رحمت اله توکلی اژیه

آقای رحمت اله توکلی اژیه

کد ملی 5659772481
23
شرکت‌ها
23
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 706045
آگهی تغییرات شرکت پایش سبز کاوهسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۴۱۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۵۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۳۱۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 706217
آگهی تصمیمات شرکت کاوه گازسازان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۶۶۹۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۵۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. رحمتاله توکلیاژیه به کدملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی و محسن سیدشاکری به کدملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا عسگریاندماوندی به کدملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ و مسعود عسگریاندماوندی به کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ و محمود عسگریاندماوندی به کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۲/۳/۹۱ محمدرضا عسگریاندماوندی به سمت رئیس هیئتمدیره و مسعود عسگریاندماوندی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و محمود عسگریاندماوندی بسمت عضو هیئتمدیره امیربهزاد عسگریاندماوندی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) به کدملی ۰۰۵۳۵۶۸۲۸۱ تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئتمدیره و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۲۳۳۰۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719873
آگهی تصمیمات شرکت ایران تول سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۸۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۸۵۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۳/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. آقای غلامحسین مختاری خیرآبادی به شماره ملی ۲۹۹۱۲۱۸۸۶۱ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۷۱۲۴۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535496
آگهی تغییرات شرکت سرامیک فردا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۱۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۶۱۸۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۲ بتصویب رسید. آقای رحمت اله توکلی اژیه به کدملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ و سید محسن سید شاکری به کد ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۴۳۰۵۶۳۳۷۱۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636875
آگهی تغییرات شرکت بلند آسمان دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۷۳۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۰۰۶۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ بتصویب رسید. آقایان محمدحسین محمدخانی کدملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ و رحمت اله توکلی اژیه کدملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۷۰۷۸۶۲۱۳۴۸۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966316
آگهی تغییرات شرکت شیشه فلوت کاویان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۸۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۵۹۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12662532
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص گروه پترو کاوه افق در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۴۰۰ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۳۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: احداث خرید مشارکت تاسیس تکمیل و یا بهره برداری از کارخانجات تولیدی در کلیه زمینه صنعت کشور ـ تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور ـ نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی ـ خدمات مشاوره در زمینه تجهیزات کارخانه صنعتی ـ خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ـ تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ فعالیتهای تعمیرو نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور ـ خرید و فروش و مشارکت در انواع حامل های دریایی و سرمایه گذاری و احداث اسکله های تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج ـ تهیه توزیع بسته بندی و خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشورو کلیه ماشین آلات و مواد اولیه ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ سرمایه شرکت: مبلغ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۶۰ سهم بانام و ۶۴۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمار۴۴۳۱۰۸ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند. محمدرضا عسگریان دماوندی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. مسعود عسگریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل محمدرضا کربلای قدیری با کدملی ۰۰۴۲۸۴۲۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمود عسکریان دماوندی با کدملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته برات و قرار دادها با امضا دو نفر از ۵ نفر اعضا هیئت مدیره متفقا همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۴۱۱۲۷۳۰۷۴۸۸۱۰۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12672970
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پلیمر سپهر کاوه درتاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ به شماره ثبت ۴۸۷۳۹۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۲۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت:تهیه تولید و توزیع انواع و اقسام مواد اولیه و تولیدات مورد نیاز کشور – فعالیتهای نصب و راه اندازی و تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی – تأمین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-احداث و بهره برداری کارخانجات تولید متانول از قبیل :(پروپیلن‘پلی پروپیلن‘دی متیل اتر‘اسید اسیتیک‘فورمال دی ایید ) و توزیع آنها و واردات و ماشین آلات مربوطه-ساخت ماشین آلات تولیدی و صنعتی و قطعات مربوط به انتقال فن آوری-مشاوره طراحی نظارت نصب اجرا راه اندازی در زمینه مهندسی ساختمان‘ مهندسی فرآیند‘ مکانیک لوله ‘ سازه برق‘ابزار دقیق‘ ای تی و ماشین آلات دوار و احداث و بهره برداری کارخانجات مربوطه-تولید و فروش انواع مختلف محصولات پتروشیمی از قبیلپلی پروپیلن‘پروپیلن‘گازوئیل‘بنزین‘گوگرد و هر نوع مواد شیمیایی مشابه-احداث پالایشگاه نفت و تولید کلیه فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی-تهیه تولید توزیع بسته بندی خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه مورد نیاز کشور از کلیه کشورها –شرکت در کلیه نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی و برگزاری سمینارها-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی –انجام کلیه موضوعات در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت:تهران خ ولیعصر بالاتر از م ونک ک خلیل زاده پ ۵۷ کدپستی ۱۹۶۹۷۴۳۴۳۴ سرمایه شرکت:مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی که تعداد ۳۱۵ سهم با نام و ۶۸۵ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۴۴۳۳۱۱۰ مورخ ۱۰/۱۱/۹۴ نزد بانک سپه شعبه میرداماد غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل تعیین شدند:متینه عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۴۴۰۳۹۵۲۲۴به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره محمود عسکریان دماوندی با کد ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره مسعود عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم عسکریان دماوندی با کد ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگریان دماوندی با کد ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد عادی و اداری و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه بامهر شرکت معتبرمی باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال به شرح ذیل تعیین شدند:آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی.آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد پ۹۴۱۲۰۴۱۴۷۳۲۹۸۹۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12907279
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه دماوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۴۳۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۲۷۱۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ بتصویب رسید. پ۹۵۰۴۲۲۳۳۵۸۰۳۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988562
آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی شیورین شرکت تعاونی به شماره ثبت ۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۳۰۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۲و ۹۳ به تصویب رسید. - اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بشرح ذیل انتخاب شدند: ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱به سمت اعضا اصلی هیات مدیره مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ صدیقه مشهدی حسین حداد به شماره ملی ۰۰۴۳۲۴۶۴۶۱به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره - رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی ومحمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳به سمت بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۰۶۴۲۶۸۰۷۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306375
آگهی تغییرات شرکت ساوه جام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۵۷۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به سمت بازرس اصلی و رحمت اله توکلی به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۵۱۱۲۴۲۳۴۱۱۵۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13471819
آگهی تغییرات شرکت اوره کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۴۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۵۰۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ و بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی:۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی: ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۳۲۴۶۹۶۸۹۳۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525700
آگهی تغییرات شرکت بلور شیشه تابان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۸۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۵۰۱۴۲۲۴۰۶۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532299
آگهی تغییرات شرکت فرا دریا کاوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۷۴۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۶۲۴۵۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی:۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی:۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ۹۶۰۵۰۴۳۴۰۸۴۱۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547213
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شیشه فلوت هرمز در تاریخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۱۳۳۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۹۶۵۹۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع: تهیه تولید و توزیع انواع شیشه های رفلکس آئینه ـ خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مربوطه و همچنین کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی ـ اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران ـ شهر تهران ـ اراج ـ خیابان ۲۲ بهمن ـ خیابان شهید مسعود تیموری ـ پلاک ۱۰ ـ طبقه اول ـ کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۵۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۴۵ سهم آن بانام عادی می باشد گواهی شماره ۶۲/۹۶/۱۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۶ از بانک تجارت شعبه نادری به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید و بقیه آن در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران: آقای مهیار یساری به شماره ملی ۰۰۱۲۲۰۰۲۱۲ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ به سمت عضو هیئت مدیره دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین محمد خانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۰۵۱۵۴۶۵۵۵۷۶۴۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13571364
آگهی تغییرات شرکت شیشه کاوه فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۱۲۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کارآمد ایرانیان شناسه ملی:۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی: ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. تراز نامه وحساب سود وزیان منتهی به سال ۹۵ بتصویب رسید. پ۹۶۰۵۳۰۲۵۴۱۱۴۸۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594662
آگهی تغییرات شرکت شیشه ایران فلوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۸۵۹۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۰۷۲۰۰ به عنوان بازرس اصلی و رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۶۱۳۹۵۷۳۵۶۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701868
آگهی تغییرات شرکت طراحی و مهندسی پترو کاوه افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۱۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۰۸۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. جعفر عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۲۳۵۲۳۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا کربلای قدیری به شماره ملی ۰۰۶۴۲۸۴۲۷۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمد عسگریان دماوندی به شماره ملی۰۰۸۳۶۷۱۷۲۲ و مهرداد رجبی به شماره ملی ۰۴۵۲۲۹۳۴۷۲ بسمت عضو هیئت مدیره و علیرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی: ۰۰۱۵۴۶۱۹۶۳ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک؛ سفته؛ برات و قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء دو نفر از سه نفر (رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۸۱۷۸۴۴۸۶۴۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13782942
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه بلور کاوه درتاریخ ۰۴/۱۰/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۵۲۰۵۹۲ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۰۲۶۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:تهیه تولید و توزیع انواع بلورجات و شیشه-خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و داخلی و خارجی-مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تأمین و یا تعهد شرکتهای جدید و یا خرید سهام شرکتهای موجود -شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور.درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-شهرک پرواز-خیابان مسیل رودخانه-بلوار شهید حمیدرضا مژدی-پلاک ۲-طبقه همکف ـ کدپستی ۱۹۵۶۹۸۳۱۱۱ سرمایه شخصیت حقوقی :مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی می باشد تعداد ۸۱۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۱۸۵ سهم آن با نام عادی می باشد گواهی شماره ۳۸۰ مورخ ۰۳/ ۰۸/ ۱۳۹۶ از بانک ملی ایران شعبه دارآباد به مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ پرداخت گردید. و مابقی در تعهد سهامداران میباشد. اولین مدیران:آقای ابراهیم عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸ به سمت نایب رئیس هیئت و آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ایمان ترکیان ولاشانی به شماره ملی ۱۸۱۷۲۶۷۹۰۶ و به سمت مدیرعامل( خارج از اعضا) به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا :امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل:آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس علی البدل و آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۶۱۰۰۴۳۶۵۸۸۰۳۳۴  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14186279
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص حمل و نقل ترابر سهند ایرانیان درتاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۳۸۲۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۰۱۷۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام امور حمل و نقل کشوری از مبداء شهرستان مراغه به سایر نقاط کشور طبق اصلاحیه ضوابط عمومی تاسیس و بهره برداری از شرکتهای حمل و نقل به شماره ۱۴۴۷۷/۲۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ به شکل شرکت سراسری (بخشنامه معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری کل کشور) ایجاد هرگونه شعب و نمایندگی با کسب موافقت قبلی و کتبی از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور قابل انجام می باشد. مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: آذربایجان شرقی - شهرستان مراغه - بخش مرکزی - دهستان قره ناز - روستا ورجوی-خیابان شهیدان ذاکری-کوچه ((باغات))-پلاک ۰-طبقه همکف-- کدپستی ۵۵۳۳۱۱۸۸۹۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۱۰۰ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸۹۷۳۸ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۷ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره کاوه سودا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۴۶ و به نمایندگی احمد رنجبری به شماره ملی ۵۰۶۹۶۵۸۴۴۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال شیشه آسا فلوت به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۱۰۵ و به نمایندگی سعید یساری به شماره ملی ۰۰۸۲۳۲۲۷۸۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال بلور شیشه کاوه به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۱۵۱ و به نمایندگی سید محسن سیدشاکری به شماره ملی ۰۰۵۰۷۳۹۸۰۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امین تقی بنیاد به شماره ملی ۱۲۸۹۲۰۴۳۷۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب مجوز شماره ۱۴۴۷۷/۲۶ مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تاسیس گردید. ش۹۷۰۶۰۴۱۳۶۱۳۱۸۱۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187635
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فیروز ترابر فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۸۳۷۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ بموجب مجوز شماره ۳۳۹۴۴/۴۱ ۲۴/۵/۹۷ اداره حمل و نقل تصمیمات ذیل اتخاذ شد: انتخاب بازرسان: آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ترازنام و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ تصویب گردید ش۹۷۰۶۰۵۶۷۵۵۵۱۵۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فیروز آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14221337
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دریا موج دیر درتاریخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ به شماره ثبت ۵۳۱۵۷۸ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۴۴۰۳۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:ساخت تعمیر و خرید شناورهای خدماتی و تجاری–نصب و راه اندازی تاسیسات دریائی و ساحلی ؛ مالکیت شناور و اجاره دادن و اجاره گرفتن شناور – خرید و فروش و مشارکت در انواع شناورهای دریایی موتوردار و بدون موتور و سرمایه گذاری و احداث اسکله ها ی تجاری وارداتی و صادراتی برای انواع کالاهای تولید داخل و خارج –- نصب و راه اندازی تاسیسات صنعتی و خدمات راهبری سیستم های ایمنی و آتش نشانی و محیط زیست در حوزه صنایع نفت گاز پتروشیمی –تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع شرکت با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور-انجام خدمات بندری و نمایندگی کشتیرانی و خدمات یدک کشی و پهلو دهی کشتی و خدمات راهنمایی کشتی ها-فعالیتهای تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعتی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور- خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی مورد نیاز کشور و کلیه ماشین آلات و مواد اولیه-شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و نمایشگاههای داخلی و خارجی و دولتی و خصوصی-اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر جهان-افتتاح حساب و اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی مورد نیاز شرکت-انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی-انجام کلیه موضوعات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-اراج-خیابان ۲۲بهمن-خیابان شهید مسعود تیموری-پلاک ۱۰-طبقه اول-- کدپستی ۱۶۹۴۶۱۹۵۴۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال نقدی منقسم به ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰۰۰ ریالی تعداد ۶۸۵ سهم آن بی نام عادی تعداد ۳۱۵ سهم آن با نام عادی مبلغ ۳۵۰۰۰۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۹۹/۹۶/۱۸ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ نزد بانک تجارت شعبه نادری با کد۱۹۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمدرضا عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۹۳۳۶۴و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مسعود عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۵۱۶۳۸و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود عسکریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۵۴۷۴۷۱۷۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای غلامرضا ساسانی به شماره ملی ۱۳۷۵۵۶۲۶۰۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،بروات و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر آقایان محمدرضا عسگریان دماوندی و مسعود عسگریان دماوندی و محمود عسگریان دماوندی و غلامرضا ساساسانی متفقاً همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یک نفر از چهار نفر به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدحسین محمدخانی به شماره ملی ۴۵۶۹۲۸۸۳۸۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. پ۹۷۰۶۲۶۴۰۴۹۸۲۳۶۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14227187
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه شفیع خیام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۷۱۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۷۷ مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان اقتصاد اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرسعید رجایی قنادی به شماره ملی ۰۰۵۲۰۲۹۰۰۱ به سمت بازرس اصلی، رحمت اله توکلی اژیه به شماره ملی ۵۶۵۹۷۷۲۴۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. امیرحسین بروجردیان به شماره ملی ۰۰۴۸۲۹۲۱۵۱ سیدعلی رخ صفت به شماره ملی ۰۰۳۸۸۰۹۸۳۴ رضا برنده به شماره ملی ۴۳۲۱۸۱۲۹۰۹ ابراهیم عسگریان دماوندی به شماره ملی ۰۰۴۳۵۲۶۸۱۰ محمدسعید صادق تهرانی به شماره ملی ۰۰۴۲۴۴۰۳۴۳ احمد صابریان به شماره ملی ۰۰۴۵۳۸۳۸۲۰ رحمت اله شمسی به شماره ملی ۰۴۳۹۰۱۲۳۱۷ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. سیدمهدی رخ صفت به شماره ملی ۰۰۵۴۲۱۷۰۹۱ محمدرضا خادمی قمی به شماره ملی ۰۰۱۱۲۸۹۳۸۴ محمدعلی رضائیان به شماره ملی ۱۶۸۹۶۷۲۶۲۵ محمود عباسی به شماره ملی ۰۰۴۴۷۸۴۶۳۵ ناصر مقدم به شماره ملی ۰۰۷۰۹۰۱۰۶۶ برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۷۰۱۵۴۳۳۱۴۵۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک