سید علی مهرآور

سید علی مهرآور

کد ملی 0056596308
35
شرکت‌ها
35
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 667027
آگهی تغییرات شرکت زاگرس رهان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۱۳۷۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد گوردزی به شماره ملی ۴۱۳۱۹۱۵۵۶۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئتمدیره تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سامان سازگار به شماره ملی ۳۸۷۳۳۷۱۷۵۸ و خانم خاطره گودرزی به شماره ملی ۳۳۴۱۲۲۳۴۵۲ و آقای عباس آذردانش به شماره ملی ۰۳۲۲۰۲۲۳۰۴ تا تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۳ ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت منفردا با امضای سامان سازگار همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۶۶۵۱۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015821
آگهی تصمیمات شرکت چشمخانه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۰۲۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۲۴۷۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: سید علی مهرآور به ک م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۶۲۴۹۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029727
آگهی تغییرات شرکت آریا استیل جم (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۵۵۳۲۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۵۲۷۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند در تاریخ۲۴/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۲۴۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029792
آگهی تغییرات شرکت تاجران فولاد خاور (سهامی خاص) بشماره ثبت۳۷۰۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۱۸۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۲۴/۱/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۳۲۴۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029812
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی برکه غدیر سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۱۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۴۶۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: سید علی مهرآور به ک م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. حمزه سلیم پور ک ملی ۰۰۷۷۶۳۹۹۷۹ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اعظم عباسی نیکجه به ک. م ۰۰۷۰۸۸۳۳۹۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۲۴۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029813
آگهی تصمیمات شرکت فولادیابان سلیم سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۶۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۶۰۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید: سید علی مهرآور به ک م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. فرشته پوربیک محمد به ک. م ۰۰۶۱۳۸۱۲۱۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و امیرولی سلیم پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور به امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۲۴۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032167
آگهی تغییرات شرکت ستاره کیهان ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۶۸۶۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۶/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۳۵۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037487
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع غذایی کامبیز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۵۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۸۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱/۹۲ واصل گردید: سید علی مهرآور به ش ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و محمدرضا فلاحتی شمس آباد به ش ملی ۰۰۷۰۸۱۷۵۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. پ۱۶۳۷۴۸۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046073
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی و ماشین سازی دالاهو ره گستر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۴۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۷۷۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. سید علی مهرآور به ک م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و رضا نیک نفس مغانلو به ک م ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۶۴۱۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1049144
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس پولاد سلیم سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۸۲۸۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۸۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسام الدین ناصری به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۷۸۷۵ و خانم فضیلت ناصری به شماره ملی ۰۰۴۸۹۲۸۴۳۷ تا تاریخ ۷/۱۲/۱۳۹۳. ۳ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسام الدین ناصری به شماره ملی ۰۰۶۲۱۳۷۸۷۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فضیلت ناصری به شماره ملی ۰۰۴۸۹۲۸۴۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم فضیلت ناصری به شماره ملی ۰۰۴۸۹۲۸۴۳۷ به سمت مدیر عامل. ۴ اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۴۳۱۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068041
آگهی تصمیمات شرکت صنایع اتصالات شیلان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۶۷۸۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۴۵۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۲/۹۲ واصل گردید: سید علی مهرآور به ک. م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و محمدهادی جان جانی به ک. م ۰۰۶۶۷۸۲۷۹۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی نصرنراقی به ک. م ۰۰۳۱۱۸۲۶۵۸ و آنا باتریس مارین گوتزک به ک. م ۴۷۱۰۵۶۶۸۹۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۲/۹۱ علی نصرنراقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آنا باتریس مارین گوتزک بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ۱۶۵۲۹۹۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078250
آگهی تغییرات شرکت آرمان آفرین پولادسا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۱۴۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، خانم آتوسا کشمیری به شماره ملی ۰۰۶۷۴۲۶۱۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ۱۶۵۶۰۸۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097163
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازرگانی پویا اندیشه سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۸۱۵۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۷۲۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید علی مهرآور به ک م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و بیژن خمی تفرشی به ک. م ۵۷۰۹۵۳۱۸۸۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمد حسنی به ک. م ۱۶۳۸۱۹۹۲۳۱ اندیشه حسنی به ک. م ۰۰۳۷۳۱۹۶۵۵ و انگیزه حسنی به ک. م ۰۰۵۳۷۲۲۴۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ محمد حسنی بسمت رئیس هیئت مدیره و انگیزه حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. پ۱۶۶۴۷۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098276
آگهی تغییرات شرکت کهان تاک پارت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۲۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۸۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید علی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی همپیشگان روش به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا نیک نفس مغانلو به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۹/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ۱۶۶۷۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1338745
آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایده ساختمانی تاسیسات شرکت سهامی خاص بشماره ثبت ۱۷۲۷۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۱۶۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۳۰/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. آقای سید علی مهرآور به ش. م ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای نیما اکبری به ش. م ۰۵۳۲۴۳۹۴۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۶۷۸۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348840
آگهی تغییرات شرکت رهاورد مهر آذین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۰۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۹۶۶۲۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۷/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید علی مهرآور به شماره ملی۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعین گردیدند: آقای محمدرضا شهسوارزاده به شماره ملی۱۸۲۸۱۰۹۷۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس شهسوارزاده به شماره ملی۱۸۲۷۹۱۲۲۴۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شهسوارزاده به شماره ملی۱۸۲۹۴۲۸۳۱۴ به سمت عضو هیات مدیره و خانم عزت منده پور به شماره ملی۱۷۵۳۹۲۶۶۳۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای جواد شهسوارزاده به شماره ملی۱۸۸۱۳۹۳۵۷۷ به سمت عضو هیات مدیره و آقای مهدی شهسوارزاده به شماره ملی۱۸۲۷۸۹۴۴۶۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره). کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۷۶۹۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1385359
آگهی تغییرات شرکت بنیان درمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۵۶۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس اصلی و خانم آهو صمدی صالح به شماره ملی ۰۰۷۸۷۰۱۲۳۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۷۹۶۴۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1448411
آگهی تغییرات شرکت مهندسی پیام توسعه عمران سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۳۰۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۰۶۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید. آقای جهان بخش صفازاده حقیقی با کد ملی ۰۰۴۰۹۶۱۴۹۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای احمد نظری با کد ملی ۴۹۱۱۲۴۹۲۵۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل رشیدی با کد ملی ۰۳۸۳۵۶۲۵۷۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ابراهیم جمالو با کد ملی ۵۷۱۹۱۱۷۷۰۹ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سید علی مهرآور با کد ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای قربانعلی نکووند با کد ملی ۰۰۴۸۵۸۶۴۵۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۱۸۲۲۱۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474316
آگهی تغییرات شرکت خدماتی تزئین کاران پگاه شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۵۹۵۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۶۹۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس عفتی خالد آبادی به شماره ملی ۱۲۳۹۷۰۷۵۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد جواد عفتی خالدی به شماره ملی ۰۰۶۱۸۳۷۰۷۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سعید عفتی خالدی به شماره ملی ۰۰۸۳۷۴۹۲۰۹بسمت عضو و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با رئیس هیئت مدیره منفردا و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر دیگر اعضای هیئت مدیره مشترکا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. آقای سید علی مهر آور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بعنوان بازرس اصلی و خانم معصومه کاظمیان به شماره ملی ۰۰۳۶۰۷۲۲۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ترازنامه و صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. پ۱۸۳۴۲۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516774
آگهی تغییرات شرکت داده پردازی نوتاش اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۱۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۵۲۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۲به تصویب رسید. آقای سید علی مهرآور ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید خداکرمی ۰۰۴۵۶۰۷۶۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۴۱۸۷۴۳۵۷۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588627
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ویسمن ارکان در تاریخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۳ به شماره ثبت ۴۵۹۳۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۴۴۴۹۶ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: طراحی، مشاوره، ساخت و نصب راه اندازی و تعمیر و نگهداری فنی سیستمهای تهویه مطبوع گرمایشی و سرمایشی ـ خرید و فروش صادرات و واردات کلیه اقلام مجاز بازرگانی ـ انعقاد قراردادبا اشخاص حقیقی و حقوقی ـ اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از بانکها و شعبه داخلی و خارجی ـ اخذ واعطاء نمایندگی داخلی وخارجی ـ شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ ترخیص کالا از گمرکات کشور ـ ایجاد شعب در سراسر کشور ـ فعالیت در زمینه انتقال دانش فنی و تکنولوژی اعم از داخلی و خارجی ـ تاسیس شرکت یا مشارکت در سایر شرکتها اعم از ایرانی و خارجی از طریق تاسیس یا تعهد خرید سهام یا سهم الشرکه ـ انجام کلیه فعالیتهای تجاری اقتصادی وبازرگانی مجاز ـ برپایی و شرکت درنمایشگاههای داخلی و خارجی ـ انجام سایر عملیات و معاملات مجاز که جهت پیشبرد اهداف شرکت موثر باشد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران شیراز جنوبی بلوار علیخانی ۲۰متری گلستان کوچه گلها پلاک۲۵ کد ۱۴۳۶۹۳۶۹۴۵ سرمایه شرکت: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریالی که تعداد ۱۰۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸۸/۸۰۹/۹۳ مورخ ۱۴/۴/۹۳ نزد بانک سامان شعبه میر داماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: فرید بابادی نوروزی به شماره ملی ۴۵۲۸۷۳۹۵۹ ۰به سمت رئیس هیأت مدیره و اکبر عاطف ظفرمند به شماره ملی ۲۷۲۱۵۴۷۷۰۴ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و فرشید صفی نیای نائینی به شماره ملی ۰۰۵۷۲۳۷۲۷۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات عقود اسلامی و قرار دادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ویا رئیس هیأت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا نیک نفس به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روز نامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی شرکت پ۹۳۰۶۰۴۸۱۳۱۴۷۸۵۲  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1614718
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساختمانی آفاق سازه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۳۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۹۹۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید علی مهر آور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ و ولی خبازی به شماره ملی ۰۰۶۰۵۵۶۷۳۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ۹۳۰۶۲۳۸۵۹۵۷۸۶۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768253
آگهی تغییرات شرکت گسترش پلاستیک سهامی خاص به شماره ثبت ۷۵۶۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۰۵۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۳۰/۰۹/۱۳۹۲ بتصویب رسید. آقای سید علی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای کریم شیرازی فرد به شماره ملی ۰۴۹۱۱۲۱۴۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. پ۹۳۱۰۱۷۱۳۵۲۵۱۲۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12889800
آگهی تغییرات شرکت نوتاش ارتباط تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۶۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۸۵۰۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس اصلی وآقای مجیدخداکرمی به شماره ملی ۰۰۴۵۶۰۷۶۵۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۰۴۱۳۸۹۰۲۳۴۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935324
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی درشیمی مرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۸۸۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۹۱۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رضا نیک نفس شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید پ۹۵۰۵۰۶۷۸۹۸۳۹۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319911
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی افرا مهر آراز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۱۹۲۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۹۵۶۹۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) خانم سمیه عموئی به شماره ملی ۰۰۷۹۶۴۱۷۳۳ با دریافت مبلغ ۷۱۴۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. ۲) آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ با دریافت مبلغ ۶۹۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید و در نتیجه سرمایه شرکت از ۳۵۰۷۰۰۰۰۰ ریال به ۲۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳) عداد اعضاء هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء و سهم الشرکه ایشان بعد از کاهش سرمایه به قرار ذیل می‌باشد: خانم مرجانه بیک ۶۹۳۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۰۰۸۰۳۰۹۹۴۱ خانم ریحانه جاودانه طهران ۱۴۰۷۰۰۰۰۰ ریال سهم الشرکه ۰۰۷۲۸۰۵۹۲۷ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۲ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۱۲۰۲۴۲۷۳۶۴۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13652016
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق و انرژی وهاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۲۰۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۷۰۷۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای سیدعلی مهرآور به کدملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد غیبی به کدملی ۱۴۵۰۱۶۶۸۴۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۹۶۰۷۱۹۸۴۸۵۰۸۴۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694398
آگهی تغییرات شرکت نیکو یافت ابهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۱۳۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی ۰۰۶۳۰۰۲۲۴۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انخاب شدند. * شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۳۴۹۷۴، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۲۴۸۳۷، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶ و بژار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۱۰۹ * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۴۳۲۶۴۰۷۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694412
آگهی تغییرات شرکت ابهر نسج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۵۴۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی ۰۰۶۳۰۰۲۲۴۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. *اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۹۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۴۸۳۷ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷ * روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۳۰۵۲۳۲۳۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13694420
آگهی تغییرات شرکت بژار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی ۰۰۶۳۰۰۲۲۴۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سیدعلی مهرآور بشماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۹۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۸۱۴۹۱۸۷۷۶۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736420
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری حسابرسی آبتین آرمان نامدار درتاریخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ به شماره ثبت ۴۳۳۷۹ به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع:خدمات حسابرسی شامل انواع حسابرسی ـ بازرسی قانونی- مشاوره مدیریت مالی ـ طراحی و پیاده سازی سیستم مالی ـ خدمات مالی و حسابداری ومالیاتی- نظارت بر امور تصفیه ـ خدماتی که توسط دادگاه ها و مراجع قضایی در چارچوب موارد بالا ارجاع و توسط ـ حسابدار رسمی پذیرفته میشود. سایر مواردی که توسط شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام و تأیید می شود. شماره مجوز ۱۹۰۸۸۸/۹۶ تاریخ مجوز ۱۷/۰۸/۱۳۹۶ مرجع صادرکننده جامعه حسابداران رسمی ایران مدت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی:تهران ـ شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران-اقدسیه-خیابان شهید برادران موحددانش-بن بست یاسمن- بن بست گلستان-پلاک ۶-مجتمع صاحبقرانیه-طبقه چهارم-واحد ۴۵- کدپستی ۱۹۵۷۷۱۳۸۸۱ سرمایه شخصیت حقوقی:۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا:آقای محمد عطائی جعفری به شماره ملی ۰۰۴۲۰۱۲۸۵۶ دارنده ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ دارنده ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای خسرو عارفی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۹۲۵۱۷ دارنده ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال سهم الشرکه اولین مدیران:آقای محمد عطائی جعفری به شماره ملی ۰۰۴۲۰۱۲۸۵۶ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ و به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای خسرو عارفی به شماره ملی ۰۴۳۹۷۹۲۵۱۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا:امضاء کلیه اوراق و اسنادبهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه پ۹۶۰۹۰۸۷۰۰۸۸۱۹۹۳  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756335
آگهی تغییرات شرکت منسوجات بی بافت نیکو تامین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۴۵۳۱۱
باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۸/۰۴/۹۶تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد عسگری همیانکی بشماره ملی ۰۰۶۳۰۰۲۲۴۸ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۹۷۴، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶، مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷ , کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۴۸۳۷ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۱۴۰۶۵۷۵۴۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756342
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات تولیدی نابریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا پورحنیفه چورس بشماره ملی ۴۹۳۹۸۴۴۵۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۹۷۴، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۴۸۳۷، نیکو یافت ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۱۳۲۸، تولیدی و صنعتی گلریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۱۵۱۶۲۹۲۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13756348
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی گل ریس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا پورحنیفه چورس بشماره ملی ۴۹۳۹۸۴۴۵۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای سید علی مهرآور بشماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه صنعتی نیکو ابهر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۴۹۷۴، کارخانجات تولیدی نابریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۷۴۱۶، ابهرریس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۴۸۳۷، بژار (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۱۰۹ و مهندسی و بازرگانی نیکونسج (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۴۱۳۷ برای مدت ۲ سال بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۹۲۱۳۰۷۹۶۶۱۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ابهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14224486
آگهی تغییرات شرکت تولیدی مهندسی فرا آسیا وستا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۳۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۳۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدعلی مهرآور به شماره ملی ۰۰۵۶۵۹۶۳۰۸ و آقای رضا نیک نفس به شماره ملی ۰۰۶۱۶۶۹۴۶۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. افراد ذیل به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای مجید ملا عسگری به شماره ملی ۰۲۵۲۳۲۱۰۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، خانم سحر اخوان به شماره ملی ۰۰۷۳۳۹۸۰۷۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای پژمان نجمی به شماره ملی ۰۰۶۲۷۳۸۲۴۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۶۳۱۶۲۰۶۰۷۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک