایی به سمت مدیرعامل شرکت و محمد علایی و حسن علایی هر دو به سمت عضو هیئت مدیره منصوب شدند و حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء منفرد مدیرعامل (احمد علایی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش۱۸۵۴۲۷۱ رئیس اداره ثبت اسناد شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1542262
آگهی تغییرات شرکت مروارید سپید کهکشان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۴۱۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۰۴۴۷۶۷۱۶۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1675872
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی فرد آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۳۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۵۰۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۵/۱۳۹۳بتصویب رسید. محمد حاج مقانی به کدملی ۰۰۴۹۴۸۳۶۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی حاج مقانی به کدملی ۰۰۴۹۶۱۰۱۶۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و رضا حاج مقانی به کدملی ۰۰۴۹۹۳۲۳۷۳به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردیدند. امضاء کلیۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. مؤسسۀ حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به عنوان بازرس اصلی وآقای حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۰۳۳۸۲۶۰۷۴۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1686311
آگهی تغییرات شرکت نور و صنعت یاوران دام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۷۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۴۸۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ وآقای حسین امینی به شماره ملی۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ۹۳۰۸۱۱۱۲۹۸۱۳۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9700144
آگهی تغییرات شرکت عظیم کارتن (سهامی خاص) بشماره ثبت۲۷۴۰۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی به شماره ملی۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند: آقای سید حمید عظیمی ده عرب به شماره ملی۵۰۳۹۸۷۱۵۲۱ و اقای سید محمدرضا عظیمی به شماره ملی۵۰۳۹۵۴۹۸۱۴ و آقای سید علی اکبر عظیمی تا تاریخ۱۴/۴/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید حمید عظیمی ده عرب به شماره ملی۵۰۳۹۸۷۱۵۲۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و اقای سید محمدرضا عظیمی به شماره ملی۵۰۳۹۵۴۹۸۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید علی اکبر عظیمی به سمت عضو هیئت مدیره و اقای سید محمدرضا عظیمی به شماره ملی۵۰۳۹۵۴۹۸۱۴ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهرشرکت معتبراست. در تاریخ۱۱/۵/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9748800
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی شاخص روش به شماره ثبت ۱۰۷۸۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۲۸۰۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: حسین امینی به کد ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۱ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9862860
آگهی تغییرات شرکت عمران و توسعه شهری اترک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۳۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916110
آگهی تاسیس شرکت اسپادانا شیمی تجارت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ تحت شماره ۴۰۹۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۰۸۱۰۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ـ موضوع شرکت: واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و بسته‌بندی مشتقات نفتی شامل قیر پارافین فدرفورال اکستراکت اسلکت و ترخیص کالا از گمرکات کشور استفاده از تسهیلات کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور ایجاد همایشها و نمایشگاها. ۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ ـ ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت‌آباد خ یازدهم پ ۸ ـ کدپستی ۱۹۹۸۸۴۳۵۷۱ ۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/ ۵۰۰ ریال منقسم به یکصد سهم ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۷۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۶۷۱۹/۹۰ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ نزد بانک ملت شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ـ اولین مدیران شرکت: ۱ـ ۵ـ آقای سعید معماریان به شماره ملی ۱۲۸۰۹۱۹۲۱۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره ۲ـ ۵ـ آقای مجید دهقان‌پورمحمودآبادی به شماره ملی ۴۴۳۲۳۳۵۳۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ۳ـ۵ـ آقای علیرضا استوارت به شماره ملی ۰۰۷۰۹۲۰۷۲۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره ۴ـ ۵ـ آقای علیرضا استوارت به شماره ملی ۰۰۷۰۹۲۰۷۲۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل: ۱ـ۸ـ موسسه امین پژوهان یکتا به عنوان بازرس اصلی ۲ـ ۸ـ آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹به عنوان بازرس علی‌البدل. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10361968
آگهی تصمیمات شرکت دانیال مکانیک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۳۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۰۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱۰/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388856
آگهی تغییرات شرکت ابتکار تصویر ماندگارسهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۱۶۳۶و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۱۷۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اطمینان فرد به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امینی بشماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «همشهری» جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۲/۹۲ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مفتاح‎الدین فیروزآبادی بشماره ملی ۰۰۴۴۵۵۶۶۱۶ و آقای سهیل فیروزآبادی بشماره ملی ۰۴۵۰۱۵۱۵۳۰ و آقای جلیل ذاکری‎نیا به شماره ملی ۱۸۱۸۴۵۰۲۴۰ تا تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۲ در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10419487
آگهی تغییرات موسسه امین پژوهان یکتا به شماره ثبت ۲۶۷۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۷۰۷۴۷ و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیهان پوراسماعیلی به شماره ملی ۴۶۰۹۶۷۰۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم منتظری جویباری به شماره ملی ۲۱۶۱۳۹۱۲۰۸ به سمت مدیرعامل. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی با امضای یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626590
آگهی تصمیمات شرکت عقاب بال ۲۰۰۰ سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۱۰۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۳۹۹۵۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۹/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۲۴۹۱۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن لطفی قاسم قشلاقی به کدملی ۱۴۶۰۸۵۳۷۲۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حوریه بینایی فعال به کدملی ۱۴۶۱۲۱۱۳۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرشته لطفی قاسم قشلاقی به کدملی ۰۰۷۶۴۰۶۶۵۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819639
آگهی تغییرات شرکت پیشرو مصالح شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۴۰۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۱۱/۸۹ موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به نمایندگی خانم لیلا قلی زاده بشماره ملی ۰۶۸۱۹۱۷۲۱۰ و کدپستی ۹۴۱۶۷۸۶۵۷۸ بسمت بازرس اصلی و حسابرس سالهای ۸۹ و ۹۰ و آقای حسین امینی بشماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ و کدپستی ۱۷۴۹۷۴۳۱۵۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. کفیل ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10847068
آگهی تصمیمات شرکت آوا ژنگ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۳۱۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۶/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. علی شریفی به کدملی ۲۵۱۱۱۷۹۱۶۴ و شرکت سخت افزار آواژنگ به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۰۷۶۶۱ به نمایندگی سید یوسف هاشمی زاده به کدملی ۲۵۱۱۲۱۷۵۰ و سید هدایت الله هاشمی زاده به کدملی ۲۵۱۱۱۰۰۴۹۵ علی شریفی به سمت رئیس هیئت مدیره و سید یوسف هاشمی زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و منصور جلیلیان (خارج از اعضا) به کدملی ۱۳۷۸۹۳۱۶۴۵ بسمت مدیرعامل و سید حمید قادری به کدملی ۰۴۵۲۰۸۴۶۰۱ بسمت قائم مقام مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء دو نفر از اعضاء ذیل متفقا با مهر شرکت معتبر است (رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل) و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853049
آگهی تصمیمات شرکت فن آوران باردو سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۰۹۸۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۳۲۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا لعاده مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی امین پژوهان یکتا به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۹۱۵ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. هاشم تیمورزاده خوئی به کدملی ۰۰۴۷۶۴۶۴۲۱ و نیما تیمورزاده خوئی به کدملی ۰۰۷۷۵۲۹۱۰۳ و نگار تیمورزاده خوئی به کدملی ۰۰۶۷۳۹۷۸۴۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ هاشم تیمورزاده خوئی به سمت رئیس هیئت مدیره، نیما تیمورزاده خوئی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور یا عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10873833
آگهی تصمیمات شرکت فناوری صبا فام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۲۴۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۱۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی اطمینان فرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۸۷۰۳۰ به نمایندگی مسعود وکیلی فرد به کدملی ۰۰۴۳۱۵۰۸۸۸ به سمت بازرس اصلی و حسین امینی به کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12743957
آگهی تغییرات شرکت پارا صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۷۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۹۱۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل عبارتند از: آقای احمد امامی کدم ۲۴۳۲۶۵۹۲۷۹ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای علی امامی کدم ۱۴۳۲۶۷۱۳۷۶ بعنوان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و خانم فروزنده علیخانی کدم ۰۰۴۱۷۵۱۲۰۵ بعنوان نایب رئیس مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات و غیره با امضائ مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضائ مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین به شماره شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱به سمت بازرس اصلی و آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ به سمت بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۱۲۵۹۸۰۷۲۰۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859205
آگهی تغییرات شرکت تولید پرفیر ایمان تفت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت یکتا روش امین با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ به نمایندگی آقای حسین امینی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹به سمت بازرس اصلی و آقای احسان مقدم پور کد ملی۰۴۵۰۱۳۳۸۰۱به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۱۹۵۵۷۱۳۶۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تفت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004986
آگهی تغییرات شرکت تندر کوشا آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۳۹۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۰۹۶۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی یکتا روش امین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۲۸۱ و شماره ثبت ۳۱۱۰۹ به نمایندگی آقای حسین امینی با کدملی ۰۰۵۶۷۶۷۲۶۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای وحید فدائی مقدم دارای کدملی به شماره ۰۴۵۱۵۸۱۷۰۹، بعنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال (سال مالی ۱۳۹۶) انتخاب گردیدند ترازنامه و صورت‌های مالی عملکرد سال ۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه ابرار اقتصادی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردید. پ۹۷۰۲۰۹۱۱۱۱۸۰۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک