علیرضا قیداری

علیرضا قیداری

کد ملی 0056747462
29
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 650635
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سفر کارت ملی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۳۸۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۸۱۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره سهامی خاص به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۷۳۸۱۰۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097168
آگهی تصمیمات شرکت خدمات پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۳/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش. م ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به ک. م ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۶۶۶۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1144460
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات نورد لوله یاران سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۸۶۷۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۱۵۳۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شدند. پ۱۶۸۸۹۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177620
آگهی تغییرات شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه‌های روغنی ایران به شماره ثبت ۲۷۰۸۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۳۵۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۳۷۳۲۷ مورخ ۱۱/۳/۹۲ وزارت تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. پ۱۷۰۳۲۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225610
آگهی تغییرات شرکت حسابداری بصیر راهبر آریا موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۲۶۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۷/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا قیداری به شماره ملی۰۰۶۶۱۶۵۴۰۷ با دریافت مبلغ۰۰۰/۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. خانم زهرا خانی نژاد ده عرب به شماره ملی۰۴۹۱۷۴۶۰۳۲ با دریافت مبلغ۰۰۰/۹۵۰ ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت , از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۱ ریال به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موضوع فعالیت موسسه عبارتست از: خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی , بازرسی قانونی , مشاوره مدیریت مالی , طراحی و پیاده سازی سیستم مالی , خدمات مالی و حسابداری و مالیاتی , نظارت بر امور تصفیه , ارزیابی سهام و سهم الشرکه , داوری مالی , خدماتی که توسط دادگاهها و مراجع قانونی در چهارچوب موارد بالا ارجاع و توسط حسابدار رسمی پذیرفته می‌شود , سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی اعلام و تایید می‌شود" می‌باشد که در رعایت مقررات و آیین نامه‌های داخلی جامعه حسابداران رسمی ایران , اساسنامه جدید موسسه طبق فرم نمونه جامعه تدوین و تصویب شد. نام موسسه به "موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول (حسابداران رسمی) تغییر یافت. اعضا هیات مدیره موسسه و صاحبان امضا مجاز به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا قیداری به شماره ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره , آقای مهدی مشایخی۰۰۵۶۳۴۳۸۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای سید عبدالله علوی۰۶۵۲۱۴۱۹۸۶ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک , سفته , بروات , قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و بهمراه مهر موسسه معتبر می‌باشد. پ۱۷۲۷۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1245786
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع بسته بندی تدبیر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۱۲۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد فلاح با کدملی ۲۰۶۴۶۰۶۱۴۹ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای ذکریا فلاح کروی با کدملی ۲۰۶۲۴۶۱۱۶۱ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای حسن فلاح گروی با کدملی ۲۰۶۲۱۸۰۸۷۱ به سمت عضو هیات مدیره. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به ش. م ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ بسمت بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری به ش. م ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک , سفته و بروات و عقود معاملات و ضمانت نامه‌ها و همچنین مکاتبات و نامه اداری و مراسلات با امضاء آقای محمد فلاح (رئیس هیات مدیره) به تنهایی و با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۱۷۳۷۸۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256304
آگهی تغییرات شرکت آرینا سامانه پرهام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۸۴۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۵۶۵ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۴۱۷۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1280210
آگهی تغییرات شرکت خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت سرمایه گذاری ایرانگردی و جهانگردی شرکت تعاونی به شماره ثبت۳۹۸۰۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۹۵۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ و تائیدیه شماره ۵۹۰۹۶/۱۵/۹۲۲ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ اداره کل تعاون تصمیمات ذیل اتخاذ سد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۹۵۵۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری به کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال به ۰۰۰/۷۰۰/۱۵۸ ریال افزایش یافت. پ۱۷۵۴۳۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1305445
آگهی تغییرات شرکت تولیدی زرین دشت سفره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۴۶۹۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۵۹۸۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1306868
آگهی تغییرات شرکت پلیمر طلایی یزد سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۸۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۰۶۰۳۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ بسمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای علیرضا قیداری کد ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بسمت بازرس علی البدل تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۶۱۵۳۱۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338826
آگهی تغییرات شرکت فولاد صنعت مهدی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۶۴۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شماره ثبت ۲۶۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ به سمت بازرس اصلی جهت باقیمانده دوران تصدی (تا پایان سال ۱۳۹۲) تغییر گردید. آقای علیرضا قیداری با کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل ابقا گردید. پ۱۷۶۹۳۱۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359192
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری با کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۸۴۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1359193
آگهی تغییرات شرکت نساجی تک تاب ظریف شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۴۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۶۱۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ به عنوان بازرس اصلی و علیرضا قیداری با کدملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند پ۱۷۷۸۴۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1390568
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۲/۱۱/۹۲ شرکت یکتا سفال پاکدشت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۹ این اداره تغییرات زیر بعمل آمد: ۱ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول (حسابداران رسمی) به شماره ثبت ۲۶۰۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۱۷۸۴۴۸۹ اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1440598
آگهی تغییرات شرکت توسعه کشت نو آوران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۴۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۳۹۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بشناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۱۵۶۵ و علیرضا قیداری بشماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۸۱۹۹۷۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578523
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان تولید سپهر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰۹۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۲۶۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰به عنوان بازرس اصلی و علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۵۲۸۵۷۶۸۳۶۴۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578526
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی عالیا گلستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۱۲۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید پ۹۳۰۵۲۸۶۱۷۱۵۹۲۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663421
آگهی تغییرات شرکت فرآوری سبوس مازند سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۵۸۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۲۷۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اصول به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۳۱۰۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۷۲۳۲۴۹۹۹۵۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9607766
آگهی تغییرات شرکت صنایع تولیدی نخ و پارچه تدبیر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۴۸۲۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۶۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد فلاح به شماره ملی۲۰۶۴۶۰۶۱۴۹ و آقای عزیز اله فلاح گروی به شماره ملی۲۰۶۲۱۸۱۳۱۰ و شرکت صنایع بسته بندی تدبیر البرز سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۱۹۷ با نمایندگی آقای احمد فلاح تا تاریخ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ در تاریخ۰۸/۰۹/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983515
آگهی تغییرات شرکت پترو صنعت گستر شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۸۰۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۷۱۱۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی پیل زورطرقی به شماره ملی ۰۹۰۰۵۸۵۲۱۸ و آقای مظفر پورخلیل اناری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۲۹۹۲۶ و آقای محمد خان احمددولابی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۷۴۸۹ و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ و شرکت توسعه مدیریت صنایع غذایی یگانه پرتو ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای هوشنگ بیرشک تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی پیل زورطرقی به شماره ملی ۰۹۰۰۵۸۵۲۱۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مظفر پورخلیل اناری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۲۹۹۲۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خان احمددولابی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۷۴۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه مدیریت صنایع غذایی یگانه پرتو ایرانیان سهامی خاص با نمایندگی آقای هوشنگ بیرشک به سمت عضو هیئت مدیره و آقای امیرهوشنگ بیرشک به شماره ملی ۰۰۶۸۹۵۰۹۴۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۲. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10134663
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بسته بندی نصر گستر اراک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۷۹۵۱۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۳۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۶/۹/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به ش ملی۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به ش ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10233903
آگهی تصمیمات شرکت پلی نار سهامی عام ثبت شده به شماره۹۱۴۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۵۷۸۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری به کد ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی پینک به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۲۹۸۹ به نمایندگی محمد فلاح به کد ملی ۲۰۶۴۶۰۶۱۴۹ و شرکت پارس پلیمر رام به شناسه ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱ به نمایندگی علیرضا حقدوست طالمی نژاد به کد ملی۰۰۴۳۹۴۵۷۸۳ و رسول علیزاده حیدری به کد ملی ۱۲۳۹۸۴۷۲۵۴ و فریدون علیزاده حیدری به کد ملی ۱۲۳۹۳۵۹۳۳۰ و حسین علیزاده حیدری به کد ملی۱۲۳۹۳۵۹۶۸۳. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ رسول علیزاده حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره، فریدون علیزاده حیدری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد فلاح به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه‌های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10402630
آگهی تغییرات شرکت پخش روز به روز مریم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۳۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۱۷۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۰۸/۳/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10517475
آگهی تغییرات شرکت توسعه مدیریت صنایع غذایی پارمیس یگانه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۱ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه حسابرسی خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱/۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد فخاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۲۶۷۵۸ و آقای سید محمد حاجی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۷۵۰۲۵ و آقای محمد خان احمددولابی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۷۴۸۹ و خانم مریم انوری به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ تا تاریخ ۱/۲/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای جواد فخاری به شماره ملی ۰۰۳۵۰۲۶۷۵۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد حاجی محمدی به شماره ملی ۰۰۵۲۶۷۵۰۲۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد خان احمددولابی به شماره ملی ۰۰۳۵۰۶۷۴۸۹ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم انوری به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم انوری به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ بسمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱/۳/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10721365
آگهی تغییرات شرکت پارس آوا ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۵۴۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۹۱۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۳/۰۴/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ۳۰/۰۸/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10878870
آگهی تغییرات شرکت پشتیبان توسعه مهر وندادسهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۵۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۸۹۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۴ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۵/۱۱/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدعلی شرافت به شماره ملی ۱۱۱۱۶۹۹۴۵۳ و آقای صادق توکلی زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۷۶۲۶۱۳ و آقای قاسم روزبه به شماره ملی ۰۷۹۳۴۲۰۱۸۰ تا تاریخ ۵/۱۱/۹۲. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدعلی شرافت به شماره ملی ۱۱۱۱۶۹۹۴۵۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای صادق توکلی زاده به شماره ملی ۰۹۳۸۷۶۲۶۱۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم روزبه به شماره ملی ۰۷۹۳۴۲۰۱۸۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای قاسم روزبه به شماره ملی ۰۷۹۳۴۲۰۱۸۰ بسمت مدیرعامل. ۶ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به همراه رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۱۵/۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11000830
آگهی تصمیمات شرکت صندوق پنبه ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۱۶۱۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۷۱۴۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۱/۷/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی۰۱۰۰۶۲۸۸۵۱ به سمت بازرس اصلی و علیرضا قیداری بشماره ملی۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدعلی انصاری بشماره ملی۲۴۹۴۳۳۰۰۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی کشاورزی پنبه کاران دارب بشناسه ملی۱۰۵۳۰۰۳۴۸۷ شمس ا … ملازاده بشماره ملی۱۵۸۰۶۷۹۴۰۴ بنمایندگی از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بشناسه ملی۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ ناصر نادری بشماره ملی۰۰۴۲۴۸۴۲۵۲ بنمایندگی از شرت توسعه کشت دانه‌های روغنی بشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۷۸۰ اسداله پاک سرشت بشماره ملی۱۸۶۰۸۹۶۴۲۱ بنمایندگی از شرکت تعاونی کارخانجات پنبه پاک کنی استان گلستان بشناسه ملی۱۰۷۰۰۰۶۴۴۷۳ ارغوان جاودانی بشماره ملی۲۳۹۱۷۷۹۶۲۳ بنمایندگی از اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستائی و کشاورزی ایران بشناسه ملی۱۰۱۰۰۷۳۸۱۱۳ محمدعلی عامری بشماره ملی۱۱۸۹۴۴۷۸۳۵بنمایندگی از شرکت خدمات پنبه و الیاف نساجی ایران بشناسه ملی۱۰۱۰۱۲۲۱۱۶۹ فرج اله سیرتی بشماره ملی۶۰۲۹۸۲۲۳۵۷ بنمایندگی از بانک کشاورزی بشناسه ملی۱۰۱۰۰۸۳۰۱۸۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۶/۸۹ اسداله پاک سرشت بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی عامری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدحسین کاویانی (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028533
آگهی تغییرات شرکت گروه سرمایه گذاری نوآوران سبز سازندگی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۵۶۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا حساب خبره به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم مریم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۹۱۷۸ و خانم زهرا افشارپور به شماره ملی ۰۷۹۳۴۴۱۷۱۴ و خانم مریم انوری به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ تا تاریخ ۳۰/۴/۱۳۹۲. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم مریم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۹۱۷۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا افشارپور به شماره ملی ۰۷۹۳۴۴۱۷۱۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مریم انوری به شماره ملی ۰۰۷۴۶۹۹۴۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مریم یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۹۵۳۹۱۷۸ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11049889
آگهی تغییرات شرکت خاورپلاست پویا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۶۵۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا به عنوان بازرس اصلی، آقای علیرضا قیداری به شماره ملی ۰۰۵۶۷۴۷۴۶۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک