محسن گلرو

محسن گلرو

کد ملی 0056696833
28
شرکت‌ها
28
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 644382
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ بهار شکوهیهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۳۵۳۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. در تاریخ ۱۲/۴/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۶۷۸۳۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703536
آگهی تغییرات شرکت ریسندگی نخ شکوهیه آسیاسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۹۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۸۵۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۳۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703549
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تندیس شکوهیهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۶۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیک خواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۵۳۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707297
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ تابان شکوهیهسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۴۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'جمهوری اسلامی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۶/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۳۴۵۹۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150259
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ گلستان شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۲۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل: عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ و شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ انتخاب گردیدند. محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس اصلی و مجتبی نیکخواه قمی به شماره ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۲۲۹۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1150261
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کاوه بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به عنوان بازرس اصلی و محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۲۲۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158586
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ماه بافت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۸۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۱۰۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی به تصویب رسید. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای امیرعباس فرقانی به شماره ملی ۰۰۸۱۱۸۰۹۳۴ و خانم شایسته صالحین به شماره ملی ۰۰۳۹۴۳۶۷۹۹ آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به شماره ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۶۹۵۶۲۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169372
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ آبان تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۷۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۱۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۰۲۳۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190516
آگهی تغییرات شرکت یاس نخ البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۷۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی (حسابدار رسمی) با کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۱۰۷۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1196237
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چادر مشکی الغدیر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۹۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی به شماره ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی صباغ به شماره ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره خانم هنگامه وشکینی به شماره ملی ۰۰۴۱۱۶۳۴۸ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن گل رو به شماره ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت مدیرعامل و (خارج از اعضاء هیئت مدیره) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۱۴۸۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1202023
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۹۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی با کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. آقایان عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کد ملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کد ملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۸۱۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588178
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ عرفان شکوهیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۲۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۵۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ تصویب شد آقای محسن گل رو با کد ملی۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی با کد ملی ۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۳۰۶۰۴۷۷۶۲۵۲۷۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973517
آگهی تصمیمات شرکت صنایع بافت و تکمیل ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۳۷۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۹۳۹۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. نوراعلاء شیخ الاسلامی کندلوسی به کد ملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ بسمت بازرس اصلی و محسن گل رو به کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10993954
آگهی تصمیمات شرکت یاس نخ سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۵۹۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۹۸۸۳۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ بتصویب رسید. نور اعلاء شیخ اسلامی کندلوسی به کدملی ۶۲۶۹۶۶۲۸۲۶ به سمت با زرس اصلی و محسن گلرو به کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. عباس فرقانی به کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ محمدعلی صباغ به کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ هنگامه وشگینی به کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸ عباس فرقانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و هنگامه وشگینی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء هر یک از اعضای هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010179
آگهی تغییرات شرکت تولیدی سایه نخ شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۵۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای محسن گل رو باکدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳به سمت بازرس اصلی وآقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۱۷۹۴۰۵۶۸۱۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010196
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ سبحان شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۱۰۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۰۹۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای محسن گل رو باکدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۱۷۴۵۲۴۷۹۸۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010217
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ گل شهر شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۵۴۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای محسن گل رو باکدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۱۷۱۶۴۶۶۵۷۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018979
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ناهید نخ شکوهیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۳۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۱۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای محسن گل رو باکدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳به سمت بازرس اصلی و آقای مجتبی نیکخواه قمی باکدملی۰۳۸۱۹۹۰۵۷۵به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۳۲۸۷۵۴۲۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027987
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف آذر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۹۰
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف آذر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۴۹۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم صباغ با کد ملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدعلی صباغ با کدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ (خارج از سهامدارانو اعضای هیات مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و بهادار از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028006
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ رز تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۳۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۰۳۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۸۸۸۷۹۶۴۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028021
آگهی تغییرات شرکت یاس بافت پویا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۶۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۸۴۸۳۸۷۱۷۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028029
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف بهار تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۰۱۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۳۸۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ به تصویب رسید. آقای عباس فرقانی باکدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ باکدملی ۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ باکدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارجمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۶۲۸۴۴۱۱۰۵۵۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028080
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۹۶۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. محمدرضا منتظری باکدملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵ و میلاد منتظری باکدملی ۰۰۶۳۷۷۷۵۷۶ و شیرین فرقانی باکدملی ۰۰۸۰۹۵۳۹۴۸به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۶۲۸۳۹۲۸۸۹۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029999
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف مهر تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۱۱
آگهی تغییرات شرکت تولیدی کشباف مهر تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۵۲۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۷۵۱۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کد ملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ با کد ملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030014
آگهی تغییرات شرکت تولیدی ترمه بافت صبا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۰۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۵۱۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و محمدعلی صباغ با کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و مریم صباغ با کدملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۹۹۷۲۶۷۷۶۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030040
آگهی تغییرات شرکت شیرین بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۵۸۷
آگهی تغییرات شرکت شیرین بافت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۱۲۵۸۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا منتظری باکد ملی ۰۰۵۱۶۰۲۰۷۵و میلادمنتظری با کد ملی۰۰۶۳۷۷۷۵۷۶ و شیرین فرقانی با کد ملی ۰۰۸۰۹۵۳۹۴۸به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیر الانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030089
آگهی تغییرات شرکت تولیدی نخ کوثر فرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۸۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. آقای عباس فرقانی با کد ملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کد ملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم مریم صباغ با کد ملی ۰۴۵۲۶۶۸۴۹۲به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی و آقای محسن گل رو با کد ملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۵۰۶۲۹۱۹۱۸۶۱۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13094945
آگهی تغییرات شرکت ناز مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۱۴۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرارگرفت. ب) آقای عباس فرقانی با کدملی ۰۳۸۰۸۶۴۹۳۲ و آقای محمدعلی صباغ با کدملی۰۳۸۴۰۱۶۹۳۶ و خانم هنگامه وشکینی با کدملی ۰۰۴۱۱۱۶۳۴۸به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس به مدیریت آقای رضا مظاهری با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۳۵۰به سمت بازرس اصلی وحسابرس و آقای محسن گل رو با کدملی ۰۰۵۶۶۹۶۸۳۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۸۰۵۳۴۵۱۹۰۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک